Ім'я файлу: molv_2018_11(2)__144.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 272кб.
Дата: 06.02.2023
скачати

«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1107
© данилюк М.і., Мирончук о.р., 2018
удК 338.434
теОретичні аспекти пОлітики управління ОснОвним капіталОм
на підприємстві в сучасних умОвах
данилюк м.і., мирончук О.р.
чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у статті розкриваються теоретичні аспекти політики управління основним капіталом на підприємстві в сучасних умовах. в результаті аналізу наукових джерел з’ясовано, що існує взаємозалежність між категоріями «основний капітал» та «основні засоби». визначено мету та завдання політики управління основним капіталом підприємства. досліджено, що управління основним капіталом підприємства полягає у забезпеченні максимально ефективного використання при мінімальних затратах на утримання та об- слуговування. висвітлено, що ефективне управління основними засобами підприємства досягається за рахунок балансу всіх факторів виробництва. виявлено, що ключовою складовою політики управління основним капіталом на підприємстві є комплексний аналіз використання та відтворення основних засобів. обґрунтовано, що реалізація ефективної стратегії управління відтворенням і використанням основного капіталу підприємства неможлива без урахування фінансової складової господарської діяльності. розро- блено комплексний алгоритм управління основними засобами на підприємстві, що забезпечує визначення ефективності порядку використання та оновлення основних засобів та впливає на основні бізнес-процеси, пов'язані з виробничою діяльністю підприємства.
ключові слова: управління, основний капітал, основні засоби, відтворення, ефективність, оптимізація.
П
остановка проблеми. основою розвитку будь-якої соціально-економічної систе- ми є стабільна, витривала в часі, безпечна її діяльність в довгостроковій перспективі. од- ним із ключових елементів, без якого неможли- во забезпечити функціонування підприємства,
є основний капітал, структура та параматри кругообігу якого відіграють вагому роль у про- цесі створення кінцевого продукту. забезпечення ефективного його використання може стати як складовою успіху, так і причиною неаргументо- ваного зростання собівартості продукції та нада- них послуг. ефективність діяльності будь-якого суб’єкта господарювання насамперед залежить від вибору правильно обгрунтованої стратегії управління основним капіталом підприємства. надзвичайно важливим є питання розроблення та реалізації ефективного механізму прийняття управлінських рішень із визначенням структури та складу основного капіталу, а також оптималь- ної структури джерел його формування.
виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. в умовах реформування економіки україни незаперечним є той факт, що фінансові ресурси відіграють важливу роль в ефективно- му функціонуванні господарської системи кра-
їни і є визначальним чинником процесу відтво- рення основного капіталу. діяльність будь-якого економічного суб’єкта залежить від факторів ви- робництва, ключовим з яких є основний капітал. як найважливіша та суттєва категорія в діяль- ності підприємства, основний капітал характери- зує матеріально-технічну базу виробництва, тому необхідні подальші дослідження та формаліза- ція поняття основного капіталу та політики його управління з урахуванням сучасного розвитку відносин власності, досягнень науково-технічного прогресу та чинного законодавства.
аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретичні та практичні аспекти щодо політики управління основного капіталу підприємства до- сліджували вітчизняні науковці, такі як: в. гуля
[9], а. Кулагина [7], г. алексін [8], о. ватченко
[10], в. Блонська [11], Є. гнатенко [12] та ін. Проте в управлінні основним капіталом на сьогоднііснує низка невирішених питань, зокрема щодо ефек- тивного механізму управління та формування основного капіталу, а також визначення опти- мального співвідношення рівня рентабельності та рівня ризику функціонування підприємства в сучасних умовах.
формулювання цілей статті. Мета даного на- укового дослідження полягає в обгрунтованні ви- бору оптимальної стратегії управління основним капіталом підприємства з урахуванням сучасних умов господарювання.
виклад основного матеріалу. аналіз історич- ного контексту, діючої нормативної бази і на- уково-технічної літератури свідчить, що до ви- значення сутності основного капіталу не існує
єдиного підходу. низка науковців використову- ють поняття «основні фонди», інші – «основний капітал», у нормативно-правових актах та стан- дартах бухгалтерського обліку вживається по- няття «основні засоби», і переважна більшість сучасних науковців також дотримуються саме цієї термінології у своїх дослідженнях, вважаю- чи бухгалтерський термін «основні засоби» си- нонімом економічного поняття «основні фонди». розглянемо наукові підходи до визначення по- няття «основні засоби» (табл. 1).
з представлених в табл. 1 визначень може- мо визначити основні підходи науковців до ви- значення сутності основних засобів:засоби праці для організації процесу виробництва;матеріальні активи, що підприємство утримує з певною метою;активи, що беруть участь у кругообігу ка- піталу, не змінюючи при цьому свою матеріальну форму;активи, що багатократно приймають участь у процесі виробництва і (внаслідок зносу) пере- носять свою вартість на новостворену продукцію частинами;стратегічний ресурс підприємства.
Поділяємо погляди а. Кулагиної [7, с. 76], що поняття «основні фонди», «основний капітал»,
«основні засоби» не є тотожними, а характери- зують різні стадії руху капіталу. Можна сказа- ти, що це є етапи перетворення грошових коштів у речову форму.

«Молодий вчений» • № 11 (63) • листопад, 2018 р.
1108
економічні науки узагальнюючи викладені підходи з приводу визначення сутності категорій «основні фонди»,
«основний капітал», «основні засоби» можна запро- понувати узагальнене визначення поняття осно- вного капіталу підприємства. Під основним капі- талом ми розуміємо суму вартостей, одержаних з різних джерел та інвестованих в необоротні ак- тиви з певною метою отримання економічної виго- ди або додаткової вартості. Проте, ознака інвесту- вання найбільш якісно відрізняє сутність категорії
«основний капітал» від категорії «основні засоби», яка відображає форму існування вартості основно- го капіталу на даний час. тому вважаємо допусти- мим рівнозначне використання категорії «основний капітал» при дослідженнях та аналізі основних за- собів підприємств, як складової основного капіталу.
ефективне використання основних засобів спонукає до мінімізації потреб у введені нових виробничих потужностей, і як результат, до максимізації прибутку підприємтсва.Покращен- ня використання основних засобів означає також пришвидшення їх оборотності, що в свою чергу сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах морального та фізичного зносу, при- швидшення темпів оновлення основних засобів.
Проводячи аналіз складу, структури та стану основних засобів необхідно конкретно і чітко вка- зати роль основних засобів у виробничому про- цесі, факторах, які впливають на використання основних засобів. серед різноманітної кількос- ті методів аналізу ефективності використання основних засобів,слід виділити насамперед ме- тоди економічного аналізу, які призводять до- підвищення ефективності використання основ- них засобів підприємства, а також до зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.основою цього підходу є те, що ефективна оцінка та управління основними засобами близь- ко пов'язані і з іншим завданням сучасного роз- витку суспільства, а зокрема підвищенням якості продукції виробленої продукції, оскільки в умо- вах ринкової конкуренції швидше реалізується
і користується попитом якісна продукція.
на думку г. алексіна [8, с. 86], головною ме- тою управління основним капіталом підприєм- ства є забезпечення максимально ефективного використання при мінімальних затратах на утри- мання та обслуговування. основними завданнями управлінням основного капіталу є:
– формування достатнього обсягу основного капіталу, що забезпечить необхідні темпи еко- номічного та фінансового розвитку підприємства;
– оптимізація розподілу сформованого осно- вного капіталу за напрямами використання та видами діяльності;
– забезпечення умов досягнення максималь- ного доходу основного капіталу при запланова- ному рівні фінансового ризику;
– забезпечення мінімізації фінансового ризи- ку, пов`язаного з використанням основного капі- талу, при запланованому рівні його дохідності;
– забезпечення постійної фінансової рівнова- ги підприємства;
– забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку саме його за- сновників;
– забезпечення фінансової гнучкості підпри-
ємства [9, с. 95].
Політика управління основним капіталом під- приємства передбачає постійне здійснення процесу перегляду наявного складу основних засобів і по- рівняння його з отриманими фінансовими резуль- татами впродовж аналізованого періоду. При цьо- му використовується це порівняння з попередніми роками і визначається при якій політиці і при якій структурі виробничих засобів підприємство пра- цювало найрентабельніше і на разі визначаються шляхи оптимізації складу виробничих фондів.
о. ватченко [10, с. 195] вважає, що важливою складовою управління основним капіталом під- приємства є прогнозування величини відтворен- ня основних засобів. це дозволяє оцінити тенден- цію загальної потреби підприємства в основних засобах для підтримки обсягів виробництва про- дукції на рівні платоспроможного попиту з ура- хуванням динаміки цін на ринку товарів і послуг.
таблиця 1
наукові підходи до визначення поняття «основні засоби»
авторський
підхід
характеристика
Бутинець т.а.
[1, с. 22]
вкладений капітал і, відповідно, повинні обліковуватися за собівартістю, їх можна прирівняти до витрат майбутніх періодів (динамічний баланс); основні засоби розуміються як ресурс, що знаходиться на підприємстві (статичний баланс)
Бутинець Ф.Ф.
[2, с. 224]
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк експлуатації яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
Баранік о.о. [3] засоби праці виробничого та невиробничого призначення
Михайлов а.М.
[4, с. 157]
активи, які беруть участь у декількох операційних циклах, не втрачаючи при цьому свою натурально-речову форму, переносять свою вартість на знов створену продукцію частинами у вигляді нарахованоїамортизації, строк корисного використання яких перевищує один рік та від використання яких підприємство очікує економічну вигоду загородиш а.г., усач Б.Ф., хом'як р.л.
[5, с. 143]
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
цал-цалко Ю.с.
[6, с. 197]
речові необоротні (неспоживчі) об’єкти, що, як передбачається, будуть використовуватися більше
365 календарних днів з дати введення в експлуатацію (операційного циклу, якщо він довший за рік) для потреб, процесу виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, вартість яких більша величини, яка визначена підприємством для малоцінних необоротних матеріальних активів

«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
1109
реалізація ефективної стратегії управління від- творенням і використанням основного капіталу підпри-
ємства неможлива без ура- хування фінансової складо- вої господарської діяльності. наявність різних джерел фінансування відтворюваль- ного процесу, які відносять- ся як до власних коштів підприємства, так і до по- зикових, сформовані умови
їх залучення і можливі тен- денції зміни, все це дозво- ляє здійснити теоретичне обґрунтування підходів до побудови ефективної схеми фінансування інвестиційних вкладень в основний капітал підприємства. на думку в. Блонської
[11, с. 254], для контролю ді-
євості та оцінки прийнятих рішення в галузі управлін- ня основним капіталом під- приємства використовується відповідна система аналітич- них показників. діагностика процесу відтворення і вико- ристання основного капіталу підприємства за допомогою такої системи аналітичних показників дозволить відсте- жувати зміни в економічній системі та своєчасно вносити корективи у разі її незадовільного розвитку. роз- роблені теоретичні положення дозволяють сфор- мувати ефективну ланку управління основним капіталом, реалізація якої призведе до досягнен- ня сформульованої підприємством цілі та місії діяльності.
на рисунку 1 подано етапи та заходи по управлінню основними засобами підприємства.
розроблені теоретичні положення дозволя- ють сформувати ефективну ланку управління основним капіталом, реалізація якої призведе до досягнення сформульованої підприємством цілі та місії діяльності.
реалізація розробленої політики може бути досягнута у результаті застосування фінансо- вого механізму управління основним капіталом підприємства, який включає:
– формування цілей і завдань управління основним капіталом;
– модернізація методики аналізу ефективнос- ті використання основного капіталу;
– розроблення та аналіз напрямків оптиміза- ції процесу управління основного капіталом;
– розробка загальної стратегії управління основним капіталом.
ефективність управління основними засоба- ми залежить перш за все від їх технічного ста- ну, ступеня оновлення і зносу. високий ступінь зносу і поганий технічний стан призводять до зниження капіталовіддачі. і навпаки, своєчасне оновлення основних фондів шляхом придбання, будівництва нових, реконструкції та ремонту старих об'єктів сприяє підвищенню продуктив- ності їх використання.
ефективне управління основними засобами підприємства досягається за рахунок балансу всіх факторів виробництва, а також впроваджен- ням інтенсивних технологій на всіх стадіях ви- робництва продукції.
висновки з проведеного дослідження та пер- спективи подальших розвідок. управління основ- ним капіталом на підприємстві слід розглядати в контексті функціонування основних засобів.
Ключовою складовою політики управління осно- вним капіталом на підприємстві є комплексний аналіз використання та відтворення основних засобів. це дає змогу в цілому оцінити рівень потреби підприємства в основних засобах для забезпечення необхідних обсягів виробництва продукції відносного рівня платоспроможного попиту з урахуванням цінової політики на рин- ку товарів і послуг. в свою чергу, це дозволить визначити можливості досягнення стратегічних орієнтирів в довгостроковій перспективі за ра- хунок виявлення потреби в конкретних видах основних засобів. в цілому ефективність діяльності підприєм- ства більшою мірою залежить від рівня роз- витку та вдосконалення системи управління основним капіталом, адже основний капітал на підприємстві займає вагоме місце та завжди
є необхідною складовою його діяльності – від моменту створення до його ліквідації або реор- ганізації.
Оцінка та визначення становища підприємства на ринку
Моніторинг та оцінка використання основних засобів на підприємстві
Організаційно- підготовчий етап
Дослідницький етап
Комплексний аналіз використання та відтворення основних засобів на підприємстві
Виявлення напрямків оптимізації використання основних засобів
Планово- розробний етап
Вибір оптимального проекту відтворення основних засобів на підприємстві
Розробка стратегії орієнтованої на ефективне використання основних засобів
Етап практичної реалізації
Оцінка ефективності використання та оновлення основних засобів
Моніторинг етапів стратегічного планування
рис. 1. комплексний алгоритм управління основними засобами
на підприємстві
Джерело: удосконалено автором з використанням [12, с. 102]

«Молодий вчений» • № 11 (63) • листопад, 2018 р.
1110
економічні науки
список літератури:
1. Бутинець т.а. основні засоби: точка зору економіста. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. вип. 2(23). с. 22-36.
2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник. житомир: рута, 2001. 224 с.
3. Бараннік о. Проблемні питання податкового обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів. url: http://sоphus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampоdilsk/sekcija_2_2012_12_11_12/prоblemni_pitannja_
pоdatkоvоgо_оbliku_vitrat_na_remоnt_ta_pоlipshennja_оsnоvnikh_zasоbiv/12-1-0-268.
4. Михайлов а.М. основні засоби: визначення та класифікація. вісник сдау. 2011. вип. 1(10). с. 156-159.
5. загородиш а.г., усач Б.Ф., хом'як р.л. Бухгалтерський облік та аудит підприємницької діяльності : [навч. посіб.]. львів, 2008. 208 с.
6. цал-цалко Ю.с. Фінансовий аналіз: підручник. К.: центр навчальної літератури, 2008. 566 с.
7. Кулагина а.а. Понятие и сущность основных производственных фондов. Экономика и бизнес: теория и прак- тика. 2016. № 2. с. 75-77.
8. алексін г.о. управління основним капіталом як оперативна складова фінансової стратегії підприємств. науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук, праць. 2016. № 3. с. 85-90.
9. гуля в.с. особливості здійснення внутрішнього контролю використання основних засобів на підприємстві. вісник студентського наукового товариства «ватра». 2015. випуск 22. с. 91-102.
10. ватченко о.Б. управління капіталом підприємства. економічний простір. 2016. № 50. с. 193-200.
11. Блонська в.і. діагностика управління капіталом підприємства. науковий вісник нлту україни. 2015. вип. 19. с. 252-258.
12. гнатенко Є.П. алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві. економічний аналіз: зб. наук. пр. тернопіль: вПц тнеу «економічна думка», 2016. т. 26. № 1. с. 99-105.
данилюк м.и., мирончук О.р.
черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
теОретические аспектЫ пОлитики управления ОснОвнЫм
капиталОм на предприятии в сОвременнЫх услОвиях
аннотация
в статье раскрываются теоретические аспекты политики управления основным капиталом на предпри- ятии в современных условиях. в результате анализа научных источников выяснено, что существует взаимозависимость между категориями «основной капитал» и «основные средства». определены цели и задачи политики управления основным капиталом предприятия. доказано, что управление основ- ным капиталом предприятия заключается в обеспечении максимально эффективного использования при минимальных затратах на содержание и обслуживание. освещены, что эффективное управление основными средствами предприятия достигается за счет баланса всех факторов производства. выяв- лено, что ключевой составляющей политики управления основным капиталом предприятия является комплексный анализ использования и воспроизводства основных средств. обосновано, что реализация эффективной стратегии управления воспроизведением и использованием основного капитала пред- приятия невозможна без учета финансовой хозяйственной деятельности. разработан комплексный алгоритм управления основными средствами на предприятии, обеспечивает определение эффектив- ности порядка использования и обновления основных средств и влияет на основные бизнес-процессы, связанные с производственной деятельностью предприятия.
ключевые слова: управление, основной капитал, основные средства, воспроизведение, эффективность, оптимизация.
danylyuk m.i., myronchuk O.r.
yuriy fedkovych chernivtsi national university
theOreticAL Aspects Of the fixed cApitAL mAnAgement pOLicY
in Business in mOdern cOnditiOns
summary
the article reveals the theoretical aspects of the policy management of fixed capital on the enterprise in modern conditions. as a result of the analysis of scientific sources, it became clear that there is an interde- pendence between the categories of «fixed capital» and «fixed assets». the purpose and tasks of the policy management of fixed capital on the enterprise are determined. it was investigated that the management of the capital on the enterprise is to ensure the most effective use with minimum maintenance and main- tenance costs. it is highlighted that effective management of fixed assets on the enterprise is achieved at the expense of balance of all factors of production. it was revealed that the key component of the capital management policy on the enterprise is the complex analysis of the use and reproduction of fixed assets. it is substantiated that realization of an effective strategy for managing the reproduction and use of fixed capital on the enterprise is impossible without taking into account the financial component of economic activity. the complex algorithm of management of fixed assets on the enterprise is developed, which pro- vides determination of efficiency of the order of use and updating of fixed assets and influences on the main business processes related to the production activity on the enterprise.
keywords: management, fixed capital, fixed assets, reproduction, efficiency, optimization.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас