Ім'я файлу: УДК ОСОБЛИВОСТИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 146кб.
Дата: 18.09.2023
скачати

УДК: 528.482:69.058

Особливості точних і високоточних геодезичних вимірювань при спостереженнях за зрушеннями земної поверхні та деформаціями будівель і споруд в Херсонському державному аграрно – економічному Університеті.

доц. кафедри, к.т.н.,ст..наук.сп. Яценко В.М.

Внаслідок конструктивних особливостей, природних умов і діяльності людини споруди в цілому і їхні окремі елементи випробовують різного виду деформації.

У загальному випадку під терміном деформація розуміють змінення форми об'єкта спостережень. У геодезичній же практиці прийнято розглядати деформацію як зміна положень об'єкта щодо якого-небудь первісного. Спостереження за зсувами, осіданнями і деформаціями споруди мають велике значення для визначення міцності і стійкості споруди, для своєчасного запобігання їх руйнуванню або своєчасного сигналу про настання аварійного стану[1]. Спостереження ведуть шляхом високоточних і систематичних геодезичних вимірювань. При рівномірному стисканні ґрунтів під дією ваги споруди відбувається осідання споруди, яке з часом зменшується і припиняється. Якщо ґрунти осідають нерівномірно, то залежно від їх характеру і виду можуть відбуватися крени, прогини, перекоси, кручення і розрив споруд. Зміни в просторовому положенні споруди називаються деформаціями, в горизонтальній площині – зсувами, у вертикальній – осіданнями[2]
Враховуючи,що в теперішній час в будівлях і спорудах Університета зафіксована негативна динаміка проявів деформацій,в 2019 році була закладена комплексна спостережна станцію,на якій проводиться систематичні високоточні геодезичні виміри . Мета геодезичних спостережень за зрушеннями земної поверхні та деформаціями об’єктів проведенняоперативного визначення шкідливого впливу негативних факторів для прийняття своєчасних та необхідних заходів щодо поновлення нормальної експлуатаційної спроможності будівель і споруд та забезпечення їх безпечної експлуатації.

Комплекс геодезичних спостережень повинен включати:

-систематичне високоточне геометричненівелювання геодезичних марок на земній поверхні і в конструкціях об'єктів;

-систематичні високоточні виміри між геодезичними марками

- визначення фактичних осідань поверхні і відповідальних об’єктів;

- визначення фактичних горизонтальних деформацій на земній поверхні та в конструкціях будівель і споруд .

Високоточне геометричне нівелювання.

 Геометричного нівелювання має переваги перед іншими способами. В першу чергу достоїнства цього способу полягають в можливості визначення  вертикальних переміщень з високою точністю на порівняно великих відстанях  між точками. Так, наприклад, при відстанях між точками 5- 20м. можливі забез-

печення точності виміру переміщень до 0, 05 - 0,10 мм., при відстанях до 1 км. вимір вертикальних переміщень можна виконати з точністю 0, 5 - 1, 0 мм[3].

З інших переваг цього способу слід зазначити швидкість вимірів, можливість поведінки робіт в обмежених умовах, за наявності перешкод, використання в роботі стандартного устаткування, а також використання великого досвіду 

подібних вимірів

Особливості використання геометричного нівелювання при вимірах деформацій земної поверхні та інженерних споруд пов'язані, перш за все, з необхідністю встановлення необхідної точності вимірювань для кожного об'єкта досліджень. В абсолютній більшості випадків організація робіт і вимоги до обережностей у виконанні вимірювань при спостереженнях за зрушенням земної поверхні забезпечуються методикою і програмою робіт, відповідним III і IV класів точності нівелювання.

 Складніше йде справа при організації точних і високоточних спостережень за інженерними спорудами. Тут особливості вимірювань пов'язані з наступним:

- По-перше, вимірювання виконуються короткими (від 3 до 20 м) візирними променями (в середньому 8-10 м).

-По-друге, як правило, спостереження проводяться в умовах обмеженого простору, в змінної обстановці, коли вимушено доводиться змінювати схеми вимірювань в циклах.

Згідно звимогами проекта для проведення комплекса високоточних спостережень на наглядовій станції Університета був прийнятий варіант прив’язки опорних реперів за допомогою системи GPS з проведенням перевірки нерухомості вихідних пунктів і визначенням координат X,Y,Z.

Відносна помилка ходу при цьому склала 1:12450, що значно менше допустимої похибки 1:8000 і середня помилка вимірювання кутів склала-3″ (допуск±8″). Для проведення вищевказаних робіт був застосований комплекс GPS TRIMBLE .


Рис. 1. Приймач GPS TRIMBLE
Висотна прив'язка вихідних і опорних реперів спостережної станції проводиться від пунктів тріангуляції нівелюванням II класу, у відповідності з "Інструкцією щодо нівелювання I, II, III і IV класів". Нівелювання проводиться з середини по підставкам в прямому і зворотному напрямках. Нев'язка прямого і зворотного ходів   h, мм не повинна перевищувати величини: 
  (1)

де L - довжина ходу (в одному напрямку), км. 

Висотні відмітки передають спочатку на вихідні репера, а від них – на опорні репера профільних ліній. Для нівелювання можливо застосовувати нівеліри різних типів с трубою, який має збільшення не менше 30х, ціна поділки циліндричного рівня повинна бути не більше 15" на 2 мм, контактного – не більше 30" на 2 мм, застосовані також нівеліри з самовстановлюванною лінією візування.

Для виконання вимог "Інструкції щодо нівелювання I, II, III і IV класів" при проведенні робіт способом геометричного нівелювання прийняті:

- цифровий нівелір «Trimble DiNi»;

- компенсаторний нівелір Ni-007.

Рис.2 Цифровий нівелір DINI.
Вищевказані нівеліри задовольняють умовам,вказаним в таблиці 1
Таблиця 1

Основнітехнічніхарактеристикита допускидля геометричногонівелювання

Умови геометричного нівелювання

Класи нівелювання

I

II

III

IV

Нівеліри,які застосовують

Н-05 та равноточні йому

Н-3 та равноточні йому

Рейки, які застосовують

РН-05 (односторонні штрихові зі рваною полосою та двома шкалами)

РН-3 (двосторонні шашкові)

Число станцій незамкнутого ходу, не більше

2

3

5

8

Візирний промінь

Відстань, м, не більше

25

40

50

100

Висота над перешкодою,

1,0

0,8

0,5

0,3

Нерівність плеч (відстані від нівеліра до рійок), м, на станції, не більше

0,2

0,4

1,0

3,0

Накопичення нерівності плеч, м, у замкнутому ході, не больше

1,0

2,0

5,0

10,0

Допустима нев’язка, мм, в замкнутому ході (n число станцій)

±0,15 n

±0,5 n

±1,5 n

±5 n

Нівелювання реперів типовий спостережної станції проводиться з середини між сполучними реперами в години спокійних зображень: відстані від інструменту до сполучних реперів не перевищують 50 м Нерівність відстаней від нівеліра до обох рейок, встановлених на сполучних реперах, не перевищує 2 м. Рейки встановлюють безпосередньо на репери[4] .

Розбіжність в перевищеннях окремих інтервалів на станції, отриманих по штриховим рейкам (по основній та додатковій шкалам), не перевищує 2 мм.

Контрольні відліки перевищень реперів проводимої серії не відрізняються від відліків попередніх серій більш ніж на 3 мм. Невязки в перевищеннях полігонів або ходів складають 1-2мм. і співставляються з величинами, які визначаються за формулою (2) :

(2) де - L довжина ходу в одному напрямку,км.

Нівелювання стінних реперів ,які закладені в основних конструкціях об’єк-тів для вивчення взаємозв'язку деформацій грунту і споруд проводиться в тому ж порядку, що і на грунтових реперах спостережної станції.

Для контролю, вимірювання довжин профільних ліній, з метою виключення накопичення похибок, на наглядовій станції планується застосовувати електронний тахеометр SOKKIA, точність кутових вимірювань якого досягає половини кутової секунди (0°00'00,5"), відстаней - до 0.6 мм + 1 мм на км. Точність лінійних вимірювань в безвідбивному режимі - 2мм + 2мм на км.Рис.3 Електронний тахеометр SOKKIA

Тахеометром вимірюють інтервали між реперами профільних ліній, починаючи з крайнього опорного репера. . Довжини інтервалів вимірюють по слідкуючій методиці. Тахеометр і відбивач центрують над реперами. З кожної установки далекоміра візують на задній і на передній репери, т. е. по ходу в одному напрямку кожен інтервал повинен бути визначений двічі.

. Для введення поправок за нахил на кожній стоянці вимірюють висоту установки тахеометра і відбивача. Приладову поправку тахеометра слід визначати перед початком кожної серії спостережень і після закінчення, або будувати методику вимірювань таким чином, щоб приладову поправку визначати в процесі спостережень.

Вимірювання за профільною лінії виробляють двічі - в прямому і зворотному напрямках. Розбіжності в довжинах одних і тих же інтервалів з прямого і зворотного ходів (після введення необхідних поправок) не перевищують 2 мм. Розбіжність в загальній довжині профільної лінії (в міліметрах) не повинна бути більше величини (3).

mn = 5 ; (3)де n - кількість установок світовіддалеміра в одному напрямку

За виміряну тахеометром довжину інтервалу приймають середнє значення з прямого і зворотного ходів. З цієї довжиною порівнюють суму отриманих при

вимірюванні рулетки довжин між реперами, що входять в данний інтервал. При повторних спостереженнях тахеометр встановлюють на тих реперах, що і в початковому.

Для контролю, крім тогo, вимірюється вся довжина профільної лінії тахеометром між, опорними реперами лінії , або між опорним репером на одному кінці лінії і крайнім робочим на іншому при односторонньому розташуванні опорних реперів[5].

Крім планових зміщень, осідань, середньої швидкості та прискорення обраховуються нахил і напрямок зміщення точки.

Зміщення точок зсуву обчислюють відносно опорних знаків, розташовуваних поза зсувною ділянкою. Кількість знаків, у тому числі й опорних, визначається із забезпечення якісної схеми вимірів і виявлення всіх характеристик процесу, що відбуваються.

Спостереження за зсувами проводяться не рідше двох разів на рік. Періодичність коректується залежно від коливання швидкості руху зсуву: вона повинна збільшуватися в періоди активізації та зменшуватися в період затухання .
Завершення

Аналіз результатів польових геодезичних спостережень на спеціальній наглядовій станції за зсувами, осіданнями і деформаціями будівель та споруд Університету показав слідуюче:

1. Спостереження за деформаціями споруди мають велике значення для визначення міцності і стійкості споруди, для своєчасного запобігання їх руйнуванню або своєчасного сигналу про настання аварійного стану.

2. Розроблена комплексна методика високоточних геодезичних вимірювань по вивченню процесу виникнення та розвитку зсувів та осідань в спорудах і на земній поверхні показала високу надійність получення результатів спостережень і повноту видів вищевказаних деформацій

3. Для підвищення контролю за точностю геодезичних досліджень на наглядових станціях необхідно розробити методику одночасних вимірів перевищень і довжин ліній між реперами цифровим нівеліром DINI з послідуючим порівнянням аналогічних вимірів зроблених електронним тахеометром SOKKIA.

4.Провести серії спостережень на наглядових станціях в посушливий період і після затяжних дощів з великою кількістю осадків для виявлення зон розташування посадочних грунтів під об’єктами.

Список використаних джерел

1. ДБН В.1.2-5:2007 « Науково-технічний супровід будівельних об'єктів».- Київ,2007.

2.ДСТУ Б В.2.1-30:2014 «Грунти.Методи вимірювання деформацій основ будинків і споруд».-Київ,2015.

3. «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов».М.Недра,1976.
4. Инструкция по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и сланцевых месторождениях.,М., «Недра»,1989.

5. Яценко В.Н. и др.. «Методические указания по наблюдениям за сдвижением горных пород и за подрабатываемыми сооружениями». ВНИМИ.Ленинград,1997г.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас