Ім'я файлу: 2020-mag-sobesedovanie-psy.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 19.07.2021
скачати
Пов'язані файли:
Kurs_lekcij_ZP_2017.pdf

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Факультет психології та соціальної роботи
Затверджую

Ректор ОНУ імені І.І.Мечникова

_____________ проф. І.М.Коваль

«____» ____________ 20___р.

ПРОГРАМА

додаткової співбесіди для 2020 року вступу

до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

для отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти

в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»,

за спеціальністю 053«Психологія»

для осіб, які вступають з іншого напряму підготовки


Затверджено рішенням Вченої ради

Факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова

Протокол №2

від "23 "жовтня" 2019р.

Декан ФПСР

____________Дунаєва Л.М.

Одеса

Організація та проведення додаткової вступної співбесіди відбувається у порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Мета співбесідивиявити рівень психологічних знань студентів, які навчаються на інших спеціальностях, їх підготовленість до засвоєння психологічних дисциплін, які будуть вивчатися в магістратурі.

Співбесіда зі спеціальності 053 – «Психологія» передбачає знання студентами таких базових навчальних дисциплін: «Загальна психологія», "Вікова психологія", "Соціальна психологія" і "Клінічна психологія".

Форма додаткового вступного випробування: вступне випробування проводиться у формі співбесіди.

Вступник отримує для відповіді аркуш співбесіди, в якому визначені два питання з наведеного в програмі переліку.

Додаткове вступне випробування (співбесіда) має на меті визначення рівня базової теоретичної підготовки вступника з подальшим допуском до складання фахового вступного випробування для навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Оцінювання знань з додаткового вступного випробування (співбесіди) здійснюється за критеріями «рекомендовано (оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів)»/«не рекомендовано (оцінюється за шкалою від 0 до 59 балів)». У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

Вступники, які не з’явились на додаткове вступне випробування (співбесіду) без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються.

Перелік питань для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» для абітурієнтів, які вступають з іншого напряму підготовки, спеціальності

Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування психіки. Місце психології в системі наук про людину. Основні напрями психологічної науки: психоаналіз, гуманістична психологія, біхевіоризм, когнітивна психологія, трансперсональна психологія та ін. Методологічні принципи психології: принцип детермінізму, єдності свідомості і діяльності, розвитку, об’єктивності, системного підходу та їх втілення в методах психології. Основні методи психології: спостереження і експеримент. Допоміжні методи психології: опитування (анкетування і інтерв’ю), тестування, вивчення продуктів діяльності.

Поняття про особистість. Індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт як характеристики людини. Психологічна специфіка особистості: усталеність, цілісність, активність. Структура особистості. Рушійні сили розвитку особистості: різні психологічні підходи.

Самосвідомість особистості: зміст і структура. «Я-концепція» особистості. «Я-образ» як сукупність уявлень особистості про себе. Самооцінка і рівень домагань як центральні характеристики самосвідомості особистості. Механізми та шляхи розвитку самосвідомості.

Мотиваційна сфера особистості. Потреби і мотиви. Мотивація. Спрямованість особистості: зміст, види, форми прояву. Умови розвитку мотивації особистості.

Загальна характеристика когнітивної сфери особистості. Увага і її характеристики. Види уваги. Можливості управління увагою.

Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття. Види і властивості відчуттів. Сприйняття і його характеристики. Апперцепція. Спостереження як цілеспрямоване сприйняття. Умови розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності.

Пам’ять і її види. Процеси пам’яті. Умови підвищення продуктивності пам’яті.

Логічні форми пізнання дійсності: мислення і уява. Властивості мислення. Операції і види мислення. Засоби активізації мислення. Уява: зміст і види. Прийоми створення нових образів уяви. Уява і творчість. Умови розвитку уяви.

Емоційно-вольова сфера особистості. Емоції і почуття. Види почуттів. Емоційна культура особистості: зміст і умови розвитку. Воля як психічний процес. Структура вольового акту. Вольові якості особистості і їх розвиток. Локус контролю.

Особливості поведінки особистості: темперамент і характер. Темперамент як динамічний бік поведінки: зміст і основні теорії. Типи темпераменту. Вплив темпераменту на успішність навчання і діяльності. Індивідуальний стиль діяльності. Темперамент і характер.

Структура характеру. Риси характеру. Акцентуації характеру. Формування і самовиховання характеру.

Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Природні передумови формування здібностей (задатки). Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність.

Діяльність як цілеспрямована і усвідомлена активність особистості. Структура діяльності: цілі, мотиви, дії. Дії і операції. Складові і засоби дій. Уміння й навички. Види діяльності: праця, спілкування, гра.

Спілкування як умова формування особистості. Структура спілкування: комунікація, інтеракція, перцепція. Спілкування як обмін вербальною і невербальною інформацією. Спілкування як міжособистісна взаємодія. Взаємодія людей у соціальних групах. Види груп. Групові феномени: конформізм, “зсув ризику”, лідерство. Спілкування як сприймання людьми один одного. Ефекти сприймання. Психологічні механізми впливу у процесі спілкування: переконання, психічне зараження, навіювання, наслідування.

Список рекомендованої літератури

 1. Варій М. Й. Загальна психологія: [підр.для студ. вищ. навч. закл.] / Варій М.Й. [3- тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций / Гиппенрейтер Ю.Б. – М.: ЧеРо, при участии издательства Юрайт, 2002. – 336 с.

 3. Загальна психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

 4. Маклаков А. Г. Общая психология / Маклаков А. Г. — СПб: Питер, 2001. – 592 с.: ил.

 5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / - Максименко С.Д. – К:«Центр навчальної літератури», 2004. – 222 с.

 6. Павелків Р. В. Загальна психологія: підручник / Павелків Р.В. - К.: Кондор, 2012. – 576с.

 7. Психологія: Підручник / [Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова]. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.

 8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 2000 - 712 с.: ил. –– (Серия «Мастера психологии»)

 9. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX века Учеб. пособие. – М. , 1996. – 416 страниц.

 10. Гусев А.Н. Обая психология. Том 2: Ощущение и восприятие: учебник. – М.: Академия, 2007. – 416 с.

 11. Загальна психологія: навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: А.П.Н., 1999. – 436 с.

 12. Загальна психологія: підруч. для студентів вищ. навч. закладів / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко / за заг. ред. С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – 543 с.

 13. Загальна психологія: хрестоматія: навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 640 с.

 14. Изард К. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 1999. – 464 с.

 15. Ильин Е.П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2009. - 368 с.

 16. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. — СПб.: Питер, 2005. - 412 с.

 17. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001. - 752 с.

 18. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2001. – 487 с.

 19. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособ. для вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 583 с.

 20. Нуркова В.В. Общая психология. Том 3: Память: учебник - М.: Академия, 2008. – 318 с.

 21. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 560 с.

 22. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.
  14.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія. навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296.

 23. Фаликман М.В. Общая психология. Том 4: Внимание: учебник - М.: Академия, 2006. – 453 с.

 24. Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.

 25. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. К., Вища школа, 2000.

 26. Немов Р. С. Психология. – М., Просвещение, 1995.

 27. Общая психология / Под ред. Максименко С. Д. - М., „Рефл-бук”, „Ваклер”, 1999.

 28. Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А.Роменця. – К, 1997.

 29. Психологія: Підручник / Ю. Л.Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та інш.; за ред. Ю. Л. Трофімова.- 2-ге вид., стереотип.- К.: Либідь, 2000.

 30. Психологія особистості (курс лекцій та практикум): О. Б. Столяренко. Навчальний посібник. - Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори2006», 2011.-220 с.

 31. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи. М., 1996.

 32. Фельдштейн Д. М. Психология развития личности в онтогенезе. – М.,1989.

 33. Юнг К. Г. Психологические типы. – С.-Пет., Ювента, М., „ Прогресс – Универс.”, 1995.Критерії оцінювання знань додаткової вступної співбесіди
Оцінювання знань з додаткового вступного випробування (співбесіди) здійснюється за критеріями: «рекомендовано» (оцінюється за шкалою від 60 до 100 балів); «не рекомендовано» (оцінюється за шкалою від 0 до 59 балів).

У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування (співбесіду), він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.

Під час проведення додаткового вступного випробування (співбесіди) не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час додаткового вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. У разі використання заборонених джерел абітурієнт, на вимогу члена предметної комісії, залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

Вступники, які не з’явились на додаткове вступне випробування (співбесіду) без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються.

Під час співбесіди абітурієнти для отримання висновку «рекомендований» повинні показати знання з основних психологічних питань, які визначені у переліку питань до співбесіди. Абітурієнти одержують висновок «не рекомендований», якщо вони не знають відповіді, або мають недостатні знання з основних питань психології , які визначені у переліку питань до співбесіди.

Критерій оцінювання за вступним фаховим випробуванням (співбесідою)


Оцінка в національній

системі

Визначення

Рекомендовано

Відповіді на запитання правильні, у повному об’ємі, обґрунтовані з незначною кількістю помилок, які не

впливають на якість відповіді

Не рекомендовано

Потрібно серйозно допрацювати матеріал, неґрунтовна підготовка

скачати

© Усі права захищені
написати до нас