Ім'я файлу: Курсова робота план __d.__sh.__.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 03.02.2022
скачати

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича»


Економічне відділення

Циклова комісія економічних дисциплін

КУРСОВА РОБОТАз дисципліни “Фінансовий та податковий облік ”
на тему: «Особливості обілку витрат та збут»
Студентки (а) ІІІ курсу 305групи

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

_________________________________________

(прізвище, імя, по-батькові студента)

Керівник: _________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
Національна шкала _______________________

(оцінка)
Кількість балів ________ Оцінка ECTS ________

Члени комісії: ___________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Чернівці, 2022

ЗМІСТВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ТА ВИТРАТ НА ЗБУТ 1

1.1 Економічний зміст і завдання обліку витрат на збут 2

1.2 Порядок визнання та класифікація витрат на збут 3

1.3 Огляд нормативно-правової бази та спеціальних джерел, щодо обліку витрат на збут 4

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ЗБУТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ФОРЕСТ» 5

2.1. Техніко-економічна характеристика базового підприємства 5

2.2. Організація обліку адміністративних витрат на ТОВ «Форест» 5

2.3. Організація обліку витрат на збут на ТОВ «Форест» 5

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ТА НА ЗБУТ В КОМП`ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВЩІ 5
ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. -К. : Центр учб. літ., 2014. -184 с.

2. Белова І.М. Роль обліку як функції системи управління підприємством [Тези] /Збірник матеріалів ІX міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора Г.Г. Кірейцева: «Розвиток бухгалтерського обліку : теорія, професія, між предметні зв’язки», м. Київ, 26 лютого 2015 року. –Київ, 2015. – С. 392-395.

3. Белова, І. М. Теоретичні основи облікової політики [Текст] / І. М. Белова // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. –Хмельницький : ХНУ. –2015. – № 2. – Т. 1 (222). – С. 84-90.

4. Белова І.М. Тенденції гармонізації та стандартизації обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності / І.М. Белова // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. Миколаїв, 2015. –Вип. 3. – С. 821-826.

5. Белова І.М., Семенишена Н.В. Гармонізація і стандартизація як об’єктивна необхідність кумулятивізму інституту бухгалтерського обліку [Текст] / Белова І.М., Семенишена Н.В. //Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. – 2018. – № 3-4. – С. 7–15.

6. Белова І.М., Семенишена Н.В. Контент-аналіз дефініцій облікової політики інституційних одиниць та підходів до її формування [Текст] / Белова І.М., Семенишена Н.В. // Подільський вісник: сільське господарство, техніка. економіка. 2018. – Вип. 28. – С. 187–193.

7. Бруханський, Р. Ф. Концепція стратегічного менеджменту та бухгалтерський облік: можливі варіанти взаємозв’язку [Текст] / Р. Ф. Бруханський // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 239-243.

8. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / Р.Ф. Бруханський, О.П. Скирпан – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2014. – 444 с.

9. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.

10. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України/За заг. Ред. А.М. Коваленко – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736с.

11. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука.- К.: Аграрна освіта, 2009.-736с.

12. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця Житомир: ЖІТІ, 2009.- 586 с

13. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій/ за ред.. Ф.Ф. БутинцяЖитомир: ЖІТІ, 2008.- 320 с.

14. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. -2-ге вид., перероб. і допов. -К. : Центр учб. літ., 2016. -424 с.

15. Гуменюк, О. О. Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства / Олена Олексіївна Гуменюк // Інноваційна економіка. - 2016. - № 7-8. - С. 147-152.

16. Завитій, Ольга. Аудит операцій з грошовими коштами [Текст] / Ольга Завитій, Ілона Завитій // Прикладна економіка - від теорії до практики : зб. тез доп. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 15 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 65-70.

17. Завитій, Ольга. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту [Текст] / Ольга Завитій // Прикладна економіка - від теорії до практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 жовт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : Вектор, 2016. - С. 121-122.

18. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – ХІУ від 16 липня 1999 р.

19. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських підприємства та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

20. Лукава І.М. Основи побудови обліку витрат виробництва в умовах становлення ринкових відносин / І.М. Лукава // Науковий журнал Придніпровський науковий вісник. Серія: Економіка. –Дніпропетровськ, 1998. –№ 126 (193). – С. 30 –33.

21. Лукава І.М. Підвищення організаційного та методологічного рівня обліку витрат та виходу продукції рослинництва / І.М. Лукава// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. –Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2005. –№ 19. – С.225–227.

22. Лукава І.М. Рівень обліково-аналітичного забезпечення управління сільськогосподарським виробництвом /І.М. Лукава// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. − Черкаси: ЧДТУ, 2011. –Вип. 27, частина2. − С.121–125.

23. Облікова політика підприємства : навч. посібник для внз / Ю. А. Верига [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. -К. : Центр учб. літ., 2015. -312 с.

24. Палюх, Микола. Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку [Текст] / Микола Палюх // Прикладна економіка - від теорії до практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 жовт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : Вектор, 2016. - С. 179-180.

25. Палюх, Микола. Роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством [Текст] / Микола Палюх // Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 30 берез. 2017 р.] / редкол. : Р. Ф. Бруханський, І. М. Белова, А. Гасьор [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 42- 44.

26. Палюх, Микола. Бухгалтерський облік і звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва [Текст] / Микола Палюх // Прикладна економіка - від теорії до практики : зб. тез доп. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 15 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 114-117.

27. Плаксієнко В.Я., Пісьмаченко Л.М., Рябий Є.І. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. Підручник – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 490 с.

28. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських підприємства та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.

29. Прикладна економіка – від теорії до практики : тези виступів Першої Всеукраїнської науково-практичної конф. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка», 2015. – 171 с.

30. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. №2755-VІ. 31. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

32. Постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.11 р. №98.

33. Сава, А. Оцінка економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / Андрій Сава, Ольга Завитій // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. - 2013. - Вип. 1. - С. 93-97.

34. Сава, А. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління [Текст] / Андрій Сава, Микола Палюх, Ольга Завитій, Наталія Семенишена // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 1-2. - С. 21-28.

35. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2003 – 614

36. Скирпан, О. П. Фінансовий облік : навч. посіб. /О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 421 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас