Ім'я файлу: 3 питання.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 24.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
5_1_Оформлення_реферату.doc

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ.

Відповіді на контрольні запитання:

1. Безготівкові розрахунки можуть здійсню­ватися у формі платіжних доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, чеків, банківських платіжних карток та інших дебетових і кредитових платіжних інструментів, що застосову­ються у міжнародній банківській практиці. Форма розрахунків - це правова форма розрахунків.  Правова форма є сукупністю правових норм та правових інститу­тів, які регулюють певний вид суспільних відносин. Таким чи­ном, форму безготівкових розрахунків можна визначити як суку­пність правових норм, які регулюють порядок здійснення безготівкових розрахунків.

Згідно зі статтею 342 Господарського кодексу України рахунки юридичної особи, що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін. Порядок відкриття рахунків в установах банків за межами України встановлюється законом.

Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс, рахунки відкриваються для розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати по датків, зборів (обов'язкових платежів), а також інших розрахун­ків, пов'язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності.

2. Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розра­хунків та порядок їх здійснення визначаються законом «Про банки і банківську діяльність», іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України. Основним законодавчим актом, яким регламентуються відноси­ни в сфері безготівкових розрахунків, є Закон України «Про платі­жні системи та переказ грошей в Україні».

3. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у наці­ональній валюті визначений, в першу чергу, у Законі України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», а також в Інструкції «Про безготівкові розрахунки в національній валюті України», затвердженій постановою Правління Національного банку України.

Згідно із вказаним Законом ініціатором переказу може бути платник, а також отримувач у разі ініціювання переказу за допо­могою платіжної вимоги при договірному списанні та в інших випадках, передбачених законодавством, і стягувач, що отримує відповідне право виключно на підставі визначених законом ви­конавчих документів у випадках, передбачених законом.

Ініціювання переказу здійснюється за такими видами розра­хункових документів:

  1. платіжне доручення;

  2. платіжна вимога-доручення;

  3. розрахунковий чек;

  4. платіжна вимога;

  5. меморіальний ордер.

Слід звернути увагу на те, що платіжне доручення може бути відкликане ініціатором переказу в будь-який час до списання су­ми коштів з його рахунка шляхом подання до банку, що обслуго­вує цього ініціатора, документа на відкликання.

Платіжна вимога на примусове списання коштів може бути відкликана стягувачем у будь-який час до списання коштів з ра­хунка платника шляхом подання до банку, що обслуговує цього стягувача, документа на відкликання.

Розрахунковий документ може бути відкликаний тільки в по­вній сумі.

Документ на відкликання може бути як паперовим, так і елек­тронним. Він складається ініціатором у довільній формі та засві­дчується ним у встановленому порядку.

Ініціатор до настання дати валютування може відкликати ко­шти, які до зарахування їх на рахунок отримувача або видачі в готівковій формі обліковуються в банку, що обслуговує отриму­вача. Документ на відкликання коштів ініціатор подає до свого банку, який того самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення коштів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас