1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: docsity-inventarizaciya-aktiviv.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 612кб.
Дата: 05.05.2020

Інвентаризація активів
диплом по бухгалтерскому
учету и аудиту на
украинском языке
Бухгалтерское дело
81 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

Зміст
РЕФЕРАТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
1..
Основи побудови обліку інвентаризації активів і зобов'язань підприємства
2..
Організаційні аспекти аудиту та аналізу інвентаризації активів і зобов'язань підприємства
РОЗДІЛ
2.
МЕТОДИКА
І
ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗДІЙСНЕННЯ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
АКТИВІВ
І
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
ПІДПРИЄМСТВА
1..
Методика проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства у національній обліковій системі
2..
Принципи організації проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства
3..
Особливості відображення результатів інвентаризації активів і зобов'язань підприємства в умовах функціонування АРМ бухгалтера
РОЗДІЛ 3.МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ РЕЗУЛЬТАТІВ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
АКТИВІВ
1
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
ПІДПРИЄМСТВА
1..
Методика аналізу змін структури балансу та ефективності
інвентаризаційної роботи на підприємстві
2..
Методика аудиту інвентаризації активів і зобов'язань підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

РЕФЕРАТ
Дипломна робота на тему "Облік, аналіз і аудит інвентаризації активів та зобов'язань підприємства" на матеріалах ВАТ „Херсонський бавовняний комбінат" виконана у розмірі 100 сторінок і містить 14 таблиць, 12 рисунків та 4 додатки,
В результаті дослідження визначено сутність, зміст, роль інвентаризації в господарській діяльності, обґрунтовано значення та місце Інвентаризації в бухгалтерському обліку та господарському контролі, сформовано основні напрямкипроведення аудиту та аналізу інвентаризації активів і зобов'язань підприємства, розглянуті діючі методики комп'ютеризації інвентаризаційного процесу.
В роботі використані діючі закони, положення, інструкції, Національні нормативи аудиту, праці українських та зарубіжних авторів.
Результати отримані при дослідженні, складають підстави для подальших досліджень проблем бухгалтерського обліку і господарського контролю в ринкових умовах господарювання.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

ВСТУП
Нововведення, що відбулися в політичному і економічному житті
України, а також направленість її курсу на поступову інтеграцію в розвинуту економічну спільноту, зумовили проведення кардинальних змін в методології та організації бухгалтерського обліку, прийняття. Закону України ''Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національних
(
стандарті») положень бухгалтерського обліку. Це зумовило й посилення контрольних функцій як держави, так і власника, за здійсненням та результатами фінансово-господарської діяльності.
В Україні одним із найважливіших елементів ринкової економіки стає господарський контроль. В сучасних умовах багато його методологічних і організаційних питань потребують подальшої розробки, вдосконаленні і термінового впровадження, так як проведення інвентаризації було, є і залишається єдиним способом контролю за точністю даних, що надаються бухгалтерським обліком.
Зростання вимог до підвищення ефективності інвентаризації з метою поліпшення управління та контролю в нових умовах господарювання, зумовлюють необхідність наукового дослідження даної проблеми.
Недосконалість чинних нормативних актів, які регламентують
інвентаризаційну діяльність та невідповідність практики інвентаризаційної роботи вимогам підвищення ефективності використання майна господарюючого суб'єкту, забезпечення його збереження зумовлює актуальність дослідження організації інвентаризаційної роботи, практики проведення інвентаризації та удосконалення відображення її результатів в обліку. Необхідність розв'язання цих актуальних проблем зумовило вибір теми.
Метою роботи є теоретичне визначення сутності, змісту, ролі
інвентаризації в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця
інвентаризації в бухгалтерському обліку, комплексне вивчення стану та перспектив розвитку інвентаризаційної робота та можливість комп'ютеризації
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

інвентаризаційного процесу,
Для досягнення поставленої мети були намічені наступні основні завдання:
- розкрити сутність і зміст поняття інвентаризації;.
- визначити мету і завдання;
- визначити місце і роль інвентаризації активів і зобов'язань в сучасних умовах господарювання;
- визначити перелік об'єктів і суб'єктів інвентаризації;
- уточнити класифікації інвентаризації у відповідності з потребами сучасних умов господарювання;
- дослідити етап інвентаризаційної роботи на підприємствах, на прикладі відкритого акціонерного товариства Херсонський бавовняний комбінат;
- визначити основні показники за допомогою яких можна проаналізувати стан інвентаризаційної роботи на підприємстві.
Об'єктом дослідження є організація і методика проведення
інвентаризації активів І зобов'язань на виробничих підприємствах, зокрема, відкритому акціонерному товаристві Херсонський бавовняний комбінат.
При написанні роботи використані нормативні та інструктивні матеріали і положення, що діють в Україні праці українських та зарубіжних авторш, практичні матеріали
і результати досліджень етану внутрішньогосподарського контролю на виробничому підприємстві відкрите
акціонерне товариство Херсонський бавовняний комбінат.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

РОЗДІЛ 1
ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
1..
Основи побудови обліку інвентаризації активів і зобов'язань
підприємства
Будь-яка підприємницька діяльність втрачає свій сенс, коли господарські операції, факти та інші події не обліковуються. В той же час діяльність є некерованою, якщо не здійснюється контроль, хоча б для того щоб визначити її результати, Тому облік і контроль є обов'язковими складовими в будь-якій сфері діяльності людини, а особливо в господарській.
Це пояснює і факт тисячолітньої історії існування та застосування
інвентаризації людством,
Слово "інвентаризація" запозичене з німецької мови і представляє собою похідне від інвентарю, (В 1713 р, з'являється термін "інвентаріум", в
1743 р, - "інвентарій" і тільки у 1797 р, - "Інвентаризація"),
Під інвентаризацією слід розуміти перевірку та оцінку фактичної наявності об'єкту контролю, яка здійснюється шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації з подальшим порівнянням отриманих даних з обліковими показниками. Інвентаризації притаманний комплекс наступних господарсько-правових ознак: здійснення на підставі розпорядчого документу колегіальним органом: виявлення кількісних і якісних характеристик об'єкту; реєстрація та оцінка фактів; нормативно-правове регулювання; бухгалтерська обробка документів; узагальнення та реалізація результатів; прийняття рішень (див. рис. 1.1).
Рис. 1.1. Сутність і зміст інвентаризації
Визначення сутності і змісту інвентаризації ДОЗВОЛЯЄ провести чітку межу між господарюючими діями, які за своєю природою схожі з
інвентаризацією. До таких дій можна віднести переоблік, приймання
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)
товарно-матеріальних цінностей, самоперевірку, самоконтроль, перепис.
Тільки інвентаризація активів (основних засобів, сировини, товарів, грошових коштів, дебіторської заборгованості м інших статей активу балансу) і зобов'язань (пасив балансу, за виключенням розділу 1
"
Власний капітал") може підтвердити достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
В процесі еволюції суспільства поняття
інвентаризації трансформувалось з найпростішої форми здійснення дій по перерахунку, перемірюванню, зважуванню, метою яких було відображення фактичного стану об'єкту, - до дій по виявленню фактичної наявності майна з метою визначення власного та залученою капіталу, вкладеного в діло, і визначення фінансового результату від господарської діяльності. В наді час
інвентаризація активів і зобов'язань t закінченим процесом, проведення якого дає змогу визначити наявність і стан майна та зобов'язань господарюючого суб'єкту.
Інвентаризація, як один з елементів методу бухгалтерського обліку тісно взаємодіє з оцінкою, калькуляцією, подвійним записом, балансом.
Оцінка і калькуляція базуються на документації, яка не завжди враховує всі явища й окремі факти, що мають місце в господарському житті.
Так, в процесі-виробництва як і в процесах постачання, зберігання та реалізації мають місце господарські факти, котрі не знаходять відображення в бухгалтерському обліку (наприклад, понаднормові природні втрати, недовкладення сировини і матеріалів, заміна більш цінних матеріалів, сировини, комплектуючих на більш дешеві). Всі ці факти спричиняють викривлення фактичної собівартості виготовленої продукції.
Калькулювання собівартості одиниці продукції на підставі облікових даних не завжди точно відображає фактичні витрати, що були здійсненні в протесі виробництва.
Отже, завдяки проведенню інвентаризації отримується Інформація для достовірного визначення реальних витрат на виробництво продукції, виконаних робіт та наданих послуг.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

Лише результати проведеної інвентаризації дозволяють виявити помилки при здійсненні подвійного відображення господарських операцій, окремих фактів господарського життя на бухгалтерських рахунках.
Інвентаризація забезпечує дотримання таких вимог до балансу та звітності, як правдивість і реальність. Проведення інвентаризації дає можливість отримати інформацію, без якої такі елементи методу бухгалтерського обліку, як баланс так і звітність втрачають функцію способу пізнання дійсності.
В системі елементів методу бухгалтерського обліку інвентаризація як елемент має певну самостійність і незалежність. В ієрархічній системі цей елемент як засіб контролю може зайняти будь-яке місце після документації.
В свою чергу, в практичному аспекті, інвентаризація впливає на всі елементи системи методу бухгалтерського обліку.
Інвентаризація, оскільки вона оформлюється документами, повинна розглядатися в обліку тільки як процедура, в результаті якої бухгалтер отримує документальне підтвердження про факти господарського життя. Яке ж значення інвентаризації в практичній діяльності? Належним чином організований поточний облік дозволяє постійно слідкувати за змінами в господарській діяльності підприємства та своєчасно повідомляти як про позитивні тенденції, так і про негативні явища. Але абсолютно точної картини ні поточний облік, ні складений на підставі його даних зведений облік не гарантують. Відбувається це з наступних причин:
1,
Під час звичайної операційної діяльності в кількісних та якісних характеристиках запасів, що знаходяться в місцях зберігання, можуть виникати зміни, ззовні часто не помітні, які неможливо виявити та задокументувати в момент їх виникнення, а саме: природні зміни маси або якості внаслідок біологічних, хімічних та фізичних дій, вплив зміни температури або вологості повітря,
2.
Навіть при найохайнішому здійснені розрахунків між підприємством
і його Контрагентами можуть виникнути розбіжності та суперечки з приводу окремих вимог і зобов'язань. Для їх вирішення необхідно повертатись до
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)
раніше зроблених записів, перевіряти і при необхідності вносити відповідні поправки та уточнення до них,
3.
Не завжди виконується вимога щодо вибуття матеріальних цінностей з місця зберігання за наявності бездоганно складених виправдовуючих документів, витрачання будівельних матеріалів відкритого зберігання без документального оформлення.
4.
В практичній діяльності зустрічаються порушення діючих правил приймання, зберігання та відпуску матеріальних цінностей (прорахунки, пересортиця, обважування), На практиці розрізняють об'єктивні і суб'єктивні причини таких порушень, Об'єктивні причини не залежать від дій матеріально відповідальних осіб. Суб'єктивні причини безпосередньо залежать від дій матеріально відповідальних осіб.
5.
Мають місце недоліки у підборі матеріально відповідальних осіб та встановленні контролю за їх роботою, Інколи на посаду, що пов'язана із збереженням, обліком і розпорядженням цінностями та грошовими коштами призначаються особи, котрі не заслуговують на довіру; часто посади МВО обіймають особи, яку через свою низьку кваліфікацію не можуть забезпечити належного обліку та забезпечення доручених їм цінностей. Результатом таких прорахунків є випадки псування (навмисного і ненавмисного) майна, а також крадіжки.
Інколи порушуються правила оформлення документів. Це є результатом незадовільної організації бухгалтерського обліку, недотримання порядку обліку майна на підприємствах. Такі недоліки сприяють неповному оприбуткуванню, списанню внаслідок псуванню, наявності відходів при сортуванні, списанню продукції на витрати за фіктивними документами. На практиці виникають механічні помітки в обліку - це описки в первинних документах, арифметичні неточності в підрахунках, неправильне відображення документальних даних на рахунках бухгалтерського обліку.
Внаслідок наведених вище причин облікові відомості не відповідають дійсній наявності активів та реальності зобов'язань.
Усунути всі можливі недоліки можна завдяки проведеній
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

інвентаризації, яка дозволяє перевірити достовірність документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, а також здійснити необхідні виправлення й уточнення в облікові регістри.
Інвентаризація важлива тим, то дає можливість одержати інформацію про загальний стан активів і. відповідно, робити висновки з приводу майнового та фінансового стану підприємства, тобто про його величину та можливості, про те, наскільки наявні ресурси дозволяють йому розгорнути господарську діяльність, в якій мірі воно потребує фінансової допомоги.
Іншими словами, якщо в традиційному розумінні інвентаризація
ґрунтується на оцінці матеріальних і фінансових ресурсів підприємства, то їх якісна оцінка через визначення існуючих можливостей (ступінь морального зносу обладнання, динаміка таких показників, як втрати, приріст надходжень платежів, розширення ринків збуту продукції, співвідношення чисельності й оплати праці основного і допоміжного персоналу) характеризує її перспективи.
Отже, інвентаризація є важливим заходом, в проведені якого повинен бути зацікавлений насамперед власник, керівник, головний бухгалтер підприємства.
В економічній літературі до цього часу існують різні думки з приводу формулювання мети інвентаризації активів і зобов'язань.
Деякі автори[31] зазначають, що метою інвентаризації є забезпечення реальності показників бухгалтерської звітності і балансу.
Однак, на думку професора А. А. Афанасьева, "... інвентаризація - це не метод обліку, а лише контрольна операція і, до того ж, достатньо трудомістка,
і що шлях до реального балансу лежить через удосконалення поточного бухгалтерського обліку" [11, с 25-26]. Разом з тим Н.В.Чебанова і
Л.Н.Котенко вважають, що метою інвентаризації є доповнення відображення господарських операцій"[31, с. 28].
В сучасних умовах господарювання метою інвентаризації є порівняння фактичної кількості та стану майна., що є в наявності, незалежно від його
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)
місцезнаходження ( здане в оренду, передане на зберігання, переробку, отримане від інших власників та інше) з даними в бухгалтерських записів,
Основними цілями інвентаризації є :
- виявлення фактичної наявності майна;
- перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань;
- зіставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку.
Серед завдань інвентаризації слід відзначити:
- забезпечення контролю за наявністю і станом майна, його рухом, використанням матеріальних, фінансових, нематеріальних, природних та енергоресурсів відповідно до затверджених норм, плану тощо;
- виявлення майна, що втратило свої споживчі властивості, зіпсованого, невикористаного і непотрібного у господарстві, а також того, що знаходиться поза обліком:
- виявлення стану розрахунків, встановлення фактичної наявності або підтвердження розмірів дебіторської заборгованості;
- виявлення понаднормово використаних та невикористаних матеріальних цінностей;
- перевірку дотримання правил і умов збереження майна;
- виявлення та усунення фактів безгосподарності, безвідповідальності, виявлення резервів матеріальних ресурсів, застосування заходів щодо їх використання;
- визначення розмірів природного убутку та інших витрат:
- контроль за станом обліку і звітності матеріально відповідальних осіб:
- перевірку дотримання діючих положень про матеріальну відповідальність.
При виявлені тих або інших недоліків спектр завдань інвентаризації суттєво розширюється (див. рис. 1.2).
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

Рис, 1,2. Завдання інвентаризаціїпри виявленні недоліків
Для вирішення основних завдань, що розв'язуються в процесі
інвентаризації, необхідним с організаційне, технічне, економічне, юридичне та обліково-аналітичне забезпечення (див. рис. 1.3).
Рис. 1.3. Передумови вирішення основних завдань інвентаризації
В умовах вільного підприємництва та самостійної ініціативи засновниками підприємства в будь-який моментможуть знадобитися відомості про майно, яке перебуває в їх власності. В цьому випадку рішення про строки інвентаризації та її масштаби приймає керівник підприємства.
Другий підхід до проведення інвентаризації обумовлений тим, що в господарській діяльності підприємства зустрічається багато випадків, коли її проведення виступає єдиним методом, за допомогою якого можна визначити фактичну наявність та оцінити оборотні і необоротні активи та підтвердити реальність зобов'язання.
Розглянемо в яких випадках проведення інвентаризації є обов'язковим.
До таких подій в господарському житті підприємства належать:
- передача майна державних підприємств в оренду, його приватизація і корпоратизація;
- проведення господарських операцій, що пов'язані з реструктуризацією підприємства;
- ліквідація підприємства;
- пожежа, стихійне лихо чи аварія техногенного характеру або інші надзвичайні ситуації, викликані екстремальними умовами;
- зміна керівника колективу (бригади) при колективній матеріальній відповідальності, вибуття із колективу (бригади) більше половини її членів, письмове звернення (вимога) хоча б одного із членів колективу (бригади) про
її проведення;
- випадки відмови постачальником в задоволенні претензій на недовантаження товарно-матеріальних цінностей або отримані від покупців
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)
претензій щодо недовантаження;
- встановлення фактів зловживань, крадіжок або псування цінностей;
- розпорядження судово-слідчих органів;
- продаж об'єктів необоротних активів;
- консервація необоротних активів і тимчасове виведення з експлуатації виробним и х потужностей;
- переоцінка майна;
- зміна матеріально відповідальної особи при індивідуальній матеріальній відповідальності;
- складання річної фінансової звітності;
- зміна керівника підприємства[14].
Під об'єктом інвентаризації слід розуміти те, що протистоїть суб'єкту в його предметно-практичній і пізнавальній діяльності. Об'єктами
інвентаризації на підприємстві є об'єкти бухгалтерського обліку, що мають матеріально-речову форму, кількісний вимір та вартісну оцінку, а також фінансові зобов'язання (див. рис. 1.4).
Інвентаризація окремих об'єктів здійснюється за місцем знаходження об'єктів або за центрами відповідальності.
Суб'єктами інвентаризації є носії прав та обов'язків - державні
інститути,структури та підрозділи, що з чинним законодавством мають право контролювати фінансово-господарську діяльність {Державна податкова адміністрація, Контрольно-ревізійне управління, Фонд державного майна
України, Прокуратура), а також власники та керівники підприємств. Суб'єкт
інвентаризаційного процесу делегує свої повноваження інвентаризаційній комісії, яка відносно нього є виконавчим органом.
Функції Інвентаризаційної комісії наступні: виявлення кількісних та якісних характеристик об'єкту інвентаризації причин відхилень від завданих нормативних, планових,облікових даних, відповідно до яких може функціонувати об'єкт інвентаризації та їх нормативно-правове регулювання.
Колективний характер виконавчого органу - інвентаризаційної комісії, що призначається суб'єктом інвентаризації, викликаний наступними
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)
обставинами:
1) необхідністю здійснення самоконтролю при визначенні фактичної наявності майна і встановленні його якісної характеристики;
2) вимогами одночасного виконання операцій - здійснення контролю і запису наявного майна;
3) необхідністю періодичного контролю за діями матеріально відповідальних осіб;
4) необхідністю забезпечення достовірності І об'єктивності результатів
інвентаризації;
5) використанням результатів інвентаризації для доказів господарських порушень, інвентаризації класифікуються за частотою проведення, за характером проведення та обсягу охоплення об’єктів, за охопленням МВО, за способом проведення (див. рис, 1.5).
За частотою проведення інвентаризації поділяються на періодичні та разові (річні).
Періодичні інвентаризації проводяться, як правило, за ініціативою власника, керівника або іншої уповноваженої особи, яка відповідає за проведення Інвентаризаційної роботи на підприємстві. Вони можуть бути
Плановані інвентаризації проводяться в чітко встановлені строки у відповідності з розробленим планом, затвердженим керівником підприємства.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

Рис. 1.4. Об'єкти інвентаризації в системі бухгалтерского обліку
Необхідні інвентаризації здійснюються у випадках, час настання яких неможливо передбачити. Такі інвентаризації обов'язкові оскільки необхідність їх проведення викликана об'єктивними і суб'єктивними причинами та регламентується нормативно-правовими актами.
Контрольна інвентаризація повинна проводитись після закінчення попередньої з метою перевірки сумлінності дій членів інвентаризаційної комісії та перевірки попередніх результатів проведеної інвентаризації.
За обсягом охоплення об'єктів інвентаризації поділяються на повні і часткові. Повні інвентаризації охоплюють все майно підприємства, що знаходиться на балансі, а також прийняте на відповідальне зберігання, в переробку, та стан короткострокової та довгострокової заборгованості.
Рис, 1.5. Класифікація інвентаризації
Часткові інвентаризації охоплюють окремі види майна або все майно, що знаходиться в підзвіті конкретної матеріально відповідальної особи.
За охопленням матеріально відповідальних осіб інвентаризації поділяються на індивідуальні і наскрізні. Індивідуальні інвентаризації - це перевірка окремого виду майна у однієї матеріально відповідальної особи або бригади. Наскрізна інвентаризація охоплює перевіркою конкретні види майна у всіх матеріально відповідальних осіб даного підприємства.
За способом проведення інвентаризації поділяються на суцільні і несуцільні.
Суцільні інвентаризації передбачають перевірку всіх без винятку цінностей, що знаходяться в підзвіті тієї чи іншої матеріально відповідальної особи або однієї бригади.
Несуцільна інвентаризація охоплює перевіркою лише деякі цінності у певної матеріально відповідальної особи. Таку інвентаризацію порівняно легко організувати у будь-який час без припинення роботи підприємства. На практиці проведення несуцільних інвентаризацій є найбільш доцільним в між
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: vladislav-belichenko (vladbelik0305@gmail.com)

інвентаризаційний період за об'єктами, де облік ведеться в натурально- вартісному виразі.
Отже, інвентаризація в сучасних умовах господарювання - це не тільки контрольний захід, що дозволяє виявити та оцінити фактичний стан майнової бази господарського суб'єкта, а й організаційно-правовий процес, в ході якого перевіряються й інші факти, що мають місце при здійснені господарської діяльності та результати якого впливають на управлінські рішення.
2..

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас