Ім'я файлу: Met_цивільна_безпека_2019_93ab8405a4a14e8dfd88f42a0a48d0dc.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 279кб.
Дата: 18.09.2023
скачати
Пов'язані файли:
httpslikar.nmu.kiev.uamdpluginfile.php384680mod_resourcecontent1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»
ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра аерології та охорони праці
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ для бакалаврів усіх спеціальностей
Днiпро
2018

Цивільна безпека. Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи для бакалаврів усіх спеціальностей / В.І. Голінько. – Д.: НТУ
«Дніпровська політехніка», 2018. – 15 с.
Автор:
В.І. Голінько, д-р техн. наук, професор
Подано методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Цивільна безпека”. Наведена програма дисципліни, перелік контрольних питань та список літератури. Призначено для бакалаврів усіх спеціальностей
Відповідальний за випуск завідувач кафедри аерології та охорони праці д- р техн. наук, проф. В.І. Голінько.

3
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Ці методичні вказівки призначені для бакалаврів усіх спеціальності.У них містяться: програма дисципліни “Цивільна безпека”, список літератури, приблизний перелік питань, що виносяться на екзамен, завдання до контрольної роботи та методичні вказівки з її виконання.
З дисципліни “Цивільна безпека” студентам заочної форми навчання читаються настановчі та оглядові лекції. Студенти одержують індивідуальні та групові консультації, виконують лабораторні роботи. Основна форма навчальної роботи студентів – самостійне вивчення матеріалу дисципліни за підручниками і нормативними документами у послідовності, наведеній робочою програмою. Практичних навичок з охорони праці студент набуває в процесі роботи за спеціальністю.
При вивченні матеріалу рекомендується вести конспект для систематизації
і закріплення знань.
Згідно з навчальним планом з дисципліни передбачаються контрольне завдання та екзамен.
Студент допускається до екзамену після заліку контрольного завдання.
2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Мета та завдання
Цивільна безпека - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності здатностей (компетенції) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом формування здатності до
ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати:
- нормативно-правові акти з цивільної безпеки;
- фактори, що зумовлюють небезпеку при майбутній професійній діяльності та при надзвичайних ситуаціях;
- організаційні та технічні заходи для створення безпечних умов для життя
і професійної діяльності;
- типові рішення і засоби для створення безпечних умов праці;
- основи пожежної безпеки та електробезпеки.
Після вивчення дисципліни студент повинен уміти:
- використовувати положення законодавства та нормативно-правових актів з питань цивільної безпеки в своїй діяльності;
- виконувати функції, передбачені нормативно-правовими актами з цивільної безпеки при знаходженні в місці проживання та при професійній діяльності;
- виявляти шкідливі та небезпечні для людини чинники та оцінювати їх вплив на працюючих та населення;

4
- визначати за нормативно-правовими актами гранично допустимі концентрації, величини чи рівня шкідливих чинників та відповідність стану довкілля, населених пунктів, виробничих приміщень, обладнання та параметрів технологічних процесів вимогам безпеки за окремими чинниками;
- оцінювати умови в місці проживання та умови праці на робочих місцях;
- здійснювати вибір та користуватися засобами колективного та
індивідуального захисту
- розробляти заходи з поліпшення умов та безпеки в місці проживання та на робочих місцях.
2.2. Зміст
Тема 1. Поняття про безпеку. Основні терміни та визначення
Мета і завдання дисципліни цивільна безпека. Людина в життєвому середовищі. Загальні відомості про надзвичайні ситуації, аварії, катастрофи.
Небезпеки природного та антропогенного походження. Джерела небезпеки при надзвичайних ситуаціях. Стан цивільної безпеки в Україні.
Поняття: шкідливий чинник, небезпечний чинник, травматизм, професійне та професійно обумовлене захворювання, хронічне та гостре захворювання. Класифікація небезпечних та шкідливих чинників за природою дії. Ризик в житті людини. Визначення ризику для подій, які викликають стохастичні та детерміністичні ефекти.
Безпека людини в процесі праці. Фізична та розумова праця.
Класифікація праці в залежності від важкості та напруженості. Поняття про гігієнічну класифікацію праці.
Тема 2. Законодавче та правове регулювання цивільної безпеки
Конституційні засади цивільної безпеки в Україні. Законодавство України з цивільної безпеки. Закони України «Кодекс цивільного захисту України»,
«Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення». «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Нормативно-правові акти з цивільної безпеки: визначення, основні вимоги та ознаки.
Основні принципи державної політики України у галузі цивільного захисту. Законодавче регулювання відносин, пов’язаних із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій. Міжнародне співробітництво України у галузі цивільного захисту, програма «Партнерство заради миру».
Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.
Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

5
Відповідальність посадових осіб
і працівників за порушення законодавства з цивільної безпеки.
Тема 3. Управління, нагляд і контроль за станом цивільної безпеки
Система державного управління цивільною безпекою в Україні.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Органи державного нагляду за станом цивільної безпеки.
Основні повноваження та права Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби України з питань праці, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Організація цивільного захисту на об’єктах господарювання.
Служби та формування цивільного захисту.
Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість.
Структура і чисельність служби. Права і обов’язки працівників служби охорони праці.
Громадський контроль за станом охорони праці в організації.
Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права.
Суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Повноваження уповноважених підрозділів органів Національної поліції України, органів опіки та піклування, служб у справах дітей, органів управління освітою, навчальних закладів та установ системи освіти у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
Завдання та заходи у сфері запобігання домашньому насильству
Тема 4. Основні функції та завдання системи управління безпекою
Головні завдання Єдиної державної система цивільного захисту населення
і територій. Прогнозування та оцінювання соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. Розробка та здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Організація захисту населення
і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Основні функції і завдання системи управління охороною праці в організації. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці.
Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання. Навчання і перевірка знань з охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.
Навчання з питань охорони праці посадових осіб. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів. Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи.

6
Тема 5. Атмосферне повітря. Шкідливі речовини в повітрі населених
пунктів та в робочій зоні виробничих приміщень.
Склад атмосферного повітря в населених пунктах та в робочій зоні виробничих приміщень: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами).
Характеристика основних шкідливих речовин. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони.
Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. Місцева
(локальна) механічна вентиляція
Тема 6. Мікроклімат житлових та виробничих приміщень.
Терморегуляція. Поняття про тепловий баланс людини. Тепловий удар.
Мікроклімат житлових приміщень та робочої зони виробничих приміщень.
Нормування та контроль параметрів мікроклімату.
Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Кондиціювання повітря
Тема 7. Природне та штучне освітлення.
Основні світлотехнічні визначення. Класифікація виробничого освітлення.
Природне, штучне, суміщене освітлення.
Основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем виробничого освітлення.
Джерела штучного освітлення, лампи і світильники.
Загальний підхід до проектування систем освітлення.
Тема 8. Шум та вібрація.
Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Звукова потужність джерела звуку.
Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими характеристиками.
Нормування шумів.
Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади.
Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.
Інфразвук та ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових коливань. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку.
Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій. Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій
Тема 9. Іонізуючі та неіонізуючі випромінювання.
Джерела, особливості і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів.
Характеристики полів і випромінювань. Нормування електромагнітних випромінювань. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.

7
Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону.
Особливості інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нормування, прилади та методи контролю. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ випромінювань.
Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація
і особливості їх використання.
Типові методи та засоби захисту персоналу від
іонізуючого випромінювання у виробничих умовах.
Тема 10. Надзвичайні ситуації та їх наслідки.
Основні поняття та визначення надзвичайних ситуацій. Класифікації надзвичайних ситуацій та аварій. Характеристика надзвичайних ситуацій різного походження. Основні задачі стосовно захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Надзвичайні ситуації природного характеру.
Надзвичайні ситуації техногенного характеру.
Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру.
Надзвичайні ситуації воєнного характеру.
Надзвичайні ситуації екологічного характеру.
Тема 11. Організація та основні заходи у сфері цивільного захисту.
Основи державної політики у сфері цивільного захисту Єдина державна система цивільного захисту Сили цивільного захисту. Аварійно-рятувальні служби. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту.
Надзвичайний стан.
Організація цивільного захисту на об’єкті господарювання. Структура цивільного захисту об’єкта господарювання.
Основні заходи у сфері цивільного захисту: планування і здійснення заходів щодо безпеки і захисту працівників від, зниження ризиків аварій, забезпечення сталого функціонування об’єкта в надзвичайних ситуаціях; підтримування у готовності до застосування сил і засобів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; створення матеріальних резервів, забезпечення оповіщення працівників про загрозу або виникнення.
Навчання та підготовка населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
Тема 12. Електробезпека.
Дія електричного струму на організм людини.
Електричні травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Умови ураження людини електричним струмом.
Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмоведучих металевих елементів електроустановок, яки опинились під напругою.
Напруга кроку та дотику.
Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Тема 13. Пожежна безпека.
Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.

8
Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю.
Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон.
Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння.
Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах.
Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.
2.3. Приблизний перелік лабораторних і практичних робіт
1. Контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі
2. Контроль метеорологічних умов
3. Контроль природного та штучного освітлення
4. Контроль шуму та вібрації
5. Дозиметричний контроль іонізуючих випромінювань
6. Первинні засоби пожежогасіння
2.4. Перелік питань підсумкового контролю
1. Дайте визначення поняття цивільної безпеки і характеристику стану цивільної безпеки на Україні.
2. Як впливає стан охорони праці на економічні показники діяльності підприємства?
3. Дати визначення понять: небезпечний виробничий фактор, шкідливий виробничий фактор, нещасний випадок, професійне захворювання, робоча зона.
4. Перелічити основні законодавчі акти з охорони праці. Назвіть основні розділи Закону "Про охорону праці".
5. Які права з охорони праці мають громадяни при складанні трудового договору і під час роботи?
6. У чому полягають права працівників на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці.
7. Які види нагляду і контролю з охорони праці передбачені на Україні?
8. У чому полягають обов'язки роботодавця в сфері охорони праці?
9. Які обов'язки працівника передбачені законодавством про охорону праці?
10. У чому полягають гарантії охорони праці жінок, неповнолітніх і
інвалідів?
11. Перелічити основні види міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Приведіть приклади відомих Вам нормативних актів.
12. Перелічити основні нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства. Який порядок розробки і затвердження цих актів?
13. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства з охорони праці?
14. Перелічити органи державного нагляду за охороною праці. Які повноваження мають ці органи?

9 15. Перелічити основні функції і завдання системи управління охороною праці.
16. Як здійснюється управління охороною праці на підприємстві?
17. Які обов'язки має роботодавець у сфері охорони праці?
18. Як і коли створюється на підприємстві служба охорони праці? Основні завдання, функціональні обов'язки і права цієї служби.
19. Як проводиться атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці?
20. Як здійснюється навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці?
21. Назвіть відомі вам види інструктажів з охорони праці, порядок їх проведення і реєстрації.
22. Як здійснюється відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження здоров'я під час виконання трудових обов'язків чи нанесення моральної шкоди?
23. Які розміри і порядок надання одноразової допомоги родині потерпілого у випадку його смерті?
24. Як здійснюється нагляд і контроль за станом охорони праці на Україні?
Перелічити органи державного нагляду за охороною праці.
25. Які повноваження і права має державний інспектор з охорони праці?
26. Як здійснюється суспільний контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?
27. Які повноваження і права мають професійні союзи в сфері контролю за дотриманням законодавства з охорони праці?
28. Перелічити нещасні випадки за результатами розслідування яких складається акт форми Н-1 і які беруться на облік.
29. При яких обставинах нещасні випадки, що трапились з працівниками, не беруться на облік і за результатами розслідування акт форми Н-1 не складається.
30. Викладіть порядок сповіщення про нещасні випадки та їх розслідування й обліку. Терміни розслідування.
31. Які відомості заносяться в акт форми Н-1?
32. Хто затверджує акт форми Н-1? Кому направляється акт форми Н-1?
Терміни його збереження.
33. Як проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?
34. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню? Термін розслідування.
35. Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві.
36. Класифікація аварій.
37. Які методи аналізу травматизму ви знаєте? Дайте коротку характеристику цим методам.
38. У чому полягають статистичний метод аналізу травматизму? Як визначаються показники частоти та тяжкості травматизму.
39. Визначити поняття мікроклімату робочої зони, охарактеризувати його вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем. Що таке

10 тепловий удар.
40. Назвіть основні види теплообміну людини з навколишнім середовищем. Як вони залежать від параметрів мікроклімату?
41. Дати визначення понять: оптимальні (комфортні), допустимі і шкідливі умови роботи.
42. Який природний склад має повітря робочої зони? Як його складові частини впливають на життєдіяльність людини?
43. Опишіть основні джерела забруднення шкідливими речовинами повітряного середовища виробничих приміщень підприємств.
44. Приведіть класифікацію шкідливих домішок повітря робочої зони.
45.
Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування забруднень повітряного середовища на виробництві?
46. Які параметри мікроклімату нормуються для робочої зони і з урахуванням яких факторів?
47. Опишіть загальні заходи і способи попередження забруднення повітряного середовища на виробництві.
48. Для чого і коли проводяться періодичні медичні обстеження працюючих у шкідливих умовах праці.
49. Які засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) працюючих у шкідливих умовах праці ви знаєте?
50. У чому полягає призначення вентиляції? Види вентиляції. Назвіть основні вимоги вентиляції виробничих приміщень.
51. Розкрийте основні світлотехнічні поняття: сила світла, світловий потік, освітленість, яскравість, контраст, видимість, фон. Одиниці виміру.
52. Яке значення має природне освітлення для працюючих як виробничий і фізіолого-гігієнічний фактор? Які бувають системи природного освітлення?
53. Як здійснюється нормування природного і штучного освітлення?
54. Що таке шум? Причини і джерела виникнення шуму на підприємствах, впливу шуму на організм людини.
55. Які фізичні параметри використовують для характеристики шуму?
Одиниці їхніх вимірів. Як визначаються логарифмічні рівні?
56. Як здійснюється гігієнічне нормування шуму?
57. Опишіть заходи і засоби колективного й індивідуального захисту від шуму, що використовуються на підприємствах.
58. Якими фізичними параметрами характеризується вібрація? Одиниці
їхнього виміру. Як визначаються логарифмічні рівні?
59. Дайте характеристику впливу вібрації на організм людини.
60. Як здійснюється гігієнічне нормування вібрації?
61. Опишіть заходи і способи колективного та індивідуального захисту від вібрації, що використовуються на підприємствах.
62. Охарактеризуйте дію електричного струму на людину.
63. Які електричні травми виникають внаслідок дії електричного струму на людину? Охарактеризуйте ці травми.
64. Перелічить фактори, що впливають на тяжкість ураження У чому полягає цей вплив?

11 65. Як надати долікарняну допомогу при ураженні електричним струмом.
66. Опишіть основні причини пожеж на підприємствах.
67. Приведіть класифікацію загоряння матеріалів і споруд.
68. Як визначається вогнестійкість будівельних споруд і приведіть способи
її підвищення.
69.
Приведіть класифікацію приміщень
і виробництв з вибухопожеженебезпечності.
70. Дайте характеристику речовинам, що застосовуються при гасінні пожеж.
71. Як здійснюється виявлення пожежі й оповіщення про пожежу. Основні елементи системи пожежної сигналізації. Види сповіщувачів про пожежу.
72. Які організаційно-технічні міри спрямовані на попередження пожеж використовуються на підприємствах?
73. Експозиційна, поглинена й еквівалентна дози випромінювань, одиниці вимірювання.
74. Нормування і дозиметричний контроль іонізуючих випромінювань.
75. Захист від іонізуючих випромінювань.
76. Основні повноваження та права Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
77. Опишіть організацію цивільного захисту на об’єктах господарювання.
78. Наведіть служби та формування цивільного захисту.
79. Що включає Єдина державна система цивільного захисту України.
80. Яке призначення аварійно-рятувальних служб?
81. Наведіть основні заходи у сфері цивільного захисту.
82. Як проводиться навчання та підготовка населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій?
83. Наведіть класифікацію надзвичайних ситуацій та аварій.
84. Опишіть надзвичайні ситуації природного характеру.
85. Опишіть надзвичайні ситуації техногенного характеру.
86. Опишіть надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру.
87. Яким чином здійснюється оповіщення працівників про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій?
88. Опишіть суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.
89. Наведіть основні завдання та заходи у сфері запобігання домашньому насильству.
90.
Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства з цивільної безпеки.
2.5. Методи контролю
Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Цивільна безпека» включає поточний контроль успішності та екзамен.

12
Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено проведення модульної контрольної роботи.
Модульний контроль здійснюється через оцінювання рівня сформованості компетенції.
Підсумковий контроль здійснюється без участі студента на підставі результату поточного контролю успішності та результату екзамену через визначення середньозваженого балу.
2.6. Рекомендована література
Базова
1. Основи охорони праці / В.І.Голінько. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с.
2. Голінько В.І., Чеберячко С.І. Практикум з охорони праці. Навчальний посібник - Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 270 с.
4. Цивільний захист. Навчальний посібник / Зеркалов Д.В., Міхеєв Ю. В.,
Праховник Н.А., Землянська О. В. За редакцією Д. В. Зеркалов – К.: «Основа».
2014. – 234 с.
5. Безпека людини у життєвому середовищі: Навч. посібник / В.І.Голінько, Г
04 М.В.Шибка, О.В.Безщасний; За ред. В.І.Голінька. – 4-е вид., перероб. І доп. –
Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 191с.
6. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / Б 05 За ред.
В.І. Голінька. – 4-е вид., перероб. і доп. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 161 с.
Допоміжні
7. Голінько В.І., Чеберячко С.І., Клочков В.Г. Аналіз умов праці на робочих місцях операторів. Навчальний посібник. - Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 120 с.
8. Моніторинг умов праці. Навчальний посібник / Голінько В.І.,
Чеберячко С.І.,
Шибка М.В.,
Яворська О.О.
-
Д.:
Державний
ВНЗ
«Національний гірничий університет», 2014. – 236 с.
9. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджено постановою КМУ від 30 листопада 2011 р. №1232. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011.
10. Практикум по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях (для иностранных студентов, обучающихся в НГУ) / В.И. Голинько,
В.Е. Фрундин, Я.Я. Лебедев, С.И. Чеберячко, Г.П. Кривцун - Д.: Национальный горный университет, 2008 – 67 с.
11. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" // Офіційний вісник України –
2014. – № 41.– С. 95-132.
12. Закон України «Про охорону праці» від 02.06.2011 р. № 3458-VІ //
Відомості Верховної Ради України, - 2011. - № 50. - Ст. 551.

13 13. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 28.12.2014 р. №77-VІІІ // Відомості Верховної Ради, 2015, № 11, ст. 75.
14. Кодекс цивільного захисту України //
Відомості Верховної Ради,
2013, № 34-35, ст. 458
Інформаційні ресурси
1. http://www
.//dsp.gov.ua
- Офіційний сайт Держпраці України.
2. http://www.dsns.gov.ua
- Офіційний сайт
Державної служби з надзвичайних ситуацій.
3. http://www.fssu.gov.ua
- Офіційний сайт Фонду соціального страхування
України.
4. http://www.rada.gov.ua
- Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
5. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда
МОТ.
3. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
3.1. Загальні вимоги
Після вивчення дисципліни “Цивільна безпека” студенти виконують контрольну роботу, яка складається з дев’яти запитань, завдання та розв’язання задачі. Варіант контрольної роботи студент вибирає з таблиці 3.1 за останньою цифрою номера залікової книжки.
Запитання для контрольної роботи вибираються з підрозділу 2, а дані для розв’язання задач – з таблиці 3.2.
Таблиця 3.1
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Питання
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Контрольну роботу виконують чітким і розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А4. На кожній сторінці залишають поля для зауважень рецензента. Відповіді на запитання і розв’язання задач супроводжують ескізами, схемами і графіками, виконаними олівцем відповідно до вимог технічного креслення. У кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури, а також поставити дату виконання та підпис.

14
Контрольну роботу студент здає на кафедру аерології та охорони праці.
Зарахована контрольна робота подається викладачу під час складання екзамену.
3.2. Завдання
Ознайомитися з матеріалами виробничого травматизму на підприємстві, де працюєте, і на прикладі одного нещасного випадку заповнити акт за формою
Н-1, накреслити ескіз місця події, якщо це матиме інтерес для розслідування, дати критичний аналіз причин нещасного випадку і заходів щодо їх усунення.
3.2.1. Вказівки до виконання завдання
Вивчити у відділі охорони праці підприємства матеріали стосовно розслідування нещасних випадків за останній рік. Заповнити стандартний бланк акта за формою Н-1 для одного нещасного випадку, що стався на підприємстві.
Зробити ескіз місця події, якщо це матиме інтерес для з’ясування причин нещасного випадку. Перевірити відповідність запису в акті вимогам “Порядку
..” [9] і дати критичну оцінку повноти й правильності виявлених причин, що спричинили нещасний випадок, а також запропонованих комісією заходів з усунення виявлених причин.
3.3. Задача
Визначити соціальну ефективність проведених на підприємстві заходів, спрямованих на поліпшення умов праці на основі даних наведених в табл. 3.2.
Зробити висновки, щодо соціальної ефективності заходів.
Таблиця 3.2
№ варіанту
1 2
3 4
5 6
7 8
9 0
Річна середньооблікова кількість працівників на підприємстві
145 346 432 167 564 389 512 675 800 400
Загальна кількість робочих місць
35 79 87 44 122 67 109 129 213 78
Число днів непрацездатності через травматизм до проведення заходів
136 233 243 211 323 249 265 434 543 237
Число днів непрацездатності через травматизм після проведення заходів
79 167 189 188 301 212 234 389 478 189
Кількість працівників, що працюють у несприятливих умовах до проведення заходів
15 17 18 15 16 27 18 37 46 23
Кількість працівників, що працюють у несприятливих умовах після проведення заходів
12 11 16 11 9
21 8
31 36 18
Кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм до проведення заходів
15 19 17 24 22 27 19 29 33 28
Кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм після проведення заходів
5 11 12 15 16 21 15 21 25 19
Кількість випадків травматизму відповідно до проведення заходів
7 11 5
4 12 11 14 15 16 11
Кількість випадків травматизму відповідно після проведення заходів
5 8
4 2
10 8
11 11 12 9

15
3.3.1. Вказівки до розв’язання задачі
Оцінка соціального ефекту від запровадження заходів щодо поліпшення умов праці передбачає використання наступних показників:
- скорочення кількості робочих місць
K

, що не відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці,
%,
100 3
2 1
K
K
K
K(1) де К
3
- загальна кількість робочих місць;
К
1
і К
2
- кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних норм відповідно до і після проведення заходів;
- зменшення кількості працівників
P

, що працюють в умовах, які не відповідають вимогам санітарних норм:
%,
100 2
1
ср
P
P
P
P(2)
де Р
ср
- річна середньооблікова кількість працівників, осіб;
Р
1
і Р
2
– кількість працівників, що працюють у несприятливих умовах відповідно до і після запровадження заходів;
- зменшення коефіцієнта частоти травматизму:
,
1000 2
1
ср
ч
P
N
N
К(3)
де N
1
і N
2
- кількість випадків травматизму відповідно до і після проведення заходів;
- зменшення коефіцієнта тяжкості травматизму:
,
2 2
1 1
N
Д
N
Д
К
Т(4)
де Д
1
і Д
2
– число днів непрацездатності через травматизм відповідно до і після запровадження заходів;
- зменшення коефіцієнта частоти професійної захворюваності через незадовільні умови праці:
,
1000 2
1
ср
з
P
З
З
К(5)
де З
1
і З
2
– кількість випадків професійних захворювань відповідно до і після запровадження заходу;
- зменшення коефіцієнта тяжкості захворювань:
,
2 2
1 1
З
Д
З
Д
К
З
З
Тз(6)
де D
З1
, D
З2
- число днів тимчасової непрацездатності через хворобу відповідно до і після проведення заходів;
Оцінка соціальної ефективності працеохоронних заходів здійснюється на підприємствах усіх форм власності, у тому числі на робочому місці, дільниці, в цеху, підприємстві.

Укладач:
Василь Іванович Голінько
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
НТУ «Дніпровська політехніка»
49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас