Ім'я файлу: Практична 7.docx
Розширення: docx
Розмір: 52кб.
Дата: 31.12.2020
Пов'язані файли:
ІНДЗ Філософія.doc

Практична 7. ТЕМА: ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Метод розв’язання правильний, якщо з самого початку ми можемо передбачати, – і в наслідок підтвердити це, – що, дотримуючись певного методу, ми досягаємо мети.

Лейбніц

 

ТЕМА: ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета: засвоєння емпіричних методів наукового дослідження.

План

 1. Спостереження.

 2. Методи опитування:

- інтерв’ю — це бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв'юера з респондентом з обов'язковою фіксацією відповідей. В соціології використовується як один з основних методів збору первинної соціологічної інформації. В журналістиці є самостійним жанром, що представляє суспільно вагому новину у вигляді відповідей особи на запитання

- бесіда - це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем.

- анкетування — метод отримання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих запитань попередньо підготовлених бланків — анкет. Анкетування належить до групи методів, яка в соціологіїпедагогіці і психології має назву «опитування». У цю групу, крім анкетування, ще входять інтерв'ю і бесіда.

3. Тестування. стосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування — один з розділів діагностики.

4. Соціометрія як метод дослідження міжособистісних відносин в групі.

Соціометрія — один із різновидів опитування, який використовують для вивчення внутрішньоколективних зв'язків шляхом виявлення стосунків між членами колективу. Цей метод застосовують для дослідження міжособистісних стосунків і міжгрупових відносин з метою їх поліпшення.

5. Вимірювання, метод експертної оцінки.

 1. Вивчення і узагальнення педагогічного досвіду.

 2. Педагогічний експеримент.

 

 

Питання для контролю і самоконтролю:


 1. Що Ви розумієте під методами емпіричного дослідження?

2. Назвіть основні емпіричні методи наукового дослідження.

3. Розкрийте сутність методу спостереження, його переваги та недоліки.

4. Які існують різновиди методу спостереження.

5. Розкрийте сутність методів опитування.

6. У чому полягає метод інтерв’ю, види інтерв’ю.

7. У чому полягає сутність методу анкетування, види анкет.

8. Які вимоги до складання анкет.

9. Яких недоліків слід уникати при складання анкет.


8. Поясніть сутність методу тестування. Які вимоги ставлять до складання тестів?

9. Схарактеризуйте правила застосування методу бесіди.

10. Які основні вимоги до проведення бесіди.

11. Розкрийте сутність методу соціометрії як методу міжособистісних відносин у групі.

12. Схарактеризуйте сутність методу вимірювання та експертної оцінки.

13. У чому полягає сутність педагогічного експерименту. Основні вимоги до його проведення.

Практичні завдання:

 1. Визначити емпіричні методи дослідження за довільно обраною темою для прикладу. 1. Скласти кросворд до теми заняття.

 2. По горизонтали
  6. Людина як розумна iстота, дiєздатний член суспiльства
  9. Вид навчання, що передбачаж органiзацiю вчителем самостiйної пошукової дiяльностi учнiв щобо вирiшення навчальних проблем
  10. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: методи збору i накопичення даних, методи контролю i вимiрювання, методи оцiнювання та педагогiчний експеримент
  12. Пiдхiд науково-педагогiчного дослiдження, який виходить iз розумiння людини як непересiчної цiнностi
  18. Сукупнiсть, послiдовнiсть, взаємозвязов елементiв уроку, з яких вiн складається
  20. Форма процесу пiзнання, цiлеспрямоване систематичне вивчення обєктiв за допомогою методiв i засобiв науки, у результатi чого формуються новi знання про обєкт вивчення
  23. Процес становлення людини як соцiальної iстоти пiд впливом природних та соцiальних факторiв
  24. Вид навчання, який надає полiфункцiональностi мiнiмальнiй дидактичнiй одиницi навчальної iнформацiї - модулю, що забезпечує засвоєння змiсту освiти

 3. По вертикали
  1. Безперервний процес, що виявляється в кiлькiстних змiнах людської iстоти, тобто збiльшеннi одних i зменшеннi iнших її ознак
  2. Форми органiзацiї навчання, якi подiляються на такi пiдгрупи: за кiлькiсть учнiв, за мiсцем навчання, за дидактичною метою, за тривалiсть навчання
  3. Вид навчання, побудований на зубрiннi, на прийняттi iнформацiї без доказiв, на вiру та на репродуктивному вiдтвореннi її
  4. Спосiб буття людини в свiтi, її здатнiсть вносити в дiйснiсть змiни
  5. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: аналiз, синтез, порiвняння, конкретизацiю, узагальнення тощо
  7. Чинники розвитку особистостi, що включають в себе середовище, дiяльнiсть, спiлкування, виховання
  8. Вид навчання, що передбачає дозування навчального матерiалу, зворотнiй звязок про якiсть засвоєння кожної порцiї iнформацiї, що забезпечує посилену iндивiдуалiзацiю, персонiфiкацiю процесу навчання
  11. Неповторна своєрiднiсть психiки кожної людини
  13. Театралiзованi, iнтегрованi та мiжпредметнi уроки
  14. Рiвень науково-педагогiчного дослiдження на основi аналiзу i узагальнення результатiв попереднiх дослiджень, за допомогою яких формуються загальнi принципи i методи дослiдження педагогiчних явищ, будуються теорiї
  15. Уроки-змагання, уроки-пошуки, уроки рольвої гри тощо
  16. Загальний спосiб отримання випереджальної iнформацiї про обєкт або процес, що вивчається
  17. Єднiсть процесiв адаптацiї, iнтеграцiї та самоактуалiзацiї
  19. Пiдхiд науково-педагогiчного дослiдження, який грунтується на визначеннi дiяльностi як основи, засобу i вирiшальної умови розвитку особистостi
  21. Рiзноманiстi контакти мiж людьми, зумовленi потребами спiльної дiяльностi
  22. Цiлеспрямований та органiзований процес формування особистостi
  24. Комплекс конкретних методiв i засобiв, спрямованих на реалiзацiю теоритичних i практичних завдань 1. Розробити 10 тестових завдань до практичного заняття.

Тести до теми 1. 1. Що таке наука ? а) система ; б) процесс ; в) діяльність ; г) фунуція. 2. Скільки видів наук існує в Україні : а) 10; б) 15; в) 20; г) 25. 3. Серед економічних наук наукова спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» має шифр 08.00. … : а) 05; 18 б) 07; в) 09; г) 11. 4. Сергій Корольов був видатним вченим … : а) економістом; б) біологом; в) хіміком; г) конструктором. 5. У яких сферах творчої діяльності Іван Франко досягнув визначних успіхів … . а) філософії; б) літературі; в) економіці; г) біології. 6. В якому році заснована Національна Академія наук України (НАНУ): а) 1919; б) 1921; в) 1936; г) 1939. 7. Хто був першим Президентом НАНУ ? а) Патон Б.Є.; б) Александров А.П.; в) Вернадський В.І.; г) Заболотний Д.К.. 8. Видатний український вчений у галузі математики, кібернетики, обчислю- вальної техніки і систем управління
скачати

© Усі права захищені
написати до нас