Ім'я файлу: Новый документ (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 70кб.
Дата: 01.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Держбуд2011.pdf

ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ
місто Пирятин Полтавської області
21вересня 2021 року
МАЦКО
ВАСИЛЬ
МИКОЛАЙОВИЧ,
22.06.1956
року народження,
ідентифікаційний номер:
2062704631,
місце проживання,
78635,
Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Рожнів, (далі- Орендодавець), з однієї
сторони, та БУЧКОВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, 22.09.1984 року народження;
ідентифікаційний номер 3094621326; місце проживання; 37023, Полтавська обл., Лубенський р-н., с. Вишневе, вул. Світанкова, буд.6 (далі - Орендар), з другої сторони, уклали цей Договір найму (оренди) житлового приміщення (далі
- Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Орендодавець передає, а Орендар у строкове платне користування
11/20
частини житлового будинку
(далі
-
Житлове приміщення)
із господарськими будівлями та спорудами (далі - Будівлі та споруди) що розташовані за адресою: 37023, Полтавська обл., Лубенський р-н., с. Вишневе,
вул. Світанкова, буд.6.
1.2 Житлове приміщення належить Орендодавцю на підставі Договору купівлі-продажу частки житлового будинку, посвідченого 21.09.2018 року приватним нотаріусом Пирятинського нотаріального округу Полтавської області
Запорожець Іриною Петрівною, реєстровий №957
2. СТРОК ОРЕНДИ
2.1 Строк оренди Житлового приміщення становить: 21 вересня 2021
року до 15 вересня 2024 року включно.
3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1 Плата за оренду Житлового приміщення за цим договором становить
1,00 (одна) гривня за один календарний місяць.
3.2 Плата за електроенергію, природний газ (газопостачання) та водопостачання не включено до складу орендної плати, розмір якої визначений п. 3.1 Договору і сплачується Орендарем самостійно, шляхом внесення коштів на розрахункові рахунки відповідних організацій не пізніше 5 (п’ятого) числа кожного наступного місяця, на підставі показань лічильників.
3.3 Орендна плата сплачується Орендарем Орендодавцю, не пізніше 5
(п’ятого) числа кожного поточного місяця.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ_________________ ОРЕНДАР____________________

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Орендодавець за цим Договором бере на себе наступні
зобов’язання:
4.1.1 Надати Житлове приміщення Орендарю в придатному для проживанні стані.
4.2 Орендар за цим Договором бере на себе наступні зобов’язання:
4.2.1 Використовувати Житлове приміщення лише для проживання в ньому.
4.2.2 Забезпечити збереження Житлового приміщення, Будівель та споруд, підтримувати їх в належному стані.
4.2.3 Своєчасно повідомляти Орендодавця про виявлені пошкодження
Житлового приміщення, Будівель та споруд.
4.2.4 Сплачувати орендну плату в розмірі, визначеному в пункті 3.1
Договору, та в порядку, визначеному пунктом 3.3 Договору.
4.2.5
Сплачувати плата за електроенергію,
природний газ
(газопостачання) та водопостачання, у відповідності до п. 3.2 Договору.
4.2.6 Допускати у Житлове приміщення в денний час, а при аваріях - і в нічний час представників Орендодавця, або самого Орендодавця, а також представників підприємств з обслуговування та ремонту житла для проведення огляду і ремонту конструкцій і технічних пристроїв Житлового приміщення.
4.2.7 Здійснювати поточний ремонт Житлового приміщення.
4.2.8 Звільнити Житлове приміщення протягом 3(трьох) днів після закінчення обумовленого в розділі 2 Договору строку.
5. ПРАВА СТОРІН
5.1 Орендодавець за цим Договором має наступні права:
5.1.1 Періодично здійснювати перевірку використання Орендарем
Житлового приміщення, Будівель та споруд.
5.2 Орендар за цим Договором має наступні права:
5.2.1 Вселити в Житлове приміщення членів своєї сім’ї.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1 За несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.
6.2 За несвоєчасне повернення Житлового приміщення після припинення
Договору Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 100% від розміру орендної плати, встановленої п.3.1 Договору. Сплата штрафу не звільняє
Орендаря від обов’язку повернути Житлове приміщення, Будівлі та споруди
Орендодавцю, а також від сплати орендної плати за час його фактичного використання після закінчення строку дії Договору.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ_______________________ ОРЕНДАР__________________________

6.3 З моменту укладення Договору Орендар несе повну матеріальну відповідальність за збереження Житлового приміщення, Будівель та споруд.
6.4 У випадку пошкодження або знищення Житлового приміщення,
Будівель та споруд протягом строку дії даного Договору Орендар відшкодовує
Орендодавцю всі збитки, пов’язані із пошкодженням або знищенням Житлового будинку, Будівель та споруд.
6.5 Усі спори, пов’язані із Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.
7.2 Договір припиняється в наступних випадках:
- закінчення строку, встановленого розділом 2 Договору;
- розірвання Договору за згодою Сторін;
- розірвання Договору за рішенням суду.
7.3 Зміни в цей Договір можуть бути внесені лише за взаємною згодою
Сторін, про що складається Додаткова угода до цього Договору.
7.4 Зміни та доповнення, Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі
та підписані
Сторонами,
або
їх уповноваженими представниками.
7.5 Договір складений українською мовою на 3(трьох) аркушах, у 3(трьох)
примірниках; один - для Орендодавця, другий - для Орендаря, третій - для органу реєстрації.
8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР
МАЦКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ БУЧКОВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
22.06.1956 року народження; 22.09.1984 року народження;
ідентифікаційний номер: 2062704631 ідентифікаційний номер: 3094621326
місце проживання: місце проживання:
78635, Івано-Франківська обл., 37023, Полтавська обл.,
Косівський р-н., с. Рожнів Лубенський р-н., с. Вишневе паспорт: СС121578, виданий 02.08.1996р. паспорт: СЕ502326, виданий 03.08.2009р.
Косівським РВ УМВС України в Коломийським МВ УМВС України в
Івано-Франківській області Івано-Франківській області
_______________________В.М. Мацко _____________________Т.В. Бучковська
ОРЕНДОДАВЕЦЬ_______________________ ОРЕНДАР__________________________

скачати

© Усі права захищені
написати до нас