1   2   3
Ім'я файлу: Системи енергопостачання автомобіля.doc
Розширення: doc
Розмір: 3693кб.
Дата: 01.12.2022
скачати


1. Вступ

Системи енергопостачання автомобіля _________

Автомобільна система енергопостачання - це сукупність обладнання, що забезпечує виробництво електричної енергії, розподіл та передачу її споживачам. На автомобілях застосовується система енергопостачан­ня постійного струму напругою 14 або 28 В. В систему енергопостачання входять джерела електричної енергії (генератор та акумуляторна бата­рея), регулюючі пристрої (регулятори напруги) та елементи контролю і захисту від можливих аварійних режимів.

Головним джерелом електричної енергії в системі енергопостачання є генератор змінного струму з випрямлячем. Вал генератора має привід від двигуна внутрішнього згоряння через ремінну передачу.

Віддачу електричної енергії генератором навіть при мінімальній час­тоті обертання колінчатого вала двигуна в режимі холостого ходу можна забезпечити шляхом збільшення передаточного числа ремінної передачі приводу генератора. Але при передаточному числі більше 3 зменшується терміни служби ремінної передачі і збільшуються механічні навантажен­ня на обертальні вузли і деталі генератора та на підшипники.

Спеціальний вузол генератора - випрямляч забезпечує перетворення змінного струму в постійний.

Завдяки напівпровідниковому випрямлячу значно підвищилась надій­ність та питома потужність генераторів, розширився діапазон робочих частот обертання ротора, зменшилась трудомісткість технічного обслу­говування під час експлуатації.

Крім енергопостачання споживачів, що входять в систему елект­рообладнання автомобіля чи трактора, генератор має забезпечити за­рядку акумуляторної батареї при працюючому двигуні. Потужність генератора вибирається такою, щоб при різних режимах руху автомо­біля чи трактора не відбувався прогресуючий розряд акумуляторної батареї.

Напруга в бортовій мережі автомобіля має бути стабільною в ши­рокому діапазоні зміни частот обертання колінчатого вала двигуна. Ця вимога пов'язана з тим, що акумуляторна батарея чутлива до рівня на­пруги.

Низька напруга призводить до недозарядки батареї і, як наслідок, до затрудненого пуску двигуна. Висока напруга призводить до перезаряду батареї і прискореному виходу її з ладу. Дуже чутливі до рівня напруги бортової мережі також мікропроцесори та лампочки приладів освітлення та сигналізації.

Генератор з регулятором напруги створює генераторну установку.

Генераторна установка характеризується перш за все потужністю. Потужність генераторних установок зростає з кожним роком. На кінець XX ст. потужність зросла до 800-900 Вт, а на автомобілях вищого класу потужність генератора на 300-400 Вт більша, що пояснюється наявністю приладів підвищеного комфорту в салоні, перш за все кондиціонера.

На сучасних легкових автомобілях середнього класу та на вантажних автомобілях і тракторах переважають генераторні установки, розрахова­ні на максимальну силу струму 50-70 А, а на автомобілях вищого класу - до 90-100 А, тобто максимальна потужність досягає 1,4-1,5 кВт. В та­ких випадках витрати пального на привід генератора може складати 6% загальних витрат.

Ресурс генераторів змінного струму досягає 200-300 тис. км пробігу автомобіля.

Нині випускаються два типи генераторів змінного струму: з контакт­ними кільцями та щітками і безконтактні індукторні.

2. Призначення, будова і принцип роботи системи енергопостачання автомобіля __________

Принцип дії генератора змінного струму

Принцип дії генератора змінного струму ґрунтується на явищах елек­тромагнітної індукції, відкритих М.Фарадеєм. Якщо котушку із мідного проводу пронизує магнітний потік, то при зміні полюсів на виводах цієї котушки з'явиться змінна електрорушійна сила (ЕРС).

А для створення магнітного потоку достатньо пропустить постійний струм через якусь іншу котушку, що називається обмоткою збудження.

Таким чином для отримання змінного електричного струму в генера­торі існує обмотка збудження по який протікає постійний електричний струм створюючи магнітний потік.

Сталева полюсна система, що обертається на валу разом з обмоткою збудження призначена для підведення цього магнітного потоку до коту­шок в яких виробляється змінна напруга. Вони розташовані нерухомо в пазах сталевої конструкції і утворюють статор генератора.

На рис. 1 показана схема генератора, де магнітний потік із полюса Б, перетинаючи повітряний зазор, пронизує зубець ротора, потім статор, і вдруге перетинаючи повітряний зазор, досягає полюса N. Цей шлях на рис. 1 позначено штриховою лінією.1- статор; 2 — обмотка статора; 3 — полюс ротора; 4 - обмотка збудження; 5 — щітки.

Під час обертання ротора під кожним зубцем статора проходить нав­перемінно то північний, то південний полюс ротора. Магнітний потік протікає через зубці статора, змінюється за величиною й напрямом і пе­ретинає провідники трифазної обмотки, закладеної в пази між зубцями.

Дійсне (ефективне) значення електрорушійної сили (ЕРС), наводжува- не в обмотці однієї фази генератора робочим магнітним потоком Ф, Вб,

£ф=4,44 К^/ГГФ,

г=РП у 60'

де К^ — обмотковий коефіцієнт;/— частота індукованої ЕРС, Гц;р - кіль­кість пар полюсів; п частота обертання, хв1; IV- кількість послідовно з'єднаних витків в обмотці однієї фази статора.

Значення обмоткового коефіцієнта залежить від кількості пазів q ста­тора, що припадає на полюс і фазу: 0,866 - для трифазних генераторів, в яких q = 0,5 (18 пазів на статорі, 12 полюсів на роторі); 1,0 — для трифаз­них генераторів, в яких q=l (36 пазів на статорі, 12 полюсів на роторі); 0,966 - для трифазних генераторів, в яких (72 пази на статорі, 12 по­люсів на роторі).

Вираз для ЕРС можна записати в спрощеному вигляді:

ЕфепФ,

де для даного генератора сталий коефіцієнт:

_4,44рШо6 60

Трифазний випрямляч генератора

Характер зміни ЕРС в обмотках статора залежить від кривої розподі­лу магнітної індукції в зазорі, що визначається формою полюса. Форма

полюса, як правило, виготовляється такою, щоб форма ЕРС наближалась до синусоїди. Розглядаючи процес випрямлення, можна оперувати на­пругами фаз:

илт5 іпШ; ист$т(ш+^п),

де 11т - максимальне значення фазної напруги; со=2я/=^р - кутова частота обертання.

Змінний струм генератора перетворюється на постійний за допомо­гою випрямляча, який має шість діодів (рис. 1.2, а), що створюють три­фазну мостову схему. Перша група - це діоди УБІ, \Т)3 і УБ5, катоди яких з'єднані між собою, створюють позитивний полюс випрямленої на­пруги, друга група - діоди УБ2, УБ4 і \Т)6, аноди яких з'єднані між со­бою, створюють негативний полюс випрямленої напруги.

Рис. 1.2. Трифазний випрямляч генератора: а — схема генераторної установки; б - графік зміни напруги в залежності від часу
Конструктивне виконання генераторів змінного струму та їх технічні характеристики

Типовий генератор змінного струму з електромагнітним збудженням моделі 37.3701 установлено на автомобілях ______ та інших моделях цього заводу. Номінальна напруга- 14 В, потужність- 750 Вт, номінальний струм- 55 А, ресурс - 125 тис. км пробігу автомобіля.

Генератор складається зі статора 21, ротора 8, кришки з боку контакт­них кілець 1, випрямного блока 2 і шківа з вентилятором 15. Пакет стато­ра зібрано з пластин електротехнічної сталі, завтовшки 1 мм, з'єднаних зварюванням у чотирьох точках. Трифазну обмотку статора 22 розміщено в пазах напівзакритої форми. Обмотка триплощинна, двошарова; фазові обмотки з'єднано подвійною зіркою* Кількість витків у фазі становить 54, діаметр проводу фази 1,0 мм, опір фази в холодному стані - 0,155 Ом.

Ротор містить вал 8, обмотку збудження 20, дзьобоподібні полюси 16 і 23 та контактні кільця 5. Обмотку збудження ізольовано від полюсів пласт­масовим каркасом, а її кінці припаяно до контактних кілець і виведено на затискач 11. Щоб запобігти прокручуванню й міжвитковому замиканню, обмотку слід просочити лаком, а зібраний ротор для зниження вібрації тре­ба збалансувати у двох площинах. Динамічний дисбаланс у кожній площи­ні не перевищує 4 г-см. Обмотка у холодному стані має опір 2,6 Ом.

У кришках генератора 1 і 19, що відлиті з алюмінієвого сплаву, роз­міщено кулькові підшипники 6 і 18, а для запобігання прокручуванню зовнішньої обойми кулькового підшипника в рівчаку кришки з боку кон­тактних кілець поставлено гумове кільце. Кришки мають вентиляційне вікно. З боку приводу кришку обладнано сталевою шпилькою 14 крі­плення зовнішньої планки генератора й армованою сталевою втулкою 25 у кріпильній лапі генератора.

У кріпильній лапі генератора з боку контактних кілець розміщено армовану втулку 26, яка запобігає утворенню осьового зазору під час закріплення генератора на двигуні. На кришці з боку контактних кілець розміщено щіткотримач із двома щітками 13, конструктивно з'єднаний з інтегральним регулятором напруги 12, випрямний блок 2 із трьома додатковими діодами для живлення обмотки збудження та забезпечення

Протяжну вентиляцію генератора забезпечує відцентровий вентиля­тор 15, закріплений на валу ротора за допомогою сегментної шпонки.

Інші типи мають той же принцип дії і кон­струкцію аналогічну розглянутій вище і відрізняються від неї, як пра­вило, потужністю, габаритними розмірами або конфігурацією окремих деталей.

Провідними європейськими фірмами з виробництва автомобільних генераторів є фірми Bosch (Німеччина), Valeo (Франція) та Magneti Marelli (Італія). Фірма Bosch комплектує своїми генераторами автомо­білі, що випускаються в Німеччині: Mercedes, BMW, Audi, Opel, Volks­wagen та інші.

Valeo орієнтована на французьке автомобільне виробництво Peugeot, Citroen, Renault, а також на автомобілі Volvo. Magneti Marelli - це го­ловний постачальник фірми FIAT. Генераторами фірми Lucas, що ввійшла до складу Magneti Marelli, комплектуються англійські авто­мобілі. Представником європейських генераторів є генератор, зображе­ний на рис. 1.6.1 я» шків; 2,6 — передня та задня кришка; 3 — вентилятори; 4 — статор;

5 — обмотка збудження; 7 — вузол щіткотримач-регулятор напруги;

8 — захисний кожух; 9 — контактні кільця; 10- випрямляючий блок;

11 — кріпильна лапа; 12 — пластмасовий стакан

Магнітна система цих генераторів дванадцятиполюсна. Статор 4 ви­готовляється шляхом навивки сталевої стрічки на ребро, має 36 напівза­критих пазів з ізоляційним покриттям, виготовленим шляхом напилення. Опір обмотки збудження на різних типах генераторів різний і знаходить­ся в межах 4,5-2,6 Ом.

Різна потужність генераторів забезпечується зміною обмоткових да­них статора та ротора (число витків та діаметр проводу).

Випрямний блок 10 складається з двох алюмінієвих або мідних тепло- відводів товщиною 2,5.. .3 мм в отвори яких запресовані силові діоди від­повідної полярності. Кожний з цих діодів розрахований на струм 30 А. Якщо генератор виробляє струм більше 90 А то застосовується блоки з подвоєним числом діодів (по 2 діоди паралельно). Додаткові діоди для обмотки збудження монтуються в пластмасовому корпусі, кожний з них розрахований на струм біля 2 А.

Зовнішні виводи випрямного блоку виходять з генератора через відпо­відні вікна і отвори в кришці. У вікно кришки з боку контактних кілець вставляється та кріпиться двома гвинтами об'єднаний в нерознімну кон­струкцію вузол 7 "щіткотримач-регулятор напруги**« Для зняття та уста­новки цього вузла знімати генератор з двигуна немає потреби.

В двох каналах щіткотримача розміщені мідно-графітові щітки з ка­натиками та нажимні пружини. Поперечний переріз щіток 5x8мм. В про­цесі експлуатації щітки зношуються і при виступаючій висоті менш 5 мм мають бути замінені новими для виключення їх замикання і відмови ге­нератора.

Контактні кільця 9 генераторів мають діаметр 32, 28 або 15,5 мм в за­лежності від типу генератора.

В опорах ротора фірма Bosch застосовує кулькові підшипники з двох- сторонніми гумовими ущільнювачами. Для виключення прокручування зовнішньої обойми підшипника в гнізді кришки з боку контактних кілець використовується хвиляста стальна пружинна шайба або пластмасовий стакан 12 в якому розташоване зовнішнє кільце. Розміри підшипників, що визначають їх роботоздатність, можуть мінятися на одному і тому ж генераторі в залежності від величини навантаження від привідного паса та вимог щодо надійності автомобіля.

Привідні шківи 1 генераторів сталеві штамповані, розміри їх та чис­ло канавок залежать від передаточного відношення приводу і потужності що передається ременем.

Генератори фірми Bosch розраховані на велике передаточне число приводу (2,5-3,0). Тому струм, що віддається генератором на холостому ходу фірма вказує при частоті обертання вала генератора 1800 (замість 1500) хв1.

Максимальна частота обертання вала досягає 18000 хв"1.

Всередині генератора встановлюються два вентилятори 3. Схема вен­тиляції двохпоточна. Охолоджуюче повітря входить в генератор з двох торців, а вже нагріте викидається через вентиляційні щілини на цилін­дричній поверхні кришок.

Таблиця

Основні параметри генераторів фірми Bosch

Тип

Модель

Струм від­дачі А при

частоті обертання

Марка автомобіля

Зов­нішній діаметр статора мм

Маса гене­рато­ра без шківа, кг

1800 ХВ"1

6000 хв'1

1

2

3

4.

5

6

7
20/45 А

20

45

Volkswagen з диз.двиг.

125

4
23/55 А

23

55

Volvo 740,760

125

4,2

K1-14V


Mercedes-Benz 190,200;
Opel Cadet; Opel Omega;Volkswagen Golf; PoloІ

2

3

4

5

6

7

K1-14V

(продов-

женння)

23/65А 28/70А 30/85А

23 28 30

65 70 80

Mercedes-Benz 230, 250 Opel Omega; Audi-80; Volkswagen Jetta, Polo. Volvo 440,460,480 Mercedes-Benz 230, 250, 300; Opel Omega; Opel Senator. BMW-520i, 525i Volvo 740, 760

125 125 125

4,5 4,7 5,1

N1-14V

36/80А 34/90А

40/115А 25/140А

36 34

40 25

80 90

115 140

Mercedes-Benz 200, 230; BMW-530i, Volvo 740 Opel Senator BMW-525i, 530i, 535i; Opel Senator, Audi 80, 100, 200; Volkswagen Passat BMW- 530І, 535i; Audi-100,200; Porshe; BMW-735i, 750i;

138 138

142 142

5,6 5,6

6,2 6,4

GC-14V

27-50А

27-60А 30-60А

27 27

зо

50

60 70

Volkswagen з дизельними двигунами

Volkswagen Golf, Polo, Audi 80; Volkswagen Polo

116

116 116

4,0

4,0 4,2

KC-14V

40-70А

40-80А

45-80А 45-90А

40

40

45 45

70

80

80 90

Mercedes-Benz 200,230; Opel Omega, Senator, Mercedes-Benz 300, 350; Volvo 740,760 Opel Senator BMW-725i, 730i, 535i; Opel Senator; Audi 80; Audi 100; Volkswagen Jetta; Passat

125

125

125 125

4,9

4,9

5,4 5,4

NC-14V

50-100А

60-120А 40-140А

50

60 40

100

120 140

Mercedes-Benz 250,420; Volvo 740,760 Audi 100, 200, Porshe; Mercedes-Benz 420, 500, 560, 600; BMW-735i, 750І, 850І.

142

142 142

6,0

6,6 6,7

Провідними фірмами США з виготовлення автомобільних генерато­рів є Delco Remy (General Motors) та Motorcraft (Ford) які випускають генератори, що відрізняються лише параметрами та конструкцією. Фір­ма Delco Remy випускає широку гаму генераторів. Серія генераторів S

перші літери слів "System Integral" — інтегральна система) отримала таку іазву в зв'язку з монтажем регулятора напруги в конструкцію генератора.Рис. 1.7. Генератор 12S1-100 фірми Delco Remy (СІЛА): 1 — статор; 2 - кульковий підшипник; З

щіткотримач; 4—ущільнення підшипника

Генератори цієї фірми мають різне число полюсів, а саме: 12 - генера­тори 15S1 та 17S1, 14 —генератори 10S1 та 12S1, 16 —генератори 27S1.

Один із цих генераторів, а саме 12S1-100 представлений на рис.

Принцип дії цього ге­нератора традиційний, і описаний в п. 1.2 цього розділу. Обмотки статора з'єднані між собою зіркою. Випрямний блок 7 має три додаткових діоди для жив­лення обмотки збудження. З'єднання обмоток у фази проводиться гвинтами.

Випрямляч 7, регулятор напруги та щіткотримач З розташовані на внутрішньо­му торці кришки з боку кон­тактних кілець. Для сигналі­зації обриву кола збудження при працюючому двигуні між виводом «+» додатково­го випрямляча для обмотки збудження та «масою» на гвинтах кріплення регуля­тора напруги та щіткотри­мача встановлений резистор на 40 Ом, призначений для розширення діагностичних функцій лампочки контролю справного стану.

Щітки - мідно-графітові з поперечним перерізом 5x8 мм. Підшипник з боку контактних кілець - гольчатий. Кріплення шківа та вентилятора забезпечується затягуванням гайки без шпонки.

Максимальна робоча частота обертання 12000 хв'1. Останнім часом на зміну серії S1 прийшли генератори нової серії CS з підвищеними влас­тивостями. Серія означається по початкових літерах слів "charging sys- tem''- зарядна система. Ці генератори розраховані на підвищену частоту обертання в зв'язку з чим віддача генератора на холостому ходу двигуна вказується 1800 хв"1.

Генератори серії CS мають максимальний струм віддачі до 140 А, роз­раховані на більш високу допустиму частоту обертання: до 15000 хв"1 в постійному режимі та 18000 хв-1 при короткочасному.

Випрямний блок генераторів цієї серії виконаний на безкорпусних силових стабілітронах. Обмотка збудження має опір 1,8 Ом, з послідовно включеним вихідним транзистором регулятора.

Генератори фірми Delco Remy мають комбіновану систему вентиля­ції. Крім звичайного відцентрового вентилятора на приводному шківу, на торці ротора з боку контактних кілець встановлений додатковий відцен- тровий пластмасовий вентилятор.

Типи та основні параметри генераторів фірми Delco Remy приведені в таблиці 1.3,

Таблиця 1.3. Основні параметри генераторів фірми Delco Remy
Струм віддачі А при частоті обертання
Зов* : і нішній діаметр статора, мм

Маса гене­

Тип

ІбООхв-1 для гене­раторів серії S1 1800 хв-1 для серії CS

я X

о о о чо

Марка автомобіля

рато­ра без шкі­ва, кг

10S1-100

23

63

Chevrolet з 4-х цил. двиг.

140

4,8

12S1-100

30 30 30

66 78 94

Buick з 4-х циліндр, двиг, Chevrolet з 4-х цил.двиг. Buick з 4-х цил. двиг.

140 140 140

5Д 5,1 5,1

15S1-100

35 40

70 85

Cadillac з 6-ти цил. двиг. Pontiac з 4-х цил. двиг.

150 150

6,1 6,1

17S1-100

45

108

Chevrolet з 6-ти цил. двиг.

150

6,1

27S1-100

44 ЗО

80 100

Cadillac з 6-ти цил.двиг. Pontiac з 6-ти цил. двиг.

168 168

7,2 7,2

CS-121

20 43

61 74

Chevrolet з 4-х цил.двиг. Pontiac з 4-х цил. двиг.

61 74

4

4,6

CS-130

26 50 62

85 100 105

Chevrolet з 4-х цил.двиг. Buick з 4-х цил. двиг. Cadillac з 8-ми цил. двиг. Chevrolet з 6-ти цил.двиг. Buick з 6-ти цил. двиг. Pontiac з 4-ти цил. двиг.

85 100 105

4,6 4,6 4,6

CS-144

48 63

83

108 120

140

Chevrolet з 6-ти цил.двиг. Cadillac з 8-ми цил. двиг. Chevrolet з 8-ми цил.двиг. Buick з 6-ти цил. двиг. Chevrolet з 8-ми цил.двиг.

108 120

140

6,0 6,0

6,0Виробництво генераторів в Японії сконцентровано на фірмах Nippon Denso, Mitsubishi і Hitachi. Японські генератори пройшли традиційні ета­пи вдосконалення конструкції з протяжною вентиляцією, одні з перших застосували інтегральний регулятор. Зараз випускаються генератори з номінальною напругою 14 V, а номінальні вихідні струми дорівнюють 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 110 та 120 А.

Загальний вид одного з японських генераторів показано на рис.

Як правило, у япон­ських генераторів пакет статора 6 шліфований по зовнішньому діаметру і входить в проточку криш­ки по ковзаючій посадці. В зв'язку з цим центров­ка статора непотрібна. На кришці з боку контактних кілець кріпиться регуля­тор напруги 4 об'єднаний із щіткотримачем. На цій же кришці кріпиться ви­прямний блок 2, виготов­лений у вигляді окремого конструктивного вузла.

Випрямний блок 2 складається із силових стабілітронів розташо­ваних в пластмасовому корпусі в формі паралеле­піпеда, а три додаткових діоди в циліндричному пластмасовому корпусі не об'єднані в один блок.

Контактні кільця мідні або із нержавіючої сталі встановлені між торцем ротора і підшипником. Щітки застосовуються мідно графітові з перерізом 5x8 мм, щіткотримач реактивного типу.

Індукторні безщіткові генератори застосовуються там де є вимоги на­дійності та довговічності, головним чином на тракторах магістральних тягачах, міжнародних автобусах і т.д. Підвищена надійність цих генера­торів забезпечується тим, що в них відсутній щітково-контактний вузол що зношується та забруднюється, а обмотка збудження нерухома.

Представником російських індукторних генераторів може служити генератор 15.3701 який встановлюється на тракторах Т-150, Т-150К, ДТ-175С та інших.

Рис. 1.9. Генератор 15.3701 1 - регулятор напруги; 2 - випрямний блок; 3 - задня кришка; 4 - статор; 5 — передня кришка; б - кришка кулькового підшипника; 7 - шпонка; 8 - шків; 9,15 - кулькові підшипники; 10- втулка; 11 - котушка збудження; 12 - котушка п 'ятифазної обмотки статора; 13 - ротор;

14- стяжний болт; 16- крильчатка; 17- кришка випрямляча Генератор представляє собою безконтактну п'ятифазну одноіменно-по- люсну машину з одностороннім електромагнітним збудженням та випрям­ним блоком БПВ-12-100. Статор 4 виготовлений з листової сталі, має 10 зубців, на яких закріплені котушки обмотки 12. З'єднання котушок у фазі - послідовне. Юнці фаз виведені гнучкими проводами з наконечниками.

Ротор 13 складається із пакета шестипроменевих зірок, напресовано­го на вал. Передня кришка 5 - сталева, штампована. До неї приварені втулка 10 для розташування підшипника і дві лапи, одна з яких служить для регулювання натягу ременя, а друга - для кріплення генератора.  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас