1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Курсова робота 421 гр.doc
Розширення: doc
Розмір: 2665кб.
Дата: 06.04.2023
скачати
Пов'язані файли:
Презентація з історії математики.pptx
Задачи для Савченко.docx

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА АЛГЕБРИ, ГЕОМЕТРІЇ ТА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Курсова робота

на тему:

Математичні моделі в історичних задачахВиконавець:

Науковий керівник:

студентка 421 групи,

спеціальності

Середня освіта (Математика)

Васібаєва Таміла Шаірбеківна

доцент Кузьмич Л. В.

Херсон 2022

ЗМІСТ
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні відомості. Математична модель в задачах. Етапи побудови та дослідження 6

РОЗДІЛ 2. Математичні моделі в історичних задачах. 11

2.1Історичні задачі у розвитку математичних здібностей. 11

2.2Приклади історичних задач, розв’язування яких приводить до побудови математичних моделей. 16

ВИСНОВКИ 28


ВСТУП


Математика здавна має репутацію найточнішої галузі і є надійним знаряддям для розкриття таємниць природи. Близько 1800 р. до н.е. давньоєгипетський писар Ахмес переписав з більш раннього рукопису присвячений математиці папірус. Він починався красномовною обіцянкою навчити «досконалого і ґрунтовного дослідження всіх речей, розуміння їхньої суті, пізнання всіх таємниць…». Через три тисячоліття ту саму думку повторив індійський математик Бхаскара II (1114-1185): «Я глибоко шаную математику, бо ті, хто ознайомлений з нею, убачають у ній засіб до розуміння всього існуючого».

Зрозуміло, що можливості математики тих часів були обмеженими. У папірусі Ахмеса, наприклад, розкривалися лише таємниці лічби, обчислень дробами виду   і алгоритмів розв’язання задач, які не виходять за межі сучасної дев’ятирічної школи. Але вже тоді математика виявила риси, характерні для всієї її багатовікової історії. Якась нестримна сила штовхала перших «колумбів математики» розв’язувати задачі, досягати точності обчислень, яка набагато перевищувала потреби практики. Людина формувала математичні поняття, створювала цілі теорії, щоб розв’язувати конкретні практичні задачі.

Математика пройшла довгий і складний шлях, перед тим як стати могутньою, надзвичайно розгалуженою галуззю теоретичних знань.

Як же математики, оперуючи абстрактними поняттями, можуть так ефективно вивчати глибинні закономірності навколишньої дійсності? Математики справді не вивчають живі організми, тверді тіла, рідини, гази, елементарні частинки, планети або галактики. Вони створюють математичні моделі досліджуваних об’єктів і відношень між ними. Наприклад, геометрія Евкліда, яку вивчають в школі, є математичною моделлю навколишнього тривимірного простору. Реальним об’єктом простору зіставляються математичні абстракції, які відображають певні властивості реальних фізичних об’єктів, - точки, відрізки, прямі й інші плоскі та просторові геометричні фігури.

Останнім часом значно поширилося застосування методу моделювання у всіх галузях науки, техніки, економіки, виробництва, він широко використовується при розв’язуванні практичних завдань у техніці й економіці. Тому формування в учнів вміння математичного моделювання є важливим завданням сучасної шкільної освіти, в першу чергу, природничо-математичної.

Актуальність дослідження полягає в тому, що метод математичного моделювання при розв’язуванні прикладних задач є значним аспектом для вирішення багатьох питань повсякденного життя та використовується в багатьох галузях науки.

Метою є дослідити можливості історії математики у розвитку математичних здібностей до побудови та дослідження математичних моделей в історичних задачах.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі є процес побудови та дослідження математичної моделі при розв’язуванні задач.

Предметом даної курсової роботи є алгоритм побудови математичної моделі.

Задачі:

1. Опрацювати теоретичний матеріал про математичні моделі.

2. Дослідити можливості історії математики у розвитку математичних здібностей до побудови та дослідження математичних моделей в історичних задачах.

3. Розглянути приклади історичних задач.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Перший розділ присвячений опрацюванню та повторенню теорії, щодо математичних моделей в задачах; другий – вивчення внеску історичних задач у розвитку математичних здібностей та розгляду різноманітних історичних задач, розв’язування яких приводить до побудови математичних моделей.

Теоретичне і практичне значення даної роботи полягає у тому, що його висновки, основні положення та методичні рекомендації можуть бути використані при організації вивчення тем, пов’язаних з побудовою математичних моделей, для підвищення якості знань учнів, активізації їх пізнавальної діяльності.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас