Ім'я файлу: Підсумковий 7 клас.doc
Розширення: doc
Розмір: 308кб.
Дата: 16.05.2021


Підсумковий тест №

ЗАКРИТІ ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Позначте дату початку залюднений території України:

А 1 мли років тому; Б 1,5 млн років тому; В 2 млн років тому; Г 2,5 мли років тому.

2. Позначте назву столиці Боспорського царства:

А Ольвія; Б Пантікапей;, В Херсонес; Г Керкінітида.

3. Позначте варіант, де йдеться про літопис, який зберіг назви семи союзів східнослов'янських племен:

А найдавніший Київський звід; Б «Повість минулих літ»;

В «Літопис Аскольда»; Г Галицько-Волинський літопис.

4. Позначте варіант, в якому правильно поєднані назва документа та його автор:

А «Руська правда» Святослава; Б «Повчання» Володимира Мономаха;

В «Ізборник» Ярослава Мудрого; Г «Статут» Володимира Великого.

5.Позначте варіант, в якому названо ознаку, що за нею можна об'єднати Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Галицьке і Волинське князівства в одну групу:

А ці князівства найбільше потерпали від міжусобиць феодалів;

Б тільки на землі цих князівств нападали степові кочівники;

В на землях цих князівств формувалася українська народність;

Г на землях цих князівств формувалася давньоруська народність,

6. Позначте ім'я князя, військами якого було здійснено невдалий похід на Константинополь

А Юрій Долгорукий; Б Роман Метиславич; В Ігор Святославич; Г Андрій Боголюбський.

7. Позначте назву торгового шляху, який пролягав від Києва через Галич до Зах.Європи:

А Грецький шлях; Б Залозний шлях; В Соляний шлях; Г шлях «із варяг у греки».

8. Позначте варіант, в якому описано київську гривню:

А срібний шестикутний зливок; Б срібний плескатий зливок;

В золотий шестикутний зливок; Г золотий плескатий зливок.

9. Позначте варіант, в якому правильно названо держави, що розпочали тривалу і за­пеклу боротьбу за землі Українського королівства після його загибелі:

А Литва, Польща, Чехія; Б Польща, Угорщина, Німеччина;

В Литва, Чехія, Туреччина; Г Литва, Польща, Угорщина.

10. Позначте ім'я князя, який очолив Галицько-Волинське князівство 1199 р.

А Мстислав ; Б Роман; В Данило; Г Василько.
ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ХРОНОЛОГІЧНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

11. Розташуйте назви народів у порядку, який відповідає хронологічній послідовності їх проживання на території Північного Причорномор'я:

А сармати; Б скіфи; В кіммерійці; Г носії ямної культури.
12. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А початок карбування на Русі власних монет;

Б загибель князя Святослава (потрапив у засідку печенігів);

В невдалий похід князя Ігоря на Візантію;

Г укладення першого писемного зводу законів Київської Русі.
13. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А перше вторгнення монголо-татар на землі українських князівств (Переяславське);

Б утворення Галицько-Волинського князівства;

В поїздка Данила Галицького до Золотої Орди;

Г коронація Данила Галицького.
14. Розташуйте назви форм феодального землеволодіння в порядку, який відповідає хро­нологічній, послідовності виникнення та існування цих форм:

А виникнення умовного землеволодіння;

Б заснування вотчини;

В панування державної власності на землю;

Г початок становлення боярського землеволодіння.
15. Позначте, які дві події відбулися одного року:
А початок польського вторгнення на українські землі (Галичина);
Б остаточне приєднання Галичини до Польщі;

В закріплення литовського князя Любарта на княжому столі Волині;

Г утвердження Ольгерда на Київщині, частині Чернігово-Сіверщини.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ КІЛЬКОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

16. Позначте судження, за допомогою яких можна розповісти про венедів:

 1. венеди - корінні жителі Східної Європи;

 2. венеди прийшли у Східну Європу з Азії;

 3. назва венедів уперше фіксується в писемних джерелах;

 4. дуже короткі писемні відомості про венедів залишили антич­ні автори;

 5. батьківщиною венедів було Приазов'я;

 6. ретельний опис життя венедів залишили арабські писемні джере­ла.

1
2
3
4
5
617. Позначте словосполучення, що характеризують особу і діяльність князя Святослава:

 1. войовничий характер князя;

 2. остаточний розгром печенігів;

 3. розгром Хозарського каганату;

 4. завоювання Волзької Булгарії;

 5. «тесть Європи»;

 6. початок адміністративної реформи на Русі.


1
2
3
4
5
6


18. Позначте твердження, що характеризують розвиток Переяславського князівства пе­ріоду роздробленості.

 1. утворене за рішенням з'їзду князів у Любечі 1097 р.;

 2. склалося ще до розподілу Русі між синами Ярослава Мудрого;

 3. найбільше за територією з князівств Русі;

 1. досягло повної політичної самостійності, у XII ст. вийшло з-під влади Києва;

 1. до першої третини XIII ст. не досягло політичної самостійності;

 2. багатства князівства притягували половців.


1
2
3
4
5
619. Позначте судження, за допомогою яких можна розповісти про походження назви Україна.

 1. Галицько-Волинський літопис уперше згадує назву Україна;

 2. назва Україна означає окраїна;

 3. Київський літопис уперше згадує назву Україна;

 4. назва Україна означає край, окрема територія зі своїми межами;

 5. у 1187 р. назва Україна поширювалася на Київщину, Чернігівщину, Переяславщину;

 6. 1189 р. перша згадка назви Україна в літописі.

20. Позначте твердження, що характеризують культурне й церковне життя України
в другій половині XIІ - першій половині XІІI ст.

 1. українська культура уникла європейського впливу;

 2. поширення гуманістичних ідей на українських землях;

 3. поширення у свідомості українців назви рідної землі - Україна;

 4. перша українська друкарня з'явилася в Києві;

 1. розмовна і книжкова українська мова витіснили з ужитку церковно­слов'янську мову;

 1. Франциск Скорина був першим українським книгодрукарем.ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ (ЛОГІЧНІ ПАРИ)


1. на захід від полян;

2. Прикарпаття;

3. на захід від хорватів;

4. Середнє Подніпров'я;

5. на лівих притоках Дніпра.

Установіть відповідність,

сармат; 1 щаслива;

Херсонес; 2 оперезаний мечем

Ольвія; З рибний шлях

Пантікапей. 4 півострів

5 вродлива

Установіть відповідність

Поляни

Деревляни

Сіверяни

Хорвати

21

А

Б

В

Г

22
А

Б

В

Г


24. Установіть відповідальність :

А. найпоширеніші ремесла 1. Землеробство, ковальство

Б. найбільші успіхи давньоруських князів 2. прядіння, ткацтво.

В. домашні ремесла 3. обробка шкіри , дерева й кістки

4. ювелірна справа , виготовлення зброї
25. Установіть відповідність

 1. 860р; 1 Другий похід Святослава на Дунайську Болгарію. Війна з Візантією.

б 941-944рр.; 2 Подорож княгині Ольги до Константинополя;

в 957р.; 3 Похід київського князя Аскольда на Візантію;

г 969-971р; 4 Походи князя Ігоря на Візантію.

26. Позначте роки правління Романа Мстиславовича князя Галицько-Волинського

А 1199-1205 Б 1199-1209 В 1202-1215 Г 1212-1225

27. Хто був останнім представником на троні Українського королівства

А Лев І Б Лев ІІ В Юрій І Г Юрій ІІ

28 . Хто автор твору «Повість минулих літ»

А Мономах Б Ярослав Мудрий В Боян Г Нестор

29. Як називалась князівська частина міста

А красна частина Б волхвиця В балуванець Г дитинець.

30. Хто з цих представників не мав особистої волі

А холопи Б смерди В ізгої Г рядовичі

31. Які види грошей не перебували у обігу на території Київської Русі
А куни Б римські монети В грецькі монети Г гривні

32. Який з цих шлях не мав значення для торгівлі Київської Русі

А Шовковий шлях Б Залозний шлях; В Соляний шлях; Г шлях «із варяг у греки».
33. Найприбутковіша справа на Західноукраїнських землях

А добування солі

Б добування золота

В добування шкірок хутрових тварин

Г грабіжницький промисел


35. Якого року звели Десятинну церкву

А 972

Б 988

В 996

Г 1015
34. Коли було побудовано Софіївський Собор

А 1019

Б 1025

В 1037

Г 1054 1. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

  1. Повстання древлян проти князя Ігоря;

  2. Перший Балканський похід князя Святослава;

  3. Убивство Аскольда та Діра ( за літописом);

  4. Правління князя Олега в Києві.


37. На карті заштриховано території, приєднані до Київської

Русі за князювання:

А. Олега;

Б. Ігоря;

В. Святослава;

Г. Володимира.


 1. «Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи: «Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і древляни, вийшовши на супротив з города Іскоростеня, вбили його ...»

Якого року відбулася описана подія?

 1. 882 р.; Б 911 р.; В 945 р.; Г 988 р.

39.Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.

А) Володимир Великий Б) Святослав Ігорович В) Ярослав Мудрий Г) Володимир Мономах

40.Позначте назву країни, королевою якої була Анна Ярославна.

А) Франція Б) Німеччина В) Польща Г) Угорщина

41.Позначте назву храму, при якому була побудована перша бібліотека на Русі.

А) Десятинна церква Б) Софіївський собор В) Успенський собор Г) Києво-Печерська лавра

42.Князь, за правління якого почали карбувати перші руські монети.

А) Володимир Б) Святослав В) Ярополк Г) Ярослав

43.Причина того, що церкву Богородиці називали Десятинною церквою

А) будівництво тривало 10 років

Б) з державної скарбниці на будівництво виділяли десяту частину коштів

В) початок будівництва був через 10 років після прийняття християнства

Г) на утримання церкви князь Володимир наказав населенню віддавати десяту частину своїх прибутків

44.Установіть відповідність між іменами київських князів та датами їхнього правління.

1. Почав своє князювання з протистояння слов’янському племені, яке жило на заході від полян, а через 31 рік був ними убитий. Здійснив два походи проти Візантії, підписавши угоду. Був страчений.

2. По смерті чоловіка правила державою. Здійснила подорож до Візантії, робила спроби встановити відносини з германським імператором. Будучи християнкою, не прилучила до цієї релігії свого сина.

3. Прийшов до влади в результаті перемоги над своїм братом Ярополком. Мав 12 синів. На відміну від батька, не здійснював далеких військових походів. Запровадив державну релігію – християнство.

4. Літописець писав, що його батько «землю зорав, а він засіяв». За нього в Києві було побудовано Софійський собор. Але, як і батько, до влади прийшов у результаті перемоги над братом.

А) 980-1015 рр. Б) 912-945 рр. В) 882-911рр. Г) 945-964 рр. Д) 1019-1054 рр.

45.У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?

А) у 1068 р. Б) у 1072 р. В) у 1086 р. Г) у 1097 р.

46.Зміна торговельної кон’юнктури, частковий занепад Києва як торгового центру наприкінці ХІ – ХІІ ст. сприяли:

А) втраті державної незалежності Русі

Б) політичній роздробленості Київської Русі

В) занепаду ремесла та сільського господарства

Г) посиленню залежності Русі від Візантійської імперії

47.До яких наслідки привели події, описані в уривку джерела?

Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені.

А) утворення тріумвірату Б) повстання в Києві

В) розпад Київської Русі Г) початок правління Володимира Мономаха

48.Про якого князя йдеться в уривку літопису?

Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наводити лад, усім сусідам його був страшним, до підлеглих милостивий і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити. Через це його всі іменували … Великим. Податі при ньому хоч були і великі, але всім урівняло, і через те всі це переносили без тяготи.

А) Святослава Ярославича Б) Володимира Мономаха

В) Мстислава Володимировича Г) Всеволода Ярославича

49.У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?

Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу сповнився та повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!

А) у 1147 р. Б) у 1169 р. В) у 1185 р. Г) у 1187 р.

50.Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

А) В’ячеслав, Всеволод, Олег Б) Ізяслав, Святослав, Ігор

В) Ізяслав, Всеволод, Святослав Г) Ігор, В’ячеслав, Володимир

51.Що належить до причин політичної роздробленості Русі?

А) відродження і поширення язичництва

Б) встановлення вічових порядків у всіх землях Русі

В) прагнення удільних князів до незалежності від Києва

Г) встановлення влади половецьких ханів на півдні Русі

52.Визначте, в якому році дружини Ярославичів зазнали поразки від половців на р. Альті

А) 1055 р. Б) 1066 р. В) 1068 р. Г) 1072 р.

53.Яке місто на Русі називали Царгородом?

А) Київ Б) Новгород В) Рим Г) Константинополь

54.Правляння Ярославичів – це етап розвитку Київської Русі, на якому відбувається:

А) цілковитий політичний розпад єдиної держави, перетворення удільних князів на васалів іноземних держав

Б) економічний і культурний занепад країни, руйнація усіх усталених внутрішніх політичних і династичних зв’язків

В) децентралізація апарату управління, зміна загальноруського законодавства та церковної організації удільними, втрата державного суверенітету

Г) зміна централізованої монархії федеративною, коли державою колективно правила група найвпливовіших князів

55.Хто з київських князів відзначився такими успіхами в боротьбі з половцями?

Я уклав з половцями… 19 мирних угод, взяв у полон понад 100 кращіх їхніх князів і відпустив їх, а понад 200 стратив і втопив у річках.

А) Ярослав Мудрий Б) Володимир Мономах В) Ігор Святославич Г) Ярослав Осмомисл

56.Який слов’янський племінний союз останнім увійшов до складу Київської Русі?

А) полян Б) деревлян В) білих хорватів Г) сіверян

57.Сходження князя Володимира Мономаха на великокнязівський стіл:

А) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ

Б) відбулося на запрошення міського віча під час повстання киян

В) було умовою здійснення військового походу проти половців

Г) спричинило нову міжусобну війну зі Святославичами


Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

58.Установіть відповідність між подіями і роками.

1.Похід руських князів проти половців

2.Смерть Володимира Мономаха

3. Смерть Ярослава Мудрого

А) 1054 р. Б) 1068 р. В) 1125 р. Г) 1238 р. Д) 1240 р.

59.Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.

1.Створення осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів»

2.Спроба реформування язичництва

3.Укладання першого писаного збірника руських законів

4.Організація з’їзду князів у Любечі
А) Святослав Ігорович Б) Володимир Мономах В) Ольга Г) Ярослав Мудрий Д) Володимир Великий
Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.
60.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А) Любецький з’їзд князів

Б) перше вигнання князя Ізяслава з Києва

В) укладання «Правди Ярославичів»

Г) запрошення Володимира Мономаха на великокнязівський престол

61.Розташуйте події у хронологічній послідовності

А) остаточно роздробленість Русі

Б) похід Ігоря Новгород-Сіверського на половців

В) розгром Києва князем Андрієм Боголюбським

Г) битва на р. Калка

62.Встановіть відповідність між князями та подіями.

 1. Олег

 2. Святослав

 3. Володимир

 4. Ярослав


А) Запровадження християнства

Б) Похід на Константинополь

В) Спалення Іскоростеня

Г) Битва під Доростолом

Д) Будівництво Софійського собору
63.Установіть хронологічну послідовність згаданих подій середньовічної історії України-Русі:

А) прийняття християнства як державної релігії Київської Русі

Б) утвердження на великокняжому престолі династії Рюриковичів

В) розгром Хазарського каганату та Булгарського царства русичами

Г) прийняття «Руської Правди» – першого кодексу законів Київської Русі
64.Установіть послідовність правління князів
А) Ігор

Б) Аскольд

В) Ольга

Г) Ярослав
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести

65.Позначте твердження, які характеризують розвиток Київської Русі за правління Володимира Великого.

 1. Здійснив два переможні походи на Константинополь

 2. На чолі мирного посольства відвідав Константинополь і уклав договір з імператором Константином Багрянородним.

 3. Запровадив нове зведення законів усного звичаєвого права, назване літописцем «Уставом земляним»

 4. Для захисту кордонів Київської Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень «змієві вали».

 5. Під Києвом завдав остаточної поразки печенігам

 6. Здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши Перуна головним богом


 1. Правителі якої країни щодо приєднаних українських земель дотримувалися принципу «Старого не порушувати, нового не впроваджувати»?

 1. Великого князівства Литовського;

 1. Польського королівства;

 1. Московського царства;

 1. Угорського королівства. 1. Як називалася категорія неповноправних людей на Русі, які через різні обставини ви- йшли зі своєї суспільної групи?

 1. закупи;

Б ізгої;

 1. рядовичі;

Г холопи.
п/п

Відповідь

Номер питання

Відповіді

1
А

А

2

Б

3

Б

4

Б

5

В

6

Г

7


В

8

А

9

Г

10

Б

11

Г, В, Б, А

12

В, Б, А, Г

13

Б, А, В, Г

14

В, А, Г, Б

15

А+В

16

1. 3, 4

17

1, 3, 4, 6

18

2, 5, 6

19

3, 4, 5 .

20

2, 3, 5

21

А2, Б4, В1, ГЗ

22

А4. Б1, В5, Г2

23

А5. БЗ, В4, Г2

24

А1. Б4, В2

25

А4. Е2. БЗ. Г 1

26

Б

27

Г

28

Г

29

Г

30

Б

31

Б

32

А

33

А

34

В

35

ВНомер питання

Відповіді

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

скачати

© Усі права захищені
написати до нас