Ім'я файлу: КМР.doc
Розширення: doc
Розмір: 291кб.
Дата: 11.03.2021
скачати

Контрольна модульна робота

Тема: «Методи мінімізації для задачі оптимального керування

з вільним правим кінцем»

Постановка завдання

Нехай задана наступна задача оптимального керування, пов’язана з лінійною системою: мінімізувати функціонал

(1)

за умов

, ; (2)

; (3)

, (4)

де ,  шукані функції на відрізку ; , задані функції, неперервні за сукупністю своїх змінних разом із частинними похідними по і при , ; задані неперервні функції на ; сталі , , моменти часу і початкова точка задані.
Для розв’язання задачі оптимального керування (1)-(4) необхідно:
1. Побудувати градієнт функціонала (1) за умов (2)-(4) в кожній точці за формулою

, , (5)

де  розв’язок задачі (2), (3) при ;  розв’язок задачі

, ; (6)

. (7)

2. Дослідити функціонал (1) за умов (2)-(4) на опуклість, для чого:

а) перевірити функцію на опуклість по на , тобто

, (8)

при будь-яких , і ;

б) перевірити на опуклість за сукупністю змінних і , тобто

, (9)

при будь-яких , , і ;

3. Побудувати сітковий аналог функціонала на рівномірній сітці точок

,

з використанням будь-якої квадратурної формули, зокрема формули правих прямокутників [3]:

, (10)

де

, (11)

, , ;  гільбертовий простір сіткових функцій , визначених на сітці , зі скалярним добутком елементів і нормою .

4. Розробити підпрограму розв’язання задачі Коші (2), (3) при фіксованому методом Рунге-Кутта [1, 3]. Наближений розв’язок , цієї задачі отримати в точках сітки з п. 3.

5. Розробити підпрограму розв’язання спряженої по відношенню до (2), (3) задачі Коші (6), (7). Наближений розв’язок , , спряженої задачі отримати в точках сітки з п. 4.

6. Реалізувати для мінімізації сіткового функціонала (10) на множині (11) ітераційні процеси :

а) методу проекції градієнта

, ; , (12)

де  оператор проектування простору на множину ;  сітковий аналог градієнта (5) в точці ;  ітераційний параметр [2];

б) методу умовного градієнта

, ; , (13)

де  ітераційний параметр;  допоміжне наближення, яке вибирається з умови і яке для множини (11) виписується в явному вигляді:

; ,

За критерій зупинки ітераційного процесу взяти один з наступних критеріїв:

; ; ,

де  задана точність обчислень.

7. Видати на друк в чисельному та графічному виглядах отримані кожним з ітераційних методів п.6 результати розв’язання задачі керування (1)-(4), а саме:

 сіткову функцію керування ;

 фазову траєкторію ;

 наближене значення функціонала (1);

 значення для сіткового аналога градієнта (5);

 кількість k необхідних ітерацій для досягнення заданої точності обчислень.

8. Провести аналіз отриманих результатів при різних значеннях та , обґрунтувати практичну збіжність сіткового методу для задачі (1)-(4).
Допоміжні відомості

I. Метод Ейлера чисельного розв’язання задачі Коші для ЗДР

, (14)

з початковою умовою

(15)

реалізується за формулами

, , (16)

де ; ,  вузли рівномірної (для простоти) сітки точок

, .

Користуючись початковою умовою (15) і покладаючи в формулі (16) , можна послідовно знайти всі наближені значення розв’язку задачі (14), (15).

II. Метод Рунге-Кутта четвертого порядку точності для чисельного розв’язання задачі Коші (14), (15) реалізується за формулами

, , (17)

де , , ,

.
Література

1. Балашова С.Д. Чисельнi методи: Ч. 2. Методи розв’язування диференцiальних та iнтегральних рiвнянь: Навч. посiбник. – К.: НМК ВО, 1992. – 326 с.

2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. - М.: Наука. - 1980. - 518 с.

3. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.: Наука, 1989. – 432 с.

4. Кісельова О.М., Гарт Л.Л. Математичні методи системного аналізу: навч. посіб. – Дніпро: РВВ ДНУ, 2019. – 124 с.

5. Гарт Л.Л., Поляков Н.В. Применение проекционно-итерационных методов к решению задач оптимального управления со свободным правым концом // Питання прикладної математики i математичного моделювання. – Д.: ДНУ, 2000. – С. 23-29.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас