Ім'я файлу: Пакет_тестів_з_дисципліни.doc
Розширення: doc
Розмір: 159кб.
Дата: 28.11.2020
скачати

 Пакет тестів з дисципліни «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»


1. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) осадження;

б) пастеризація;

в) екстракція ;

г) сушіння .

2. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧ­НИХ ПРОЦЕСІВ:

а) подрібнення ;

б)стерилізація;

в) осадження;

г) адсорбція.

3. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а) центрифугування;

б) пастеризація ;

в)розчинення ;

г)нарізання .

4. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) гомогенізація;

б) ультрафільтрація ;

в) сушіння ;

г) емульгування .

5. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) стерилізація;

б) ректифікація ;

в) емульгування ;

г) випарювання.

6. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧ­НИХ ПРОЦЕСІВ:

а) калібрування ;

б) ректифікація ;

в) емульгування ;

г) випарювання

7. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ИРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а)сортування ;

б) відстоювання ;

в) заморожування ;

г) сушіння .

8. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) фільтрування ;

б) розчинення;

в) охолодження ;

г) пастеризація .

9. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) сушіння ;

6)варіння ;

в) диспергування ;

г) стерилізація .

10. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧ­НИХ ПРОЦЕСІВ:

а) дистиляція;

б) просіювання ;

в) охолодженя;

г) стерилізація .

Тест. 11. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а) конденсація;

б) перемішування ;

в) штампування;

г) ректифікація .

12. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) фільтрування;

б) екстракція ;

в) сортування ;

г) пастеризація.

13. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) обсмаження;

б) розчинення;

в) гомогенізація;

г) абсорбція.

14. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) різання;

б) абсорбція;

в) охолодження ;

г) стерилізація.

15. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а) адсорбція;

б) бланшування ;

в) зворотний осмос;

г) кристалізація.

16. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБ МІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) штампування;

б) перемішування;

в) абсорбція;

г) конденсація .

17. СТАЛИЙ ЛАМІНАРНИЙ РЕЖИМ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПРИ ЗНАЧЕННІ КРИТЕРІЯ РЕЙНОЛЬДСА:

а) 2300;

б) 5600;

в) 10000.

18. СТАЛИЙ ТУРБУЛЕНТНИЙ РЕЖИМ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПРИ ЗНАЧЕННІ КРИТЕРІЯ РЕЙНОЛЬДСА:

а) 2300;

б) 5600;

в) 10000.

19.ДО НАЙПРОСТІШИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ НАЛЕЖАТЬ:

а) манометри;

б) вакуометри;

в) п»єзометри;

г) термометри .

20.КОРОТКІ ПАТРУБКИ РІЗНОЇ ФОРМИ,ЯКІ ПРИЄДНАНІ ДО ОТВОРУ В ТОНКІЙ СТІНЦІ НАЗИВАЮТЬСЯ:

а) насадки;

б) отвори;

в) коліна;

г) місцеві опори.

21.ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ РІДИН В ТРУБОПРОВОДАХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ:

а) насадки;

б) насоси;

в) компресори.

22.До насосів спеціального призначення належать:

а) шестерні насоси;

б) центробіжні насоси;

в) поршневі насоси.

23.ПРОЦЕС РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ ЧЕРЕЗ ПОРИСТУ ПЕРЕГОРОДКУ НАЗИВАЮТЬ:

а) сепарування;

б) центрифугування;

в) фільтрування;

г) відстоювання.

24.ПРОЦЕС РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ ПІД ДІЄЮ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ НАЗИВАЮТЬ:

а) сепарування;

б) центрифугування;

в) фільтрування;

г) відстоювання.

25. ІСНУЮТЬ СЛІДУЮЧІ ВИДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА АПАРАТІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ:

а) практичне та теоретичне;

6} фізичне та хімічне;

в) математичне та фізичне ;

г) фізичне та теоретичне.

26. ПРОЦЕС РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ ПІД ДІЄЮ ВІДЦЕНТРОВИХ СИЛ НАЗИВАЮТЬ:

а) сепарування;

б) центрифугування;

в) фільтрування;

г) відстоювання.

27.ДО РІДИННИХ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) туман;

б) пил;

в) піна.

28. ДО ГАЗОВИХ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) туман;

б) емульсія;

в) піна.

29.ПРОЦЕС ПОДРІБНЕННЯ РІДКИХ ЧИ ТВЕРДИХ І ГАЗОВИХ РЕЧОВИН У РІДИНІ НАЗИВАЄТЬСЯ:

а) емульгування;

б) диспергування;

в) перемішування;

г)гомогенізація.


30. ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ?

а) фізичні та хімічні ;

б) теоретичні та експериментальні;

в) критеріальні та фізичні;

г) критеріальні та експериментальні.

31.АПАРАТИ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ ЧАСТИНОК ПІД ДІЄЮ СИЛ ГРАВІТАЦІЇ НАЗИВАЮТЬСЯ :

а) сепаратори;

б) центрифуги;

в) відстійники;

г)циклони.

32. АПАРАТИ ДЛЯ ОСАДЖЕННЯ ЧАСТИНОК ПІД ДІЄЮ ВІДЦЕНТРОВИХ СИЛ НАЗИВАЮТЬСЯ :

а) сепаратори;

б) центрифуги;

в) відстійники;

г) фільтри.


33. ЯКИЙ КРИТЕРІЙ ПОДІБНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ?

а) критерій Архімеда;

б) критерій Рейнольдса;

в) критерій Нуссельта;

г) критерій Прандтля.


34.В ЯКИХ ВИПАДКАХ ЗАСТОСОВУЮТЬ ЦИКЛОНИ?

а)для розділення неоднорідних систем;

б) для створення неоднорідних систем;

в) для перемішування кількох компонентів;

г) для фільтрування.

35. ПЕРЕХІДНИЙ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ ВІД ЛАМІНАРНОГО ДО ТУРБУЛЕ­НТНОГО ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ Rе, ЯКИЙ МАЄ ЗНАЧЕННЯ:

а) 2300
б) 230010000 ;

в) Rе>10000 .

36. РОЗВИНЕНИЙ ТУРБУЛЕНТНИЙ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ ХАРАКТЕРИЗУ­ЄТЬСЯ Rе, ЯКИЙ МАЄ ЗНАЧЕННЯ:

а) 2300
б) 230010000 ;

в) Rе>10000 .

37. РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОЇ РІДИНИ МАЄ ВИГЛЯД:

а) ;

б)

в) .

38. РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ДЛЯ РЕАЛЬНОЇ РІДИНИ МАЄ ВИГЛЯД:

а) ;

б)

в) .

39. ДИСПЕРСНІ ГЕТЕРОГЕННІ СИСТЕМИ ,В ЯКИХ РОЗМІР ЧАСТИНОК ВНУТРІШНЬОЇ ФАЗИ Є ОДНАКОВИЙ НАЗИВАЮТЬ:

а) монодисперсними системами;

б)полідисперсними системами;

в)неоднорідними системами.

40. РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРУВАННЯ Є:

а) перепад тиску;

б) різниця концентрацій;

в) перепад температури;

г) перепад сили.


41. ЯКІ СИТА ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ?

а) суцільні та плетені;

б) збірні та штамповані ;

в) суцільні та збірні ;

г) плетені та штамповані .


42. ЯК ВІДОКРЕМЛЮЮТЬ МЕТАЛЕВІ ДОМІШКИ?

а) за допомогою сит ;

б) за допомогою гідравлічних сепараторів ;

в) за допомогою магнітних та електромагнітних сепараторів;

г) за допомогою повітряних сепараторів .


43. ЯКІ ІСНУЮТЬ СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОТИ?

а) теплопровідність, теплопередача, конвекція ;

б) теплопровідність, конвекція, випромінювання;

в) теплообмін, теплопередача, тепловіддача ;

г) тепловіддача, конвекція, випромінювання.

44. КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ:

а) спроможність тіла випромінювати теплоту;

б) спроможність тіла утримувати теплоту;

в) спроможність тіла проводити теплоту;

г) спроможність передавати теплоту шляхом конвекції.

45. ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОТИ КОНВЕКЦІЄЮ ВІДБУВАЄТЬСЯ:

а) якщо стінка сприймає, або віддає теплоту, контактуючи з рухомими части­нками рідини;

б) всередині твердої стінки ;

в) якщо стінка випромінює теплоту у навколишнє середовище ;

г) між двома тілами шляхом випромінювання.


46. ЯКІ ТІЛА НАЗИВАЮТЬ АБСОЛЮТНО ЧОРНИМИ?

а) тіла, які відбивають повністю всі промені, що на них падають;

б) тіла, які поглинають повністю всі промені, що на них падають ;

в) тіла, які пропускають повністю всі промені, що на них падають;

г) тіла, які частково поглинають промені, що на них падають.

47. РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ Є:

а) різниця температур;

б) різниця концентрацій;

в) різниця тиску ;

г) різниця зусиль в різних точках системи .


48. ЩО ТАКЕ ПРОМІЖНІ ТЕПЛОНОСІЇ?

а) теплоносії, що сприймають теплоту від прямого джерела теплоти;

б) теплоносії, що сприймають теплоту від прямого джерела теплоти і пере­дають її матеріалам, що нагріваються;

в) теплоносії, що передають теплоту матеріалам, що нагріваються;

г) топкові гази.

49. КОНДЕНСАЦІЯ МОЖЕ БУТИ:

а) крапельною та плівковою;

б) бульбашковою та плівковою;

в) ядерною та крапельною;

г) бульбашковою та крапельною .

50. МЕТА ПРОЦЕСУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ:

а) підігрівання продукту;

б) надання продукту харчової цінності;

в) продовження терміну зберігання;

г) зміна консистенції продукту.

51. ФОРМУЛА СТЕРИЛІЗАЦІЇ МАЄ ВИГЛЯД:

а)

б)

в)

52. ВИДІЛЯЮТЬ РЕЖИМИ ПАСТЕРИЗАЦІЇ:

а) тривала, короткочасна, миттєва;

б) повна, часткова, миттєва;

в) дрібна, повна ;

г) теплова, нетеплова.

53. ДО ТЕПЛОВИХ ПЮЦЕСІВ БЕЗ ЗМІНИ АГРЕГАТНОГО СТАНУ НАЛЕ­ЖАТЬ:

а) кипіння та заморожування ;

б) нагрівання та охолодження;

в) кипіння та конденсація ;

г) плавлення та затвердіння.

54. ПЕРЕХІД РЕЧОВИНИ З ОДНІЄЇ ФАЗИ В ІНШУ В МАСООБМІННИХ ПРО­ЦЕСАХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:

а) молекулярної і конвективної дифузії;

б)випромінюванням;

в) переносу маси за допомогою теплопровідності ;

г) переносу речовини за рахунок різниці тиску .


55. ЯК ВИЗНАЧАЮТЬ РУШІЙНУ СИЛУ В ПРОЦЕСАХ МАСОПЕРЕНОСУ?

а) як різницю між робочою і рівноважною концентраціями;

б) як різницю тиску ;

в) як різницю температур;

г) як різницю сил, що прикладають в різних точках системи .

56. ПРОЦЕС ДЕСОРБЦІЇ ПРОВОДЯТЬ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ:

а) адсорбції ;

б) сушіння;

в) перегонки;

г) центрифугування.

57. Малокислотні консерви стерилізують при температурі:

а) 100 °C;

б) 120 °C ;

в) 98 °C;

г) 145 °C.

58.3А ЗМІНОЮ ПАРАМЕТРІВ У ЧАСІ ПРОЦЕСИ ПОДІЛЯЮТЬ НА:

а) усталені та неусталені;

б) періодичні та безперервні;

в) усталені та безперервні ;

г) періодичні та неусталені .

59. ЕКСТРАГУВАННЯ ЦЕ:

а) вибіркове добування одного або декількох компонентів з розчину, або тве­рдого тіла за допомогою розчинника ;

б) багаторазовий перехід речовини з однієї фази в іншу;

в) поглинання компонентів речовини поверхнею твердого тіла ;

г) поглинання компонентів речовини рідиною .

60. ФОРМИ ЗВ'ЯЗКУ ВОЛОГИ З МАТЕРІАЛОМ:

а) хімічний, фізико-хімічний, механічний ;

б) хімічний, фізичний, тепловий ;

в) хімічний, фізичний;

г) механічний, фізичний .

61. РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ Є:

а) різниця температур;

б) різниця концентрацій;

в) різниця тиску ;

г) різниця струму .

62. В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ВИДАЛЄТЬСЯ:

а) зв'язана волога;

б) хімічно зв'язана волога;

в) вільна волога;

г) адсорбційно зв'язана волога .

63. СУБЛІМАЦІЙНИМ СУШІННЯМ Є:

а) вилучення вологи з матеріалу шляхом перетворення її у лід, а після цього, проминувши рідку фазу - у водяну пару ;

б) вилучення вологи з матеріалу шляхом нагрівання у водяну пару;

в) вилучення вологи з матеріалу шляхом нагрівання струмом високої частоти ;

г) вилучення вологи з матеріалу за рахунок обробки інфрачервоними проме­нями .


64. ЩО ТАКЕ ГУСТИНА РІДИНИ?

а) відношення маси рідини до одиниці об»єму;

б) відношення одиниці об»єму до маси рідини;

в) це показник коефіцієнта динамічної в»язкості;

г) це величина обернено пропорційна силі тертя .

65. ТЕПЛОВА ОБРОБКА ПРОДУКТУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НИЖЧЕ 100°C НАЗИВАЄТЬСЯ:

а) стерилізація;

б) пастеризація;

в) конденсація;

г) концентрування.


66. ЩО Є РУХОМОЮ СИЛОЮ ПЕРЕМІЩЕННЯ РІДИНИ АБО ГАЗУ В ТРУ­БОПРОВОДІ?

а) різниця тиску;

б) різниця натиску;

в) різниця концентрації;

г)різниця густини .


67. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ В ТРУБОПРОВОДІ?

а) від швидкості руху;

б) від різниці тиску;

в) від густини рідини;

г)від шорсткості труб.


68. ЯКІ СИСТЕМИ НАЗИВАЮТЬСЯ НЕОДНОРІДНИМИ АБО ГЕТЕРОГЕНИМИ?

а) системи, що складаються з двох ,або кількох фаз не розчинних одна в одній;

б) системи, що складаються з рідини та зважених у ній твердих часток ;

в) системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рі­дини, яка не змішується з першою;

г) системи, що складаються з газу та розподілених в ньому твердих часток .


69. ЩО ТАКЕ СУСПЕНЗІЯ?

а) системи, що складаються з двох або кількох фаз не розчинних одна в одній;

б) системи, що складаються з рідини та зважених в ній твердих часток;

в) системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рі­дини, яка не змішується з першою;

г) системи, що складаються з газу та розподілених в ньому часток твердої ре­човини.


70. ЩО ТАКЕ ЕМУЛЬСІЯ?

а) системи, що складаються з двох або кількох фаз не розчинних одна в одній;

б) системи, що складаються з рідини та зважених в ній твердих часток ;

в) системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рі­дини, яка не змішується з першою ;

г) системи, що складаються з газу та розподілених в ньому часток твердої ре­човини.


71. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ВIДСТОЮВАННЯ?

а) поділ неоднорідних систем під дією гравітаційних сил;

б) поділ неоднорідних систем під дією різниці тиску перед і після фільтрува­льної перегородки;

в) поділ неоднорідних систем під дією відцентрових сил;

г) отримання неоднорідної системи.


72. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ФІЛЬТРУВАННЯ?

а) поділ неоднорідних систем під дією гравітаційних сил;

б) поділ неоднорідних систем під дією різниці тиску перед і після фільтрува­льної перегородки;

в) поділ неоднорідних систем під дією відцентрових сил;

г) отримання неоднорідної системи.


73. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ЦЕНТРИФУГУВАННЯ ТА СЕПАРУВАННЯ?

а) поділ неоднорідних систем під дією гравітаційних сил;

б) поділ неоднорідних систем під дією різниці тиску перед і після фільтрува­льної перегородки;

в) поділ неоднорідних систем під дією відцентрових сил;

г) отримання неоднорідної системи .


74. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ?

а) перенесення енергії у формі теплоти, що відбувається між тілами, які ма­ють різну температуру;

б) перенесення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого;

в) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток ;

г) процес розповсюдження електромагнітних коливань з різною довжиною хвилі .


75. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною;

б) перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об'ємів газу або рідини;

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку;

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла .


76. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною;

б) перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об'ємів газу ,або рідини;

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку;

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла.


77. ЩО ТАКЕ КОНВЕКТИВНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОТИ?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною;

б) перенесення теплоти внаслідок руху та переміщування мікроскопічних об'ємів газу або рідини ;

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку;

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла .


78. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною;

б) перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об'ємів газу, або рідини;

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку;

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла.

79. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ:

а) ;

б)

в) F = Q / ( K   ср   );

г) .

80. ТЕПЛОВА ОБРОБКА ПРОДУКТУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ ВИЩЕ 100°C НАЗИВАЄТЬСЯ:

а) стерилізація;

б) пастеризація;

в) нагрівання;

г) конденсація.


81. ЩО ТАКЕ АДСОРБЦІЙНИЙ ПРОЦЕС?

а) процес вибіркового поглинання одного. або кількох компонентів з газової ,або парової суміші рідким поглиначем;

б) процес вибіркового поглинання одного, або кількох компонентів з газової ,або рідкої суміші твердими поглиначами;

в) процес вилучення з твердої, або рідкої речовини одного, або кількох компо­нентів шляхом обробки цієї речовини рідким розчинником ;

г) процес вилучення з рідкої речовини одного .або кількох компонентів шля­хом обробки цієї речовини рідким розчинником.


82. ЩО ТАКЕ АБСОРБЦІЙНИЙ ПРОЦЕС?

а) процес вибіркового поглинання одного, або кількох компонентів з газової або парової суміші рідким поглиначем;

б) процес вибіркового поглинашм одного, або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами;

в) процес вилучення з твердої ,або рідкої речовини одного ,або кількох компо­нентів шляхом обробки цій речовини рідким розчинником;

г) процес вилучення з рідкої речовини одного, або кількох компонентів шля­хом обробки цій речовини рідким розчинником .


83. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ПЕРЕГОНКИ?

а) видалення вологи з твердих матеріалів з подальшим переводом в парову фазу шляхом підводу теплоти;

б) процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, за­снований на різній леткості;

в) процеси виділення твердої фази в кристалічному вигляді з їх розчину ,або сплаву;

г) процес вибіркового поглинання одного, або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами.


84. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС СУШІННЯ?

а) видалення вологи з твердих матеріалів з подальшим переводом в парову фазу шляхом підводу теплоти ;

б) процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, за­снований на різній леткості;

в) процеси виділення твердої фази в кристалічному вигляді з їх розчину або сплаву;

г) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами.


85. ЩО ТАКЕ ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС?

а) процес вибіркового поглинання одного, або кількох компонентів з твердої або парової суміші рідким поглиначем ;

б) процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, за­снований на різній леткості;

в) процес вилучення з твердої, або рідкої суміші одного, або кількох компоне­нтів шляхом обробки цієї речовини рідким поглиначем ;

г) процес вибіркового поглинання одного, або кількох компонентів з газової .або рідкої суміші твердими поглиначами.


86. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС РЕКТИФІКАЦІЇ?

а) багаторазове випаровування легколетючого компонента з рідини з подаль­шою їх конденсацією;

б) одноразове часткове випаровування суміші, що поділяється, з подальшою конденсацією утвореної пари ;

в) процес розділення рідкої суміші на її компоненти,як наслідок в різниці їх леткості;

г) отримання чистих однорідних рідин.


87. ЧИМ ЗУМОВЛЕНА ФІЗИЧНА АДСОРБЦІЯ?

а) взаємним притяганням молекул адсорбтива і адсорбента ;

б) супроводжується хімічною взаємодією ;

в) проникнення молекул адсорбтива у пори адсорбента ;

г) процес вибіркового поглинання одного, або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами.


88. ЧИМ ЗУМОВЛЕНА ХЕМОСОРБЦІЯ?

а) взаємним притяганням молекул адсорбтива і адсорбента ;

б) супроводжується хімічною взаємодією та хімічною реакцією;

в) проникнення молекул адсорбтива у пори адсорбента;

г) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами.


89. ЩО ТАКЕ КОНВЕКТИВНЕ СУШІННЯ?

а) сушіння шляхом передачі теплоти інфрачервоними променями;

б) сушіння шляхом нагрівання в полі високої частоти;

в) сушіння в замороженому стані при глибокому вакуумі;

г) сушіння шляхом безпосереднього контактування висушуваного матеріалу з сушильним агентом.


90. ЩО ТАКЕ КОНТАКТНЕ СУШІННЯ?

а) сушіння шляхом передачі теплоти інфрачервоними променями;

б) сушіння шляхом нагрівання в полі високої частоти ;

в) сушіння шляхом передачі теплоти від теплоносія до вологого матеріалу через поділяючу їх стінку ;

г) сушіння шляхом безпосереднього контактування висушуваного матеріалу з сушильним агентом .


91. ЩО ТАКЕ РАДІАЦІЙНЕ СУШІННЯ?

а) сушіння шляхом передачі теплоти інфрачервоними променями;

б) сушіння шляхом нагрівання в полі високої частоти;

в) сушіння шляхом передачі теплоти від теплоносія до вологого матеріалу через поділяючу їх стінку;

г) сушіння шляхом безпосереднього контактування висушуваного матеріалу з сушильним агентом .


92. ЯКІ СУШИЛЬНІ АПАРАТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУХОГО МОЛОКА?

а) сушарки киплячого шару;

б) розпилювальні сушарки;

в) пневмосушарки;

г) барабанні сушарки .

93. ТЕПЛОВА ОБРОБКА ПРОДУКТУ З МЕТОЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ СУХИХ РЕЧОВИН,ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В ПРОДУКТІ НАЗИВАЄТЬСЯ:

а) пастеризація;

б) стерилізація;

в) випарювання;

г) конденсація.


94. ТЕПЛОВА ОБРОБКА ПРОДУКТУ,СУТНІСТЬ ЯКОЇ ПОЛЯГАЄ У ЗНИЩЕННІ ВСІХ ВИДІВ МІКРОБІВ,У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХ СПОР,НАЗИВАЄТЬСЯ?

а) пастеризація;

б) стерилізація;

в) випарювання;

г) конденсація.


95. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ АДСОРБЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ АДСОРБЕНТА?

а) від активної поверхні речовини;

б) від діаметра пор адсорбента;

в) від густини адсорбента ;

г) від температури та тиску системи.


96. ЩО ТАКЕ МАСООБМІННИЙ ПРОЦЕС?

а) процес, при якому одна або кілька речовин переходять з однієї фази в другу;

б) процес розподілення кількох компонентів в рідкій фазі ;

в) концентрування розподіленого компонента в газовій фазі ;

г) процес вилучення одного ,або кількох компонентів речовини рідким або твердим поглиначем .


97. ЗА ЯКИМИ ОЗНАКАМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБ­МІННИКІВ?

а) за конструктивними особливостями;

б) за способом підводу теплоносія;

в) за способом підводу розчину, що нагрівається;

г) за зміною параметрів у часі.


98. В ЯКОМУ ВИПАДКУ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ПОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕ­ПЛОТИ ВОДЯНОЇ ПАРИ?

а) за умов повної конденсації пари;

б) за умов збільшення продуктивності пари;

в) за умов збільшення тиску в системі ;

г) за умов збільшення температури пари.

99. ПРОЦЕС РОЗДІЛЕННЯ СИПУЧОГО МАТЕРІАЛУ НА ДЕКІЛЬКА ФРАКЦІЙ,ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРІВ ЧАСТИНОК НАЗИВАЄТЬСЯ:

а) фільтрацією;

б) відстоюванням;

в) сортуванням;

г) подрібненням.

100. ПРОЦЕС ПОДІЛУ МАТЕРІАЛУ НА ЧАСТИНИ,ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ МЕХАНІЧНІЙ ДІЇ НАЗИВАЄТЬСЯ:

а) фільтрацією;

б) відстоюванням;

в) сортуванням;

г) подрібненням.

ВІДПОВІДІ:

1-а; 2-а; 3-б; 4-в; 5-в; 6-а; 7-в; 8-б; 9-в; 10-б; 11-а; 12-б; 13-б; 14-а;
15-б; 16-в; 17-а; 18-в; 19-в; 20-а; 21-б; 22-а; 23-в; 24-г; 25-в; 26-а; 27-в;
28-а; 29-б; 30-б; 31-в; 32-а,б; 33-б; 34-а; 35-б; 36-в; 37-а; 38-в; 39-а; 40-а;
41-г; 42-в; 43-в; 44-в; 45-в; 46-б; 47-а; 48-б; 49-а; 50-в; 51-в; 52-а; 53-б;
54-а; 55-а; 56-а; 57-б; 58-а; 59-а; 60-а; 61-а; 62-а; 63-а; 64-а; 65-б; 66-а;
67-а; 68-а; 69-б; 70-в; 71-а; 72-б; 73-в; 74-б; 75-в; 76-а; 77-б; 78-г; 79-г;
80-а; 81-б; 82-а; 83-б; 84-а; 85-а; 86-в; 87-а; 88-б; 89-г; 90-в; 91-а; 92-б;
93-в; 94-б; 95-а; 96-а; 97-б; 98-а; 99-в; 100-а.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас