1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Ім'я файлу: вторгнення.docx
Розширення: docx
Розмір: 253кб.
Дата: 13.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 Звіт.docx

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра інформаційної безпеки

«До захисту допущено»

В.о. завідувача кафедри
_М.В.Грайворонський

(підпис)

“__”2019 р.


Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра
з напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» на тему: Методоцінкисистемвиявленнявторгнень
Виконав (-ла): студент (-ка) _4 курсу, групи ФБ-52

(шифр групи)


КовальТарас(прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис)

Керівник доц.каф.ІБ-РодіоновА.М(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

(підпис)

Консультант(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)

(підпис)

Рецензент(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

(підпис)


Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент

(підпис)

Київ - 2019 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра інформаційної безпеки
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Напрям підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. завідувача кафедри

М.В.Грайворонський

(підпис)

«_»_2019 р.


ЗАВДАННЯ


на дипломну роботу студенту
КовальТарас

(прізвище, ім’я, по батькові)

  1. Тема роботи Методоцінкисистемвиявленнявторгнень

, науковий керівник роботи доц.каф.ІБ-РодіоновА.М

,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «» 2019 р.

  1. Термін подання студентом роботи 10 червня 2019 р.

  2. Вихідні дані до роботи
  1. Зміст роботи
  1. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо)

  1. Дата видачі завдання

Календарний планз/п

Назва етапів виконання дипломної роботи

Термін виконання етапів дипломної роботи

ПриміткаСтудент


(підпис) (ініціали, прізвище)

Науковий керівник роботи

(підпис) (ініціали, прізвище)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

скачати

© Усі права захищені
написати до нас