Ім'я файлу: Правильний.docx
Розширення: docx
Розмір: 78кб.
Дата: 13.12.2022
скачати

1. В Microsoft Access база даних - це:

– текстовий файл, в який не можна вносити зміни

 • *велика кількість однорідних даних з конкретної предметної галузі, які

зберігаються на комп"ютерних носіях

 • електронна таблиця

 • велика кількість однорідних даних, організованих у вигляді зв'язаних

2-вимірних таблиць

2. Являє собою деревоподібну структуру, яка складається з вузлів та дуг і

будується на основі принципу підпорядкованості між елементами:

– реляційна модель даних

 • мережева модель даних

 • *ієрархічна модель даних

 • семантична модель даних

3. Сформулюйте правило для ієрархічної моделі даних. На верхньому рівні

знаходиться

 • два кореневих сегменти

 • *один кореневий сегмент

 • три кореневих сегменти

 • екземпляр породженого сегменту

4. Сформулюйте правило для ієрархічної моделі даних. Кожний елемент

породженого сегменту:

– не пов"язаний з вихідним сегментом і створює декілька логічних

записів

 • *пов"язаний з вихідним сегментом і створює один логічний запис

 • пов"язаний з вихідним сегментом і створює декілька логічних записів

 • пов’’язаний з кількома вихідними сегментами і створює один логічний запис

5. У мережевій моделі даних для кожного типу записів може бути:

– * кілька екземплярів конкретних значень його інформаційних

елементів

 • один екземпляр конкретних значень його інформаційних елементів

 • жодного екземпляра конкретних значень його інформаційних елементів

 • один підпорядкований сегмент з усіма значеннями його інформаційних елементів

6. В реляційній моделі даних плоска двовимірна таблиця називається:

– доменом

 • кортежем

 • атрибутом

 • *відношенням

7. Одному запису однієї таблиці відповідає тільки один запис у іншій для

відношення:

–* "один-до-одного"

–"один-до-багатьох"

–"багато-до-одного"

–“багато-до-багатьох”

8. В Microsoft Access об"єкт, що являє собою двохвимірну реляційну таблицю,

називається:

– форма

 • *таблиця

 • макрос

– кортеж

9. В Microsoft Access об"єкт, призначений для відображення підсумкових

даних з таблиць і запитів, називається:

 • *звіт

 • макрос

 • модуль

 • форма

10. В Microsoft Access поле, у якому можуть міститися будь-які символи (літери,

цифри та інші), називається:

 • лічильник

 • логічне

 • дата/час

 • *текстове

11. В основі організації бази даних Microsoft Access є :

– логічні висновки, зроблені за результатами досліджень

 • математичне моделювання перебігу різних хвороб

 • *модель даних, яка визначає правила, у відповідності до яких структуруються дані

 • універсальна ієрархічна деревоподібна структура

12. Представляє собою орієнтований граф з пойменованими вершинами і

дугами:

– * ієрархічна модель даних

 • мережева модель даних

 • реляційна модель даних

 • семантична модель даних

13. Сформулюйте правило для ієрархічної моделі даних. Сегмент другого рівня

(породжений)

 • *залежить від першого (вихідного)

 • не залежить від першого (вихідного)

 • залежить сам від себе

 • залежить від кількох сегментів вищого рівня

14. Сформулюйте правило для ієрархічної моделі даних. Екземпляр

породженого сегмента:

 • *не може існувати самостійно без кореневого сегмента

 • може існувати самостійно без кореневого сегмента

 • не може існувати самостійно тільки при наявності кореневого сегмента

 • не може існувати без породженого сегмента

15. У мережевій моделі бази даних два записи, взаємозв"язані дугою,

створюють:

– *набір даних

 • комплект записів

 • лінійний масив

 • кортеж

16. В реляційній моделі даних стовпець двовимірної таблиці називається:

доменом

 • кортежем

 • відношенням

 • *атрибутом.


17. Один запис першої таблиці зв"язується з декількома записами другої таблиці

у відношенні:

– "один-до-одного"

 • *"один-до-багатьох"

 • "багато-до-одного"

 • "багато-до-багатьох"

18. В Microsoft Access бланк, що підлягає заповненню, або маска, яка

накладається на набір даних, називається

 • *форма

 • таблиця

 • макрос

 • запит

19. Засіб автоматизації роботи користувача з базою даних Microsoft Access, який

являє програмний модуль, що відповідає послідовності команд, які виконує

користувач, називається:

 • Звіт

 • *Макрос

 • Форма

 • Модуль

20. В Microsoft Access поле, в яке можна записувати цілі числа і числа з

плаваючою комою, називають:

– ­Текстове

 • *Числове

 • Логічне

 • Memo

21. За допомогою моделі бази даних:

– обробляється текстова інформація

 • *представляється велика кількість даних і описуються взаємні зв"язки між ними

 • здійснюється контроль над роботою мережі

 • виконується пошук інформації у базі даних

22. Являє собою набір двовимірних плоских таблиць, що складаються з рядків

та стовпчиків:

– ієрархічна база даних

 • мережева база даних

 • *реляційна база даних

 • розподілена база даних

23. Сформулюйте правило для ієрархічної моделі даних. Кожний сегмент

– * може мати по декілька екземплярів конкретних значень

елементів даних

 • може мати тільки один екземпляр конкретних значень елементів даних

 • не може мати жодного екземпляра конкретних значень елементів даних

 • може не мати жодного екземпляра конкретних значень елементів даних

24. Сформулюйте правило для ієрархічної моделі даних. При вилученні

екземпляру кореневого сегмента

 • не вилучаються всі взаємопов"язані з ним екземпляри породжених сегментів

 • *вилучаються всі взаємопов"язані з ним екземпляри породжених сегментів

 • вилучається лише частина всіх екземплярів породжених сегментів

 • породжені сегменти пов'язуються з іншими креневими сегментами.


25. У мережевій моделі даних запис, з якого виходить дуга, називається:

– * власником набору

 • членом набору

 • лінійним елементом

 • атрибутом

26. В реляційній моделі даних рядок двовимірної таблиці називається:

– Доменом

 • *Кортежем

 • Атрибутом

 • Полем

27. Декільком записам першої таблиці відповідає один запис другої таблиці для

відношення:

– "один-до-одного"

 • "один-до-багатьох"

 • * "багато-до-одного"

 • "багато-до-багатьох"

28. Об"єкт, призначений для організації взаємодії з базою даних Microsoft

Access на основі критеріїв відбору даних, називається:

 • Форма

 • *запит

 • макрос

 • звіт

29. В Microsoft Access поле, яке використовується для автоматичної нумерації

записів, називається:

– Логічне

 • Числове

 • дата/час

 • *лічильник

30. В Microsoft Access за способом розміщення розподілені бази даних діляться

на:

– зосереджені і реляційні

 • *зосереджені і розосереджені

 • розосереджені і мережеві

 • локальні і мережеві

31. Сукупність логічно зв"язаних баз даних або частин однієї бази, які

розпаралелені поміж декількома територіально-розподіленими ПЕОМ і

забезпечені відповідними можливостями для управління цими базами або їх

частинами - це:

 • мережева база даних

 • реляційна база даних

 • ієрархічна база даних

 • *розподілена база даних


32 Cтандартне розширення імені файла бази даних СКБД MS Access:

– mdb

 • mxs

 • dbs

 • ddb

33. На якій моделі даних базується СКБД MS Access?

 • ієрархічна

 • мережева

 • реляційна

 • комбінована

35. Ключ таблиці бази даних забезпечує

 • шифрування і дешифрування даних

 • ідентифікацію записів таблиці бази даних

 • кодування даних зі стисненням для їх зберігання і передачі

 • ідентифікацію таблиці бази даних

35. Який тип даних слід використати для запису телефонного номера (11-значне число з

роздільниками)?

 • Числовий, довге ціле

 • Числовий, подвійне з плаваючою крапкою

 • Текстовий

 • Числовий, дійсне

36. Як СКБД створює ключ таблиці бази даних?

– Додає у таблицю поле "Номер" числового типу розміром Ціле (2 байти)

 • Додає у таблицю поле "Код" типу "Счётчик"

 • Додає у таблицю поле "Код" числового типу розміром Довге ціле (4 байти)

 • Призначає ключовим перше поле таблиці

37. Скільки інформації може містити поле текстового типу?

 • До 1 Кбайт

 • До 256 байт

 • До 255 символів

 • До 500 символів

38. Який діапазон значень забезпечує тип даних числовий при розмірі "Байт"

 • Від 1 до 1000

 • Від 1 до 256

 • Від 0 до 255

 • Від 0 до 128

39. Рядок реляційної таблиці називається

 • атрибутом або кортежем

 • відношенням

 • індексом або записом

 • записом або кортежем

40. Запис реляційної бази даних являє собою

 • інформаційну модель об'єкта предметної області

 • послідовність ієрархічно впорядкованих значень властивостей об'єкта

 • сукупність значень однієї властивості об'єктів предметної області

 • сукупність посилань на файли інформаційних моделей об'єктів

41. Стовпчик таблиці реляційної бази даних називається

 • атрибутом

 • записом

 • кортежем

 • індексом

42. В головній таблиці А ключове поле "Код" має тип Лічильник. Який тип і розмір

повинно мати зв'язуване з ним неключове поле у підпорядкованій таблиці В?

 • Текстовий 8 символів

 • Лічильник

 • Числовий, довге ціле

 • Числовий, одинарне з плаваючою крапкою

44. Між головною таблицею А і підпорядкованою таблицею В встановлено зв'язок типу

"один-до-багатьох". При цьому

 • кожному запису таблиці А відповідає кілька (або жодного) записів таблиці В, а кожному запису таблиці В - рівно один запис таблиці А

 • кожному запису таблиці А відповідає один (або жодного) записів таблиці В, а кожному запису таблиці В - рівно один запис таблиці А

 • кільком записам таблиці А відповідає рівно один запис таблиці В, а кожному запису таблиці В може відповідати кілька (або жодного) записів таблиці А

 • кожному запису таблиці А відповідає кілька (або жодного) записів таблиці В, а кожному запису таблиці В - один або жодного запис таблиці А

46. Індексація бази даних виконується для

 • зменшення розміру бази даних

 • пришвидшення пошуку записів у базі даних

 • впорядкування об'єктів інформаційної системи

 • впорядкування полів записів таблиць бази даних

47. Динамічний набір даних являє собою

 • запис, який міститься у формі, що заповнюється при введенні або перегляді даних

 • схема структури таблиці бази даних, яка створюється конструктором таблиць

 • таблиця з записами, яка створюється при виконанні запиту

 • звіт, підготований до друку

48. Користувач може задавати типи даних, розмір та інші параметри полів таблиць в

режимі

 • конструктора таблиць

 • введення даних до таблиць

 • майстра таблиць

 • майстра форм

49. Що таке система керування базами даних?

 • комп'ютерна система, на якій розміщується база даних

 • автоматизоване робоче місце користувача бази даних

 • програма, яка забезпечує взаємодію користувача з базою даних

 • програмний комплекс, який забезпечує організацію, ведення і використання бази даних

50. Засоби створення таблиць користувачем в СКБД MS Access:

 • мова програмування VBA, текстовий процесор MS Word, конструтор таблиць

 • майстер таблиць, майстер баз даних, конструктор таблиць

 • режим введення даних, майстер таблиць, конструктор таблиць

 • мова SQL, мова програмування VBA, конструктор таблиць

51. Зв'язки між таблицями в СКБД MS Access створюються за допомогою

 • конструктора таблиць

 • конструктора запитів

 • схеми даних

 • конструктора зв'язків.


52 База даних - це:

– сукупність даних, організованих по певних правилах;

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації;

 • інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

 • певна сукупність інформації.

53. Найбільш поширеними в практиці є:

 • розподілені бази даних;

 • ієрархічні бази даних;

 • мережеві бази даних;

 • реляційні бази даних.

54. Найбільш точним аналогом реляційної бази даних може служити:

 • невпорядкована множина даних;

 • вектор;

 • генеалогічне дерево;

 • двовимірна таблиця.

55. Таблиці в базах даних призначені:

56. Що з перерахованого не є об'єктом Access:

 • модулі;

 • таблиці;

 • макроси;

 • ключі.

57. Для чого призначені запити:

 • для зберігання даних бази;

 • для відбору і обробки даних бази;

 • для введення даних бази і їх перегляду;

 • для автоматичного виконання групи команд

58. Для чого призначені форми:

 • для зберігання даних бази;

 • для відбору і обробки даних бази;

 • для введення даних бази і їх перегляду;

 • для автоматичного виконання групи команд

59. Для чого призначені модулі:

 • для відбору і обробки даних бази;

 • для введення даних бази і їх перегляду;

 • для виконання складних програмних дій;

 • для автоматичного виконання групи команд.

60. Для чого призначені макроси:

 • для відбору і обробки даних бази;

 • для введення даних бази і їх перегляду;

 • для автоматичного виконання групи команд;

 • для виконання складних програмних дій.

61. У якому режимі працює з базою даних користувач:

 • сукупність даних, організованих по певних правилах;

 • сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації;

 • інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

 • певна сукупність інформації.

62. У якому діалоговому вікні створюють зв'язки між полями таблиць бази даних:

 • таблиця зв'язків;

 • схема зв'язків;

 • схема даних;

 • таблиця даних.

63. Чому при закритті таблиці СКБД Access не пропонує виконати збереження внесених

даних:

 • недоробка програми;

 • тому що дані зберігаються відразу після введення в таблицю;

 • тому що дані зберігаються тільки після закриття всієї бази даних;

– тому що слід закрити таблицю спеціальною командою

64. Без яких об'єктів не може існувати база даних:

 • без запитів;

 • без форм;

 • без таблиць;

 • без звітів.

65. Що є інформаційною одиницею (інформаційним елементом) бази даних?

 • поле;

 • комірка;

 • стовпчик;

 • запис.

66. Яку інформацію містить таблиця, в якій немає жодного запису?

 • порожня таблиця не містить ніякої інформації;

 • порожня таблиця містить інформацію про структуру бази даних;

 • порожня таблиця містить інформацію про майбутні записи;

 • таблиця без записів існувати не може.

67. Чи містить яку-небудь інформацію таблиця, в якій не визначено поля?

– містить інформацію про структуру бази даних;

 • не містить ніякої інформації;

 • таблиця без полів існувати не може;

 • містить інформацію про майбутні записи.

68. У чому полягає особливість поля типу "лічильник"?

 • служить для введення числових даних;

 • має властивість автоматичного нарощування;

 • служить для введення дійсних чисел;

 • дані зберігаються не в полі, а у іншому місці, а в полі зберігається тільки покажчик на те, де розташований текст;

69. У чому полягає особливість поля типу "мемо"?

 • служить для введення дійсних чисел;

 • дані зберігаються не в полі, а у іншому місці, а в полі зберігається тільки покажчик на те, де розташований текст;

 • має властивість автоматичного нарощування;

 • служить для введення числових даних.

70. Яке поле можна вважати унікальним?

 • поле, яке носить унікальне ім'я;

 • поле, значення якого мають властивість нарощування;

 • поле, яке має найбільший розмір;

 • поле, значення в якому не можуть повторюватись.

71. Ключами пошуку в системах управління базами даних (СУБД) називаються:

 • логічні вирази, що визначають умови пошуку;

 • номери записів, що задовольняють умовам пошуку;

 • діапазон записів файлу БД, в якому здійснюється пошук;

 • поля, за значенням яких здійснюється пошук.

 1. Для чого призначено поле типу Memo?

  1. для запису до БД мережевих адрес документів

  2. для запису до БД тексту, розмір якого перевищує 255 символів,

  3. для розміщення довідки по роботі з базою даних,

  4. для записудо БД графічних об'єктів (малюнків, фото тощо).

 2. Базовим об'єктом реляційної СКБД є

 1. запит,

 2. форма,

 3. таблиця,

 4. макрос.

 1. Який тип даних слід обрати для поля таблиці локальної реляційної БД, в якому має знаходитись фото спіробітника?

  1. гіперпосилання,

  2. поле Memo,

  3. числовий,

  4. поле об'єкта OLE.

 2. Таблиця бази даних співробітників аптеки містить поля ПРІЗВИЩЕ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ, ОСВІТА, ПОСАДА, ОКЛАД, ЗАГАЛЬНИЙ СТАЖ, ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР. Які записи буде відібрано запитом, бланк якого показано нижче  1. записи про співробітників, які мають вищу освіту,

  2. записи про співробітників, які мають вищу освіту і оклад більше 2000,

  3. записи про співробітників, які мають оклад більше 2000,

  4. записи по співробітників, які не мають вищої освіти або мають оклад більше 2000.

 1. Таблиця бази даних донорів крові містить поле ГРУПА КРОВІ, в якому записується група крові у вигляді О(1), А(2), В(3), АВ(4). Вкажіть правильний варіант вибору типу даних і розміру для даного поля?

  1. Текстовий, розмір – 5 символів,

  2. Числовий, розмір – байт,

  3. Текстовий, розмір – 255 символів,

  4. Поле Memo.

77. Таблиця бази даних донорів крові містить поле ГРУПА КРОВІ, в якому записується група крові у вигляді О(1), А(2), В(3), АВ(4). Які записи буде відібрано запитом, бланк якого показано нижче  1. записи по донорах, які мають групу крові А,

  2. записи по донорах, які мають групу крові А або В,

  3. записи по донорах, які мають групу АВ,

  4. записи по донорах, які мають групу крові, відмінну від груп А та В.

 1. БД містить дані про успішність студентів групи за 8 занять у вигляді оцінок по 12-бальній шкалі і середній бал (середнє арифметичне) з точністю до сотих. Вказати правильний вибір типу даних для поля середнього балу з наведених нижче.

  1. Числовий, розмір – байт,

  2. Числовий, розмір – довге ціле,

  3. Числовий, розмір – одинарне з плаваючою крапкою,

  4. Грошовий.

79. Що являє собою запит, бланк якого наведено нижче 1. Простий запит на відбір даних про препарати заданої фармакологічної групи,

 2. Параметричний запит на відбір даних про препарати фармакологічної групи, яку користувач задає в режимі діалогу,

 3. Перехресний запит на відбір даних про препарати заданої фармакологічної групи,

 4. Параметричний запит на відбір даних про препарат, назву якого користувач задає в режимі діалогу.

 1. Таблиці бази даних аптеки містять поля Назва препарату, ФАРМ ГРУПА, ЦІНА РОЗДРІБНА, ЗАПАС, МІНІМ ЗАПАС, КОД ЄДРПОУ, НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА, АДРЕСА, ТЕЛЕФОН, ОПТОВА ЦІНА. Якою буде структура відображуваних записів (послідовність полів) запиту, бланк якого показано нижче 1. НАЗВА ПРЕПАРАТУ – ЗАПАС – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА

 2. НАЗВА ПРЕПАРАТУ – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА

 3. НАЗВА ПРЕПАРАТУ – МІНІМ ЗАПАС – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА

 4. НАЗВА ПРЕПАРАТУ – ЗАПАС – МІНІМ ЗАПАС – ЦІНА РОЗДРІБНА – НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА – ОПТОВА ЦІНА – АДРЕСА

 1. При виконанні запиту створюється

 1. Текстовий документ, який містить звіт по результату виконання запиту,

 2. Файл, який містить відібрані записи бази даних,
 1. Таблиця, яка містить відібрані записи бази даних,

 2. Звіт (об’єкт системи керування базами даних). 1. Засоби створення запитів користувачем в СКБД MS Access:

  1. майстер запитів, конструктор запитів, мова SQL,

  2. контекстне меню, головне меню, конструктор запитів,

  3. майстер формул, конструктор запитів, мова SQL,

  4. майстер запитів, конструктор таблиць, мова програмування VBA.

Тут я вже сам писам із попередніх питань і так сам шукав, такшо варіанти відповідей можуть відрізнятись

 1. Форми в СКБД MS Access призначені для:

введення і перегляду інформації бази даних ,зміни даних в базі, друку, створення повідомлень.
84. Що таке майстер форм?

дозволяє створювати форми різні як за стилем, так і по змістом
85. Для яких об’єктів БД створюються форми за допомогою Майстра форм?
86. Якою клавішею або клавішами здійснюється перехід по елементах форми?
87. Які типи форм, що створюються Майстром форм, містять тільки один запис БД?
88. Треба змінити розміри текстового полів у формі, створеній за допомогою майстра

форм.

В режимі конструктора

89. Як це зробити?
90. Які розділи форми відображаються тільки в друкованих формах?
91. Як змінити параметри шрифту (розмір, тип, колір) одного текстового поля форми?

В режимі конструктора
92. Як отримати доступ до властивостей об’єкта форми в режимі конструктора?
93. В якому розділі форми відображаються записи?
94. Що означає символ «0» в масці введення?

Вроді би обов’язкова цифра

95. Як включити в маску введення деяке слово, щоб воно відображалось в масці?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас