Ім'я файлу: NMK-mag_1.doc
Розширення: doc
Розмір: 109кб.
Дата: 13.09.2021

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 4


СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІМАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Київ – 2016
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Сучасні психологічні теорії особистості» передбачає засвоєння знань про суть особистості, як однієї з базових категорій, у вітчизняній та зарубіжній психології.

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти сучасних психологічних знань про суть особистості як теоретичної основи для підготовки психолога до наукової та практичної діяльності. Основним завданням вивчення дисципліни є поглиблення, систематизація та узагальнення знань здобувачі вищої освіти про особистість як базову категорію психології.

У результаті вивчення дисципліни "Сучасні психологічні теорії особистості" здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

 • психологічні погляди на суть особистості;

 • детермінанти особистісного розвитку людини;

 • структуру особистості, суть її компонентів (за А.Г. Ковальовим, К.К. Платоновим, С.Д. Максименком, В.В. Рибалкою, А.А. Бодальовим, Л.І. Божович, А.В. Петровським та ін.);

 • класифікацію вітчизняних та зарубіжних теорій особистості;

 • зарубіжні теорії особистості;

уміти:

 • розкривати суть особистості та її властивостей;

 • визначати місце особистості та особистісних властивостей у системі психологічних знань;

 • визначати теоретичні засади розв'язання дослідницьких та практичних проблем особистості;

 • вербалізувати та використовувати знання, добирати адекватні приклади для пояснення теоретичних положень тощо.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назви тем

Всього годин

Із них:

Самостійна робота

Лекції

Семінари

Практичні заняття

Тема 1. Проблема суті особистості у сучасній психології

35

2

232

Тема 2. Вітчизняні психологічні теорії особистості

37

2

4

2

32

Тема 3. Зарубіжні психологічні теорії особистості

34

2

232

Форма підсумкового контролю – залік

2

Всього:

108

6

4

2

96


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Індивід – окремий представник людини як біологічної істоти; як носій природніх властивостей, які даються людині від народження щоб бути самостійним живим організмом.

Особистість – соціально–психологічна сутність людини, яка формується в результаті засвоєння нею суспільного досвіду людства. Особистість – це цілісне системне утворення, сукупність соціально–значущих психічних властивостей, відношень і дій індивіда, що склалися в процесі онтогенезу та визначають його поведінку як поведінку суб'єкта діяльності та спілкування.

Індивідуальність – продукт злиття соціального та біологічного (тобто індивідного та особистісного) в індивідуальному розвитку людини. Індивідуальність вказує на психофізичну цілісність людини і як індивіда, і як особистості, на її неповторність.

Соціалізація – процес формування особистості в певних соціальних умовах за умови засвоєння людиною соціального досвіду, в ході якого вона перетворює соціальний досвід у власні цінності та орієнтації, вибірково залучає до своєї системи поведінки ті норми і шаблони, які прийняті в суспільстві. Соціалізація розглядається як одна з детермінант становлення особистості.

Індивідуалізація – процес набуття людиною все більшої самостійності, формування власного унікального способу життя та власного внутрішнього світу на основі становлення самосвідомості. Цей процес уможливлює самодетермінацію формування особистості – особистість сама починає організовувати особисте життя, власний розвиток, в тому числі особистісний.

Самосвідомість – усвідомлення себе як усталеної, більш–менш визначеної одиниці, яка зберігається незалежно від змінних умов (усвідомлення своєї ідентичності). Суть самосвідомості розкривається через такі поняття як "Я–концепція", самооцінка, рівень домагань.

Спрямованість особистості – системоутворююча психічна властивість особистості, яка визначає її психічний склад: це система спонук, яка визначає вибірковість відношень та активності людини. Суть спрямованості розкривається через поняття: потреба, мотив, потяг, бажання, установка, життєві цілі та плани, інтерес, ідеал, світогляд, переконання, ціннісні орієнтації.

Здібності – психічна властивість особистості, яка забезпечує відносну легкість та високу якість оволодіння діяльністю та її виконання. Суть здібностей розкривається за допомогою понять: задатки, схильність (нахили), обдарованість, талант, геніальність.

Темперамент – психічна властивість особистості, яка характеризується динамікою протікання психічної діяльності.

Характер – психічна властивість особистості, яку складає сукупність відносно сталих її рис, у яких відображається ставлення до навколишнього світу та які визначають стиль її поведінки з людьми в типових умовах.
ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

 1. Бех І.Д. Від волі до особистості. – К.: Україна–Віта, 1995.

 2. Бодалев А.А. Психология о личности. – М.: МГУ, 1988.

 3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 4. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность. – Дубна, 2005.

 5. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. – М., 2005.

 6. Загальна психологія: Підруч. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська,
  З.В. Огороднійчук та ін. – Вид. 2–е, перероб. і доп. – К.: Каравела, 2012.

 7. Иванников В.А. Основы психологи: Курс лекций. – СПб.: Питер, 2010.

 8. Индивид, субъект, личность, индивидуальность в дифференцированной представленности и интегральном определении человека / От ред.
  Э.В. Сайко // Мир психологии.
  2007. № 1 (49). – С. 312.

 9. Ковалев А.Г. Психологическая структура личности / Под ред.
  В.В. Богословского // Общая психология. – М.: Просвещение, 1981. –
  С. 70–73.

 10. Ковалев А.Г. Психология личности. – М., 1970.

 11. Козубовский В.М. Общая психология: личность. – Минск, 2006.

 12. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: Схеми, опорні конспекти. – К.: Ніка–Ценр, 2009.

 13. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 2005.

 14. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1983. – С. 195–200.

 15. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості. – К., 2003.

 16. Логинова Н.А. Разработка проблемы биологического и социального в комплексных исследованиях человека в целях психологического познания // Мир психологии. – 2006. – № 1. – С. 85–95.

 17. Ломов Б.Ф. Методологичекие и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984.

 18. Макарова И.В. Общая психология. Краткий курс лекций. – М.: Юрайт–Издат, 2011.

 19. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2008.

 20. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Центр учбової літ–ри, 2004.

 21. Максименко С.Д. Психологія особистості. – К.: Вид–во Тов. КММ, 2007.

 22. Максименко С.Д., Мул С.А. Структура особистості: теоретико–методологічний аспект // Проблеми сучасної психології. – 2009. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 3–13.

 23. Маркин В.Н. Личность в категориальном ряду: индивид, субъект, личность, индивидуальность (психолого–акмеологический анализ) // Мир психологии. – 2007. – № 1. – С.45–54.

 24. Мерлин В.С. Структура личности: характер, способности, самосознание. – Пермь, 1990.

 25. Мироненко И.А. Современные теории в психологии личности. – СПб., 2003.

 26. Немов Р.С. Общая психология: краткий курс. – СПб.: Питер, 2011.

 27. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: "Юрайт", 2013.

 28. Общая психология / Под ред. В.В. Богословского и др. – М.: Просвещение, 1981.

 29. Палей И.М., Гербачевский В.К. Проблемы личности в курсе психологии. – Л.: ЛГУ, 1972.

 30. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избранные труды. – М.: Педагогика, 1984. – С. 228–257.

 31. Платонов К.К. О системе психологии. – М.: Мысль, 1972. – С. 121–145, 178–184.

 32. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986.

 33. Психология личности: Словарь–справочник / Под ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.

 34. Психологія / За ред.. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2005.

 35. Реан А.А. Психология личности. – СПб.: Питер, 2013.

 36. Рибалка В.В. Психологічна структура особистості / За ред.
  Ю.Л. Трофімова // Психологія. – К.: Либідь, 2001. – С. 116–122.

 37. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології. – К., 2006.

 38. Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. – 2006.

 39. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Личность. Характер. – М.: Наука, 1984.

 40. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

 41. Теории личности в западноевропейской и американской психологии: Хрестоматия по психологии личности / [ред. – сост. Д.Я. Райгородский]. – Самара: Дом "Бахрах", 1996.

 42. Фельдштейн Д.И. Социализация и индивидуализация – содержание процесса социального взросления // Социальное развитие в пространстве –времени детства. – М.: Моск. психолого–соц. ин–т Флинта,1997. –
  С. 67 – 141.

 43. Фрейд. А. Психология Я и защитные механизмы. – М., 1993.

 44. Хохліна О.П. Загальна психологія: Метод. реком. з підгот. до держ. екз. – К.: НАВС, 2011.

 45. Хохліна О.П. Особистість у контексті проблеми соціалізації аномальної дитини // Зб. наук. пр. Кам'янець–Подільського нац. ун–ту ім. І. Огієнка. (Серія соціально–педагогічна). – Вип. 20. – У 2 ч. – Ч. 1. – Кам'янець–Подільський: Медобори–2006, 2012. – С. 257–265.

 46. Хохліна О.П. Саморегуляція як показник особистісного зростання учнів спеціальних освітніх закладів // Вісник Кам'янець–Подільського нац. ун–ту ім. І. Огієнка. (Корекційна педагогіка і психологія) / За ред.
  О.М. Вержиховської, В.І. Співака. – Вип. 4. – Кам'янець–Подільський: Медобори–2006, 2013. – С. 226–231. (У співавторстві з Хохліною І.В.).

 47. Хьелл Л., Щиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). – СПб.: Питер, 1999.ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Проблема суті особистості у сучасній психології

Визначення особистості на основі співставлення споріднених понять (“людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”, “суб’єкт та об’єкт впливів”, «особа»). Людина як індивід. Індивідні властивості. Людина як особистість. Людина як індивідуальність. Людина як суб’єкт та об’єкт впливів.

Проблема детермінації становлення особистості. Біологічне та соціальне як детермінанти становлення особистості. Соціалізація та індивідуалізація як детермінанти становлення особистості. Особистість у контексті проблеми соціалізації та індивідуалізації людини. Соціалізація як детермінанта становлення особистості. Індивідуалізація як детермінанта становлення особистості. Самосвідомість та рефлексія як основа індивідуалізації. Саморегуляція у контексті особистісного становлення. Проблема ознак, критеріїв та рівнів сформованості особистості.
Тема 2. Вітчизняні психологічні теорії особистості

Проблема структури особистості. Структура особистості у вітчизняній психології: за А.Г.Ковальовим, К.К.Платоновим, С.Д.Максименком, В.В.Рибалкою, О.О.Бодальовим, Л.І.Божович, А.В.Петровським та ін. Їх порівняльна характеристика. Психологічний зміст основних структурних компонентів особистості.

Класифікація та суть основних вітчизняних психологічних теорій особистості. Теорії у контексті розуміння структури особистості. Теорії у контексті розуміння місця біологічного та соціального в суті та структурі особистості. Теорії особистості Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, О.М.Леонтьєва.
Тема 3. Зарубіжні психологічні теорії особистості

Класифікація зарубіжних психологічних теорій особистості.

Теорії особистості в контексті глибинної психології (психоаналіз Фрейда, аналітична психологія Юнга, індивідуальна психологія Адлера та ін.).

Теорії особистості у контексті вершинної психології:

 • гуманістичної психології Роджерса, Маслоу, Мей та ін.;

 • теорії ролей (Мід, Блумер, Гофман, Кун та ін.);

 • психодрами Морено;

 • когнітивної психології (Найсер, Еліс, Бек, Келі та ін.);

 • біхевіоризму (Уотсон, Торндайк та ін.).

Теорії особистості в контексті сполучення глибинної та вершинної психології:

 • епігенетична теорія Еріксона;

 • онтопсихологія Менегетті та ін.

Факторні теорії особистості: Кеттелла, Айзенка, Олпорта, Коста та ін.

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Проблема суті особистості у сучасній психології

Лекція – 2 год.

 1. Суть особистості.

 2. Детермінація становлення особистості.

 3. Ознаки, критерії, рівні сформованості особистості.


Тема 2. Вітчизняні психологічні теорії особистості

Лекція – 2 год.

 1. Проблема структури особистості у вітчизняній психології. Основні структури особистості.

 2. Психологічний зміст основних структурних компонентів особистості.

 3. Класифікація та суть основних вітчизняних психологічних теорій особистості.Тема 3. Зарубіжні психологічні теорії особистості

Лекція – 2 год.

 1. Класифікація зарубіжних психологічних теорій особистості.

 2. Теорії особистості в контексті глибинної психології.

 3. Теорії особистості у контексті вершинної психології.

 4. Теорії особистості в контексті сполучення глибинної та вершинної психології.

 5. Факторні теорії особистості.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Проблема суті особистості у сучасній психології

Семінарське заняття – 2 год.

 1. Суть та співвідношення понять "людина", "індивід", "особистість", "індивідуальність", "суб'єкт та об'єкт впливів", "особа".

 2. Суть особистості у контексті проблеми детермінації становлення особистості:

 • біологічне та соціальне у становленні особистості;

 • соціалізація та індивідуалізація у становленні особистості.

 1. Проблема ознак, критеріїв та рівнів сформованості особистості.


Література: [1–13, 15, 17, 18, 20–24, 26, 27, 29, 32, 36, 39, 40, 42, 44–46]
Тема 2. Вітчизняні психологічні теорії особистості

Семінарське заняття – 2 год.

1. Структура особистості у концепціях вітчизняних авторів:

2. Надати порівняльну характеристику структур особистості.
Література: [1–13, 15, 19–21, 24, 25, 27, 30, 31, 34–38, 44]
Тема 3. Зарубіжні психологічні теорії особистості

Семінарське заняття – 2 год.

 1. Теорії особистості в контексті глибинної психології (на прикладі психоаналізу Фрейда, аналітичної психології Юнга).

 2. Теорії особистості у контексті вершинної психології (на прикладі гуманістичної психології (Роджерс, Маслоу) та біхевіоризму (Уотсон, Торндайк).

 3. Теорії особистості в контексті сполучення глибинної та вершинної психології (на прикладі епігенетичної теорії Еріксона).

 4. Факторні теорії особистості.


Література: [1–13, 24, 27, 31, 36, 41, 47]
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих питань дисципліни. Самостійна робота передбачає також підготовку відповідей на наступні запитання.

 1. Людина як особистість та індивідуальність.

 2. Детермінанти становлення особистості.

 3. Теорія С.Д.Максименка

 4. Особистість в «описовій психології» В. Дільтея й Е. Шпрангера

 5. Типологія особистостей О.Ф. Лазурського

 6. Фрейдизм і неофрейдизм

 7. Гуманістичні теорії особистості

 8. Теорії особистості у французькій соціологічній школі

 9. Особистість у культурно-історичній теорії Л.С. Виготського

 10. Особистість у логотерапії В. Франка

 11. Особистість у теорії С.Л. Рубинштейна

 12. Теорія діяльності О.М. Леонтьева та поняття особистості

 13. Погляди Б.Г. Ананьева на особистість

 14. Суть та співвідношення понять "людина", "індивід", "особистість", "індивідуальність", "суб'єкт та об'єкт впливів", "особа".

 15. Суть особистості у контексті проблеми детермінації становлення особистості:

 16. біологічне та соціальне у становленні особистості;

 17. соціалізація та індивідуалізація у становленні особистості.

 18. Проблема ознак, критеріїв та рівнів сформованості особистості.

 19. 12. Концепція особистості Г.С Костюка Теорії особистості в контексті глибинної психології (на прикладі психоаналізу Фрейда, аналітичної психології Юнга).

 20. Теорії особистості у контексті вершинної психології (на прикладі гуманістичної психології (Роджерс, Маслоу) та біхевіоризму (Уотсон, Торндайк).

 21. Теорії особистості в контексті сполучення глибинної та вершинної психології (на прикладі епігенетичної теорії Еріксона).

 22. Психологічний зміст основних структурних компонентів особистості.

 23. Загальна характеристика самосвідомості особистості.

 24. Загальна характеристика спрямованості особистості.

 25. Загальна характеристика характеру особистості.

 26. Загальна характеристика здібностей особистості.

 27. Загальна характеристика темпераменту особистості.

 28. Факторні теорії особистості.

 29. Структура особистості у концепціях вітчизняних авторів:

 30. Надати порівняльну характеристику структур особистості.ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Визначення особистості на основі співставлення споріднених понять "людина", "індивід", "особистість", "індивідуальність", "суб'єкт та об'єкт впливів", "особа".

 2. Співвідношення суті понять "індивід" та "особистість".

 3. Людина як індивід.

 4. Індивідні властивості людини (за Б.Г. Ананьєвим).

 5. Людина як особистість.

 6. Людина як індивідуальність.

 7. Людина як суб'єкт та об'єкт впливів.

 8. Детермінанти становлення особистості.

 9. Проблема біологічного та соціального як детермінант становлення особистості.

 10. Суть особистості у контексті проблеми детермінації її становлення.

 11. Соціалізація як детермінанта становлення особистості.

 12. Індивідуалізація як детермінанта становлення особистості.

 13. Суть самосвідомості та рефлексії у контексті проблеми особистісного становлення.

 14. Суть саморегуляції у контексті проблеми особистісного становлення.

 15. Проблема критеріїв сформованості особистості.

 16. Проблема ознак сформованості особистості.

 17. Проблема рівнів сформованості особистості.

 18. Проблема структури особистості.

 19. Структура особистості у вітчизняній психології.

 20. Структура особистості А.Г. Ковальова.

 21. Структура особистості К.К. Платонова.

 22. Структура особистості С.Д. Максименка.

 23. Структура особистості В.В. Рибалки.

 24. Одновимірні структури особистості у вітчизняній психології.

 25. Двовимірні структури особистості у вітчизняній психології.

 26. Тривимірні структури особистості у вітчизняній психології.

 27. Порівняльна характеристика структур особистості вітчизняних психологів.

 28. Концепція персоналізації А.В. Петровського.

 29. Психологічний зміст основних структурних компонентів особистості.

 30. Загальна характеристика самосвідомості особистості.

 31. Загальна характеристика спрямованості особистості.

 32. Загальна характеристика характеру особистості.

 33. Загальна характеристика здібностей особистості.

 34. Загальна характеристика темпераменту особистості.

 35. Класифікація основних вітчизняних психологічних теорій особистості.

 36. Суть особистості у контексті проблеми біологічного та соціального в людині.

 37. Теорія особистості Л.С. Виготського.

 38. Теорія особистості С.Л. Рубінштейна.

 39. Теорія особистості О.М. Леонтьєва.

 40. Теорії особистості щодо суті та структури особистості у вітчизняній психології.

 41. Розуміння суті особистості у вітчизняній психології.

 42. Класифікація зарубіжних психологічних теорій особистості.

 43. Теорії особистості в контексті глибинної психології.

 44. Теорія особистості Фрейда.

 45. Теорія особистості Юнга.

 46. Теорія особистості Адлера.

 47. Теорії особистості у контексті вершинної психології.

 48. Теорії особистості у контексті вершинної психології: гуманістична психологія.

 49. Теорія особистості в гуманістичній психології Роджерса.

 50. Теорія особистості в гуманістичній психології Маслоу.

 51. Теорії особистості у контексті вершинної психології: теорія ролей (Мід, Блумер, Гофман, Кун та ін.).

 52. Теорії особистості у контексті вершинної психології: психодрама Морено.

 53. Теорії особистості у контексті вершинної психології: когнітивна психологія (Найсер, Еліс, Бек, Келі та ін.).

 54. Теорії особистості у контексті вершинної психології: біхевіоризм (Уотсон, Торндайк та ін.).

 55. Теорії особистості у контексті сполучення глибинної та вершинної психології: епігенетична теорія Еріксона; онтопсихологія Менегетті та ін.

 56. Епігенетична теорія особистості Еріксона.

 57. Факторні теорії особистості.

 58. Факторна теорія особистості Кеттелла.

 59. Факторна теорія особистості Олпорта.

 60. Факторна теорія особистості Коста.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас