Ім'я файлу: KR_Kontroling 4.doc
Розширення: doc
Розмір: 115кб.
Дата: 19.05.2020


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «Маркетинг»


Контрольна робота

з дисципліни «Контролінг»

Виконав:

ст. гр. 3-II-ОіО

Хор Ю.В.

Перевірила:

доц. Чебанова О.П.
Харків 2020

Зміст
1.Теоретична частина………………………………………………………...3

1.1Кроки у підготовці оперативного бюджету………………………..3

1.2 Облік і розподіл виробничих накладних витрат. Приклади…......4

2.Практична частина…………………………………………………………..14

Перелік використаних джерел………………………………………………..15

    1. Кроки у підготовці оперативного бюджету

Оперативний) бюджет - це система бюджетів, які характеризують прибутки і витрати за операціями, що плануються на майбутній період для сегмента або окремої функції організації. Складання загального бюджету починається саме з операційного бюджету, першим кроком у якому є бюджет продаж. Метою і заключним етапом процесу складання операційного бюджету виступає бюджетний звіт про прибутки і збитки. У ході складання операційного бюджету формуються бюджети різних витрат (на закупівлю сировини і матеріалів, комерційних і адміністративних витрат і т. ін.).

Бюджет продаж об’єднує інформацію про обсяги реалізації, ціни і відповідно про виручку від реалізації. Він є відправною точкою всього процесу бюджетування. Термін «планування продаж» необхідно відрізняти від терміну прогнозування

На базі бюджету продаж формуються бюджети, що характеризують витрати на виробництво і реалізацію продукції або на впровадження нового технологічного процесу (бюджет закупівлі сировини і матеріалів, бюджети комерційних і адміністративних витрат, бюджет по груду і т. ін.). Для складання цих бюджетів необхідно:

- визначити обсяг витрат;

- згрупувати витрати з урахуванням специфіки процесу виробництва і змін обсягу реалізації продукції;

- обчислити нормативи (стандарти) загально-виробничих, комерційних і адміністративних витрат на майбутній період.

Бюджет капітальних вкладень на основі вибраного критерію рентабельності інвестицій визначає, які довгострокові активи необхідно придбати або побудувати, Інформація, що міститься в цьому бюджеті, впливає на бюджет руху грошових коштів (торкаючись питання виплати відсотків), на бюджетний звіт про прибутки і збитки, на бюджетний бухгалтерський баланс (змінюючи величину основних коштів і інших довгострокових активів).

Завершальним кроком у процесі підготовки загального бюджету служить розробка бюджетного бухгалтерського балансу, який характеризує змінами в фінансовому і майновому положенні підприємства при умові виконання запланованих господарських і фінансових операцій. У рамках же управління оборотним капіталом основна увага приділяється аналізу планування руху грошових коштів.

1.2. Облік і розподіл виробничих накладних витрат. Приклади.

З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрати підприємства об’єднуються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати групуються та обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат, виходячи з діяльності підприємства.

Витрати, які пов'язані з основною операційною діяльністю, розрізняють за функціями - виробництво, управління, збут та інше.

Види витрат визначаються виходячи з економічного змісту , що міститься в кожному елеметі витрат. Види витрат є базою для формування калькуляційних статей витрат.

Усі витрати підприємства згідно з П(с)БО № 16 "Витрати", поділяються на виробничі, операційні та інші витрати діяльності.

Виробничі витрати – витрати на виготовлення продукції та загальновиробничі (накладні) витрати.

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”, де ведеться облік витрат на організацію виробництва та управління галузями, цехами, відділеннями та підрозділами основного виробництва, а також витрат, пов’язаних з утримуванням та експлуатацією машин та обладнання.

Загальновиробничі витрати в кінці місяця списуються на 23 рахунок “Виробництво” за видами витрат і включаються до собівартості продукції (робіт, послуг). Загальновиробничі витрати, які знаходяться в межах нормативів вважаються розподіленими і списуються в дебет рахунку 23 “Виробництво”. Інші витрати є нерозподіленими і списуються в дебет рахунку 90 “Собівартість реалізації”.

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.

Відповідно до П(с)БО №16 перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат установлюється підприємством.

До змінних належать витрати на обслуговування та управління виробництвом (цехів, дільниць), які змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва. Такі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (заробітної плати, робочих годин, обсягу діяльності, прямих витрат та інші), виходячи з фактичної потужності звітнього періоду. Таким чином, змінні загальновиробничі витрати повністю включаються до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення, тобто списуються на витрати виробництва (облік яких ведеться на 23 рахунку “Виробництво”) в дебет рахунку 23 щомісяця в повному обсязі.

До постійних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування та управління виробництвом, які залишаються незмінними (чи майже незмінними) із зміною обсягу діяльності

Постійні виробничі (накладні) витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат, та інше) за нормальної потужності.

Нормальна потужність - це очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнуто за умов звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обсягу обслуговування виробництва.

Величина нормальної виробничої потужності визначається підприємством самостійною і зазначеною в наказі про облікову політику підприємства. Якщо випуск продукції у звітному періоді нижчий за нормальну потужність підприємства, то загальновиробничі витрати розподіляються згідно з нормальною потужністю підприємства (витрати в межах нормальної потужності списуються на собівартість продукції, а витрати понаднормові – на фінансові результати).

Якщо випуск продукції у звітному періоді вищий за нормальну потужність підприємства, всі загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість. Нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їхнього виникнення разом з виробничими витратами нормативними та понаднормативними.

Отже, загальновиробничі постійні витрати формуються протягом звітнього періоду у одинакових розмірах незалежно від обсягу продукції, виконаних робіт, наданих послуг.

Як зазначалося вище, облік загальновиробничих витрат здійснюється на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”.

За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – щомісячне за відповідним розподілом списання загальновиробничих витрат на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”.

Таблиця 1.1- Основні операції з обліку загальновиробничих витрат

№п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1.

Відображено суму амортизації, нарахованої на вартість необоротніх активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення і визнаної витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

13

"Знос необоротніх активів"

2.

Списано вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби:

-під час обслуговування виробничого процесу;

-у процесі управління цехами, дільницями тощо;

-на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення;

-на вдосконалення технології та організації виробництва;

-на охорону праці і техніку безпеки тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

20

"Виробничі запаси"

3.

Списано вартість МШП, визнану витратами звітнього періоду у зв'язку з використанням на загальновиробничі потреби

91

"Загально- виробничі витрати"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4.

Відображено суму готівкових коштів, безготівкових коштів, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

30

"Каса"

5.

Оплачено загальновиробничі витрати з рахунку в банку

91

"Загально- виробничі витрати"

31

"Рахунки в банках"

6.

Відображено суму дебіторської заборгованості, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

7.

Списано витрати на відрядження персоналу цехів, дільниць тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

372

"Розрахунки з підзвітними особами"

8.

Відображено суму раніше віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

39

"Витрати майбутніх періодів"

9.

Відображено суму, спрямовану на формування резерву для забазпечення майбутніх виплат та платежів та визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

47

"Забезпечення майбутніх виплат та платежів"

10.

Нараховано суму забезпечення виплат майбутніх відпусток персоналу, який здійснює організацію виробництва та управління цехами, дільницями, бригадами тощо, а також суму обов’язкових відрахувань (зборів) на соціальні заходи, розраховану виходячи від суми забезпечення виплат майбутніх відпусток

91

"Загально- виробничі витрати"

471

"Забезпечення виплат відпусток"

11.

Відображено вартість робіт та послуг, виконаних для підприємства, яку визнано витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

12.

Відображено суму податків та обов'язкових платежів, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

64

"Розрахунки за податками і платежами"

13.

Відображено суму страхових внесків, визнану витратами звітнього періоду

91

"Загально- виробничі витрати"

65

"Розрахунки за страхуванням"

14.

Нараховано на суму зборів на соціальне страхування персоналу, розраховану виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати персоналу, який виконує роботи з:

-обслуговування виробничого процесу;

-організації виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами тощо

-обслуговування та ремонту необоротніх активів загальновиробничого призначення

-вдосконалення технологій та організації виробництва, поліпшення якості продукції

-охорони праці й техніки безпеки тощо

91

"Загально- виробничі витрати"

651 "За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 "За індивідуальним страхуванням"

15.

Нараховано суму страхового внеску на страхування майна підприємства

91

"Загально- виробничі витрати"

655

"За страхуванням майна"

16.

Відображено суму розрахунків, визнану витратами звітнього періоду

-оплату праці

-за іншими операціями

91

"Загально- виробничі витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

17.

Нараховано орендну плату

91

"Загально- виробничі витрати"

685

"Розрахунки з іншими кредиторами"

18.

Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб з утримання виробничих приміщень

91

"Загально- виробничі витрати"

63 "Розрахун- ки з постачальни-ками та підрядчиками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

19.

Списано суму загальновиробничих змінних витрат та розподілених постійних загальновиробничих витрат

23

“Виробництво”

91

"Загально- виробничі витрати"

20.

Списано суми витрат за елементами на загальновиробничі витрати (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8)

91

"Загально- виробничі витрати"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату праці"

82 "Відрахування на соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні витрати"

Таблиця 1.2 - Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

13

"Знос необоротних активів"

23

"Виробництво"

20

"Виробничі запаси"

90

"Собівартість реалізації"

22

"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

 

 

30

"Каса"

 

 

31

"Рахунки в банках"

 

 

37

"Розрахунки з різними дебіторами"

 

 

39

"Витрати майбутніх періодів"

 

 

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

 

 

50

"Довгострокові позики"

 

 

60

"Короткострокові позики"

 

 

63

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 

 

64

"Розрахунки за податками й платежами"

 

 

65

"Розрахунки за страхуванням"

 

 

66

"Розрахунки з оплати праці"

 

 

68

"Розрахунки за іншими операціями"

 

 

80

"Матеріальні витрати"

 

 

81

"Витрати на оплату праці"

 

 

82

"Відрахування на соціальні заходи"

 

 

83

"Амортизація"

 

 

84

"Інші операційні витрати"

 

 


Порядок розподілу загальновиробничих витрат встановлений додатком 1 до ПСБО 16 “Витрати”. Наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2000 року № 131 внесені зміни до порядку розрахунку розподілу загальновиробничих витрат.

Розподіл загальновиробничих витрат по аналітичних позиціях калькуляційних рахунків включає етапи:

  • змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням обраної бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності підприємства у звітному періоді;

  • постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням обраної бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності.

  • нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення.

Накопичені протягом місяця на рахунку 91 загальновиробничі витрати списують за розрахунком розподілу їх на види (групи) готової продукції на дебет рахунку 23 “Виробництво” або на дебет рахунку 90 “Собівартість реалізації”– на собівартість реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

Розподіл і списання з рахунку 91 загальновиробничих витрат здійснюється за спеціальним розрахунком, форма якого є в додатку 1 до ПСБО 16 “Витрати” зі змінами і доповненнями. Згідно з цим Положенням для розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат на кожен об’єкт витрат застосовуються бази розподілу пропорційно до зміни обсягу діяльності. Виходячи із фактичної потужності (змінні витрати) або нормальної потужності (постійні витрати) базами розподілу загальновиробничих витрат можуть бути: години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо.

Отже, підприємству надається право самостійно вирішувати, яку базу розподілу загальновиробничих витрат застосовувати.

Загальна сума розподілених та нерозподілених загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Необхідно підкреслити, що порядок розподілу загальновиробничих витрат принципово змінився, хоч можлива база розподілу цих витрат (години праці (машино-години), заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо) як база розподілу застосовувалась і раніше. Тому, на погляд автора, для кращого розуміння та засвоєння нового порядку розподілу загальновиробничих витрат, установленого ПСБО 16 “Витрати”, доцільно більш детально розглянути особливості нового порядку розподілу загальновиробничих витрат.

Перелік і склад змінних і постійних витрат установлюються підприємством з урахуванням змісту загальновиробничих витрат, встановленого пунктом 15 ПСБО 16 “Витрати”.

Важлива особливість нового порядку розподілу загальновиробничих витрат полягає в тому, що змінні витрати повністю розподіляються і списуються на витрати виробництва, а постійні витрати розподіляються та списуються на витрати виробництва в розрахунковій (плановій) сумі, але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат.

На виробничих підприємствах, потужність яких у звітному періоді була нижчою за нормальну, частина постійних загальновиробничих витрат прямо відноситься на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Фактичні постійні витрати, які перевищують розрахункову суму (нерозподілені постійні витрати), включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у період їх виникнення на основі розрахунку наступною контировкою:

Дт 90 “Собівартість реалізації”, субрахунки 901 і 903

Кт 91 “Загальновиробничі витрати”

Якщо згідно з розрахунком постійні розподілені витрати в розрахунковій (плановій) сумі перевищують фактичну суму цих витрат, то на витрати виробництва списується фактична їх сума (див. змінений розрахунок за 2-й звітний період в додатку 1 до ПСБО 16 “Витрати”).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат складається з двох частин:

1. База розподілу та загальновиробничі витрати за нормальною потужністю (рядки 1-5 розрахунку).

У цій частині розрахунку визначають розрахункову (планову) суму змінних і постійних витрат в гривнях (з достатньою точністю) на одиницю бази розподілу – на машино-годину, на одну гривню зарплати, на одну гривню прямих витрат тощо.

2. База розподілу за фактичною потужністю і фактичні загальновиробничі витрати (рядки 6-13 розрахунку).

Таким чином, за зміненим розрахунком розподілу загальновиробничих витрат, наведеним у додатку 1 ПСБО 16, на списання розподілених загальновиробничих витрат мають бути складені бухгалтерські проводки:

У зв’язку з тим, що розрахунок розподілу загальновиробничих витрат за встановленою формою складається в узагальнених сумах змінних та постійних загальновиробничих витрат, для розподілу та віднесення цих витрат на кожен об’єкт калькулювання необхідний допоміжний розрахунок. Він складається на основі показників розподілу загальновиробничих витрат за фактичною потужністю.

Цей допоміжний розрахунок рекомендується складати аналогічно тому, як складається розрахунок розподілу заготівельно-транспортних витрат на окремі види (групи) продукції (робіт, послуг, табл. 3.2). Різниця в тому, що замість суми основних матеріалів вказуються назва та сума бази розподілу за фактичною потужністю (машино-години, зарплата тощо), а замість середнього відсотка витрат – середня сума загальновиробничих витрат, списаних на витрати виробництва, на одиницю фактичної бази розподілу (на одну машино-годину, на одну гривню зарплати тощо).

Допоміжний розрахунок розподілу загальновиробничих витрат на окремі види (групи) готової продукції служить основою тільки для записів в аналітичному обліку витрат на виробництво за видами (групами) готової продукції (робіт, послуг) до рахунку 23 “Виробництво”.

Очевидно, що при відсутності з об’єктивних причин розрахункових (планових) показників бази розподілу та загальновиробничих витрат за нормальною потужністю фактичні змінні та постійні загальновиробничі витрати можуть бути розподілені та списані на об’єкти витрат (калькулювання) лише на базі розподілу за фактичною потужністю. В цьому разі можна та необхідно скласти тільки другу частину розрахунку за фактичними показниками бази розподілу та загальновиробничих витрат. При цьому вся сума змінних і постійних витрат розподіляється та списується на витрати виробництва, а постійних нерозподілених витрат бути не може. В цьому випадку розрахунок розподілу загальновиробничих витрат складається за прикладом другого звітного періоду.

Аналітичний облік загальновиробничих витрат рекомендується вести аналогічно як ведеться аналітичний облік адміністративних витрат на рахунку 92.

Порядок розподілу та списання загальновиробничих витрат для включення їх до виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг) принципово змінився. На дебет рахунку 23 “Виробництво” згідно з розрахунком списуються повністю тільки змінні загальновиробничі витрати, а постійні витрати розподіляються та списуються на витрати виробництва в розрахунковій (плановій) сумі, але не більше суми фактичних постійних загальновиробничих витрат.

2. Практична частина

Задача 16

Показник

1

2

3

Продажа, грн

?

630000

240000

Змінні витрати

300000

?

?

Маржинальний дохід на 1

50

?

12

Постійні витрати

?

157500

60000

Операційний прибуток

62500

105000

36000

Об’єм продаж, од.

10000

17500

?

Розв’язок

1. Продажа = Маржинальний дохід + Змінні витрати

    П = (50 * 10000) + 300000 = 800000 

2. Постійні витрати = Об’єм продаж * Маржинальний дохід - Операційний прибуток

    ПВ = 10000 * 50 - 62500 = 437500 

3. Змінні витрати = Продажа - (Постійні витрати + Операційний прибуток
    ЗВ = 630000 - (157500 + 105000) = 367500 

4. Маржинальний дохід = (Постійні витрати + Операційний прибуток) / Об’єм продаж    МД = (157500 +105000) / 17500 = 15 

5. Змінні витрати = Продажа - (Постійні витрати + Операційний прибуток)    

ЗВ = 240000 - (60000 + 36000) = 144000 

6. Об’єм продаж = (Постійні витрати + Операційний прибуток) / Маржинальний дохід 
    ОП = (60000 +36000) / 12 = 8000
Перелік використаних джерел

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 року № 996.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 291 від 30. 11. 99 року.

3. Регістри бухгалтерського обліку Затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 356 від 29. 12. 2000 року.

4. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 "Витрати".

5. Пушкар М. С. "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" Тернопіль.

6. Чабанова Н. В., Василенко Ю.А. "Бухгалтерський фінансовий облік" Київ.

7. Гончаров, А.Б. Інвестування: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Х.: Видавничий Дім ’ІНЖЕК’, 2003. - 336 с. Укр.мова. / А Б Гончаров. — 2003. — іл.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас