Ім'я файлу: 205840.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1110кб.
Дата: 29.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
самозвіт Шуми Л.В. 2021.docx

72
інтернет-маркетинг
та інтернет-банкінг. система
електронного уряДування
7
Пригадайте:
„
„
що таке інформаційні системи;
„
„
сервіси Веб 2.0
Ви дізнаєтеся:
„
„
що таке інтернет-маркетинг;
„
„
які існують інструменти інтернет-маркетингу;
„
„
які пристрої та засоби використовують в інтернет-манкетингу;
„
„
що називають інтернет-банкінгом;
„
„
що розуміють під е-урядуванням;
„
„
що розуміють під електронною взаємодією
Вивчаємо
1. Що таке інтернет-маркетинг?
Широке використання Інтернету змінює не тільки навчальну та до- слідницьку діяльність його користувачів, надає можливості для спілку- вання чи спільної діяльності, а й впливає на нові форми ведення бізнесу й підприємницької діяльності. Це стосується, насамперед, дослідження ринку послуг, можливості швидкого встановлення запитів потенційних споживачів товарів і послуг, визначення конкурентних переваг, а також вибору підприємством перспективних сегментів ринку, які воно планує обслуговувати. Іншими словами, маркетингу підприємства.
Практично всі сучасні комерційні компанії мають представництво в
Інтернеті у вигляді повноцінного ресурсу, блогу, сторінки. Однак просто створивши мережевий ресурс і навіть заповнивши його інформаційним контентом, неможливо забезпечити автоматичне збільшення продажів і зростання популярності компанії (сайта). Необхідна цілеспрямована ро- бота із сайтом, що передбачає його розкрутку, просування. Цим і займа- ються фахівці з інтернет-маркетингу.
Класичний (традиційний) маркетинг — це процес визначення та ефек- тивного задоволення потреб окремих споживачів і споживчої аудиторії загалом. Інтернет-маркетинг — це практика використання всіх аспектів реклами в Інтернеті для отримання відгуку від аудиторії; практика, що включає як творчі, так і технічні аспекти роботи в мережі Інтернет, зо- крема — дизайн, розробку, рекламу та маркетинг.
Інтернет-маркетинг — ведення маркетингу на основі електронних технологій.
Інтернет-маркетинг„— це сукупність прийомів в Інтернеті, спрямо- ваних на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з ме- тою продажу.
Цілі інтернет-маркетингу можна умовно поділити на дві групи:
1) збільшення продажів, робота із зацікавленим сегментом цільової ау- диторії, представники якої можуть стати клієнтами підприємства найближчим часом;
2) формування попиту, залучення уваги цільової аудиторії до діяльності підприємства та його товарів або послуг.
Результатом реалізації для обох груп цілей інтернет-маркетингу є отримання найбільшого ефекту від потенційної аудиторії корпоративно- го сайта:
„
як від додаткового засобу в маркетинговому арсеналі підприємства.
Це веб-сайт підприємства без ведення бізнес-операцій. Інформація, яку розміщують на сайті, має носити маркетинговий характер. Завдя- ки розвиненій функціональності сайт сприяє появі нових клієнтів.
Це відбувається шляхом інформування, підвищення обізнаності від- відувачів сайта. Сайт розглядається як рентабельний засіб збільшен- ня популярності продукції, підвищення іміджу підприємства, його присутності на світовому ринку і як новий канал для комунікацій із клієнтами, постачальниками, партнерами по бізнесу. Сайт — це голо- вний динамічний інструмент маркетингу підприємства;
„
як від засобу організації віртуального бізнесу, тобто використання Ін- тернету як основи незалежного, прибуткового підприємства, яке існує тільки в Інтернеті, продає специфічний товар (спеціалізованого асор- тименту) по всьому світу й надає клієнтам економічні вигоди, які кон- куренти надати не можуть.
Щоб отримати позитивні результати від інтернет-маркетингу, слід розробити стратегію присутності підприємства в Інтернеті.
Мал. 7.1

73
Інтернет-маркетинг — ведення маркетингу на основі електронних технологій.
Інтернет-маркетинг„— це сукупність прийомів в Інтернеті, спрямо- ваних на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з ме- тою продажу.
Цілі інтернет-маркетингу можна умовно поділити на дві групи:
1) збільшення продажів, робота із зацікавленим сегментом цільової ау- диторії, представники якої можуть стати клієнтами підприємства найближчим часом;
2) формування попиту, залучення уваги цільової аудиторії до діяльності підприємства та його товарів або послуг.
Результатом реалізації для обох груп цілей інтернет-маркетингу є отримання найбільшого ефекту від потенційної аудиторії корпоративно- го сайта:
„
як від додаткового засобу в маркетинговому арсеналі підприємства.
Це веб-сайт підприємства без ведення бізнес-операцій. Інформація, яку розміщують на сайті, має носити маркетинговий характер. Завдя- ки розвиненій функціональності сайт сприяє появі нових клієнтів.
Це відбувається шляхом інформування, підвищення обізнаності від- відувачів сайта. Сайт розглядається як рентабельний засіб збільшен- ня популярності продукції, підвищення іміджу підприємства, його присутності на світовому ринку і як новий канал для комунікацій із клієнтами, постачальниками, партнерами по бізнесу. Сайт — це голо- вний динамічний інструмент маркетингу підприємства;
„
як від засобу організації віртуального бізнесу, тобто використання Ін- тернету як основи незалежного, прибуткового підприємства, яке існує тільки в Інтернеті, продає специфічний товар (спеціалізованого асор- тименту) по всьому світу й надає клієнтам економічні вигоди, які кон- куренти надати не можуть.
Щоб отримати позитивні результати від інтернет-маркетингу, слід розробити стратегію присутності підприємства в Інтернеті.
Мал. 7.1

74
2. Які існують інструменти інтернет-маркетингу?
Інструменти інтернет-маркетингу — це досить гнучкі й надійні онлай- нові системи та сервіси, без яких неможливе просування товарів і послуг у мережі Інтернет. Ці інструменти дають змогу вести діалог і встановлю- вати тривалі стосунки між продавцями та покупцями, підприємцями та
їхніми клієнтами, партнерами (мал. 7.2).
Мал. 7.2
Банерна„та„медійна„реклама„— це розміщення на тематичних сайтах графічних рекламних оголошень, тобто банерів. Банери — це графічні зо- браження на сайтах, які рекламують товари й послуги. Вони можуть бути як статичними (просто картинка), так й анімованими (рухомими) у фор- маті GIF і FLASH, при натисканні на яке користувач потрапляє на сайт.
Банерна реклама в Інтернеті найбільше схожа на зовнішню рекламу та ре- кламу в пресі: це відверта й часом набридлива реклама, однак яскраві об- рази дають змогу формувати попит на товар і зміцнювати імідж компанії.
Банерна реклама заснована на тому, що бренд підприємства має про- сто потрапляти на очі відвідувачам сайта.
На банерах розміщують зображення, що рухаються, або інтерактивні, динамічні, яскраві зображення, які привертають увагу. Це один з найдо- рожчих інструментів інтернет-маркетингу.
Мал. 7.3
Банерна реклама

75
Банерна реклама дає можливість:
„
охопити велику аудиторію;
„
підкріпити офлайнову рекламу рекламою в Інтернеті;
„
вивести на ринок новий товар або послугу;
„
сформувати імідж компанії чи бренда;
„
залучити нових клієнтів, якщо це масовий продукт або послуга.
Медійна реклама починає працювати, коли кількість показів реклам- ного зображення досягає певного обсягу. Це означає, що банери, брендо- вані фони й тому подібну рекламу є сенс розміщувати на сайтах з високою відвідуваністю (від 1000 чоловік в добу і більше).
Пошукова„ оптимізація (зміна сайта для кращої індексації пошуко- вими роботами) і просування (купівля посилань, реєстрація в катало- гах) — усі разом позначаються абревіатурою SЕО„(англ. — search engine
optimization — оптимізація під пошукові системи).
Це найефективніший вид просування, оскільки є одним з основних джерел цільового трафіку на сайт для цільової аудиторії. В Інтернеті дуже велика конкуренція. Тому будь-яке підприємство зацікавлене, щоб його сайт показували на перших позиціях за цільовими запитами. Що вище він розміщується в пошуковій системі, то більше відвідувачів прийде на сайт за цільовими запитами.
Основними перевагами пошукового просування сайта є:
„
можливість «достукатися» до певного кола споживачів;
„
контакт із користувачем пошукової системи відбувається, коли він дійсно цікавиться рекламованим продуктом;
„
користувач не підозрює, що йому показують рекламу, — він сприймає пошукову систему як експерта, який завжди прийде на допомогу із цінною порадою;
„
тривалість результату.
Контекстна„реклама — різновид мережевої реклами, коли рекламне оголошення з’являється відповідно до змісту (контенту) сторінки. Кон- тент-маркетинг — комплекс заходів щодо оптимізації вмісту сайта та до- бір відповідної реклами.
Контекстна реклама
— це безпосередня комерційна пропозиція разом з результатами пошуку в короткій формі. Її розміщують поряд з результатами пошуку та на сторінках сайтів. Як правило, рекламне оголошення виводить- ся на сторінку в контексті пошукового запиту користувача. Клацнувши по- силання цього оголошення, користувач переходить на цільову сторінку, щоб докладніше ознайомитися з цією комерційною пропозицією.
Текст оголошення має спонукати користувача виконати певну дію або вка- зувати на переваги, які отримає користувач, якщо клацне на оголошення.
Контекстна реклама ефективна при проведенні акцій, короткостроко- вих заходів, її можна в будь-яку мить увімкнути або вимкнути.
Основні переваги контекстної реклами: швидкість, спрямованість на цільову аудиторію, економічність, прозорість (оплата тільки за резуль- тат — перехід на сайт), ненав’язливість, масштабність, можливість вимі- ряти ефективність (наприклад, за кількістю замовлень із сайта).

76
Мал. 7.4
Інтернет-PR„(від англ. Public Relation — зв’язок із громадськістю)„— це розміщення статті або новини на інших сайтах для створення позитив- ного іміджу підприємства, встановлення взаєморозуміння й довірчих від- носин між підприємством та громадськістю.
Статті повинні бути цікаві читачам. У них мають міститися цікава ін- формація, порівняння з конкурентами, минулими періодами, враження від використання товару, аналітика.
Мережевий Pablic Relation (PR) виконує ті самі завдання, що і тради- ційний «піар» — працює на підвищення впізнаваності бренду й забезпе- чує «ефект присутності» компанії в інформаційному просторі.
Інтернет-PR одночасно вирішує такі завдання: підвищує ступінь упіз- навання бренда; позиціонує бренд; формує лояльне ставлення; збільшує
індекс цитування, що впливає на пошукову оптимізацію.
Часте цитування бренда підприємства на профільних інтернет- сто- рінках сприяє досягненню популярності підприємства, його керівників, торгової марки. Статті залишаються в архівах сайтів і в базі пошукових систем надовго.
Вірусний,„або„партизанський,„маркетинг„—„це налагодження прямого каналу комунікації з цільовою аудиторією, зокрема в блогах і соціальних мережах. Такий спосіб розкрутки передбачає створення медиіавірусау та його поширення в мережі. Незважаючи на «загрозливу» назву, даний вид просування продуктів не передбачає нічого протиправного.
Вірус — це будь-яке за формою інформаційне маркетингове повідо- млення: картинка, цікавий відеоролик, стаття, Flash-додаток, або ін- ший оригінальний контент. Даний вид рекламного продукту має високу

77
швидкість поширення (звідси порівняння з вірусом): це найбільш швид- кодіючий канал передавання по мережі потрібної інформації. Якщо вірус спрацьовує, аудиторія починає його обговорювати. Унаслідок цього під- приємство набуває популярності й отримує якісний зворотний зв’язок.
Це сприяє підтримці інтересу до підприємства, унаслідок чого збільшу-
ється кількість відвідувачів сайта підприємства, кількість публікацій, посилань, коментарів до публікацій. Це приводить до підвищення дові- ри, лояльності покупців і потенційних клієнтів підприємства.
Інтернет-брендинг — управління брендом за допомогою веб-технології.
Інтернет-брендинг дає змогу донести свої ідеї до дуже широкої аудиторії в найкоротший час.
Робота зі створення інтернет-бренда може включати в себе розробку: найменування бренду, торгового знака, інформаційної основи, моделі позиціонування і стратегії просування майбутнього бренду тощо. Важ- ливим аспектом в комплексі інтернет-брендингу є юридична реєстрація торгового знаку та комерційних найменувань (продуктів або послуг), що в майбутньому дає змогу уникнути різних прояв плагіату.
Брендинг здійснюється за допомогою певних прийомів і методів, які дають змогу донести розроблений бренд до покупця й не лише сформу- вати в його свідомості імідж марки товару, а й надати йому допомогу в сприйняті функціональних й емоційних елементів товару. У цьому кон- тексті брендинг допомагає клієнтові прискорити вибір товару та прийня- ти рішення щодо його купівлі.
Поштова„e-mail„розсилка — перевірений і ефективний метод інтернет- маркетингу. Така розсилка дає змогу встановити довірчі відносини між замовниками і клієнтами.
На своєму сайті можна встановити так звану «форму захоплення кон- тактів», пропонуючи підписатися на оновлення сайта або даючи безко- штовну корисну інформацію взамін на ім’я та e-mail відвідувача. Далі просто робиться розсилка відповідної абонентської бази. Листи мають містити не тільки рекламну, а й актуальну для споживачів інформацію,
інакше вони регулярно потраплятимуть у папку Спам.
Переваги й особливості інтернет-маркетингу в соціальних мережах зумовлені специфічним статусом останніх. Соцмережами користується переважна більшість, що збільшує потенційну споживчу аудиторію прак- тично до нескінченності.
Переваги соціальних мереж як інструментів електронного маркетингу:
„
паблік (офіційне представництво компанії) створюється безкоштовно;
„
клієнти користуються звичним інтерфейсом, а представники компа- нії діють на безпечній і комфортній для користувачів території;
„
широкі можливості для спілкування, обговорення, консультацій без- посередньо з клієнтами;
„
можливість швидко продемонструвати всі переваги товару, заванта- живши фото або відео;
„
жодної додаткової реєстрації для участі в співтоваристві клієнтам не потрібно: лише згода вступити в групу.

78
Представники компанії можуть за допомогою соцмереж проводи- ти маркетингові дослідження, шукати цільову аудиторію, з’ясовувати, який тип контенту найцікавіший користувачам.
3. Які пристрої та засоби використовуються
в інтернет-маркетингу?
Для здійснення інтернет-маркетингу застосовують різні пристрої
(мал. 7.5).
Термінали самообслуго- вування
Цифрове телебачення
Мобільні додатки
Смартфони
Digital Art
Digital гаджети
Соціальні мережі
Комп’ютери
і планшети
Інтерактивні екрани
Оффлайн- магазини
Ігрові консолі
Вебсайти
канали
Digital
Marketing
Локальні мережі
POS- термінали
Мал. 7.5
Сьогодні є дуже велика кількість засобів для інтернет-маркетологів,
їх важко перелічити, але є певний список засобів, якими користується більшість професіоналів. Це, перш за все, засоби для менеджменту (Google
Docs, Podio, Trello), засоби для аналізу та аналітики (Google Analytics,
SEM Rush, SimilarWeb), інструменти для e-mail маркетингу (Mailchimp) та соціальні тощо).
дієМО
Вправа 1.
Планування інтернет-маркетингу.
завдання. Сплануйте здійснення інтернет-маркетингу для власної справи, яку ви плануєте започаткувати разом із друзями чи рідними. Для ілюструван- ня концепції використайте іконки з файла Маркетинг (мал. 7.6), що збереже- ний у папці Інформаційні технології на спільному ресурсі.
1.
Відкрийте файл Маркетинг, що збережений у папці Інформаційні техно-
логії на спільному ресурсі.

79
2.
Знайдіть відповідність між інстру- ментами інтернет-маркетингу та пропонованими зображеннями.
Сплануйте, які три інструменти можна було б першочергово вико- ристати для власної справи, щоб залучити для її розвитку якнайбіль- ше користувачів.
3.
В обраному самостійно серед- овищі, наприклад, графічному ре- дакторі чи текстовому процесорі, створіть схему, яка ілюструє запла- новане.
4.
Збережіть файл із схемою у файлі
Стратегія_маркетингу_Прізвище у власній структурі папок. Розмістіть створений файл для обговорення на спільному ресурсі.
Вправа 2.
Банерна реклама
завдання. Засобами програми Easy
GIF Animator створіть банерну рекламу для власної справи.
1.
Запустіть Easy GIF Animator. За потреби встановіть цю програму з офіційного сайта (https://www.
easygifanimator.net/).
2.
Скористайтесь майстром створен- ня банерів. Для цього в меню Файл оберіть вказівку Створити банер.
3.
Оберіть розміри банера — стан- дартні чи встановіть власний розмір
(мал. 7.7).
4.
Переходьте до наступного кроку майстра створення банера за до- помогою кнопки Далі.
5.
Установіть тло банера, наприклад, як на малюнку 7.8. Урахуйте, що стилем заливки тла може бути один колір. А для заливки тла зображенням слід заздалегідь потурбуватись про його створення та збереження.
6.
На наступному кроці майстра створення банера введіть текст, користую- чись підказками на малюнку 7.9.
7.
На останньому кроці майстра створення банера збережіть файл із анімо- ваним зображенням (мал. 7.10).
Мал. 7.6
Мал. 7.7
Мал. 7.8

80
Створіть рекламне повідомлення
із трьох коротких висловів
Оберіть зі списку ефект появи та вкажіть тривалість
Відформатуйте текст засобами редактора
Оберіть зі списку ефект приховування тексту
Мал. 7.9
Мал. 7.10
4. Що називають інтернет-банкінгом?
Інтернет-банкінг, або веб-банкінг, цесистема надання банківських послуг клієнтам, що забезпечує можливість здійснювати стандартні бан- ківські операції через Інтернет. Засобами інтернет-банкінгу доступ до ра- хунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час і з будь- якого комп’ютера через Інтернет.
Електронний„банкдає змогу клієнтам отримувати доступ до їхніх ра- хунків і здійснювати різні фінансові трансакції елементарної комерційної дії (переказ грошей, підтвердження про їх отримання, надання інформа- ції про котирування певних цінних паперів тощо). Разом з ідентифікато- ром і реєстраційним ім’ям для безпеки використовують списки номерів трансакцій, тобто набору одноразових паролів, використовуваних тільки для однієї банківської операції.
Електронний банк надає клієнтам повне самообслуговування, спожи- вачі детально можуть проглянути стан своїх рахунків, включаючи істо- рію (запис усіх виплат і надходжень), здійснювати переказ суми, замов- ляти чеки, оплачувати рахунки. Щоб стати клієнтом віртуального банку, споживачу потрібно підключитися до Інтернету й установити відповідне програмне забезпечення (ПЗ) на своєму комп’ютері. Відкривши рахунок у банку, користувач отримує можливість вести розрахунки з постачаль- никами послуг через Інтернет, здійснювати платежі за комунальні послу- ги, купувати товари у віртуальних магазинах і тому подібне.
Використання системи інтернет-банкінгу надає такі переваги: суттєво економиться час, тому що не потрібно відвідувати банк; клієнт має мож- ливість 24 год на добу контролювати власні рахунки й відповідно до ситу- ації на фінансових ринках миттєво реагувати на ці зміни.
Вправа 3.
Веб-банкінг.
завдання. Розгляньте відео про надання сервісів одного з українських банків через
Інтернет (https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=OY2NOSD7GI0).
Складіть перелік електронних послуг, які пропонує банк. До складеного переліку додайте опис переваг, які при цьому отримує клієнт банку.
1.
Сплануйте інформаційну модель відповіді. Оберіть програмне середови- ще для її створення.
2.
Розгляньте відео за запропонованим посиланням. Виділіть сервіси, які надає банк через Інтернет. Запишіть їх у створений документ.
3.
Ще раз перегляньте відео або скористайтесь матеріалами уроку або Ін- тернету, щоб доповнити перелік послуг описом переваг чи зручностей, які при цьому отримує клієнт банку. Для кожного із сервісів наведіть бо- дай по одному прикладу таких переваг.
4.
Збережіть створений документ під іменем Веб-банкінг_Прізвище у влас- ній структурі папок. Надішліть його як вкладення в електронному повідо- млення на навчальну скриньку вчителя.
5. Що розуміють під е-урядуванням?
Цифрові технології стали невід’ємним елементом функціонування су- часного суспільства, від яких залежить не тільки розвиток науки і техні- ки, а й демократії. У свою чергу, однією з необхідних передумов сталого демократичного розвитку є прозора та відкрита влада. Відкритість орга- нів влади є запорукою здійснення ефективної політики, яка спроможна створити реальний громадянський контроль, забезпечити права людини та громадянина, зміцнити довіру громадян до влади.
Одним з таких інструментів відкритості влади є електронне урядуван- ня, що забезпечує нові форми комунікації між громадянами, бізнесом і владою, безперешкодний доступ до публічної інформації та сприяє учас- ті громадян у виробленні та впровадженні державної політики, наданні більш якісних послуг.
Електронне„ урядування — нова форма організації публічного управління й адміністрування, яка за рахунок широкого застосу- вання новітніх цифрових технологій забезпечує якісно новий рі- вень відкритої взаємодії держави та суспільства, надання повного комплексу публічних послуг для всіх категорій громадян, інститу- цій і підприємств.

81
у банку, користувач отримує можливість вести розрахунки з постачаль- никами послуг через Інтернет, здійснювати платежі за комунальні послу- ги, купувати товари у віртуальних магазинах і тому подібне.
Використання системи інтернет-банкінгу надає такі переваги: суттєво економиться час, тому що не потрібно відвідувати банк; клієнт має мож- ливість 24 год на добу контролювати власні рахунки й відповідно до ситу- ації на фінансових ринках миттєво реагувати на ці зміни.
Вправа 3.
Веб-банкінг.
завдання. Розгляньте відео про надання сервісів одного з українських банків через
Інтернет (https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=OY2NOSD7GI0).
Складіть перелік електронних послуг, які пропонує банк. До складеного переліку додайте опис переваг, які при цьому отримує клієнт банку.
1.
Сплануйте інформаційну модель відповіді. Оберіть програмне середови- ще для її створення.
2.
Розгляньте відео за запропонованим посиланням. Виділіть сервіси, які надає банк через Інтернет. Запишіть їх у створений документ.
3.
Ще раз перегляньте відео або скористайтесь матеріалами уроку або Ін- тернету, щоб доповнити перелік послуг описом переваг чи зручностей, які при цьому отримує клієнт банку. Для кожного із сервісів наведіть бо- дай по одному прикладу таких переваг.
4.
Збережіть створений документ під іменем Веб-банкінг_Прізвище у влас- ній структурі папок. Надішліть його як вкладення в електронному повідо- млення на навчальну скриньку вчителя.
5. Що розуміють під е-урядуванням?
Цифрові технології стали невід’ємним елементом функціонування су- часного суспільства, від яких залежить не тільки розвиток науки і техні- ки, а й демократії. У свою чергу, однією з необхідних передумов сталого демократичного розвитку є прозора та відкрита влада. Відкритість орга- нів влади є запорукою здійснення ефективної політики, яка спроможна створити реальний громадянський контроль, забезпечити права людини та громадянина, зміцнити довіру громадян до влади.
Одним з таких інструментів відкритості влади є електронне урядуван- ня, що забезпечує нові форми комунікації між громадянами, бізнесом і владою, безперешкодний доступ до публічної інформації та сприяє учас- ті громадян у виробленні та впровадженні державної політики, наданні більш якісних послуг.
Електронне„ урядування — нова форма організації публічного управління й адміністрування, яка за рахунок широкого застосу- вання новітніх цифрових технологій забезпечує якісно новий рі- вень відкритої взаємодії держави та суспільства, надання повного комплексу публічних послуг для всіх категорій громадян, інститу- цій і підприємств.

82
Електронне урядування розглядається як одна з базових технологій
інформаційного суспільства разом з такими технологіями, як електронна комерція, електронні освіта, культура, охорона здоров’я, наука, охоро- на навколишнього середовища тощо, або як один з етапів впровадження цифрових технологій у державне управління (комп’ютеризація — інфор- матизація — електронне урядування), як відповідна організаційно-тех- нічна система.
Основними цілями електронного урядування є такі (мал. 7.11).
Мал. 7.11
Основними принципами е-урядування визначено такі (мал. 7.12).
Мал. 7.12
В Україні прийнято закони, які забезпечують реалізацію зазначених завдань і принципів, затверджено «цифрову адженду 2020». Із цими за- конами можна ознайомитися на урядовому порталі України (мал. 7.13).
Пріоритетні напрями е-урядування демонструє малюнок 7.14.

83
Мал. 7.13
Мал. 7.14
6. Що розуміють під електронною взаємодією?
Слід зазначити, що із впровадженням цифрових технологій у всі сфе- ри життя сучасної людини виникає нова форма взаємодії в умовах станов- лення інформаційного суспільства — електронна взаємодія. Розрізняють такі сектори взаємодій, які відбуваються в електронному урядуванні: між органами державного управління (G2G), між державою і бізнесом
(G2B) та між державою і громадянами (G2C) (мал. 7.15).
Поява електронної взаємодії привела до того, що в рамках простору взаємодії цих секторів виникли нові поняття інформаційного суспіль- ства, електронного уряду (електронного урядування) та електронного біз- несу (електронної комерції).
Сектор взаємодії G2C (уряд — громадяни)сектор взаємодії між ор- ганами влади та громадянами в електронному уряді. Під ініціативами в секторі G2C розуміються такі, що призначені полегшувати взаємодію громадян з органами влади.

84
Мал. 7.15
Основні напрями роботи сектора G2C: орієнтація на громадянина як на споживача державних електронних послуг; надання державних елек- тронних послуг громадянам; забезпечення для громадян прозорості на- дання цих послуг. Діяльність, спрямована на реалізацію цих напрямів, здійснюється на таких рівнях: інформування громадян про діяльність органів влади; надання державних електронних послуг, консультацій онлайн; залучення громадян до прийняття рішень органами влади; гро- мадський контроль за діяльністю органів влади.
Забезпечує достовірність даних в електронному урядуванні цифровий підпис. Електронний„цифровий„підпис (або скорочено — ЕЦП) за право- вим статусом прирівняно до власноручного підпису або печатки (мал. 16).
Мал. 7.16
Електронний„ цифровий„ підпис — це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які до- даються до інших даних або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора.

85
Мал. 7.15
Основні напрями роботи сектора G2C: орієнтація на громадянина як на споживача державних електронних послуг; надання державних елек- тронних послуг громадянам; забезпечення для громадян прозорості на- дання цих послуг. Діяльність, спрямована на реалізацію цих напрямів, здійснюється на таких рівнях: інформування громадян про діяльність органів влади; надання державних електронних послуг, консультацій онлайн; залучення громадян до прийняття рішень органами влади; гро- мадський контроль за діяльністю органів влади.
Забезпечує достовірність даних в електронному урядуванні цифровий підпис. Електронний„цифровий„підпис (або скорочено — ЕЦП) за право- вим статусом прирівняно до власноручного підпису або печатки (мал. 16).
Мал. 7.16
Електронний„ цифровий„ підпис — це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які до- даються до інших даних або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора.
За допомогою ЕЦП можна підписувати документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо.
Документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку саму юридичну силу, як і звичайні.
ОБГОВОРЮєМО
1.
Що таке інтернет-маркетинг та які способи його реалізації?
2.
Якими інструментами можна здійснювати інтернет-маркетинг? Яка ефек- тивність кожного з них у конкретних випадках? Наведіть приклади.
3.
Які пристрої можна використати для проведення інтернет-маркетингу?
4.
У чому особливість інтернет-банкінгу?
5.
Які переваги та зручності отримує користувач інтернет-банкінгу в порів- нянні з клієнтом звичайного банку?
6.
У чому особливість електронного урядування в порівнянні з традиційною системою державного управління?
7.
Як організовують взаємодію між владою, бізнесом і громадянським сус- пільством при е-урядуванні?
8.
Які засоби ідентифікації застосовують при наданні електронних адміні- стративних послуг?
9.
Як можна отримати громадянину електронну адміністративну послугу у своєму місті?
працюємо в парах
1.
Які поради щодо інтернет-маркетингу ви запропонуєте для просування бізнесу своїх рідних? Обговоріть сформульовані поради одне одного та виділіть у кожного найвагомішу пораду. Обґрунтуйте свою відповідь.
2.
Розгляньте статті на сайтах двох банків про електронні послуги, що на- даються банком (наприклад, http://privat24business.pp.ua/privat24-
internet-bank-onlajn-banking-vid-privatbanku-privat24-onlajn/,
https://
www.ideabank.ua/uk/private-clients/internet-banking/). Обговоріть спільне та відмінності.
3.
Як можна схарактеризувати стан розвитку електронного урядування на місцевому рівні в Україні? Які перешкоди заважають ефективно впрова- джувати електронне урядування на місцевому та регіональному рівнях?
4.
Дослідіть, які електронні адміністративні послуги доступні через: Публіч- ну кадастрову карту (map.land.gov.ua); веб-сайт «Державна архітектурно- будівельна інспекція України. Електронні адміністративні послуги» (e-dabi.
gov.ua), Портал державних послуг https://igov.org.ua/. Обговоріть,у який спосіб можна подати карту таких послуг для людей різної вікової катего- рії. Оберіть вікову категорію осіб та створіть таку карту у вибраному про- грамному середовищі.
5.
Чи можуть самі громади успішно розвивати електронне урядування задля власних інтересів? Обговоріть пропозиції, з якими ви б могли звернутись до місцевих управлінців.

86
працюємо саМОстіЙнО
6.
Відшукайте в Інтернеті сайт деякої туристичної компанії. Проаналізуйте вміст сайта й зробіть висновки про застосування інструментів інтернет- маркетингу власниками обраної компанії. Підготуйте відповідь у вивчено- му вами раніше програмному середовищі.
7.
Складіть презентацію про послуги інтернет-банкінгу, якими користуються ваші рідні.
8.
Створіть банер для просування сайта своєї школи. Використайте при цьому як тло зображення школи або її герб.
9.
Проаналізуйте досвід упровадження електронного урядування в Києві, Льво- ві та вашому місті (іншому місті — за вибором) за такими складовими:
1. Нормативно-правове забезпечення.
2. Інфраструктура електронного урядування на рівні міста.
3. Безпечне місто.
4. Центри надання адміністративних послуг, у тому числі е-послуги та сервіси.
5. Реєстр територіальної громади.
6. Засоби спільної роботи.
7. Система е-документообігу.
8. Офіційний сайт міста і його наповнення.
9. Підтримка громадських ініціатив.
10. Е-петиції та участь громадян у забезпеченні розвитку міста.
11. Інформатизація міських галузей та галузеве е-урядування
(е-медицина, е-освіта, е-торгівля, е-транспорт, е-туризм тощо).
12. Муніципальна картка.
13. Портал відкритих даних.
14. Відкритий бюджет.
15. Використання соціальних мереж та інших каналів комунікації з грома- дянами та бізнесом.
10.
Ознайомтеся з такими веб-сайтами:
1) Публічна кадастрова карта (map.land.gov.ua);
2) Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції України
(kap.minjust.gov.ua);
3) Портал адміністративних послуг міста Луцька (ap.lutsk.ua);
4) Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської області (e-services.dp.gov.ua);
5) Портал державних послуг iGov (igov.org.ua).
Проведіть дослідження за такою схемою:
„
проаналізуйте структуру сайта й оцініть зручність навігації, повноту його інформаційного наповнення;
„
розглянете перелік електронних послуг і дозвільних документів, які можна отримати за допомогою сайта;
„
сформулюйте й обґрунтуйте пропозиції щодо вдосконалення роботи органів влади центрального та місцевого рівнів з надання адміністра- тивних послуг в електронній формі.
поняття про штучний
інтелект, інтернет речей,
Smart-технології та технології
колективного інтелекту
8
Пригадайте:
„
„
ознаки інформаційного суспільства;
„
„
що таке інформаційні технології
Ви дізнаєтеся:
„
„
що таке штучний інтелект;
„
„
як колективний інтелект пов’язаний із штучним інтелектом;
„
„
що таке Інтернет речей;
„
„
що таке Smart-технологія
Вивчаємо
1. Що таке штучний інтелект?
Створенням систем (механізмів, якщо йдеться про роботів або комп’ютерні програми), які можуть розв’язувати складні задачі без допомоги людини, за- ймається галузь штучного інтелекту.
Штучний інтелект — (англ. Artificial
intelligence,
AI)
— це широка галузь комп’ютерних наук, які спрямовано на імітацію
інтелекту людини машинами.
Розрізняють декілька причин, чому попит на штуч- ний інтелект стає все більш актуальним у наш час:
1. Людина стикається з безпрецедентним обсягом
інформації. За останні кілька років було створено
90 % світових даних. Уперше ця статистика згаду-
ється в дослідженні корпорації IBM ще в 2013 р., але ця тенденція залишається постійною. Дійсно, кожні два роки протягом останніх трьох десяти- літь обсяг даних у світі збільшується приблизно в
10 разів.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас