Ім'я файлу: 2-5.doc
Розширення: doc
Розмір: 240кб.
Дата: 18.09.2023
скачати

Дисципліна: Теорія інформації та кодування Лектор доц.. Жолдаков О.О.

Модуль №2. „ Основи кодування інформації в каналах зв’язку ”

Лекція № 5. Пропускна спроможність каналів та оптимальне кодування. Формула Шенона для пропускної спроможності, поняття про оптимальне статистичне кодування та код Шенона-Фано
5.1. Об'єм сигналів та місткість каналів

В теорії інформації для сигналів і каналів використовують деякі загальні показники, від яких залежить кількість інформації, що можуть переносити сигнали.

Для сигналів ці показники такі: ширина спектру сигна­лу; Т - час тривалості сигналу;Це перевищення сигналу над шумом ( Рста Рш - відповідно потужності корисного сигналу та шуму).

Добуток цих величин називають об'ємом сигналу V:Дослідження доказують, що об’єм V дуже об'єктивна харак­теристика і вона не може бути змінена подібно до того, як ріди­на (вода, масло) не міняють об'єму при тиску (легко міняють форму, але не об’єм). Наприклад, якщо на магнітну плівку записа­ти імпульси з однією швидкістю, а зчитати - з іншою, в двічі більшою, то об'єм будеТут довжина імпульсів скорочується вдвічі, а тому в стільки ж разів

збільшується

Для каналу вводяться такі характеристики; - смуга про­пускання каналу ?

- час, на який він надається -переви­щення сигналу над щумом в каналі;

- місткість каналу.

Щоб узгодити сигнал з каналом (тобто пропустити сигнал че­рез канал), необхідно виконати очевидні умовні

.

Можна довести не очевидну, але справедливу умову такого узгодження: .
5.2. Питома місткість сигналів

Зв’язок між об'ємом сигналу та інформацією, яку він перено­сить, має важливе значення. Якщо вважати, що сигнал - це транс­портний засіб, що перевозе інформацію, то резонно постає питан­ня: що треба зробити, щоб перевозити найбільше.

Тому введемо поняття питомої місткості і назвемо засоби для її підвищення. Будемо вважати, що передача ведеться

m- річним n-розрядним кодом, причому кожна цифра передаєть­ся прямокутним імпульсом довжиною , та амплітудою , де -постійна величина, а К- значення відповідної розряд­ної цифри.

Тоді об’єм і кількість інформації в ньому і при умові, що код m -річний та n-розрядний, а всі цифри – рівноімовірні.(рівноімовірність для того, щоб зробити максимальним значення місткості ).

Значить

(5.1)

Дія полегшення аналізу виразимо nта mчерез ,T,h. Оскільки n=T/ , n=2 T ( Т - тривалість n -розрядного сигналу).

Далі визначимо . Підрахуємо середню потужність сигналу Рсза умови, що миттєва потужність )2 , з урахуванням рівноімовірності цифр:Для підрахування використовується формула q(q+1)(2q+1)/6. Якщо врахувати, що різницю між амплітудами сусідніх цифр вибирають, проаналізувавши рівень шуму , де - деякий коефіцієнт, що обґрунтовується зв'язківцями), то формулу(5.2) можна переписати так:Оскільки потужність шуму , після простого перетво­рення виразу (5.2) запишемо так:де коефіцієнт, залежний від m, тобто

(5.4)

Підставивши вираз (5.3 та значення n в формулу (5.1), одержимо:Таким чином, значення V залежить від основи зчислення m? . Візьмемо m>>1, тоді формула (5.4) дає:

(5.5)

Якщо ж m=2, то

(5.6)
За формулою (5.6) результат у 8/3 раза більший, ніж за формулою (5.5), а це значить, що для більшої питомої місткості двійковий код кращий, ніж інші з більшим значенням m.
5.3. Формула Шеннона для пропускної спроможності каналу

Розглянемо це питання у спрощеному вигляді, беручи ту ж са­му модель сигналу, яка використовувалась при оцінці питомої міст­кості сигналу, а саме, коли передача ведеться m- річним кодом та кожна цифра K передається імпульсом, що мав довжину та амплітуду .

Допустимо, що на значення встановлено деякі чіткі обме­ження, й шуми не заважають передачі. Тоді пропускна спроможність каналу Cбула б:

(5.7)

У випадку, коли використовуємо двійкову систему, тобто m= 2, та є межа для , маємо:

(5.8)

Відповідно, якщо зняти межу для , то,праховуючи, що ,одержимо:Якби на значення m не було обмежень, то згідно з формулою (5.7), пропускна спроможність С збільшувалась би до Але в каналах діє шум і, якщо різниця між суміжними амплітуда­ми сигналів буде меншою за рівень щуму, то достовірно розрізняти відповідні цифри при прийомі сигналу не буде можливості.

Спробуємо підрахувати пропускну спроможність у випадку, ко­ли обмеження на параметри ставить тільки природа, тобто вирахує­мо максимально можливе значення C. На основі формули (5.7) робимо висновок, що потрібно максимізувати 1/ =В та m) , Оскільки , то будемо вважати, що .Тепер mповинно бу­ти таким, щоб сусідні амплітуди розпізнавались на фоні шуму, тобтоде - максимальна амплітуда сигналу, що діє в каналі (шум та корисний сигнал); - амплітуда шуму в каналі; та Рш-відповідно корисного сигналу та шуму.

З врахуванням сказаного вище та формули (5.7) маємо:

(5.9)

Таким чином, пропускна спроможність пропорційна смузі про­пускання каналу та перевищенню корисного сигналу над шумом . Ясно, що можна обмінювати на , тобто одну і ту ж пропускну спроможність можна одержати за рахунок збільшення значення при зменшенні значення , чи навпаки. .

Відмітимо, що згідно з формулою (5.9) навіть, коли <1, тобто перевищення від’ємне (шуми більші за сигнал), пропускна спроможність зменшується, але не дорівнює нулю. Це відповідає дійсності, а в тому, що воно можливе, легко впевнитись на такому прикладі. Збільшимо при даній моделі тривалість імпульсів, що пе­редають цифри, а приймаючи, інтегруємо прийняті зашумлені сигна­ли: якщо це білий шум, то інтегрування зменшує його вклад, а ко­рисний сигнал збільшує. Вибравши вірно довжину сигналу, доб'ємося вірного прийому імпульсів в указаному випадку (чим більша довжина, тим більша імовірність вірного прийому).

З формули (8.25) видно, що чим більше значення тим більша пропускна спроможність, а при і . Але ос­таннє невірне оскільки в каналі діє шум, і його потужність зростає пропорційно , тобто в цьому випадку по мірі збіль­шення буде зростати і С , але до певної межі.

Формула (8.27) одержала назву "формула Шеннона для пропуск­ної спроможності".
5.4. Поняття про оптимальне статистичне кодування

Коли в каналі передачі відсутній шум, а передача ведеться за допомогою дискретних сигналів, то, як показав Шеннон, справедли­ва така.теорема: якщо продуктивність джерела повідомлень Rд (кількість інформації в одиницю часу) менша або дорівнює С-ε, де ε - скільки завгодно мала величина, то завжди є спосіб коду­вання, що дозволяє передавати всі його повідомлення, а при Rд >C цього зробити неможливо.

Суть теореми в тому, що, яка б велика не була надлишковість джерела, всі його повідомлення можуть бути передані по каналу, якщо тільки R<=C- ε..

Для раціонального використання пропускної спроможності кана­лів треба розробляти відповідні способи кодування повідомлень. Оптимальним називають таке кодування, при якому найкраще викорис­товується пропускна спроможність C в каналі без шуму. При оптимальноку кодуванні швидкість передачі інформації повинна наближатись до пропускної спроможності.

Структура оптимального коду залежить в основному від статис­тичних характеристик джерела. Питання побудови оптимальних кодів дуже складне, тому розглянемо найбільш простий випадок, коли ви користовуемо джерело статистичне незалежних повідомлень.

Таким чином, маємо джерело, що дає такі типи повідомлень: Імовірності цих повідомлень задані: Кожне з цих повідомлень потрібно закодува­ти двійковим кодом, витративши на кодування k-го повідомлення розрядів ( можуть бути різними), причому двійковий розряд пе­редається за час Тоді швидкість передачі Rможна записати:

(5.10)

де - ентропія джерела повідомлень; - середня довжина кодової комбінації, яку легко вирахувати:

(5.11)
На основі формул (3.26) та (3.27) маємо;

(5.12)

Як бачимо, чисельник формули (5.12) залежить виключно від статистичних дачних якостей джерела, а знаменник, крім того, і від способу кодування (які значення прийняті для nк ) та якостей каналу ( ) . Згідно з формулою (5.8) у випадку, що розглядається,швидкість передачі R, не може бути більшою за 1/ . Щоб одержати цей най­кращий результат, необхідно, щоб nк= -log p( )

Оскільки згідно з формулою-це кількість інформації,

що в в повідомленні ак, то одержаний результат, слід інтерпретувати так: при оптимальному кодуванні кількість розрядів для повідомлення ак дорівнює кількості ін­формації, яку воно дає.

Ясно також, що більш імовірні повідомлення передаються за коротший час, менш імовірні - за довший. Таким чином,розроблено загальний принцип побудови оптимального статистичного коду, але не якийсь конкретний код.
5.5. Оптимальний статистичний код Шеннона-Фано

Одним з конкретних оптимальних кодів є так званий код Шеннона-Фано. Алгоритм його побудови такий:

  1. всі типи повідомлень записуються в стовпчик в порядку зменшення їх імовірностей;

  2. стовпчик розподіляється на дві частини з сумарно рівними імовірностями і для всіх повідомлень верхньої частини як перший розряд записують одиницю, а для нижньої - нуль;

  3. за тим же принципом на двоє розділяється кожна з одержаних раніше частин і таким же методом записуються інші цифри пові­домлень.

Такий процес ділення і кодування проводиться доти, доки в обох частинах не стане по одному елементу. Ясно, що код буде нерівномірним, але він буде оптимальним.

Продемонструємо техніку кодування на такому прикладі. Нехай є джерело із чотирьох типів повідомлень, а саме: а імовірності їх появи відповідно рівні:

р(а1) = 0,25; р(а2) = 0,25; р(а3) = 0,5; р(а4) = 0,125; Тоді реалізуючи алгоритм побудови коду Шеннона-Фано, будемо мати таку таблицю (табл.8.1).

Таблиця 8.1

Етапи

αi

p(αi)

α1

α2

α3

1

2

3

a3

0.5

0a1

0.25

1

0
a2

0.125

1

1

0

a4

0.125

1

1

1

В табл.8.1 прийняті такі позначення: - двійко­ві цифри коду Шеннона-Фано; 1,2,3 - етапи розділення стовпчиків повідомлень; р ( ) - імовірність повідомлень . Таким чином, повідомлення закодовано так:В нерівномірних кодах при декодуванні виникають затруднення з виявленням меж між повідомленнями. Для виключення помилок, як правило, використовують спеціальні роздільні знаки, як наприк­лад, в коді Морзе, а це веде до зменшення швидкості передачі і деякого ускладнення пристроїв.

Слід підкреслити, що в коді Шеннона-Фано, який також нерівно­мірний, роздільні знаки являються зайвими. Цю властивість легко перевірити на прикладі будь-якої послідовності прийнятих цифр при передачі коду Шеннона-Фано. Наприклад, якщо передавати то відповідна послідовність буде: 110101100111100. Почи­наючи декодувати спочатку, матимем:Труднощі тут відсутні, оскільки початок одних комбінацій коду Шеннона-Фано не є продовженням інших.

Перевіримо швидкість передачі, при умові порівняння коду Шеннона-Фано та звичайного рівномірного коду (в даному випадку -це комбінації 00, 01, 10, 11).

Згідно з формулою (8.30) для коду Шеннона-Фано в розглянуто­му випадку матимем:тобто швидкість передачі дорівнює пропускній спроможності каналу. А тепер порахуємо таким же чином для війкового рівномірного ко­ду, в якого (для даного прикладу) всі комбінації двохрозрядні, тобто . Тоді

R=1,75/2 =0,875/ =0,875C,

тобто швидкість передачі менша, ніж пропускна спроможність.

Досі був розглянутий найбільш простий випадок, коли пові­домлення статистично незалежні. В більш складному випадку вико­ристовують так званий змінний метод кодування, коли кількість розрядів залежить від відносної імовірності, але тут дуже усклад­нюються як процеси кодування, так і декодування.
5.6. Недоліки Шеннонівської теорії інформації

Шеннонівська теорія чисто кількісна і побудована на тому, що основним показником повідомлення є його імовірність, а приймач в повній мірі “розуміє” те, що прийнято. Такий підхід дозволив побудувати чітку та конструктивну теорію, що добре служить для відповідних пояснень та оцінок явищ в засобах зв'язку.

Але інформація складна, об'ємна та багатогранна, тому застосування теорії не за призначенням може не дати позитивних результатів, про що попереджав в одній із своїх робіт ("Бандвагон") Шеннон. Про це слід пам'ятати, оскільки популярність теорії, дуже висока і на цю тему опубліковано багато робіт, які не мають ціності і можуть дезорієнтувати при роботі.

Таким чином, з загальних позицій теорія Шеннона має рад нодоліків. Так, з прийнятого повідомлення різні приймачі, які мають неоднаковий "інтелект", візьмуть різну кількість інформації. Якщо розглянути приведений нижче гіпотетичний'приклад, то в цьоцу легко пересвідчитись. Припустимо, що лектор читав лекцію для деякої аудиторії, де є малі діти, учні, студенти різних курсів, інженери, доценти, професори. Зрозуміло, що ніякої інформації з цієї лекції не одержать ті, що зовсім не мають відповідної підготовки, а також ті, які про це все знають. Найбільше інформації одержать ті, що не мали уяви про сказане, але мали відповідну підготовку, щоб усе зрозуміти. Тобто є залежність від інтелекту приймача, а цього Шеннонівська теорія не враховує. Кажуть про це так: "Не враховується тезаурус системи приймання".

Крім того, з практики добре відомо, що повідомлення поділяються на повідомлення більшої та меншої важливості, що також не враховується - відсутня прагматика при оцінці інформації.

Зрозуміло, що велике значення придається змісту повідомлень, а розглянута теорія цього зовсім не враховує, тобто відсутній семантичний аспект.

Отже, слід зробити висновок, що теорія Шеннона не всюди діє і (наприклад, при обгрунтуванні інформаційної бази системи), тому і користуватись нею треба обережно і восновному за призначенням.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас