Ім'я файлу: Лобанов А.М. Формуван конкур переваг.docx
Розширення: docx
Розмір: 62кб.
Дата: 07.11.2021
скачати

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
УДК Лобанов А.М.
Студент 4 курсу
гр. 6.03.35.16.01
факультету МіМ
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Анотація. У статті розглянуто основні поняття «формування конкурентних переваг». Розглянуто етапи процесу розроблення конкурентних переваг та розкрито їх зміст.

Ключові слова: конкурентні переваги, процес формування, конкурентоспроможність, підприємство.

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия «формирование конкурентных преимуществ». Рассмотрены этапы процесса разработки конкурентных преимуществ и раскрыто их содержание.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, процес формирования, конкурентоспособность, предприятие.

Annotation. The article deals with the basic concepts of "competitive advantage formation". The stages of the process of development of competitive advantages are considered and their content is revealed.

Key words: competitive advantages, formation process, competitiveness, enterprise.
Актуальність даної теми пояснюється тим, що, грамотне, обґрунтоване рішення та правильно сформована конкурентоспроможна стратегія допоможуть підприємству вижити за несприятливих умов зовнішнього середовища.

Дослідженню конкурентоспроможності економічних систем та формуванню можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств присвячені праці вітчизняних та зарубіжних науковців Азоєва Г., Ансоффа І., Воронкової А., Галеєва В., Градова А., Дж. Еванс, Іванова Ю., Котлера Ф., Кроткова А., Кулікова Г., Ламбена Ж., Ліфіц Й., Портера М., Рікардо Д., Старостіної А., Фатхутдінова Р., Юданова Д. та ін.

Метою статті є аналіз поняття «конкурентні переваги» та систематизація методів її формування.

Конкурентна позиція підприємства визначається його положенням на ринку й ототожнюється з величиною ринкової долі того чи іншого підприємства. В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в ефективному управлінні своєю діяльністю. Зокрема, необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, обирати цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя конкурентної стратегій. Сьогодні серед вчених і спеціалістів сфери конкурентних переваг відсутній єдиний погляд на таке поняття, як «конкурентна стратегія», а також її алгоритм формування, що є вагомою перепоною на шляху забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Конкурентна перевага з'являється, як правило, лише за умови "нормального" рівня виробництва. Лише в дуже обмежених випадках пропозиції унікальних характеристик споживач може змиритися з погіршенням якості надання послуги (її падінням нижче звичного рівня, визнаного нормальним) [4].

Необхідно також пам'ятати що, конкурентні переваги мають тимчасовий характер, тісно пов'язаний із циклом життя й безперервною зміною кон'юнктури ринку. Вони повинні забезпечувати унікальність торгової марки і задовольняти специфічні потреби клієнта.

Конкурентні переваги можуть бути створені в кожному з елементів комплексу (ціноутворенні, методах і способах просування, місці надання). При цьому необхідно враховувати і використовувати особливі властивості товару [5].

У табл. 1 наведено основні поняття конкурентних переваг.

Окремої уваги заслуговують наступні трактування категорії «конкурентна стратегія». Так, Фатхутдінов Р. розуміє під конкурентоспроможністю властивість об’єкта, що характеризує ступінь реального чи потенційного задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об’єктами, що існують на ринку [1].

Таблиця 1
Трактування поняття «конкурентні переваги підприємства»

Автори

Визначення

Ю. Іванов


Конкурентні переваги це «позитивні відмінності підприємства від конкурентів в деяких або в усіх видах діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної ефективності в короткостроковому періоді й виживання в довгостроковому за рахунок постійного пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються».

І. Боришкевич


Конкурентні переваги – це унікальні сильні сторони підприємства по відношенню до конкурентів, що поєднують в собі кращі елементи ведення бізнесу, такі як маркетинг, застосування технологій, організацію діяльності на інноваційній платформі, тобто це все те, що робить продукцію чи послугу ексклюзивною, забезпечуючи підприємству конкурентоспроможність.

С. Близнюк,

А. Остапенко


Сукупність ключових відмінних від суперників чинників успіху, які сприяють забезпеченню підприємству стійкої лідируючої конкурентної позиції на ринку на певний період.

А. Левицька


Конкурентними перевагами підприємства є сукупність комбінацій наявних у нього ресурсів (сировинних, просторових, трудових, управлінських, технологічних, інформаційних, маркетингових та ін.) та способів їх використання, які забезпечують йому ширші можливості виробництва і реалізації продукції порівняно з його конкурентами.

К. Губін


Конкурентні переваги фірми – створені в результаті творчості людей, накопичені в процесі функціонування специфічні форми та процеси пристосування факторів виробництва до зовнішнього середовища, які сприяють синергізму і це забезпечує вищу чим у конкурентів, цінність продукту.


Професор Гарвардської школи бізнесу Портер М. визначає конкурентоспроможність підприємства як здатність успішно оперувати на конкретному ринку (регіоні збуту) у даний період часу шляхом випуску і реалізації конкурентоспроможних виробів і послуг. Портер М. показує п'ять факторів, які, на його думку, найбільшою мірою впливають на конкурентоспроможність підприємства: боротьба з існуючими конкурентами; погрози з боку нових конкурентів; можливості проведення торгів з постачальниками; можливості споживачів зробити свій вибір та здійснити торги з ними; загрози з боку альтернативних виробів і послуг (продуктів-аналогів) [2].

Ліфіц Й. при визначенні конкурентоспроможності підприємства виділяє фактори, які впливають на забезпечення необхідної якості і рівня ціни продукції, доповнюючи їх факторами макроекономічними. До першої групи автор відносить фактори виробничі (сировина, конструкція, рецептура, технологія), збутові (умови транспортування, зберігання),сервісні (допомога у виборі товару тощо), а до другої: економічну політику держави, стан нормативно-технічної бази, фінансової системи, зовнішньоекономічну стратегію країни, її науково-технічний потенціал, рівень розвитку інформаційних технологій, вартість ресурсів, географічне, політичне і економічне становище країни, продуктивність праці, витрати виробництва [3].

Порядок формування нових конкурентних переваг розділяють на чотири етапи: підготовчий, проектний, впровадження нових конкурентних переваг, аналіз результатів впровадження нових конкурентних переваг (рис. 1).

Прийняття рішення про формування нової конкурентної переваги відбувається у процесі моніторингу існуючих конкурентних переваг, коли виникає необхідність перекривання застарілих конкурентних переваг і тих, що перебувають на стадії спаду, новими, більш ефективними й стійкими, та виявлення можливих нових конкурентних переваг з урахуванням потреб ринку [7].

На підготовчому етапі відбувається аналіз інформації, яка необхідна для формування нових конкурентних переваг, отриманої в процесі моніторингу, виявлення нових конкурентних переваг на базі аналізу отриманої інформації й зіставлення їх з можливостями підприємства. Наступним кроком у рамках підготовчого етапу виступає обґрунтування рішення про формування переліку нових конкурентних переваг з урахуванням їх рейтингу за значущістю для підприємства та одержуваною ефективністю й стійкістю у випадку їх реалізації та відповідності конкурентній стратегії.


Підготовчий

Етап 1


Формування системи інформації, потрібної для створення нових КП, за результатами моніторингу


Виявлення можливих КП і зіставлення їх з можливостями підприємстваОбґрунтування рішення про формування переліку нових КППроектнийОбґрунтування вимог до нових КП
Етап 2

Розробка проекту нових КП визначення відповідальних за проектОцінка очікуваної ефективності та стійкості нових КП

Відповідає вимогам ефективності та стійкості

ні
так


Впровадження нових КП
Етап 3


Аналіз результату впровадження нових КП

Етап 4


Відповідає вимогам ефективності та стійкості

ні
так


Реалізація заходів щодо підтримки нових КП

Рис. 1 Послідовність етапів розробки стратегії формування нових конкурентних переваг [6].
На проектному етапі розробляється проект нової конкурентної переваги, де вказуються всі задіяні фахівці підприємства і їх функції у процесі формування нових конкурентних переваг. Вслід за цим проводиться оцінка очікуваної ефективності й стійкості нових конкурентних переваг у рамках проекту.

При відповідності вимогам, проект нової конкурентної переваги приймається до впровадження. При невідповідності критеріям необхідно повернутися до першого етапу з метою отримання нової інформації за результатами моніторингу конкурентних переваг перш ніж ухвалювати рішення про формування нових.

Після впровадження нової конкурентної переваги проводиться останній, четвертий етап – визначення результатів від її реалізації. У рамках даного етапу проводиться аналіз зіставлення запланованих результатів з отриманими на основі проведення моніторингу. У випадку відповідності встановленим критеріям підприємство вживає заходів з підтримки нової конкурентної переваги. В іншому випадку провадиться аналіз проекту й виявляються слабкі місця, які необхідно усунути.

Висновки. Конкурентоспроможність є вирішальним чинником комерційного успіху фірми. Це багатоаспектне поняття, що означає і відповідність товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам його реалізації, і рівня витрат споживача за період експлуатації. Конкурентоспроможність товарів забезпечується їх якістю та оновленням асортименту, які мають попит у споживачів і задовольняють суспільні та особисті потреби.

Сьогодні відсутня загальноприйнята методика визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. У світі існує декілька підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми. Вказані методи відрізняються, за своєю сутністю та базою формування показників конкурентоспроможності. Використання їх може бути зручним в різних ситуаціях залежно від специфіки галузі, до якої відноситься досліджуваний об'єкт. Конкурентна позиція фірми базуються на постійному використанні нововведень; пошуку нових, більш досконалих форм товару, що випускається; поліпшенні якості товару на всіх етапах його розвитку та продажу; встановленні високих цін на нові товари до появи на ринку аналогічних товарів, виготовлених конкурентами; сервісному обслуговуванні постачальників, споживачів. Фірма повинна вчасно обирати ту чи іншу стратегію поведінки, плавно маневрувати в океані ринкових відносин, бути на крок попереду конкурентів. Конкурентні переваги встановлюють ринкову перевагу підприємства в порівнянні з іншими підприємствами-конкурентами.
Список використаної літератури:

1. Должанський І. З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

2. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. Научное издание. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. – 256 с.

3. Кныш М.И. Конкурентные стратегии. – СПб: Любавич, 2000. – 284 с.

4. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник, – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

5. Лифиц Й. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. / Й. М. Лифиц – М.: Юрайт. – М., 2001. – 224 с.

6. Портер М. Конкуренция. – М.: ИД «Вильямс», 2005. – 608 с.

7. С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко., А.В. Вакуленко. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.


Автор А.М. Лобанов
Науковий керівник Ф.А. Шиголь

к.е.н., доцент
Зав. кафедрою МЛЕ д.е.н., проф. О.М. Ястремська


Відомості про автора

Відповідальна кафедра

Менеджменту, логістики та економіки

Автор

Гончаренко Анастасія Дмитрівна

Студентка 4 курсу

факультету МіМ

групи 6.03.41.16.01

Назва статті

Управління закупівельною діяльністю на підприємстві

Науковий керівник

к.е.н, доц. Шиголь Ф.А.

Завідувач кафедри

д.е.н., професор Ястремська О. М.Зав. каф. менеджменту, логістики та економіки д.е.н., проф.

Ястремська О.М.скачати

© Усі права захищені
написати до нас