Ім'я файлу: інформатика2016.docx
Розширення: docx
Розмір: 47кб.
Дата: 15.04.2020

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Реферат на тему:

«Сучасні інформаційні системи»


Реферат підготував студент

другого курсу, групи ГФ-2.

Осадчук Сергій Іванович

Викладач: Ісак Л.М.

«Переяслав-Хмельницький 2016 рік»

Зміст.

Вступ.

1. Поняття про інформаційні системи.

2. Історичні етапи розвитку інформаційних систем.

3. Основні процеси інформаційних систем.

4. Основні завдання інформаційних систем.

5. Місце ІС в професійній діяльності.

6. Основні етапи еволюції ІС.

Висновки.

Список використаної літератури.

Вступ.

Розвиток комп'ютерної інформаційної технології нерозривно пов'язаний з розвитком інформаційних систем, які в економіці використовуються для автоматизованого (людино-машинного) розв'язування економічних задач. Для розв'язування будь-якої задачі за допомогою комп'ютера необхідно створити інформаційне (забезпечити розрахунки потрібними даними) і математичне забезпечення (створити математичну модель розв'язування задачі, за якою складається програма для ЕОМ).

1.Поняття про інформаційні системи.

Під системою розуміють будь-який об'єкт, який одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних, взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою елементів. Системи значно відрізняються між собою як по складу, так і по головних цілям.

Елемент системи - частина системи, що має певне функціональне призначення. Складні елементи систем, у свою чергу складаються з простіших взаємозв'язаних елементів, часто називають підсистемами.

Організація системи - внутрішня впорядкованість, узгодженість взаємодії елементів системи, що виявляється, зокрема, в обмеженні різноманітності станів елементів в рамках системи.

Структура системи - склад, порядок і принципи взаємодії елементів системи, що визначають основні властивості системи. Якщо окремі елементи системи рознесені по різних рівнях і внутрішні зв'язки між елементами організовані тільки від вищих до нижчих рівнів і навпаки, то говорять про ієрархічну структуру системи. Чисто ієрархічні структури зустрічаються практично рідко, тому, кілька рас поширюючи це поняття, під ієрархічною структурою звичайно розуміють і такі структури, де серед інших зв'язків ієрархічні зв'язки мають основного значення.

Архітектура системи - сукупність властивостей системи, істотних для користувача.

Цілісність системи - принципова незвідність властивостей системи до суми властивостей окремих її елементів і, в той же час, залежність властивостей кожного елемента від його місця та функції всередині системи.

ІС - взаємопов'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовуваних для зберігання і, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети.

Інформаційна система - організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси.

2. Історичні етапи розвитку інформаційних систем.

Перші інформаційні системи з'явилися в 50-х рр.. У ці роки вони були призначені для обробки рахунків і розрахунку зарплати, а реалізовувалися на електромеханічних бухгалтерських рахункових машинах. Це призводило до деякого скорочення витрат і часу на підготовку паперових документів. Такі системи називаються системами обробки транзакцій. До транзакціях відносять наступні операції: виписка рахунків, накладних, складання платіжних відомостей та інші операції бухгалтерського обліку.

У 60-і рр.. засоби обчислювальної техніки отримали подальший розвиток: з'являються операційні системи, дискова технологія, значно поліпшуються мови програмування. З'являються системи управлінських звітів (СУО), орієнтовані на менеджерів, які приймають рішення.

У 70-і рр.. інформаційні системи продовжують активно розвиватися. У цей час з'являються перші мікропроцесори, інтерактивні дисплейні пристрої, технологія баз даних та дружнє по відношенню до користувача програмне забезпечення (засоби, що дозволяють працювати з програмою, не вивчаючи її опису). Ці досягнення створили умови для появи систем підтримки прийняття рішень (СППР). На відміну від систем управлінських звітів, які надають інформацію по заздалегідь встановленими формами звітності, СППР надають її в міру виникнення необхідності.

Існують 3 стадії прийняття рішення: інформаційна, проектна і стадія вибору. На інформаційної стадії досліджується середовище, визначаються події та умови, що вимагають прийняття рішень. На проектної стадії розробляються й оцінюються можливі напрями діяльності (альтернативи). На стадії вибору обґрунтовують і відбирають певну альтернативу, організовуючи спостереження за її реалізацією. Найважливішою метою СППР є забезпечення технологією формування інформації, а також технологічна підтримка прийняття рішення в цілому.

У 70-80-х рр.. в офісах почали застосовувати різноманітні комп'ютерні та телекомунікаційні технології, які розширили область застосування інформаційних систем. До таких технологій належать: текстова обробка, настільне видавництво, електронна пошта та ін. Інтеграцію цих технологій в одному офісі називають офісної інформаційною системою. ІС починають широко використовуватися як засіб управлінського контролю, підтримує і прискорює процес прийняття рішень.

1980-і рр.. характеризуються ще й тим, що інформаційні технології почали претендувати на нову роль в організації: компанії відкрили для себе, що інформаційні системи є стратегічною зброєю. Інформаційні системи цього періоду, надаючи вчасно потрібну інформацію, допомагають організації досягти успіху у своїй діяльності, створювати нові товари та послуги, знаходити нові ринки збуту, забезпечувати собі гідних партнерів, організовувати випуск продукції за низькою ціною і багато іншого.

3. Основні процеси інформаційних систем.

Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді схеми , що складається з блоків:

 • введення інформації з зовнішніх або внутрішніх джерел;

 • обробка вхідної інформації і представлення її у зручному вигляді;

 • висновок інформації для подання споживачам або передачі в іншу систему;

 • зворотний зв'язок - це інформація, перероблена людьми даної організації для корекції вхідної інформації;

 • Виведення інформації;

 • Зворотній зв'язок;

 • Апаратна і програмна частини інформаційної системи;

 • Персональні організації або інша інформаційна система;


Введення інформації

Обробка

Введення цифр
Апаратна і програмна частини.
Персональна організація або інші інформація


Повернення

4. Основні завдання інформаційних систем.

Основними завданнями інформаційних систем га сьогодні є:

Аналіз даних. Під інтерпретацією розуміється процес визначення змісту даних, результати якого мають бути погодженими і коректними. Зазвичай передбачається багатоваріантний аналіз даних.

Діагностика. Під діагностикою розуміється процес співвідношення об'єкту з деяким класом об'єктів і виявлення несправності в деякій системі. Несправність - це відхилення від норми. Таке трактування дозволяє з єдиних теоретичних позицій розглядати і несправність устаткування в технічних системах, і захворювання живих організмів, і всілякі природні аномалії.

Моніторинг. Основне завдання моніторингу - безперервна інтерпретація даних в реальному часі і сигналізація про вихід тих або інших параметрів за допустимі межі.

Проектування. Проектування полягає в підготовці специфікацій на створення «об'єктів» із заздалегідь визначеними властивостями. Під специфікацією розуміється весь набір необхідних документів - креслення, пояснювальна записка і т.д. Основні проблеми тут - здобуття чіткого структурного опису знань про об'єкт і проблема «сліду».

Прогнозування. Прогнозування дозволяє передбачати наслідки деяких подій або явищ на підставі аналізу наявних даних. Прогнозують системи логічно виводять вірогідні наслідки з заданих ситуацій.

Планування. Під плануванням розуміється знаходження планів дій, що відносяться до об'єктів, здатних виконувати деякі функції. У таких ЕС використовуються моделі поведінки реальних об'єктів з тим, щоб логічно вивести наслідки планованої діяльності.

Навчання. Під навчанням розуміється використання комп'ютера для навчання деякої дисципліни або предмету. Системи вчення діагностують помилки при вивченні якої-небудь дисципліни за допомогою ЕОМ і підказують правильні рішення.

Управління. Під керуванням розуміється функція організованої системи, що підтримує певний режим діяльності. Такого роду ЕС здійснюють управління поведінкою складних систем відповідно до заданих специфікацій.

Підтримка прийняття рішень. Підтримка прийняття рішень - це сукупність процедур, що забезпечує особу, яка приймає рішення, необхідною інформацією і рекомендаціями, що полегшують процес ухвалення рішення. Ці ЕС допомагають фахівцям вибрати і сформувати потрібну альтернативу серед безлічі виборів при ухваленні відповідальних рішень.

Основна відмінність завдань аналізу від завдань синтезу полягає в тому, що якщо в завданнях аналізу безліч рішень може бути перераховане і включене в систему, то в завданнях синтезу безліч рішень потенційно не обмежена і будується з вирішень компонент або проблем. Завданнями аналізу є: інтерпретація даних, діагностика, підтримка ухвалення рішення; до завдань синтезу відносяться проектування, планування, управління. Комбіновані: навчання, моніторинг, прогнозування.

5. Місце ІС в професійній діяльності.

Серед персоналу, що має відношення до інформаційних систем, виділяють такі категорії, як кінцеві користувачі, програмісти, системні аналітики, адміністратори баз даних та ін.

Програмістом традиційно називають людину, яка становить програми. Людини, що використовує результат роботи комп'ютерної програми, називають кінцевим користувачем. Системний аналітик - це людина, що оцінює потреби користувачів в застосуванні комп'ютера, а також проектує інформаційні системи, які відповідають цим потребам.

У сфері економічного менеджменту з інформаційними системами працюють дві категорії фахівців: керуючі кінцеві користувачі та фахівці з обробки даних. Кінцевий користувач - це той, хто використовує інформаційну систему або інформацію, яку вона випускає. Фахівці з обробки даних професійно аналізують, проектують і розробляють систему.

6. Основні етапи еволюції ІС.

1 етап. Перші інформаційні системи з'явилися в 50-х рр.. У ці роки вони були призначені для обробки рахунків і розрахунку зарплати, а реалізовувалися на електромеханічних бухгалтерських рахункових машинах. Це призводило до деякого скорочення витрат і часу на підготовку паперових документів.

2 етап. 60-і рр.. знаменуються зміною ставлення до інформаційних систем. Інформація, отримана з них, стала застосовуватися для періодичної звітності за багатьма параметрами. Для цього організаціям потрібно комп'ютерне обладнання широкого призначення, здатний обслуговувати безліч функцій, а не тільки обробляти рахунку і рахувати зарплату, як було раніше.

3 етап. У 70-х - початку 80-х рр.. інформаційні системи починають широко використовуватися як засіб управлінського контролю, підтримує і прискорює процес прийняття рішень.

4 етап. До кінця 80-х рр.. концепція використання інформаційних систем знову змінюється. Вони стають стратегічним джерелом інформації і використовуються на всіх рівнях організації будь-якого профілю. Інформаційні системи цього періоду, надаючи вчасно потрібну інформацію, допомагають організації досягти успіху у своїй діяльності, створювати нові товари та послуги, знаходити нові ринки збуту, забезпечувати собі гідних партнерів, організовувати випуск продукції за низькою ціною і багато іншого.


Висновки.

Отже, на сьогоднішній день інформаційні системи відіграють дуже важливу роль в суспільстві. Тому, що розвиток комп'ютерної інформаційної технології нерозривно пов'язаний з розвитком інформаційних систем, які в економіці використовуються для автоматизованого (людино-машинного) розв'язування економічних задач. Для розв'язування будь-якої задачі за допомогою комп'ютера необхідно створити інформаційне (забезпечити розрахунки потрібними даними) і математичне забезпечення (створити математичну модель розв'язування задачі, за якою складається програма для ЕОМ).

Список використаної літератури.

 1. http://pidruchniki.com/

 2. http://studopedia.su/

 3. http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/

 4. http://www.br.com.ua/

 5. http://svitppt.com.ua/

скачати

© Усі права захищені
написати до нас