Ім'я файлу: Извлеченные страницы из Реферат 45.docx
Розширення: docx
Розмір: 126кб.
Дата: 17.10.2021
скачати


Приклад 1. Матеріальна точка масою m = 5 г здійснює гармонічні коливання з частотою 0 = 0,5 Гц. Амплітуда коливань А = 3 см. Ви- значити: 1) модуль швидкості v точки в момент часу, коли зміщення x = 1,5 см; 2) максимальне значення модуля діючої сили Fmax; 3) повну енергію Wточки.


Дано:

m = 5 г

0 = 0,5 Гц

А = 3 см

х = 1,5см

v ? Fmax ? W ?

Розв’язання


Рівняння гармонічних коливань має вигляд

x Asin0t ,

де 0 – власна циклічна частота, – початкова фа- за коливань. Продиференціювавши це рівняння, отримаємо вираз для проекції вектора швидкості

vx x A0 cos0t .

Щоб пов’язати цю величину зі зміщенням, заданим в умові задачі, пі- днесемо обидва виписані рівняння до квадрату і додамо одержані ви- рази:

x2 A2 sin 2 0t ,


0
v x 2 A22 cos2 0t ,Звідси v x  0

2 2


v

x
x  1 .


0
A2 A22

.

Врахуємо тепер зв’язок циклічної частоти з лінійною

0  20 і

вираз модуля вектора через його проекції, котрий в одновимірному

випадку зводиться до v  vx

. Остаточно маємо

v  20 .

Щоб розрахувати величину Fmax, запишемо другий закон Ньютона у проекціях на напрям вектора прискорення a

Fx max .


0
Проекцію прискорення знайдемо як похідну по часу від проекції шви- дкості


Тепер

ax v x A 2 sin0t .

F Fx

A20 2 m sin20t  .

Очевидно, що F Fmax , якщо

sin20t   1 , тому остаточно

Fmax  20 2 Am .

Повну механічну енергію коливної точки розраховують за форму-


0
лою W mA22

2 , отже:
W  2mA0 2 .

Виписуємо тепер значення величин в міжнародній системі одиниць і виконуємо числовий розрахунок:

m 5 103 кг;

А 3102 м;

x  1,5 102 ì ;


v 2 3,14 0,5

3102 2 1,5 102 2 8,2 102 м с;

Fmax  2  3,14  0,52  3 102  5 103  1,5 103 Н ;

W 2 5 103 3,14 3 102 0,52 2,2 105 Дж .

Відповідь: v  8,2 см с , Fmax  1,5 мН , W  22 мкДж .

Приклад 2. Записати рівняння коливання, отриманого при скла- данні двох однаково направлених гармонічних коливань

x  2sin5t см та x  3sin5t см .

1  

2

2  

4


Дано:

x  2sin5t см

1  

2

Розв’язання


Результатом додавання двох гармоніч- них коливань однакової частоти та однако- вого напрямку є теж гармонічне коливання тієї ж частоти і того самого напрямку

x  3sin5t см

x Asin0t ,

2  

4

xt ?

де амплітуда А розраховується за форму- лою

A ,

а початкова фаза  знаходиться з рівняння

tg

A1 sin 1 A2 sin 2 .

A1 cos1 A2 cos2

Величини А1, А2, 1, 2 та 0 маємо з порівняння загального вигля- ду рівняння гармонічних коливань і рівнянь з умови задачі:

A  2 см , A

 3см , , ,

 5с1 .

1 2

Маємо:

1 2 2 4 0

A  22  32  2  2  3 co  4,6см,

s 

4 2

2sin  3sin

tg 2 4 1,943, 2 cos 3cos

  0,35.

2 4

Тепер рівняння результуючого коливання

x  4,6sin5t  0,35см .

Відповідь:

x  4,6sin5t  0,35см .


Приклад 3. Матеріальна точка одночасно бере участь у двох взає- мно перпендикулярних гармонічних коливаннях, рівняння яких:

x A1 cos t та

y A2

cos t , де

2

A1 1см ,

A2  2 см , с1 . Знай-

ти рівняння траєкторії точки. Побудувати траєкторію з дотриманням масштабу.


Дано:

x A1 cos t


Розв’язання


Щоб знайти рівняння траєкторії (рівняння, що пов’язує змінні x та y), виключимо час t з рівнянь, що задані в умові. Для цього використаємо формулу

y A2 cos t

2

cos  

1 cos

. Оскільки t , отримаємо

A1 1см

2 2

A2  2 см

y A

cos t A

1 cos t .

с1

2 2 2 2

yx?

Але з першого рівняння умови задачі cost x ,

A1

тому остаточно рівняння траєкторії буде наступним:

x

y A2 0,51 A .

 1

Це – рівняння параболи, вісь якої співпа- дає з віссю Ох. З вихідних рівнянь умови задачі бачимо, що зміщення точки по осях

координат обмежене, а саме

y  2 см .

x  1см ,

Для побудови траєкторії знайдемо за робочою формулою значення у, що відпо- відають ряду значень х з інтервалу x  1см , і складемо таблицю


х, см

-1

-0,75

-0,5

0

+0,5

+1

у, см

0

0,707

1

1,41

1,73

2Відповідь:
y   A2

Побудуємо тепер графік.
.Приклад 4. Дано фізичний маятник у формі стрижня довжиною l = 1 м і масою 3m1 з прикріпленим до одного з його кінців обручем діаметром d = 0,5 l і масою m1. Горизонтальна вісь Oz маятника про-

ходить через середину стержня перпендикулярно до нього (див. рис.). Визначити період Т коливань такого маятника.

Розв’язання


Дано:

l = 1 м

mстр = 3m1

Період коливань фізичного маятника визначають за формулою

d = 0,5 l

mобр =m1

Т ?

яка рівна

T 2 ,
де g – прискорення вільного падін- ня, L – зведена довжина маятника,
L I ,

mlc

де m – маса маятника, lс – відстань від центра мас до осі коливань, I – момент інерції маятника відно- сно цієї осі. Вісь коливань на рисунку проходить через т. О перпендикулярно до площини рисунка. Тепер період коливань буде визначатись за форму- лою


T  2

. (1)


Момент інерції маятника рівний сумі моментів інерції стержня І1 та обруча І2

I I1 I2 . (2)

Момент інерції стрижня відносно осі, що проходить через його центр мас перпендикулярно до самого стержня, визначається за фор-

мулою I 1 m

l 2 , тому

1 12

стр
I 1 m l 2 .

1 4 1

Момент інерції обруча знайдемо з використанням теореми Штей-

нера

I I0 ma2 , де: І – момент інерції відносно довільної осі, І0

момент інерції відносно осі, що проходить через центр мас (в даному випадку обруча) паралельно до заданої осі; а – відстань між цими осями. Одержуємо для обруча

l2 3l2 5 2

I2 m1 m1 m1l .

4

4 8

Підставляючи вирази І1 та І2 у формулу (2), знайдемо

I 1 m l 2 5 m l 2 7 m l 2 .

4 1 8 1 8 1

Відстань lс розраховуємо, виходячи з означення центра мас системи матеріальних точок (м.т.), точніше, з формули для обчислення коор- динати центра мас

( x 0

mixiXci , і – номер м.т.

mi

i

зручно вибрати в т. О, а саму вісь Ох направити до центра мас

обруча; при цьому

Xc lc ).

lc

3m1 m1
3 l .

16

Підставляючи у формулу (1) вирази І, lс та масу маятника (4m1),

знайдемо період його коливань
T 2 .
Числовий розрахунокВідповідь: 2,2 с.

T  2  3,14

 2,2 с .


Приклад 5. Амплітуда згасаючих коливань за час t1 = 20 с зменши- лася у два рази. У скільки разів вона зменшиться за час t2 = 1 хв?

Розв’язання


Дано:

t1 = 20 с

A0  2

Залежність амплітуди згасаючих коливань від часу визначається співвідношенням

A A0et ,

A1 де

A0 A

при

t  0 , – коефіцієнт згасання. Запишемо

t2 = 1хв

A0 ?

A2

згадане співвідношення для моментів часу t1 і t2:

A1 A0et1 ,

 t

A2 A0e 2 .

Перепишемо цю систему рівнянь у формі:

A0 et1 ,

A1

A0 et2 .

A2


t2
Очевидно, що e t2 e t1 t1 , тому відразу отримаємо робочу фор- мулу

t2

A0 A0 t1

A A .

2  1

Виконаємо числовий розрахунок

t2  60 c ;


Відповідь: у вісім разів.

60

A0  220  8 .

A2


Приклад 6. Знайти жорсткість пружини ресори вагона, вага якого з вантажем Р = 5105 Н, якщо при швидкості, модуль якої v = 12 м/с, ва- гон сильно розгойдується внаслідок поштовхів на стиках рейок. Дов- жина рейки l = 12,8 м. Вагон має 4 ресори.

Розв’язання


Дано:

Р = 5105 Н

v = 12 м/с

l = 12,8 м

n =4

k ?

Значне розгойдування вагона виникає тоді, коли період власних коливань вагона з вантажем співпа- дає з періодом сили, котра викликає його вимушені коливання.

Період дії змушувальної сили знайдемо, розділи- вши довжину рейки на модуль швидкості вагона, тобто

T l .

v

Період власних коливань вагона з вантажем (пружинного маятни- ка) визначається за формулою
T 2 ,


де m – маса системи,

kсист

– жорсткість системи з паралельно

з’єднаних однакових пружин. Врахуємо, що потенціальна енергія та-

кої системи стиснених пружин рівна n енергій однієї пружини, адже зміщення х у всіх пружин одне

kсистx2 kx2

n .

2 2

Тому

kсист n k . Разом з тим,

m P

g , g – прискорення вільного

падіння.

Прирівняємо праві частини двох формул для розрахунку періоду

l2 2 P

  4 .


Звідси

v gnk
4P v 2


Числовий розрахунок:

k   .

gn l

4 5 105 3,14 12 2 5

k

9,8  4

12,8

  4,110 Нм.

Відповідь: 0,41 МН/м.
Приклад 7. В коливальному контурі, індуктивність якого L = 0,01 Гн, заряд конденсатора зменшується в десять разів за час, рів- ний періоду коливань Т = 110-5 с. Визначити опір контура.

Розв’язання


Дано:

L = 0,01 Гн

qt

 10

Рівняння згасаючих електромагнітних коливань має вигляд

qt q0et cost ,

qt T

де qt  – заряд у довільний момент часу t, q0 q0 ,

Т = 110-5с

R ?

 – коефіцієнт згасання, – циклічна частота згаса- ючих коливань,  – початкова фаза.

Через період коливань заряд стане рівним

qt T  q0et T cost T  .

Оскільки

T 2

(зв’язок циклічної частоти з періодом), то

cost T cost 2 cost , тому маємо


0
qt

q0et Tабо

qt T q et T e

T  ln

qt

qt T .

Коефіцієнт згасання для електромагнітних коливань

  R ,

2L

тому попереднє співвідношення приймає виглядабо

RT

ln

2L

qt

qt T

R 2L ln qt .


Числовий розрахунок:

T qt T

R 2 0,01 ln10  4,6 103 Ом .

1105

Відповідь: 4,6 кОм.
Приклад 8. Коливальний контур складається з конденсатора, єм-

ність якого С = 1/310-8 Ф, та котушки з індуктивністю

L  12 106 Гн.

Знайти період вільних коливань у контурі, коефіцієнт згасання та ло- гарифмічний декремент згасання, якщо опір котушки R = 60 Ом.

Розв’язання


Дано:

С = 1/310-8 Ф L = 1210-6 Гн R = 60 Ом

T ? ? ?

Період згасаючих електромагнітних коливань

T2.
Коефіцієнт згасання

  R .

2L

Логарифмічний декремент згасання

  T .

Підставимо значення фізичних величин у формули:

T 2 3,14

 15 107 с;


60 2,5 106 с1 , 2,5 106 15 107 3,75

2 12 106

Відповідь:. T  15 107 с ,  2,5 106 с1 ,  3,75
скачати

© Усі права захищені
написати до нас