1   2   3
Ім'я файлу: L3.docx
Розширення: docx
Розмір: 171кб.
Дата: 09.10.2022
скачати

Лекція 3. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

 1. Загальні відомості про сертифікацію.

 2. Знак відповідності продукції.

 3. Система державної сертифікації України (УкрСЕПРО)

 4. Сертифікат відповідності.

 5. Сертифікація системи якості.
  1. Загальнівідомостіпросертифікацію.


Термін "сертифікація" походить від вислову "вірно (правильно) зроблено" (від лат. сеrtus – певний, точний). Під цим терміном розуміють наступне: "Сертифікація – процедура, з допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам". Таким чином процес сертифікації має на увазі те, що встановленим чином здійснюється оцінювання відповідності властивостей і характеристик продукції чи послуг.

Відповідність – це дотримання всіх встановлених вимог до продукції, процесу чи послуги

Для забезпечення процесу сертифікації потрібно виконання двох умов.

Перша бажання постачальника (виробника, виконавця) випускати продукцію, яка відповідає заданим вимогам, та можливість постійно забезпечувати необхідний рівень виробництва, що в результаті припускає подання письмової гарантії, що продукція (процес чи послуга) відповідають заданим вимогам – заяві постачальника про відповідність. Термін "заявапостачальника про відповідність" означає, що постачальник (виробник або виконавець) під свою особисту відповідальність повідомляє, що вся продукція відповідає вимогам конкретного нормативного документа. Згідно з Настановою 2 ІSО/ІЕС, така заява є доказом свідомої відповідальності виробника та готовності споживача зробити продумане і конкретне замовлення. Заява постачальника про відповідність повинна завжди супроводжуватися забезпеченням відповідності, може бути представлена як документ, ярлик, надруковане повідомлення, каталог, накладна, інструкція з експлуатації чи іншого еквівалентного засобу, який стосується продукції, і містить такі дані: адресу виробника (виконавця), назва або позначення виробу, необхідну додаткову інформацію про виріб, відповідність нормативному документу, гарантійні зобов'язання, тощо.

Друга умова – наявність органу, що підтвердить дотримання заданих вимог виробником при випуску продукції, тобто проведе оцінку відповідності. Процедура оцінюваннявідповідностівизначається як систематична перевірка ступеня відповідності продукції, процесу, чи послуги заданим вимогам. Перевіркавідповідностіпідтвердження відповідності продукції, процесу чи послуги заданим вимогам, яке одержують шляхом вивчення доказів. Наглядзавідповідністю- повторна оцінка з метою

переконатися в тому, що продукція (процес, послуга) продовжує відповідати встановленим вимогам.

В оцінці відповідності найбільш достовірними вважаються результати, які отримує при випробовуваннях "третя сторона". Третя сторона – особа або орган, які визнаються незалежними від сторін-учасників у питанні, що розглядається. При цьому вважається, що сторони-учасники репрезентують, як правило, інтереси постачальників (перша сторона) і покупців (друга сторона). Результатом оцінки відповідності є декларація постачальника або сертифікація. Сертифікація, згідно з Настановою ІSО/ ІЕС 2:96, – письмове підтвердження третьою стороною результатів з оцінки відповідності. Отримання результатів з відповідності і випробовування проводять у спеціалізованих лабораторіях, які повинні відповідати певним критеріям. Саме тому випробовуванням, контролю та оцінюванню продукції за зразком, що становлять початкову фазу процесу сертифікації, передує процес визначення можливості проведення необхідних досліджень у самій лабораторії перевірка на якість проведення випробувань, атестація та акредитація (тобто визначення технічної компетентності й об'єктивності) випробувальних лабораторій.

Перевіркалабораторіїнаякістьпроведеннявипробуваньє встановленням за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань спроможності даної лабораторії проводити випробування.

Атестаціяперевірка випробувальної лабораторії для визначення її відповідності встановленим критеріям акредитації.

Акредитація – офіційне визнання того, що випробувальна лабораторія є правочинною здійснювати конкретні випробування або конкретні типи випробувань.

Робота випробувальних лабораторій один із ключових моментів в організації робіт із сертифікації в країні, тому нагляд за діяльністю, організацію порівняльних міжлабораторних випробовувань, перевірку роботи, а в кінцевому, акредитацію лабораторій проводить спеціальний організакредитації.

Кожна продукція (процес чи послуга) може мати власні правила застосування, нормативні документи, процедури, методи випробовувань, що відповідають вимогам щодо забезпечення якості та піддаються контролю, що становить системусертифікації.Інколи проводиться сертифікаціязасхемою,що визначає склад і послідовність дій третьої сторони під час проведення сертифікації відповідності. Проведення сертифікації однорідної продукції за визначеною схемою може сформувати система сертифікації,яка займається встановленням відповідності певного виду продукції, згідно з правилами, нормативними документами та вимогами, з використанням процедур, які відносяться саме до цієї продукції. Декілька таких систем сертифікації однорідної продукції зі своїми органами і лабораторіями можуть становити загальнусистемусертифікації. Системи сертифікації можуть діяти на національному, регіональному і міжнародному рівнях.

Управління системою сертифікації здійснює орган із сертифікації, який, згідно з ДСТУ 2462-94, може сам проводити випробовування або здійснювати нагляд за діяльністю зі сертифікації, що проводить за його дорученням інший орган. Передбачається два види сертифікації обов'язкова і добровільна. Обов'язкова сертифікація це визначення відповідності продукції (послуг, процесів) вимогам, які введені нормативними документами в ранг обов'язкових. Добровільнасертифікаціяпроводиться на добровільних засадах за бажанням та ініціативою виробника, постачальника чи споживача продукції.

Встановлення відповідності вимагає конкретного обладнання й окремих випробувальних лабораторій, акредитація яких здійснена згідно з певними правилами, процедурами та настановами. У таких випадках йдеться про створення системи акредитації лабораторій. Для проведення акредитації необхідно здійснити атестаціюлабораторії перевірку випробувальної лабораторії для визначення встановленим критеріям акредитації. Управління системою акредитації здійснює національнийорганзакредитації.

Сертифікація вважається основним достовірним способом доведення відповідності продукції (процесу чи послуг) відповідним вимогам. При сертифікації використовують ряд документів і позначень, які вказують на відповідність продукції чи послуг встановленим вимогам:

 • протокол випробувань;

 • атестат виробництва;

 • сертифікат відповідності;

 • сертифікат на систему якості підприємства;

 • сертифікат на систему охорони природи;

 • сертифікат на систему охорони праці підприємства.

Протокол випробувань – документ, що містить результати випробувань продукції та іншу інформацію щодо випробувань. Атестат виробництвазасвідчує, що виробництво забезпечує протягом встановленого проміжку часу стабільність якості виготовлення певних видів продукції або окремих її характеристик, які підтверджують під час проведення сертифікації.

Сертифікат відповідності – це документ на продукцію, який свідчить про відповідність цієї продукції вимогам певного нормативного документа (стандарту, технічних умов). Сертифікат відповідності має затверджену форму, специфічним елементом якої є знак відповідності.

Знак відповідності – це захищений в установленому порядку знак, який свідчить, що маркована ним продукція відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу. Маркування продукції цим знаком здійснює орган із сертифікації, що видав сертифікат відповідності або підприємство-виробник, якщо воно має на це ліцензію. У деяких випадках споживач може вимагати документ, що засвідчує наявність і стабільну роботу систем управління роботою підприємства системи управління якістю продукції, системи екологічної безпеки підприємства та системи управління охороною праці на підприємстві. Вважається, що підприємство, яке не забезпечує прийняті умови праці, не може випускати продукції чи надавати

послуги, що відповідають нормативним. Тому проводиться встановлення відповідності роботи підприємства нормативним документам ISO серій 9000, 10000, 14000 або 18000. Якщо виробництво та умови праці на ньому відповідають вимогам, то це може бути засвідчено у вигляді сертифіката насистемуякостіпідприємства,сертифікатанасистемуохоронинавколишнього середовища або сертифіката на систему охорони праці напідприємстві(українська система сертифікації встановлює відповідність лише системи якості підприємства з видачею відповідного сертифіката).

Загальний перелік сертифікованої продукції в межах конкретної системи сертифікації, відомості про сертифіковані системи якості, акредитовані лабораторії, атестацію експертів-аудиторів друкують у відповідних виданнях або зберігають на машинних носіях даних у вигляді реєструсистемисертифікації.

Оплату всіх видів робіт, пов'язаних із сертифікацією, здійснює замовник. Вартість робіт визначається у договорі між замовником і виконавцем (органом із сертифікації продукції).

Оплата замовником робіт із проведення сертифікації не означає, що виконавець обов'язково видасть йому сертифікат на заявлену продукцію. Останнє залежить тільки від результатів випробувань продукції.

У кожній системі сертифікації передбачено процедура апеляції щодо тих чи інших рішень виконавця, у т.ч. відмови видати сертифікат відповідності. Апеляції розглядає апеляційна комісія, яка створюється органом сертифікації. Витрати, пов'язані з розглядом апеляції, несе кожна зі сторін. Рішення апеляційної комісії можна оскаржити в керівному органі системи сертифікації, рішення якого буде остаточним.

Світова практика свідчить, що митні органи країни, в яку експортується продукція, вимагають у постачальника сертифікат відповідності, виданий у цій країні, або свідоцтво про визнання цією країною сертифіката відповідності виданого у країні експортерів.

При наявності між країнами угоди про взаємне визнання результатів сертифікації продукції свідоцтво про визнання іноземного сертифіката видається у країні, в яку експортується продукція, без додаткових випробувань.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас