Ім'я файлу: 2021_МЕТОДИЧНІ_РЕКОМЕНДАЦІЇ_Приктичних_Державний_фінансовий_конт
Розширення: doc
Розмір: 192кб.
Дата: 06.09.2023
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інженерно-економічний факультет

Кафедра обліку і оподаткування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни

«Державний фінансовий контроль»

для здобувачів освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та спеціальності 051 «Економіка»

Одеса 2021

ББК 65.290-93я73

УДК 336.02:338.242(075.8)


Укладач:

к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

Найда А.В.

Рецензент:

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства ОДАУ Галицький О.М.

У методичних рекомендацій наводиться інформаційний обсяг та короткий зміст тем курсу державний фінансовий контроль. Наведено структуру та завдання для практичних заннять, питання до модульного контролю, список рекомендованої літератури. Виконання практичних завдань дозволить студентам підвищити рівень підготовки, краще засвоїти теоретичні знання з предмету «Державний фінансовий контроль» та застосувати їх при вирішенні різноманітних завдань.


Методичні рекомендації розглянуті і затверджені на засіданні методичної

комісії інженерно-економічного факультету ОДАУ.

Протокол № 9 від 28.05.2021 р.
ЗмістВступ

1. Завдання для проведення практичних занять

2. Питання для підготовки до заліку

3. Список рекомендованої літератури4

5

22

25


ВСТУП

Державний фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного управління, що полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного використання фінансових ресурсів держави.

Головною метою викладання дисципліни “Державний фінансовий контроль” є набуття студентами теоретичних знань з державного фінансового контролю, кваліфікованому застосуванню форм і методів фінансового контролю для виявлення, запобігання та усунення помилок і порушень у розрахунках з бюджетом за податками, у використанні коштів державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до мети формуються головні завдання курсу:

 • ознайомлення з системою державних органів фінансового контролю в Україні;

 • вивчення теоретичних основ і прийомів державного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в частині розрахунків з податків та обов’язкових платежів;

 • ознайомлення з особливостями функціонування системи державного фінансового контролю за забезпеченням законності, раціональності та дотриманням фінансової дисципліни у процесі формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі.

Предметом дисципліни є законодавчо-нормативна база з регулювання державного фінансового контролю, визначення сутності державного фінансового контролю з боку Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України.

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема фінансового і податкового обліку, податкової системи України.

Вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами теоретичних знань з державного фінансового контролю, виконання практичних завдань з кожної теми та індивідуальної роботи.

1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Сутність і функції державного фінансового контролю
Питання, які розглядаються:

1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю

2. Види і форми здійснення державного фінансового контролю

3. Предмет і метод державного фінансового контролю

4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю.

Практичні завдання

Завдання 1. Знайдіть відповідні терміни до запропонованих визначень.

1. Різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю.

2. Контроль дозволяє встановити суть і достовірність господарської операції за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності, в яких вона знайшла відображення в бухгалтерському, оперативному і статистичному обліку.

3. Перевірка документів як методичний прийом контролю застосовується при дослідженні достовірності господарських операцій, коли в ревізора виникають сумніви щодо обсягів у кількісному та вартісному значеннях окремих показників. Суть методу - у порівнянні господарської операції, відображеної в документі, з різними взаємозв'язаними показниками інших господарських операцій на предмет того, чи існувала об'єктивна можливість її виникнення.

4. Контроль,який полягає в установленні дійсного реального стану об'єкта лічбою, зважуванням, вимірюванням, лабораторним аналізом та ін. До об'єктів цього контролю відносять: гроші готівкою в касі, основні засоби, матеріальні цінності, готову продукцію, незавершене виробництво.

5. Форма контролю являє собою процесуальні дії, ході яких установлюється провина відповідальних посадових, службових осіб у здійсненні тих чи інших порушень, пов'язаних з присвоєнням матеріальних цінностей, безгосподарністю, службовим зловживаннями.

6. Форма документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; також це спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками складається акт.

7. Прийоми фактичного контролю стану об'єктів, їх якісних характеристик. Наприклад, при контролі дотримання правил безпеки зберігання матеріальних цінностей умов збереження, порядку видачі матеріальних цінностей у структурні підрозділи підприємства та ін.

8. Перевірка здійснюються відповідно до заздалегідь розроблених і затверджених планів.

9. Форма контролю, що є незалежною експертизою стану бухгалтерського обліку, фінансових звітів і балансів.

10. Спосіб контролю фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, стану розрахунків та його відповідності даним бухгалтерського обліку на одну й ту саму дату.
Завдання 2

Об’єднати лінією вид контролю з ознакою класифікації

Ознака класифікації
Вид контролю

Залежно від часу
Документальний, фактичний

За інформаційним забезпеченням
Повний, локальний, суцільний, вибірковий

За формами здійснення
Внутрішньовідомчий, внутрішньогосподарський

За відношенням до власника
Стратегічний, тактичний, оперативний

За цільовою спрямованістю
Попередній, поточний, ретроспективний

Залежно від характеру взаємовідносин суб'єкта та об'єкта
Плановий, позаплановий

За обсягом охоплення об’єкта контрольними діями
Зовнішні, внутрішній

За характером контрольних заходів
ревізії; тематичні перевірки; камеральні перевірки; фінансові експертизи;Тестові завдання

1. Що таке державний фінансовий контроль у ринкових умовахгосподарювання?

а) державний фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління, спрямована на розкриття відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами й іншою державною власністю, а за наявності таких відхилень – на своєчасне прийняття відповідних корегувальних і превентивних заходів;

б) державний фінансовий контроль – це особлива управлінська функція держави, реалізація якої передбачає встановлення правових норм, які визначають порядок використання суб’єктами господарювання фінансових ресурсів, проведення моніторингу чи інших контрольних дій за дотриманням цих норм, виявлення правопорушень у частині використання фінансових ресурсів, їх усунення, блокування незаконних фінансових операцій і здійснення заходів щодо компенсації збитків, нанесених державі, суб’єктам господарювання та громадянам;

в) державний фінансовий контроль – це діяльність державних органів, спрямована на перевірку дотримання суб’єктами господарювання встановлених норм обігу фінансових ресурсів, виявлення правопорушень у частині їх використання та здійснення заходів щодо усунення фінансових порушень.

2. Що таке інформаційна функція державного фінансового контролю?

а) результати державного фінансового контролю повинні бути доведені до вищих органів управління, правоохоронних органів і широкої громадськості;

б) інформація, одержана в результаті здійснення державного фінансового контролю, має стати основою для прийняття відповідних управлінських рішень і вжиття корегувальних заходів, які забезпечать функціонування суб’єкта господарювання відповідно до встановлених державою норм;

в) результати державного фінансового контролю передбачають усунення суб’єктом господарювання наслідків допущених фінансових порушень, умов, що їм сприяли, та розробку організаційно-правових заходів з розповсюдження прогресивних методів господарювання і недопущення фінансових порушень на інших об’єктах державного регулювання.

3. Що таке профілактична функція державного фінансового контролю?

а) виявлення незаконних видатків, безгосподарності, недостач, крадіжок і зловживань, а також встановлення осіб, винних у фінансових порушеннях;

б) виявлення умов, що сприяють порушенню норм і стандартів, встановлених законами та нормативно-правовими актами, та виникненню безгосподарності, недостач, крадіжок і зловживань, а також встановлення осіб, винних у фінансових порушеннях, і притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства;

в) виявлення незаконних і нецільових видатків, крадіжок і зловживань, а також встановлення осіб, винних у фінансових порушеннях, і притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства.

4. Що таке мобілізуюча функція державного фінансового контролю?

а) заходи органу державного фінансового контролю, спрямовані на прийняття відповідних управлінських рішень і вжиття корегувальних заходів, які забезпечують функціонування суб’єкта господарювання відповідно до встановлених державою норм і спрямовані на усунення наслідків допущених фінансових порушень, умов, що їм сприяли, та розробку організаційно- правових заходів з недопущення фінансових порушень на інших об’єктах державного регулювання;

б) заходи, спрямовані на усунення суб’єктом господарювання наслідків допущених фінансових порушень, умов, що їм сприяли, та розробку організаційно-правових заходів з недопущення фінансових порушень на інших об’єктах державного регулювання;

в) заходи органу державного фінансового контролю, спрямовані на усунення суб’єктом господарювання наслідків допущених фінансових порушень, умов, що їм сприяли, та розробку організаційно-правових заходів з розповсюдження прогресивних методів господарювання та недопущення фінансових порушень на інших об’єктах державного регулювання.

5. Яка мета державного фінансового контролю?

а) встановлення правових норм, які визначають порядок використання суб’єктами господарювання фінансових ресурсів, забезпечення процессу державного управління і регулювання економіки достовірною інформацією про дотримання суб’єктами господарювання встановлених державою обмежувальних параметрів обігу фінансових ресурсів, оцінка економічної ефективності господарської діяльності, блокування в ній відхилень від прийнятих стандартів, що перешкоджають мобілізації, цільовому та ефективному використанню державних фінансових ресурсів, і попередження таких порушень на майбутнє;

б) виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності й економії використання матеріальних ресурсів на найбільш ранній стадії для того, щоб мати можливість вжити корегувальних заходів, а в окремих випадках – притягнути до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну державі шкоду або здійснити заходи для запобігання їх порушень чи скорочення у майбутньому;

в) виявлення фінансових правопорушень, оцінка економічної ефективності господарської діяльності, вжиття корегувальних заходів і притягнення винних осіб до відповідальності, визначеної законодавчими актами.

6. Які види фінансового контролю розрізняють за ознаками статусувиконавця контролю і змісту контрольних дій?

а) державний контроль, контроль власника і незалежний аудит;

б) державний контроль, муніципальний контроль, контроль власника і незалежний аудит;

в) державний, муніципальний, господарський і громадський контроль.

7. Що таке попередній контроль?

а) контроль, який проводиться силами суб’єкта господарювання напередодні ревізії чи перевірки, яка здійснюватиметься органом державного фінансового контролю, з метою мінімізації фінансових санкцій до підконтрольного підприємства, установи, організації;

б) контроль, що передує прийняттю управлінського рішення (проведення контрольних заходів передує здійсненню операцій з фінансовими ресурсами;

цей контроль направлений передусім на запобігання незаконним і неефективним витратам, втратам фінансових ресурсів, а також на недопущення порушення законодавства у прийнятті управлінського рішення);

в) контроль, що здійснюється на стадії до складання фінансової звітності про використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів (контрольні заходи проводяться безпосередньо під час здійснення операції з фінансовими ресурсами, що дає змогу виявляти й оперативно усувати порушення, мінімізуючи тим самим його наслідки).

8. Що таке наступний контроль?

а) контроль, що здійснюється на стадії після складання фінансової звітності про використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів;

б) контроль, що здійснюється на стадії виконання управлінського рішення (контрольні заходи проводяться безпосередньо під час здійснення операції з фінансовими ресурсами, що дає можливість виявляти й оперативно усувати порушення, мінімізуючи тим самим його наслідки);

в) контроль, що здійснюється після закінчення терміну виконання управлінського рішення (контрольні заходи проводяться по закінченню операцій з фінансовими ресурсами з метою встановлення рівня дотримання норм законодавства).

9. Які органи державного фінансового контролю наділеніповноваженнями на здійснення контролю за додержанням комерційнимибанками правил касового виконання державного бюджету за доходами?

а) Національний банк, Рахункова палата, Міністерство фінансів, Державне казначейство, Головне контрольно-ревізійне управління, Державна податкова адміністрація;

б) Рахункова палата, Міністерство фінансів, Державне казначейство;

в) Рахункова палата, Головне контрольно-ревізійне управління, Державна податкова адміністрація.
Теми рефератів

1. Державний контроль в умовах ринкової економіки.

2. Поняття, сутність і значення фінансового контролю в умовах ринкової економіки.

3. Предмет і об’єкти державного фінансового контролю.

4 . Принципи і методи здійснення фінансового контролю.

5. Правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні.

6. Форми державного фінансового контролю.

7. Методичні прийоми і способи проведення фінансового контролю.

Література [1-11]
Тема 2 Органи державного фінансового контролю та їх характери
Питання, які розглядаються:

1. Характеристика органів державного фінансового контролю.

2. Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль.

3. Органи внутрішнього фінансового контролю.

4. Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю.
Практичні завдання

Завдання 1

Визначте, які аспекти міжнародного досвіду здійснення фінансово-господарського контролю ви запропонували б упровадити в нашій країні, а які ви вважаєте для України пагубними?

Завдання 2

У світовій практиці притаманні різні підходи до організації та здійснен-ня державного фінансового контролю. Обрання тієї чи іншої моделі базується на таких чинниках: історично прийнята в країні форма правління; унормо-вана форма державного устрою; особливості розподілу функціональних повноважень між гілками влади; ступінь демократичного розвитку суспільства. Поясніть, яким чином, на вашу думку, зазначені чинники впливають на обрання певної моделі.
Теми рефератів

1. Державні органи виконавчої влади.

2. Міністерство фінансів України як головний орган суб'єктів державного фінансового контролю.

3. Суб’єкти судової гілки влади у сфері державного фінансового контролю.

Література [1-11; 15; 30]
Тема 3 Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення
Питання, які розглядаються:

1. Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України.

2. Організація і проведення ревізій.

3. Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки).

4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу.

5. Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів.

6. Облік і звітність з контрольно-ревізійної роботи.
Практичні завдання

Завдання 1 Окремі особи або їх групи, які тією чи іншою мірою беруть участь у здійсненні фінансово-господарського контролю – це;

а) об’єкти фінансово-господарського контролю;

б) суб’єкти фінансово-господарського контролю;

в) учасники фінансово-господарського контролю.

Завдання 2 Інформаційно-законодавча база, яка забезпечує досягнення необхід-ного результату при контролі – це:

а) засоби фінансово-господарського контролю;

б) джерела інформації фінансово-господарського контролю;

в) законодавча база.

Завдання 3 Погодьте визначення принципів організації фінансово-господарсь-кого контролю з термінами, проставляючи біля них відповідні літери.

Терміни:

__________ 1. Спеціалізація

__________ 2. Паралельність

__________ 3. Прямоточність

__________ 4. Кооперація

__________ 5. Пропорційність

__________ 6. Ритмічність

Визначення:

А. Полягає в об'єднанні зусиль працівників спеціалізованих відділів з метою усестороннього дослідження об'єкта контролю.

Б. Полягає в розподілі праці для виконання різних процедур.

В. Полягає в дотриманні правильного співвідношення інформаційного забезпечення з обчислювальною технікою з метою забезпечення пропор-ційності надходження економічної інформації для використання під час перевірки операцій з основними засобами, ТМЦ.

Г. У процесі фінансово-господарського контролю забезпечує одночасне паралельне виконання процедур для перевірки різних за змістом фінансових та господарських операцій, які здійснюються об'єктом контролю.

Д. Дозволяє раціонально організувати інформаційні потоки між учасни-ками певного процесу.

Е. Забезпечується рівномірним виконанням контрольних процедур, що передбачає правильну організацію роботи всіх виконавців. Для цього складають графіки, за кожним перевіряючим закріплюють різні розділи перевірки.
Тестові завдання

1. Яка схема формування планів контрольно-ревізійної роботиконтрольно-ревізійних підрозділів на півріччя?

а) район (місто) – регіон – ГоловКРУ;

б) ГоловКРУ – регіон – район (місто);

в) Кабінет Міністрів – Мінфін – ГоловКРУ.

2. Який нормативний документ визначає систему плануванняконтрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби?

а) Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”;

б) Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України, затверджене Указом Президента України від 28.11.2000 № 1265;

в) Порядок планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955.

3. З яким органом виконавчої влади органи ДКРС мають погоджуватитерміни проведення планових перевірок суб’єктів підприємницької діяльності?

а) з Державною податковою адміністрацією;

б) з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва;

в) з Міністерством фінансів України.
Теми рефератів

1. Узагальнення і систематизація матеріалів ревізії доходної та видаткової частин бюджетів.

2. Завдання, джерела інформації та основні напрями ревізії.

3. Нормативно-правова база здійснення державного фінансового контролю.

Література [1-11; 17; 22; 24; 29; 33]
Тема 4 Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів
Питання, які розглядаються:

1. Завдання та основні напрями ревізії бюджетних установ. Нормативно-правова база.

2. Контроль операцій з використання бюджетних і спеціальних позабюджетних коштів на рахунках в банку.

3. Контроль стану збереження майна бюджетних установ.

4. Ревізія фактичних видатків на утримання бюджетних установ.

5. Перевірка стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності.
Практичні завдання

Завдання 1 Визначити суть порушень за наведеними в навчальному матеріалі операціями та методичні прийоми й способи їхнього виявлення, джерела інформації для контролю.

1. Одержано бюджетну позику з обласного бюджету терміном на шість місяців з 1 лютого п. р. на суму 2000 тис. грн; заборгованість погашено 20 листопада п. р.

2. За рішенням районної державної адміністрації з 7 лютого п. р. терміном на сім місяців надано бюджетні кредити:

 • фірмі «Колос» на суму 700 тис. грн;

 • фірмі «Вир» на суму 800 тис. грн.

У листопаді п. р. заборгованість за бюджетними кредитами цими фірмами погашено.

3. Рішенням райадміністрації від 10 березня минулого року № 48 видано гарантії банку «Промінвест» під короткотермінові кредити фірмам: «Сільбуд» — 1400 тис. грн; «Сервіз» — 1700 тис. грн. Заборгованість фірмами не погашено й за рішенням господарського суду від 18 січня п. р. списано за рахунок районного бюджету: прямого боргу в сумі 3100 тис. грн і відсотків за кредит — 930 тис. грн.
Теми рефератів:

1. Контроль дохідної частини місцевих бюджетів.

2. Контроль видаткової частини місцевих бюджетів.

3. Методичні прийоми і способи виявлення порушень у фінансових органах.

4. Узагальнення і систематизація матеріалів ревізії дохідної та видаткової частин бюджетів.

Література [1-11; 16; 21].
Тема 5 Контроль виконання кошторисів бюджетних установ
Питання, які розглядаються:

1. Мета, планування та підготовка до перевірки.

2. Контроль за формуванням коштів місцевих бюджетів.

3. Контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм.

4. Оформлення та реалізація матеріалів перевірки.
Практичні завдання

Завдання 1. Визначити суть порушень за наведеними в навчальному матеріалі операціями та методичні прийоми й способи їхнього виявлення, джерела інформації для контролю.

1. Кошторис видатків на поточний рік Березівської районної лікарні затверджено 20 грудня минулого року в сумі 3100 тис. грн, фактично профінансовано за 11 місяців на 2550 тис. грн, касові видатки — 2550 тис. грн, фактичні видатки — 3140 тис. грн. Перевищення фактичних видатків:

КЕК № 1160 за комунальні послуги — 340 тис. грн;

КЕК № 1137 за поточний ремонт приміщень — 85 тис. грн;

КЕК № 1111, № 1120 заробітна плата з нарахуваннями — 120 тис. грн.

Перевищення касових видатків над фактичними на капітальний ремонт корпусу № 3—130 тис. грн.

2. З поточного бюджетного рахунку лікарні 29 березня перераховано аванс ЗАТ «Темп» на поточний ремонт корпусу № 3
в сумі 35 тис. грн. Загальна вартість поточного ремонту становить 70 тис. грн, термін виконання згідно з договором 11 березня—1 червня п. р. Станом на 1 жовтня п. р. дебіторська заборгованість становить 35 тис. грн.

3. Перераховано з поточного бюджетного рахунку лікарні за послуги мобільного зв’язку: 28 березня — 4800 грн, 30 червня — 3600 грн; за матеріали для відділення стоматологічного протезування — 25 червня — 960 грн; за послуги інших організацій для цього відділення — 27 червня — 2400 грн.
Теми рефератів:

1. Контроль за використанням бюджетних і спеціальних позабюджетних коштів.

2. Перевірка фактичних видатків на утримання бюджетних установ.

3. Перевірка стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності.

Література [1-11; 33].
Тема 6 Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом
Питання, які розглядаються:

1. Сутність і організація податкового контролю.

2. Напрями та послідовність перевірки розрахунків платників податків з бюджетом.

3. Контроль розрахунків за податком на додану вартість.

4. Контроль розрахунків за акцизним збором.

5. Контроль розрахунків за податком на прибуток.

6. Податковий контроль в умовах спрощеної системи оподаткування

7. Контроль розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами за іншими податками та зборами.

Тестові завдання

1. Не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість операції з:

а) нарахування та сплати процентів у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку НБУ;

б) продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів;

в) поставки колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб;

г) інкасації боргових вимог.

2. Згідно зі ст.17 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” за несвоєчасну подачу податкової декларації в строки, визначені законодавством, платник податку сплачує штраф за кожне таке неподання у розмірі:

а) п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

в) п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

г) двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Теми рефератів:

 1. Суть податкового контролю в Україні та його організація.

 2. Нормативно-правова база податкового контролю.

Література [1-11; 14; 37].
Тема 7 Контроль виконання Державного бюджету в системі казначейства України
Питання, які розглядаються:

1. Мета, основні напрями контролю виконання Державного бюджету в системі казначейства України. Джерела інформації для контролю та нормативно-правова база.

2. Контроль надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок та доходів державного бюджету.

3. Контроль використання коштів державного бюджету.

4. Узагальнення інформації щодо виявлених порушень і прийняття рішень за матеріалами контролю виконання Державного бюджету.
Теми рефератів:

1. Основні напрями контролю фінансових органів державних адміністрацій.

2. Контроль за дохідною частиною Державного бюджету України.

3. Контроль за видатковою частиною Державного бюджету України.

Література [1-11; 27; 30]


Тема 8 Контрольні функції Національного банку України
Питання, які розглядаються:

1. Мета, завдання, інформаційна база контролю статутної діяльності.

2. Послідовність перевірки статутної діяльності.

3. Контроль цільового фінансування підприємства.

4. Контроль фінансового стану підприємства.
Теми рефератів:

1. Структура Національного банку України.

2. Економічні нормативи Національного банку України

Література [1-11; 35]
Тема 9 Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України
Питання, які розглядаються:

1. Мета та основні завдання перевірок і ревізій.

2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи Рахункової палати.

3. Перевірка правомірності видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів.

4. Перевірка касового та фактичного виконання бюджету.

5. Перевірка використання коштів Державного бюджету України підприємствами і установами.

6. Перевірка використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок.

7. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю.


Теми рефератів:

1. Контроль за використанням цільових програм за рахунок державного і місцевих бюджетів.

2. Перевірка використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Література [1-11; 16]
Тема 10 Відомчий фінансовий контроль у системі виконавчої влади
Питання, які розглядаються:

1. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

2. Особливості організації внутрішнього фінансового контролю.

3. Особливості проведення внутрішнього фінансового контролю.

4. Узагальнення та систематизація результатів ревізій та перевірок.
Практичні завдання

Завдання 1. Розрахувати суму пені.

Підприємство 22.10.2010 р. сплачує податковий борг, строк сплати якого був 19.03.2010 р., у сумі 1100 грн. При сплаті податкового боргу (частини податкового боргу) платнику податку відповідними державними податковими органами, у межах їх компетенції, нараховується пеня.

На момент виникнення податкового боргу (станом на 20.03.2010 р.) облікова ставка НБУ дорівнювала 35 %;

На момент погашення податкового боргу (станом на 22.10.2010 р.) облікова ставка НБУ дорівнювала 27 %.

Завдання 2. Потрібно визначити найменування тих методичних прийомів, які дозволили контролюючій особі виявити факти матеріальної й інтелектуальної підробки документів, неправильного або неповного оформлення документів.

Факти зловживань:

Документи, заповнені ручним способом при загальній комплексній автоматизації бухгалтерського обліку.

Звичайна накладна на відпустку товарно-матеріальних цінностей завірена печаткою.

Частина касових ордерів за певний місяць підписана не директором, а менеджером по рекламі, який не мав таких повноважень.

Бухгалтер вступив у змову з касиром і завищив підсумок до видачі готівки по платіжній відомості, а касир, що фактично видав позначеним у цій відомості особам меншу суму, списав по касі завищену, після чого учасники змови розділили між собою зайво списану різницю.

Бухгалтер включив у відомість «мертві душі» і оформив її законними підписами.
Теми рефератів

1. Особливості організації внутрішнього фінансового контролю.

2. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

Література [1-11]

2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ


 1. Поняття і суть фінансового контролю.

 2. Завдання фінансового контролю, його значення як методу управління.

 3. Шляхи вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні.

 4. Передумови та принципи контролю.

 5. Види контролю в Україні.

 6. Державна фінансова інспекція: функції та організаційна структура.

 7. Державна фіскальна служба України: функції та структура.

 8. Контроль власника.

 9. Форми фінансового контролю.

 10. Ревізія як основна форма фінансового контролю.

 11. Предмет і об’єкти фінансового контролю.

 12. Інвентаризація як методичний прийом фінансового контролю.

 13. Контрольні замірювання та обстеження як методичні прийоми фінансового контролю.

 14. Експертно-лабораторний аналіз як методичний прийом фінансового контролю.

 15. Назвати методичні прийоми фактичного контролю, пояснити зміст і застосування прийому контрольного запуску сировини та матеріалів.

 16. Нормативно-правова перевірка як основний методичний прийом фінансового контролю.

 17. Зустрічна перевірка документів як методичний прийом фінансового контролю.

 18. Експертна перевірка документів як методичний прийом фінансового контролю.

 19. Методичні прийоми економічного аналізу в контрольно-ревізійній роботі.

 20. Контрольні порівняння на збалансованість окремих показників як методичний прийом фінансового контролю.

 21. Контроль правильності відображення господарських операцій з даних документів у регістрах бухгалтерського обліку як методичний прийом фінансового контролю.

 22. Назвати методичні прийоми документального контролю, пояснити зміст та застосування прийому логічної перевірки документів.

 23. Назвати методичні прийоми аналізу, які застосовуються в контрольно-ревізійній роботі, пояснити зміст і застосування техніко-економічних розрахунків.

 24. Права працівників державної фінансової інспекції в Україні.

 25. Обов’язки та відповідальність працівників державної фінансової інспекції в Україні.

 26. Права посадових осіб ревізованих підприємств і організацій.

 27. Обов’язки та відповідальність посадових осіб ревізованих підприємств і організацій.

 28. Техніка вилучення документів у процесі ревізії.

 29. План ревізійної роботи: структура, зміст, порядок складання плану.

 30. Назвати основні етапи ревізії, визначити суть підготовчого етапу.

 31. Основний етап ревізії.

 32. Оформлення матеріалів ревізії.

 33. Акт ревізії (тематичної перевірки) як документ про наслідки контролю ревізованого підприємства, організації.

 34. Вимоги до оформлення додатків до акта ревізії (тематичної перевірки).

 35. Прийняття рішень за матеріалами ревізії і контроль їхнього виконання.

 36. Джерела інформації та основні напрями контролю виконання місцевих бюджетів.

 37. Основні напрями контролю використання бюджетного фінансування.

 38. Методичні прийоми й способи контролю дохідної частини державного бюджету.

 39. Методичні прийоми й способи контролю видаткової частини бюджетів.

 40. Основні методичні прийоми й способи контролю виконання кошторисів бюджетних установ.

 41. Методичні прийоми й способи контролю фактичних видатків на утримання бюджетних установ.

 42. Мета та основні завдання контролю виконання Державного бюджету в системі Державного казначейства.

 43. Контроль касових видатків на утримання розпорядників коштів з державного бюджету.

 44. Особливості організації контрольно-ревізійної роботи Рахунковою палатою при Верховній Раді України.

 45. Методичні прийоми й способи виявлення порушень та зловживань щодо використання коштів державного бюджету на утримання міністерств і відомств.

 46. Особливості здійснення Рахунковою палатою контролю касового та фактичного виконання Державного бюджету.

 47. Основні характеристики та функції банків.

 48. Основні функції Національного банку України.

 49. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

 50. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю Рахункової палати.

 51. Прийняття рішень за матеріалами контролю, що здійснюється Рахунковою палатою при Верховній Раді України.

 52. Мета та основні завдання відомчого контролю.

 53. Контроль стану державного майна, його напрями та джерела інформації.

 54. Особливості відомчого контролю виробничої діяльності підпорядкованих підприємств та організацій.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3.1. Основна література

 1. Вітвицька Н.С., Чумакова І.Ю., Коцупатрий М.М., Фенченко М.Т. Державний фінансовий контроль: навч.-метод. посіб. К.: КНЕУ, 2017. 408 с.

 2. Германчук П.К., Стефанюк І.E., Рубан Н.І., Александров В.Г., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. Київ: НВП «АВТ», 2018. 424 с.

 3. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч . посіб. / Л.В. Гуцаленко , В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. К.: Центр учбової літератури, 2009. 424 с.

 4. Державний фінансовий контроль: Навчальний посібник. Миколаїв:НУК, 2008. 212 с.

 5. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит / П.К. Гетманчук, І.Б. Стефаник, Н.І. Рубан та ін. К.: АВТ, 2004. 424 с.

 6. Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль : навч. посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна. Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. 336 с.

 7. Дікань Л. В. Фінансовий контроль: теорія та методологія : монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. 92 с.

 8. Дрозд І.К. Державний фінансовий контроль / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. К.: Імекс-ЛТД, 2007. 304 с.

 9. Максімова В.Ф. Організація державного фінансового контролю: Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, 2012. 276 с.

 10. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан органі-зації та перспективи розвитку : монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, професора Дікань Л. В. Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. 96 с.

 11. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 548 с.

 12. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: практикум. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 275 с.

 13. Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. для студентів ВНЗ. К.: УБС НБУ, 2016. 418 с.

3.2 Додаткова література

 1. Басанцов І.В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти: монографія / І.В. Басанцов. К.: Корпорація, 2006. 234 с.

 2. Виходець Ю.А. Проблеми удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. №16. С. 139-144.

 3. Гупаловська М.Б. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю. Формування ринкових відносин. 2009. № 11. С. 18-22

 4. Гупаловська М.Б. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю. Світ фінансів. 2013. № 4. С. 44-49

 5. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч. посіб. / Л.В. Дікань. К.: Знання, 2007. 327 с.

 6. Иванова Е.И. Аудит эффективности в рыночной экономике: учеб. пособ. / Е.И. Иванова, М.В. Мельник, В.И. Шлейников. М.: КНОРУС, 2009. 328 с.

 7. Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях економіки: навч. посіб. / О.В. Зінкевич, С.О. Левицька, М.М. Мосійчук та ін. Рівне: НУВГП, 2006. 456 с.

 8. Костишин Н. С. Сучасний стан державного фінансового контролю та шляхи підвищення ефективного його розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 4. С. 151-156.

 9. Панасюк О. В. Аналіз досвіду у сфері державного фінансового контролю: Європейський Союз та Україна. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 139-145.

 10. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабміну від 21.05.2014 р. № 236 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF

 11. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 р. №315/96-ВР // Закони Україні: в 11 т. – Верховна Рада України: Ін-т законодавства. – К., 1997. – Т. 11. – С. 60-76.

 12. Про Державне казначейство України: Указ президента України від 27.04.1995 р. №335/95. Урядовий кур’єр. 1995. №68-69.

 13. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від16.10.2012 р. № 5463-VI URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

 14. Скоропад І. С. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи реформування. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. №21.3. С. 263-268.

 15. Стефанюк І. Б. Оцінка діяльності органів державного фінансового контролю. Фінанси України. 2018. № 1. С. 100-111.

 16. Шевчук О. А. Правове забезпечення державного фінансового контролю. Економіка розвитку. 2013. № 2. С. 15-19

 17. Шулюк Б. С. Шляхи розвитку державного фінансового контролю в Україні у контексті досвіду економічно розвинутих країн. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 6. С. 25-29.

 18. Шутов М. І. Державний фінансовий контроль в Україні ( теорія та практика) : монографія. Одеса : Юридична література, 2004. 136 с.

 19. Яремчук І. В. Державний внутрішній фінансовий контроль в умовах реформування галузі охорони здоров’я України. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. № 2. С. 408-422.


3.3. Інформаційні ресурси

 1. www.sfs.gov.ua – Сайт Державної фіскальної служби України.

 2. https://dasu.gov.ua/ua – Сайт Державної аудиторської служби України.

 3. www.kmu.gov.ua – Сайт Урядового порталу.

 4. https://bank.gov.ua – Сайт Національного банку України.

 5. www.rada.gov.ua – Сайт Верховної Ради України.

 6. www.ukrstat.gov.ua – Сайт Державної служби статистики України.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас