Ім'я файлу: 11 клас Сталий розвиток та раціональне природокористування Урок
Розширення: docx
Розмір: 213кб.
Дата: 26.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Закарпатськийке Угорський Інститут ім.docx

Конспект уроку для дистанційного навчання

Тема. Сталий розвиток та раціональне природокористування

Урок 9.

Тема. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

Мета.

Знаннєвий компонент: сформувати поняття сталий розвиток природи, раціональне природокористування, пояснити необхідність правильної утилізації побутових та промислових відходів, необхідність раціонального використання природних ресурсів.

Діяльнісний компонент: застосовувати екологічні знання в повсякденній діяльності, дотримується правил охорони навколишнього середовища, оцінює вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища.

Ціннісний компонент: виховує гуманне ставлення та любов до природи.

Підручник: Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загал. серед. освіти/ Задорожний К. М. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-208с.:іл.

Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань

Подумайте.

1. Чому глобальною проблемою людства, яка у ХХІ ст.. посіла перше місце, є проблема взаємин людини і природи?

2. Чому без пізнання правил і законів життя природи дальше існування цивілізації просто неможливе?
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

Сьогодні населення Землі складає більше 7 мільярдів. Якби кожна людина у світі підтримувала той же спосіб життя і рівень споживання як мешканці України, нам були б потрібні ще дві такі планети. Якщо ми продовжимо експлуатувати Землю тими ж темпами, як зараз, наше майбутнє виявиться під загрозою. Та все ж ми віримо, що у нас є вибір і ми можемо змінити ситуацію.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Опорні терміни та поняття теми: сталий розвиток природи, сталий розвиток суспільства, зелена революція, урбанізація, штучний фотосинтез, біопаливо.

Сталий розвиток — це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь задовольняти свої потреби. 

Концепцію сталого розвитку було сформульовано в рішеннях Конференції ООН із навколишнього середовища та розвитку (1992р.). На цій конференції голови 179 держав ухвалили план дій щодо сталого розвитку, який отримав назву «Порядок денний на ХХІ століття».

Концепція сталого розвитку передбачає позитивний синтез і системне вирішення екологічних, економічних, соціальних і культурних проблем сучасності.

Ключові завдання сталого розвитку: 

забезпечення випереджального розв’язання проблем соціального та духовного розвитку; 

узгодження темпів економічного розвитку з господарською ємкістю екосистем; 

збереження і відновлення природних екосистем та їх здатності до самовідтворення; 

це розвиток, що до мінімуму зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. 

Сьогодні ми поговоримо про те, яким насправді буде життя завтра, через 3, 5, 10 років чи через століття. Чи можемо ми з посмішкою та чистим сумлінням дивитись у очі нашому майбутньому. Ви вже знаєте про Концепцію сталого розвитку, яку складали розвинені країни, міжнародні організації: ООН, ЮНЕП, «Римський клуб», Всесвітня спілка збереження природи, вчені різних університетів світу.

Заповнити другий стовпчик таблиці відповідними прикладами.

Значення біології для існування людства

Біологія –наукова база для сільського господарства
Біологія –основа медицини –науки, що дбає про здоров̓ я людини
Біологія на шляху подолання енергетичної кризи
Біологія –підвалина сучасних біотехнологій (генна і клітинна інженерія)
Постулати сталого розвитку природи і суспільстваБаланс між реальним об’ємом природних ресурсів, які можна без шкоди вилучати з природи, і потребами людства

Баланс між можливостями задовольнити потреби сучасного покоління, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольнити свої потреби


Символічна ідея сталого розвитку:

  • Рівновага між трьома складовими: здоровим середовищем, економічним зростанням, соціальними гарантіями

Зараз розглядаємо два підходи досягнення сталого розвитку.

Перший підхід пов’язує сталий розвиток людства з екологічно чистою енергетикою, безвідходними технологіями, замкненими циклами виробництва. Цей підхід ураховує те, що зміни в навколишньому середовищі є наслідком неправильного ведення господарства і можуть бути усуненні шляхом такої його перебудови, що не буде пригнічувати навколишнє середовище. Однак створення абсолютно замкненого технологічного циклу є дуже дорогим, а подеколи і неможливим. Для регулювання розвитку господарства вони пропонують використовувати різні економічні інструменти, наприклад великі штрафи за забруднення, пов’язують свої надії зі зміною споживчого поводження населення Землі.

Другий підхід ґрунтується на тому, що людство споживає багато природних ресурсів, що спричиняє їх виснаження й деградацію навколишнього середовища. Тому необхідно знизити рівень використання природних ресурсів. Прихильники цього підходу пропонують зменшити масштаби розвитку економіки, віддають пріоритет прямому регулюванню цього процесу, наполягають на обмеженні споживання. 

Державні стандарти.

Сучасним прикладом утілення Концепції сталого розвитку на державному рівні може бути питання прийняття екологічних стандартів, які регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Такі стандарти діють у країнах Європи з 1988 року.

ІV. Узагальнення, систематизація знань і вмінь

Вправа «Так, ні» (якщо твердження правильне поставте біля нього «+», якщо ні – «-»).

1.У центрі сталого розвитку — людина, яка має право на здорове життя в гармонії з природою.

2.Чи можлива в сучасних умовах реалізація стратегії сталого розвитку?

3.Для досягнення сталого розвитку держави всі питання вирішують одноосібно.

4.Людина — цар і володар природи.

5.Потрібно створити виробництва, які ґрунтуються на екологічних засадах.

6.Більшість природних ресурсів планети відновлювана і невичерпна. • Захист довкілля має стати невід’ємною складовою розвитку будь-якої держави.

7.Проблеми захисту довкілля можуть бути успішно розв’язані за умови участі всіх зацікавлених громадян.

8.Кожен громадянин повинен мати доступ до інформації про довкілля, якою володіють місцеві органи влади.

9.Людина раціонально використовує природні ресурси.

V. Домашнє завдання

- Опрацювати п. 42 підручника

Використані джерела

1. Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 11 кл. закл. загал. серед. освіти/ Задорожний К. М. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019.-208с.:іл.

2. https://vseosvita.ua/library/strategia-stalogo-rozvitku-prirodi-i-suspilstva-67130.html

3. http://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok.html

Додатки

Додаток 1

Практика використання ООН індикаторів сталого розвитку

в тестованих країнах (1996-1999 роки)*

Індикатори, які найбільш часто використовуються

Індикатори, які використовуються окремою країною

Нові індикатори, запропоновані різними країнами

1.Рівень безробіття

1.Витрати на біотехнології

1.Випадки захворювання, пов'язані з якістю навколишнього середовища

2.Зростання населення

2.Зростання населення прибережних зон

2.Процент населення, забезпеченого медичними послугами

3.ВВП на душу населення

3.Децентралізоване управління природними ресурсами

3.Рівень злочинності

4.Внутрішнє споживання води на душу населення

4.Викиди нафтопродуктів в прибережні води

4.Дитяча злочинність

5.Зміна структури землекористування

5.Індекс зростання міст-супутників

5.Забруднення підземних вод

6.Використання добрив

6.Добробут населення гірських територій

6.Озеленення міст

7.Відношення кількості зникаючих видів до загальної чисельності природних видів

7. Населення, що проживає в засушливих районах за межею бідності

7. Відношення реабілітованих площ видобутку корисних копалин до загальної площі видобутку

8.Поточні концентрації забруднювачів у повітрі населених міст

8.Людські і економічні втрати внаслідок природних катастроф

8.Площі специфічних екосистем

9.Емісії парникових газів
9.Приватне володіння сільськогосподарськими угіддями

10.Емісії двоокису сірки
10.Рівень істинного збереження

11.Емісії двоокису азоту
11.Щільність транспортних потоків

12.Річне енергоспоживання
12.Система менеджменту

*Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. - New York, UN, 2001.

Додаток 2

Індикатори сталого розвитку країн ЄС*


Шифр

ЄС

Стратегічні завдання державної

політики

Індикатори оцінки

Успіху

Забезпечення високого і сталого рівня економічного зростання і зайнятості

Н1

Інтенсифікація економічного зростання

ВВП і ВВП на душу населення

Н2

Збільшення об'єму інвестицій в реальний сектор економіки, наукові дослідження і розробку нових технологій

Валові і соціальні інвестиції

(% ВВП)

Н3

Підтримання високого і сталого рівня зайнятості

Відношення кількості працюючих до кількості населення працездатного віку

Досягнення соціального прогресу, який би відображував потреби

кожного громадянина

Н4

Подолання бідності і соціальної несправедливості

Число дітей в сім'ях з доходом нижче прожиткового мінімуму; Число дорослих, які не мають кваліфікації; Число безробітних, жебраків, пристарілих

Н5

Збільшення людського капіталу, покращення професійних здібностей

Кваліфікація за віковими групами (починаючи з 19-річних)

Н6

Покращення здоров'я нації

Очікувана протяжність здорового життя чоловіків і жінок

Н7

Зменшення частки непридатного житла

Житло не придатне для проживання (%)

Н8

Зниження злочинності і пов'язаних з нею фобій

Рівень злочинності (% розкритих злочинів)

Ефективність охорони навколишнього природного середовища

Н9

Зниження емісії парникових газів

Емісія парникових газів

Н10

Зниження забруднення повітря, підтримання якості повітря на довготривалий період

Протяжність періоду високої або середньої якості атмосферного повітря (кількість діб)

Н11

Покращення транспортування і доступності до місць роботи, освіти, відпочинку і послуг, обмеження необхідності переміщень

Дорожній рух

Н12

Покращення якості річок

Річки з високою якістю води

Н13

Подолання довготривалої тенденції до зниження популяції птахів на сільськогосподарських і природних землях

Популяція диких птахів

Н14

Повторне використання земель з метою захисту цілинних земель і підтримання відновлення урбанізованих земель

Нові забудови на землях, що раніше використовувалися

Обмеження використання природних ресурсів

Н15

Перехід від розміщення відходів до їх мінімізації і вторинного використання; циклічне використання ресурсів

Накопичення відходів і управління ними


Додаток 3


скачати

© Усі права захищені
написати до нас