Ім'я файлу: Правила оформлення рефератів.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 26.01.2023
скачати

Правила оформлення рефератів


Приблизний обсяг реферату – 15-20 сторінок з одного боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297) друкованого тексту. Реферат має бути надрукований через 1,5 міжрядкові інтервали, поля з чотирьох боків аркуша:

зліва – 30 мм

справа 10 мм

зверху і знизу – 20 мм

Реферат подається у зброшурованому вигляді. Заголовки структурних частин реферату “Зміст”, “Вступ”, “Розділ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Написання кожного наступного розділу слід розпочинати з нової сторінки.

Всі сторінки мають бути пронумеровані. Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Матеріали реферату повинні бути зшиті у такій послідовності:


 1. титульний лист;

 2. план;

 3. вступ;

 4. основна частина;

 5. висновки;

 6. список використаних джерел;

 7. додатки (за необхідності);


У тексті роботи мають бути посилання на використані джерела – у квадратних дужках вказують номер джерела з наведеного у кінці роботи списку літератури. У списку використаної літератури слід вказати лише ті джерела, які дійсно

використовувались. Розташувати їх у такій послідовності, у якій вони згадуються у тексті роботи або у алфавітному порядку. Список літератури слід оформляти за формою 23.

Ілюстрації у роботі: фотографії, рисунки, карти, схеми, креслення і т.д., позначаються як «рисунки». Усі вони мають загальну нумерацію. Підпис під кожним рисунком починається з його номера («Рис.1» або «Рис.8»), потім дається назва ілюстрації. Таблиці також мають свою нумерацію, загальну для всієї роботи, але номер указується над заголовком самої таблиці з правої сторони. Коли виникає необхідність звернутися до рисунка або таблиці, у тексті робиться посилання (рис.2) або (табл.4), якщо вони знаходяться на цій же сторінці. У випадку винесення таких матеріалів у Додаток, указується сторінка. на якій можна знайти дані рисунки або схеми (наприклад, див.с.16, рис.3).

Оформлений згідно вище означених вимог реферат подається на розгляд в електронному вигляді (формат файлу doc або pdf).Порядок захисту реферату

До захисту обов’язково треба підготувати електронну презентацію!


 1. Виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи.

 2. Відповіді автора на запитання щодо досліджуваної проблеми.

 3. Оцінювання змісту та захисту реферату. При оцінці реферату враховуються:

 1. Науково-теоретичний рівень змісту, теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат.

 2. Вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, грамотно оформляти бібліографію.

 3. Використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів.

 4. Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою.

 5. Правильність оформлення реферату.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ І ФІЗИКИ

РЕФЕРАТ
КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ


Виконав:

Студент групи 1ЕЛс

Іванов Т.М.

Перевірив:

Доц.

Степанчиков Д.М.

Дата виконання

31 жовтня 2022 р.Хмельницький 2022


ПЛАН


1.

Вступ.

2.

Коливальний рух та його характеристики.

3.

Маятники.

4.

Затухаючі коливання.

5.

Вимушені коливання.

6.

Резонанс.

ПРИКЛАД стор. 2.

ПРИКЛАД стор. 4 і далі.


2.КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гармонійні коливання зображуються графічно методом обертового вектора амплітуди, або методом векторних діаграм.
P2
Гармонійне коливання можна представити проекцією на деяку довільно обрану вісь вектора амплітуди A , відкладеного з довільної точки осі під кутом , рівним початковій фазі, і обертового з кутовою швидкістю про навколо цієї точки.

Тіло, яке коливається, може брати участь у декількох коливальних процесах, тоді необхідно знайти результуюче коливання, іншими словами, коливання потрібно скласти. Складемо гармонійні

коливання одного напрямку й однакової частоти.

X1 A1 cos(0t 1)

X Acos( t )

2 2 0 2

(1).

Або ставиться кома (1), якщо речення продовжується.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. КиттельЧ. Введение в физику твердого тела. - М.:Наука, 1978.

 2. В.Е.Волков, Ю.Г.Ковалев, Н.П.Фокина, И.Ю.Данилов.//Сверхпроводимость, т. 7

№5, 1994. – с.876.

 1. Бидман Т.А., Волков В.Е., Данилов И.Ю., Иванова Н.Б., Овчинников С.Г., Чернов В.К. В кн. Тез. докл. III Всесоюзн. конф. по высокотемпер. сверхпроводимости.

Киев, 1989, т III, с.43.

 1. Бидман Т. А. , Волков В. Е., Вершинина и др.//СФХТ, 1990, т.3. №1, с.73-74.

 2. Долгополова М. В., Жарова Л. А. , Волков В. Е.//ЖНХ, 1991, т.36,с.2661.

 3. Ishida T.,Mazaki H.//Appl.Phys.,1981, v. 52, N11, p.6798

 4. Mazaki H.,Nakano M., Kanno R., Takeda Y.//Jap. J. Appl. Phes. Lett ., 1987, v. 26,

№5, p.780.

 1. Фуралева К. И., Прутченко С. Г., Политова Е. Д.//Сверхпроводимость,1995, т. 8,

№5 - 6, с 702.

 1. Vysotsky V. S., Krooshoop H. J. G., Mulder G. B. J. - Ibid., p. 743.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас