Ім'я файлу: Щоденник практики_АХИ-3 влад.doc
Розширення: doc
Розмір: 145кб.
Дата: 05.07.2021
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
Будівельно-технологічна

(назва практики)
студента (ки)

Стрельникова Владислава Андрiйовича

(прізвище, ім’я, по батькові)
Інститут

Архітектурно-художнійКафедра

Архітектурних конструкцій


Освітній рівень

бакалавр
Спеціальність

191 «Архітектура та містобудування»Освітня програма


(назва)
ІІІ

курс,

група

А-3192Студент

Стрельников Владислав Андрiйович

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу

Печатка «____»____________ 20_____року

підприємства,організації, установи


_______________ _______________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка «____»____________ 20_____року

підприємства,організації, установи


_______________ _______________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

7


Відгук осіб, які перевіряли проходження практики


Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата складання заліку «____»_______________20____року
Оцінка:

за національною шкалою _______________________________________

(словами)

кількість балів _________________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS _______________________________________
Керівник практики від ОДАБА
_______________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


3

6

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
____________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

Студент Стрельников В.А. проявив себе старанним працiвником пiд час проходження практики на пiдприємствi. Дотримувався всiх правил

безпеки. Не порушував трудової дисциплiни.

Професiйна пiдготовка задовольняє всi потреби проходження практики.

Студент приймав участь у веденнi будiвельних робiт , ознайомлений з

проектною документацiєю.

Програму практики виконав у повному обсязi.

При проходженнi практики студент заповнював щоденник практики.

Рекомндована оцiнка студента за проходження професiйної практики

«вiдмiнно»Керівник практики від підприємства, організації, установи ____________

______________________________________________________________
______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«____» __________________ 20 ____ року
Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

Прибуття на пiдприємство

+для проходження практики2

Вступний iнстр.з тех.безпеки

+
3

Знайомство з док. техн.

+безпеки тп охор. працi4

Знайомство з роботою

+головного офiсу5

Знайомство за вихiдними

+данними для проект. об’єкту6

Виїзд на дiлянку проектування
+

7

Виконання крокiв та
+
фотофiксацii8

Виконання обмiр.креслень
+

+


9

Вивчення рекоменд. ДБН,
+

+

ДСП та ДСТУ10

Розробка передпроектних
+

+

пропозицiй11

Узгодження прийнятих
+

+

рiшень з керiвником проекту12

Складання звiту, щоденника+


13

Вiдбуття з пiдприємства+


14

Захист звiту та щоденника+Керівники практики:
від ОДАБА _______________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ____________ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)


4

Робочі записи під час практики

5скачати

© Усі права захищені
написати до нас