1   2
Ім'я файлу: інд соц виплати.docx
Розширення: docx
Розмір: 56кб.
Дата: 22.11.2021
скачати


Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет

імен Павла Тичини

Кафедра соціальної педагогіки та

соціальної роботи

ІНДЗ з дисципліни: Організація та облік соціальних виплатна тему:

«Державна соціальна допомога»


Виконав:

Студент 4 курсу 41/р групи

Каплун В.О.
Перевірив:

Полєхіна В.М.
Умань-2021

Зміст


1. Теоритична частина контрольної роботи

1.1 Державні соціальні допомоги

2. Практична частина контрольної роботи

2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну санаторно-курортну путівку?

2.2 Чи передбачено чинним законодавством виплату працюючій вагітній жінці додаткової допомоги при народженні дитини (залежно від своєчасності взяття на облік вагітної жінки в лікувальній установі)

Вступ

Конституцiя Укра'ни гарантує кожному її, громадянину право на соцiальний захист та забезпечення рiвня життя не нижчого за прожитковий мінімум, що встановлений законом. Це право гарантується системою загальнообов'язкового державного соцiального страхування за рахунок страхових внecкіів громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй на випадок неможливостi громадянина отримувати дoxiд при втраті роботи або працездатностi через хворобу, нещасний випадок, калiцтво, cтapicть чи смерть годувальника, а також - наданням соцiальної, допомоги за рахунок бюджетних та iнших джерел.

Поняття соцiальна допомога в Уpaїнi виникло не так давно - на початку 1990-х років. Це пояснюється тим, що за радянських часiв де-юре такого поняпя, як бiднiсть не iснувало, відтак, здавалося, що i допомагати не було потреби, існувала система соцiального забезпечення, в межах якої держава сплачувала пeнciї лiтнiм людям та iнвалiдам, обслуговувала в стацiонарних закладах тих, хто потребував сторонньої допомоги. Безробiття не iснувало, бiдностi також... Лише потім, iз появою вiльного ринку, стало очевидним, що значно бiльше груп населення потребують рiзних видiв та форм соцiальної, пiдтримки, та все ж вважалося, що це тимчасове явище i дocтaтнім буде створити надiйну систему соцiального забезпечення, щоб захистити населення вiд ризикiв потрапити до верстви бiдних.

На сьогодні ж однiєю з найгострiших проблем нашого суспiльства є бiднiсть, соцiальна допомога - один з суттевих механiзмiв сприяння подоланню бiдностi, яка покликана пiдтримати малозабезпечену сiм’ю, що опинилась у скpyтi, та допомогти їй iнтегруватись у суспiльство.

Можна видiлити тaкi основніi напрямки пiдтримки малозабезпечених верств населення:

1) Унiверсальнi, або категорiйнi види соцiальної допомоги. Такий вид державної, пiдтримки спрямований на пiдтримку певних груп населення та, як правило, не залежить вiд матерiального стану одержувачiв.

2) Адресна допомога, або така, що надається залежно вiд наявних засобiв до iснування. Адресна допомога призначена для пiдтримки найнужденнiшiх верств населення та залежить Від майнового стану та середньомiсячного сукупного доходу ciм’i. Часто така допомога не мае фiксованого розмipу, оскiльки розмiр допомоги залежить від матерiального стану кожної конкретної, ciм’ї.
1. Теоритична частина контрольної роботи


1.1 Державні соціальні допомоги


Згідно Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21; Стаття 3 виділяє такі види державних допомог Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

2) допомога при народженні дитини; { Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007 }

2-1) допомога при усиновленні дитини; { Частину першу статті 3 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 573-VI (573-17) від 23.09.2008 }

3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

5) допомога на дітей одиноким матерям; (Частину першу статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 49-IV (49-15) від 04.07.2002 - набирає чинності з 1 січня 2003 року)

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми.

(Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 208-IV (208-15) від 24.10.2002)

ДОПОМОГА СIМ'ЯМ 3 ДIТЬМИ

Допомога сiм'ям з дiтьми надається вiдповiдно до двох законiв.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням i похованням" передбачає надання допомоги застрахованим особам, а Закон України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" особам, якi не застрахованi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування,

ДОПОМОГА У ЗВ'ЯЗКУ 3 ВАГlТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

(для осiб незастрахованих в систем; загальнообов'язкового державного соцiального страхування)

Право на державну допомогу у зв'язку з вагiтнiстю та пологами мають вaгiтнi жiнки (у тому числi неповнолiтнi), а самє

• жiнки з числа вiйськовослужбовцiв Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, вiйськ цивiльної оборони, iнших вiйськових формувань та з числа осiб начальницького i рядового складу opгaнів внутрiшнiх справ - у розмiрi 100 відcотків грошового забезпечення;

• жiнки звiльненi з роботи у зв'язку з лiквiдацiею пiдприємства, установи та органiзацiї- у розмiрi 100 відcостків середньомiсячного доходу.

• жiнки, зареестрованi у центрi зайнятостi як безробiтнi - у розмiрi 100 відcостків мiнiмального розмiру допомоги по безробiттю;

• аспiрантки, докторантки, клiнiчнi ординатори, студентки вищих навчальних закладiв I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладiв - у розмiрi мiсячної стипендiї. Жiнка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами за її вибором;

• непрацюючi жiнки - у розмiрi 25 відcотків розмiру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на мiсяць,

Пiдставою для призначення допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами є видана лiкувально-профiлактичним закладом довідка встановленого зразка, заява мaтepi, а та кож довідка:

• з основного мiсця служби, навчання про те, що жiнка служить, навчається;

• або ліквідаційної комiciї про те, що жiнка звiльнена з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи та органiзацiї;

• або центру зайнятостi про те, що жiнка зареєстрована в центрi зайнятостi як безробiтна.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надiйшло не пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, i виплачується жiнкам за весь перiод вiдпустки.

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Одноразова допомога при народженнi дитини надається одному з батькiв дитини або усиновителю чи опiкуну (застрахованому чи не застрахованому в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування) органами працi та соцiального захисту населення.

Якщо батьки дитини, усиновителі чи опiкуни повиннi звернутися за призначенням допомоги не пiзнiше одного року з дня народження дитини.

Pозмip допомоги – 12 240 гривень, Виплата допомоги здiйснюеться одноразово при народженнi дитини у cммi 4800 гривень, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв рiвними частинами по 620 грн. щомiсяця; другої дитини - 4 840 гривень решта - протягом наступних 24 мiсяцiв рiвними частинами по 870 грн. щомiсяця; 24 місяців, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, на третю і наступну дитину - 36 мiсяцiв рiвними частинами по 1250 грн.

Для призначення допомоги органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:

заява;

копiя свiдоцтва про народження дитини;

довідкa, видана державним органом реестрації aктів цивiльного стану для призначення одноразової допомоги при народженнi дитини.

Батьки дитини, якi не застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, для призначення до помоги додатково подають до органу працi та соцiального захисту населення тaкi документи:

копiї трудових книжок обох батькiв (усиновителя, опiкуна);

довідка з мiсця служби (навчання) заявника;

довідка про склад сiм’ї батькiв (усиновителя, опiкуна);

Жiнки, якi до народження дитини займалися пiдприємницькою дiяльнiстю, сплачували фiксований податок, але не були застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають також довідку opгaнів державної податкової служби про припинення підприємницької дiяльностi.

Усиновителi та опiкуни надають також копiю рiшення суду про усиновлення чи вiдповiдних opгaнів про встановлення опiки.

Виплата допомоги припиняється у разi:

позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;

вiдмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецiльового використання коштiв i незабезпечення належних умов для повноцiнного утримання та виховання дитини;

• перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням суду;

• у iнших випадках, передбачених чинним законодавством,

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО BIКУ

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного віку надається особi, яка фактично здiйснює догляд за дитиною (одному з батькiв дитини, усиновителю, опiкуну, бабi, дiдy або iншому родичу) органами працi та соцiального захисту населення.

Застрахованiй особi допомога виплачується щомiсяця з дня настання вiдпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи з дня звернення за її призначенням), по день її закiнчення, але не пiзнiше нiж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно,

Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту населення застрахована особа надає:

заяву;

наказ про надання вiдпустки по догляду за дитиною,

Незастрахована особа подає тaкi документи:

 • заяву;

 • виписку з наказу за мiсцем служби про надання вiдпустки;

 • копiю свiдоцтва про народження дитини;

 • довідку з мiсця проживання про те, що з нею проживає дитина;

 • копiю трудової книжки;

 • довідку з мiсця навчання (для осiб, якi навчаються).

Непрацюючi особи подають довiдку, видану органом, який здiйснює державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, про те, що вони не зареєстрованi як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, а у разi перебування на облiку в центрi зайнятостi - довiдку про те, що виплата допомоги по безробiттю або матерiальна допомога по безробiттю не проводиться.

Особи, якi є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi i сплачують фiксований податок та якi не застрахованi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають довiдку opгaнів державної податкової служби про припинення пiдприємницької дiяльностi.

Усиновителi та опiкуни додають до зазначених вище документів копiю рiшення суду про усиновлення чи рiшення вiдповiдних opгaHiB про встановлення опiки.

Розмір допомогu визначається як рiзниця мiж 50 вiдсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осiб, та середньомiсячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менше 130 гривень.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ

Допомога на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням, призначається особам, визначеним опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi внаслiдок cмepтi батькiв, позбавлення їx батькiвських прав, хвороби батькiв чи з iнших причин залишилися без батькiвського пiклування.

Допомога призначається з мiсяця, в якому була подана заява з необхiдними документами, та виплачується щомiсяця до моменту досягнення дитиною 18-рiчного віку включно.

Розмір допомоги: У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

{Текст статті 18 в редакції Закону N 269-VI (269-17) від 15.04.2008}

Допомога не призначається у разi перебування дитини на повному державному утриманнi.

Для одержання допомоги до органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:

 • заява про пгизначення допомоги;

 • копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування;

 • копiя свiдоцтва про народження дитини;

 • довідкa з мiсця проживання заявника про склад сім'ї (для дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням i є вихованцями дитячих навчальних закладiв, що фiнансуються не за рахунок бюджетних коштiв, видана органом реєстрацiї довідкa, у якiй зазначаються статус дитячого навчального закладу i за якi кошти він фiнансується, а також пiдтверджується факт перебування у ньому дiтей);

 • довідкa про мiсячнi розмipи алiментiв i пенсiї, що одержує на дитину опiкун чи пiклувальник (у разi одержання дитиною пенciї довідку видають органи працi та соцiального захисту населення).

ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).

Умови призначення допомоги при усиновленні дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

Розмір допомоги при усиновленні дитини Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини.

Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено розділом III-А згідно із Законом N 573-VI (573-17) від 23.09.2008}

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Право на допомогу на дiтей мають одинокi мaтepi, одинокi усиновителi (якi не перебувають у шлюбi), якщо у свiдоцтвi про народження дитини вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька проведено за вказiвкою мaтepi, а також вдова та вдiвець з дiтьми, мати (батько) дiтей у разi cмepтi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня cмepтi, якi не одержують на них пенсiю в разi втрати годувальника або соцiальну пенсiю.

Допомога призначається з мiсяця, в якому було подано заяву з необхiдними документами, та виплачується щомiсяця по мiсяць досягнення дитиною 18-рiчного вiку включно (якщо дiти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах - до закiнчення такими дiтьми навчальних закладiв, але не довше досягнення ними 23 pоків). Цей вид допомоги призначається незалежно від одержання на дитину iнших видiв допомоги.

Pозмip допомоги дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мінімуму для дитини вiдповiдного вiкy та середньомiсячним сукупним доходом ciм’ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менш як 30 відcотків прожиткового мінімуму для дитини вiдповiдного вiкy.

Допомога призначається на кожну дитину.

Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:

 • заява про призначення допомоги;

 • довідка державного органу реестрацiї aктів цивiльного стану про пiдстави внесення до книги реєстрацiї народжень вiдомостей про батька дитини;

 • копiя свiдоцтва про народження дитини;

 • довідка про проживання дитини з матiр'ю, видана за мiсцем проживання ciм’ї.

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

Тимчасова допомога призначається на дитину віком до 18 pоків у разi, коли:

 • не виконується рiшення суду про стягнення алiментiв з одного з батькiв;

 • один з батькiв перебуває пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, якого визнано в установленому порядку недiездатним;

 • мiсце проживання (перебування) одного з батькiв не встановлено.

Допомога призначається на кожнi шiсть мiсяцiв в pозмipi 30 відcотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини вiдповiдного віку.

Якщо розмiр алiментiв, визначений судом у твердiй грошовiй суміi, менший від мiнiмального розмiру алiментiв на одну дитину, що передбачений частиною другою cтaттi 182 Сiмейного кодексу України, тимчасова допомога призначається в розмiрi рiзницi мiж визначеним розмipом алiментiв i сумою, що становить за відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини вiдповiдного віку.

Зазначена допомога не призначається на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням або на повному державному утриманнi,

Для призначення допомоги одержувач подає органу працi та соцiального захисту населення:

 • заяву;

 • копiю свiдоцтва про народження дитини;

 • довідку про реестрацiю мiсця проживання дитини;

 • довідку про реєстрацiю мiсця проживання одержувача.

3алежно від пiдстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються тaкi документи:

 • рiшення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батькiв алiментiв на дитину;

 • довідкa державної виконавчої служби про неможливiсть стягнення алiментiв з одного з батькiв дитини внаслiдок ухилення від їx сплати;

 • довідкa вiдповiдної установи про перебування одного з батькiв пiд арештом, слiдством, на примусовому лiкуваннi, у мiсцях позбавлення волi, визнання його в установленому порядку недiєздатним;

 • повiдомлення органу внутрiшнiх справ про те, що мiсце проживання (перебування) одного з батькiв дитини не встановлено.

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разi:

 • встановлення мiсця проживання (перебування) особи, яка зобов'язана сплачувати алiменти за рiшенням суду;

 • виявлення обставин, що свiдчать про можливiсть одного з батькiв утримувати свою дитину;

 • •досягнення дитиною 18-рiчного вiку;

 • •виконання в повному обсязi зобов'язань одного з батькiв щодо сплати алiментiв у разi ви'їзду на постiйне мiсце проживання за кордон;

 • влаштування дитини до вiдповiдної установи (закладу) на повне державне утримання;

 • •скасування або визнання усиновлення недiйсним;

 • •усиновлення дитини (чоловiком мaтepi або дружиною батька);

 • •вiдмови від стягнення алiментiв;

 • •добровiльного виконання рiшення суду особою, зобов'язаною сплачувати алiменти;

 • скасування в установленому законодавством порядку рiшення суду щодо стягнення алiментiв;

 • •cмepтi дитини, якiй була призначена тимчасова допомога;

 • •cмepтi одного з батькiв, зобов'язаного сплачувати алiменти, або визнання його в установленому порядку безвiсти відсутнім чи оголошення померлим;

 • позбавлення в установленому порядку одного з батькiв, який утримує дитину, батькiвських прав;

 • вiдiбрання дитини від одного з батькiв, який утримує дитину, без позбавлення батькiвських прав;

 • встановлення над дитиною опiки чи пiклування.

Про виникнення зазначених обставин одержувач зобов'язаний повiдомити у десятиденний строк орган працi та соцiального захисту населення.

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому виникла одна iз зазначених обставин.

ДЕРЖАВНА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА НА ДIТЕЙ-СИРIТ ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПlКЛУВАННЯ

Державна соцiальна допомога на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування призначається в грошовiй формi батькам вихователям на кожну дитину-вихованця прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Якщо у дитячому будинку сiмейного типу виховується бiльш як 1О дiтей, соцiальна допомога призначається на кожну дитину-вихованця, влаштовану до 1 сiчня 2006 року.

Грошове забезпечення призначається кожному з батькiв-вихователiв i одному з прийомних батькiв.

Соцiальна допомога та грошове забезпечення призначається за заявою батькiв-вихователiв i одного з прийомних батькiв, до якої додаються:

 • рiшення районної, районної у м. Києвi та Севастополi держадмiнiстрацiї, виконавчого органу мicькoї, районної у мicтi ради про влаштування дитини до дитячого будинку сiмейного типу або прийомної ciм'ї;

 • •документи, що пiдтверджують статус дитини;

 • •довiдка органу державної виконавчої служби про розмiр алiментiв;

 • •довiдка з мiсця навчання про розмiр стипендiї.

Якщо батьки, мiсце перебування яких вiдоме, не сплачують алiменти, уповноважений орган призначае соцiальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми, при цьому протягом 10 днiв пiсля подання батьками-вихователями або одним з прийомних батькiв заяви уповноважений орган повiдомляє вiдповiдну службу у справах неповнолiтнiх про неотримання алiментiв.

Якщо особа iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитації та професiйно-технiчних навчальних закладах, подаються довiдки про розмiр стипендiї та про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманнi.

Розмiр соцiальної допомоги становить два прожиткових мiнiмуми для дiтей вiдповiдного віку. Для осiб iз числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, віком вiд 18 до 23 pоків, якi навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах, розмiр соцiальної допомоги становить два прожиткових мiнiмуми для працездатної особи.

У разi коли дитинi виплачуються призначенi в установленому порядку пенсiя, алiменти, стипендiя чи державна допомога, розмiр соцiальної допомоги визначаеться як рiзниця мiж двома прожитковими мiнiмумами для дитини вiдповiдного віку та розмiром зазначених виплат за попереднiй повний мiсяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сiмейного типу або прийомну сiм'ю.

У разi змiни розмiру пенciї, алiментiв, стипендії, чи державної допомоги батьки-вихователi або прийомнi батьки зобов'язанi повiдомити про це уповноважений орган для проведення вiдповiдного перерахунку розмiру ранiше призначеної соцiальної допомоги.

Розмiр грошового забезпечення становить 35% двох прожиткових мінімумів для дiтей вiдповiдного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину i не залежить від пенсiї, алiментiв, стипендiї чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п'яти прожиткових мінімумів для працездатної особи i розподiляеться мiж батьками-вихователями рiвними частинами за ух згодою.

Розмiр грошового забезпечення одному з прийомних батькiв не повинен перевищувати пiвтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

ДОПОМОГА ЛЮДЯМ ЗОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ 3 ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ

Ця допомога призначається вiдповiдно до Законiв України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" та "про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".

Право на державну соцiальну допомогу мають iнвалiди з дитинства i дiти-iнвалiди віком до 18 pоків.

Iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам, якi мають одночасно право на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", на пенсiю та на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам", призначається за вибором iнвалiдiв з дитинства (законних представникiв iнвалiдiв з дитинства, визнаних недiездатними, та дiтей-iнвалiдiв) один iз зазначених видiв виплат, При цьому якщо iнвалiд з дитинства або дитинаiнвалiд мае право на пенсiю у зв'язку з втратою годувальника i державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", цi виплати призначаються одночасно,

Державна соцiальна допомога призначається:

 • iнвалiдам з дитинства I групи разом з надбавкою на догляд - 150 % прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

 • iнвалiдам з дитинства ІІ групи - 80% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

 • iнвалiдам з дитинства ІІІ групи - 60% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

 • дiтям-iнвалiдам віком до 18 pоків - 70% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

3 1 сiчня 2006 року розмip призначеної державної соцiальної допомоги дiтям-iнвалiдам, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, збiльшений на 50%.

Для призначення державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам подаються тaкi документи:

 • •заява;

 • •паспорт або в разi його відсутностi iнший документ, що може засвiдчувати особу, яка подає заяву;

 • довідка про присвоєння iдентифiкацiйного номера єдиного державного реєстру фiзичних осiб;

 • •оригiнал та копiя свiдоцтва про народження дитини-iнвалiда;

 • •довідка про мiсце проживання iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда чи •копiя паспорта iнвалiда з дитинства або дитини-iнвалiда з вiдомостями про постiйне мiсце проживання;

 • довідка про мiсце проживання батькiв, усиновителiв, опікунa, пiклувальника, який подав заяву, чи копiя паспорта з вiдомостями про постiйне мiсце проживання.

Iноземцi та особи без громадянства додатково подають копiю посвiдки на постiйне або тимчасове проживання.

Заява про призначення державної соцiальної допомоги подається iнвалiдом з дитинства до органу працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання, при умовi подання довiдки про неодержання цiєї допомоги в opгaни працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання.

Заява про призначення державної соцiальної допомоги iнвалiду з дитинства, який визнаний недiєздатним, а також на дитину-iнвалiда подається одним iз батькiв, усиновителiв, oпікуном, пiклувальником за мiсцем постiйного проживання або за мiсцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, при умовi подання довiдки про неодержання цієї допомоги в opгaнi працi та соцiального захисту населення за мiсцем постiйного проживання.

Якщо один з батькiв, усиновителiв постiйно проживає за iнакшою адресою, нiж дитина-iнвалiд, то разом iз зая вою він подає довiдку органу працi та соцiального захисту населення про те, що другий з батькiв, усиновителiв не отримує державну соцiальну допомогу на дитину-iнвалiда за мiсцем свого постiйного проживання.

Якщо з заявою звертається опiкун або пiклувальник, то подається також копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування.

Переведення iнвалiда з дитинства чи дитини-iнвалiда з пенсiї або з державної соцiальної допомоги, призначеної (згiдно з Законом України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам", на державну соцiальну допомогу вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтямiнвалiдам" здiйснюється на пiдставi заяви, При цьому державна соцiальна допомога призначається з дня звернення за нею.

Виплата призначеної державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам здiйснюється з урахуванням суми виплаченої пенсії або державної соціальної допомоги, призначеної вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам".

До документiв, необхiдних для призначення державної соцiальної допомоги, додається довiдка-атестат про припинення виплати ранiше призначеної пенсiї або державної соцiальної допомоги згiдно iз Законом України "про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" та витяг з акта огляду медико-соцiальної експертизи чи медичний висновок закладу охорони здоров'я, якi вилучаються з пенсiйної справи одержувача пенciї (у пенсiйнiй справi залишаеться завiрена у встановленому порядку копiя медичного документа) або з справи одержувача державної соцiальної допомоги згiдно iз Законом України "про держав ну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам".

НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД

Надбавка на догляд за iнвалiдом з дитинства І групи, встановлюється у розмiрi 50% прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.Одиноким iнвалiдам з дитинства ІІ i ІІІ груп, якi за висновком медикосоцiальної експертної комiciї потребують постiйного стороннього догляду, встановлюється надбавка на догляд за ними в розмiрi 15 вiдсоткiв прожиткового мінімуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. Надбавка на догляд одинокому iнвалiду з дитинства ІІ або ІІІ групи призначається на підставі його заяви (або законного представника про призначення цiєї надбавки до державної соцiальної, допомоги де повiдомляється про відcутність працездатних родичiв, зобов'язаних за законом його утримувати (незалежно від мiсця їх проживання), а також додатково подається довідка про склад ciм’ї, видана уповноваженим органом за мiсцем проживання, а також висновок медико-соцiальної експертної комісії, де зазначено, що iнвалiд потребує постiйного стороннього догляду,

Надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом установлюється в розмiрi:

 • на дитину-iнвалiда віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дiтей віком до 6 років,

 • на дитину-iнвалiда віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дiтей Віком Від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом віком до 18 років призначається одному з батькiв, усиновителiв, опікунів, пiклувальнику, якi не працюють i фактично здiйснюють догляд за дитиною-iнвалiдом, одинокiй мaтepi (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-iнвалiдом призначається незалежно від факту роботи.

Для призначення надбавки на догляд за дитиноюiнвалiдом одному з непрацюючих батькiв, усиновителiв, опікунів, пiклувальнику, якi фактично здiйснюють догляд за дитиною-iнвалiдом, додатково до Документів, що подаються для призначення державно', соцiальної до помоги iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам, подаються:

заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-iнвалiдом;

довідка про склад сім’ї (кpiм сім’ї oпiкуна, пiклувальника) iз зазначенням прiзвищ, iмeні та по батьковi, родинних стосунків членiв сім’ї.

копiя трудової книжки, довідка з центра зайнятостi,

про те, що особа не перебуває на облiку як безробiтна, довідка, видана органом, який здiйснюе державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, про те, що заявник не зареестрований як суб'єкт пiдприемницької дiяльностi i не займається пiдприємницькою дiяльнiстю, та про відсутність даних про доходи цієї фiзичної особи, а в разi відсутності трудової книжки - лише зазначенi довiдки;

довідка про спiльне проживання дитини-iнвалiда з одним з батькiв, усиновителем, oпiкунoм, пiклувальником, видана уповноваженим органом за мiсцем проживання. При неможливостi отримати таку двідку орган працi та соцiального захисту здiйснює обстеження на дому i складає акт обстеження з висвiтленням цих фактiв;

довідка з мiсця навчання дитини;

рiшення про встановлення опiки чи пiклування над дитиноюiнвалiдом (для опiкунiв i пiклувальникiв дiтей iнвалiдiв).

Iнвалiди з дитинства, якi перебувають на повному державному утриманнi, отримують 25% призначеного розмiру державної соцiальної допомоги. Решта суми (за їx заявою або заявою законного представника) перераховується установi (закладу), де перебуває iнвалiд з дитинства, на полiпшення умов проживання в установі (закладi).

Дiтям-iнвалiдам, якi перебувають на повному державному утриманнi, державна соцiальна допомога виплачується в розмiрi 50% призначеної суми та перераховується на їх особистi рахунки в банку, іншi 50% перераховуються на рахунок установи (закладу) за мiсцем перебування дитини. Дiтям-iнвалiдам iз числа сирiт за перiод перебування на повному державному утриманнi державна соцiальна допомога виплачується в повному розмiрi та перераховується на їх особистi рахунки в банку.

ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЕ РАЗОМ З ІНВАЛІДОМ І ЧИ ІІ ГРУПИ ВНАСЛIДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ

Цей вид щомiсячної грошової допомоги надається вiдповiдно до Закону України "про психiатричну допомогу".

Щомiсячна грошова допомога малозабезпеченiй особi на догляд за iнвалiдом I чи 11 групи внаслiдок психiчного розладу (далi допомога на догляд), з яким вона проживає, i який, за висновком лiкарської комiсГi медичного закладу, потребує постiйного стороннього догляду, надається у грошовiй формi, якщо середньомiсячний сукупний дoxiс сім’ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім’ї. Pозмip допомоги становить 10% прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи.

Для призначення грошової допомоги на догляд до вiдповiдних opгaHiB працi та соцiального захисту населення слiд подати тaкi документи:

 • заява;

 • документ, що посвiдчує особу;

 • довідка про склад сім’ї iз зазначенням прiзвищ, iмeн та по батьковi, родинних зв'язкiв членiв ciм'ї;

 • довiдки про доходи кожного члена ciм'ї;

 • висновок лiкарської комісії медичного закладу щодо необхiдностi постiйного стороннього догляду за iнвалiдом I чи ІІ групи внаслiдок психiчного розладу;

 • довiдки про наявнiсть i розмiри земельних дiлянок, видiлених для ведення особистого пiдсобного господарства, городництва, сiнокосiння, випасання худоби, та земельної частки, видiленої внаслiдок розпаювання землi.

У сільській місцевості заяви з документами, необхiдними для призначення допомоги на догляд, приймають уповноваженi особи, визначенi виконавчими комiтетами селищних i сiльських рад, i передаються вiдповiдним органам працi та соцiального захисту населення. Допомога на догляд призначається з мiсяця звернення за допомогою, якщо протягом мiсяця поданi вci необхiднi документи, тepмiнoм на шiсть мiсяцiв i виплачується щомiсяця.

Виплата допомоги на догляд припиняеться у разi, коли:

 • сталися змiни у складi сім’ї у зв'язку iз смертю або змiною мiсця проживання iнвалiда I чи ІІ групи внаслiдок психiчного розладу;

 • закiнчився строк установлення iнвалiдностi I чи ІІ групи i протягом мiсяця не пiдтверджено встановлення групи iнвалiдностi, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

 • iнвалiд I чи 11 групи внаслiдок психiчного розладу перебуває на повному державному утриманнi або стацiонарному лiкуваннi впродовж повного календарного мiсяця,

 • у разi виникнення обставин, внаслiдок яких припиняеться виплата допомоги на

 • догляд, особи, яким надається допомога, зобов'язанi повiдомити органи, що провадять її виплату, виплата допомоги припиняється з мiсяця, що настає за тим, у якому сталися змiни.

 • •у разi затвердження нового розмiру прожиткового Мінімуму допомога на догляд перераховуеться без звернення одержувача допомоги.

ДЕРЖАВНА СОЦIAЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СIМ'ЯМ

Ця допомога призначається вiдповiдно до Закону України "про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям. Малозабезпеченi родини в залежностi від їx майнового стану та сукупного доходу мають право на отримання державної соцiальної допомоги.

Відпoвіднo до чинного законодавства малозабезпеченою вважається сiм'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомiсячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відпoвіднo до Закону України "Про прожитковий мінімум для осiб, якi вiдносяться до основних соцiальних i демографiчних груп населення.

Pозмip допомоги визначається як рiзниця мiж piвнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорiчно Законом України про державний бюджет) та її середньомiсячним сукупним доходом, але не може бути бiльшим нiж 75 відсотків від рiвня забезпечення прожиткового мінімуму для ciм'ї.

Для призначення допомоги представник сім’ї подає органу працi та соцiального захисту населення тaкi документи:

 • заяву;

 • документ, що посвiдчує особу заявника;

 • довідку про склад сім’ї;

 • декларацiю про доходи та майно (заповнюється на пiлcтaвi довідок про доходи кожного члена сім’ї);

 • доквідку про наявнiсть та розмip земельної частки (паю).

До складу ciM'ї, що звертається за призначенням соцiальної допомоги, включаються:

 • чоловiк, дружина;

 • piднi, усиновленi та пiдопiчнi дiти цих осiб;

 • дiти, якi навчаються у вищих навчальних закладах I-IV pівнів акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах з денною формою навчання до досягнення 23 років i не мають власних сiмей незалежно від мiсця проживання або реєстрацiї;

 • неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та 11 групи або iнвалiдами I групи i проживають разом з батьками;

 • непрацездатнi батьки чоловiка та дружини, якi проживають разом з ними i перебувають на їx утриманнi у зв'язку з вiдсутнiстю власних доходів;

 • особа, яка проживає разом з одиноким iнвалiдом I групи i здiйснює догляд за ним;

 • жiнка та чоловiк, якi проживають однiєю сiм'єю, не перебувають у шлюбi, але мають спiльних дiтей.

До складу сім’ї не включаються особи, якi перебувають на повному державному утриманнi.

Соцiальна допомога призначається на шiсть мiсяцiв з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

У наданнi державної соцiальної допомоги може бути вiдмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

 • працездатнi члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV piвнів акредитації та професiйно-технiчних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох мiсяцiв, що передують мiсяцю звернення за призначенням соцiальної допомоги;

 • пiд час обстеження матерiально-побутових умов сім’ї з'ясовано, що малозабезпечена сiм'я має додатковi джерела для iснування, не зазначенi у декларацiї про доходи та майно;

 • особи, якi входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 мiсяцiв перед зверненням за наданням соцiальної допомоги здiйснили покупку земельної дiлянки, квартири (будинку), автомобiля, транспортного засобу (механiзму), будiвельних матерiалiв, iнших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

 • у власностi чи володiннi малозабезпеченої сім’ї (кpiм сiмей, що складаються лише з дiтей та осiб, якi досягли 65-рiчного віку або є iнвалiдами І та ІІ групи, та сiмей, в яких є дiти-iнвалiди) є земельна дiлянка площею понад 0,6 гектара, крім випадкiв, коли така земельна дiлянка з незалежних вiд сім’ї причин не приносить дохiд. Рiшення про призначення державної соцiальної допомоги у таких випадках приймається органами соцiального захисту населення на пiдставi обов'язкового обстеження матерiально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

 • у власностi чи володiннi малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищуе 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сiм'ю, чи бiльше одного автомобiля, транспортного засобу (механiзму).

 • Призначена соцiальна допомога може бути зменшена до 50 вiдсоткiв її розмiру у разi невикористання сiм'єю можливостей знаходження додаткових джерел для iснування.

За наявностi зазначених обставин соцiальна допомога може бути призначена на пiдставi рiшень районних, районних у м. Киевi та Севастополi держадмiнiстрацiй та виконавчих комітетів мiських i районних у мicтax рад або утворених ними комiсiй виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї. Рiшення про призначення соцiальної допомоги у таких випадках приймаеться на пiдставi обстеження матерiально-побутових умов сім’ї

Якщо сiм'єю навмисне подано нeдocтoвipнi відомостi чи приховано відомостi, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соцiальну допомогу та на визначення її розмiру виплата призначеної допомоги може бути припинена.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Субсидії — це адресні безготівкові державні допомоги, які надаються громадянам для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія призначається у разі коли розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання перевищує 20 відсотків середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — 20 відсотків річного сукупного доходу.

Якщо у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки пенсіонери та інші непрацездатні громадяни або у складі проживаючих є неповнолітні діти, інваліди І та II групи і середньомісячний дохід на одного зареєстрованого не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму, субсидія призначається за умови, шо розмір плати за житлово-комунальні послуги становить більше 15 відсотків сукупного доходу (постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії").

Субсидія призначається в межах встановлених норм користування житлово-комунальними послугами.

Субсидії надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів за місцем проживання особи. Вони розраховуються виходячи з кількості прописаних у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Рішення про призначення або про відмову у призначенні субсидій приймається протягом десяти днів після подання заяви та всіх необхідних документів.

Субсидія призначається на опалювальний період (з жовтня по квітень) та неопалювальний (з травня по вересень).

Розмір субсидії не може бути більшим від розміру житлово-комунальних платежів. При цьому власник або наймач житла повинен сплачувати визначений відсоток платежів.

Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок аваріїна Чорнобильській АЕС

Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" потерпілим Дітям та їхнім батькам виплачуються такі гарантовані державою соціальні допомоги:

повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи 1,не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14 років — у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби;

щомісячна виплата допомоги у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 р. від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;

щомісячна виплата мінімальної заробітної плати сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку у зв'язку з захворюванням внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами І або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи;

безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація;

забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої вартості харчування в цих закладах.

Крім допомог потерпілим дітям та їхнім батькам, законодавством також передбачена виплата допомог та компенсацій особам, які віднесені до постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім вказаних допомог, громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячнагрошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах:

у зоні посиленого радіоекологічного контролю — 30% від мінімальної заробітної плати;

у зоні гарантованого добровільного відселення — 40% від мінімальної заробітної плати;

у зоні безумовного (обов'язкового) відселення — 50% від мінімальної заробітної плати.

Особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються також допомоги за шкоду, заподіяну здоров'ю.

Відповідно до Закону "Про статус та соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується в таких розмірах: інвалідам І групи — 60 мінімальних заробітних плат; інвалідам II групи — 45 мінімальних заробітних плат; інвалідам III групи — 30 мінімальних заробітних плат; дітям-інвалідам — 10 мінімальних заробітних плат; сім'ям, які втратили годувальника, — 60 мінімальних заробітних плат; батькам померлого — 30 мінімальних заробітних плат.

Виплата здійснюється виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, яка склалася на момент встановлення інвалідності чи втрати годувальника.

Вказаним категоріям виплачується також щорічна допомога на оздоровлення: інвалідам І і II групи — п'ять мінімальних заробітних плат; інвалідам III групи, дітям-інвалідам — чотири мінімальні заробітні плати; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - п'ять мінімальних заробітних плат; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії — три мінімальні заробітні плати; кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, — три мінімальні заробітні плати; евакуйованим із зони відчуження у 1986 р., включаючи дітей, — три мінімальні заробітні плати.

Законодавством передбачено також здійснення доплати громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення: у зоні безумовного (обов'язкового) відселення — три мінімальні заробітні плати; у зоні гарантованого добровільного відселення — дві мінімальні заробітні плати; у зоні посиленого радіоекологічного контролю — одна мінімальна заробітна плата.

2. Практична частина контрольної роботи


2.1 Чи має право працюючий інвалід отримати безкоштовну санаторно-курортну путівку


Так. Кожен інвалід має право на безкоштовну санаторно-курортну путівку, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006р. № 187.Порядок забеспечення сонаторно курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення

п. 2 Органи праці та соціального захисту населеннязабеспечують за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів: інваліди усіх категорій; ветеранів війни; осіб на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

п. 3. Особи зазначені в п.2 цього Порядку, повинні перебувати на обліку в органах праці та соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування і одержувати пенсію в органах Пенсійного фонду України або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, в органах праці та соціального захисту населення.

п. 5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою №070/0. Працюючі інваліди надають довідку про те що за місцем роботи санаторно-курортна путівка не надавалася.

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас