Ім'я файлу: 4-2.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 04.03.2021
скачати

Дослідження особливостей структури місцевих екосистем

(природних чи штучних)

Етапи реалізації проекту:

  1. Аналіз доступної інформації та підбір методики для досліджен­ня структури екосистем (книжки, довідники, енциклопедії, наукові статті, відеоматеріали, інтернет-ресурси тощо).

  2. Вибір природної або штучної екосистеми для дослідження. Оберіть зручну, на вашу думку/ екосистему для дослідження. Це може бути ліс, лучна, прибережна або степова ділянка, парк, виноградник, сад, поле, лісосмуга тощо.

  3. Дослідження видової структури екосистеми.Використовуючи друковані та електронні визначники видів рослин, тварин, грибів, скла­діть список видів обраної для дослідження екосистеми. Обравши зручні методики, оцініть видове насичення екосистеми, рясність видів тощо. Зробіть висновок про видове різноманіття екосистеми.

  4. Дослідження вертикальної структури екосистеми.Розподіліть види рослин за надземними ярусами від найвищого до найнижчого, ука­жіть, які види тварин населяють ці яруси. За можливості установіть під­земну ярусність, встановивши глибину розташування підземних органів рослин, ходів та нір тварин. Зробіть висновок про кількість надземних/ підземних ярусів екосистеми, яку ви досліджуєте, та кількість видів, які формують ці яруси.

  5. Дослідження горизонтальної структури екосистеми. Устано­віть окремі мікроугруповання, які сформувалися в різних умовах у межах однієї екосистеми та відрізняються за видовим складом/кількісним спів­відношенням особин тощо. Зробіть висновок про причини горизонталь­ного розчленування екосистеми, яку ви досліджуєте.

  6. Дослідження трофічної структури екосистеми. Використовую­чи видову структуру, складіть схеми типових харчових ланцюгів, а потім трофічної сітки, характерної для екосистеми, яку ви досліджуєте. Зробіть висновок про видове різноманіття автотрофного та гетеротрофно/о бло­ків екосистеми, довжину типових харчових ланцюгів та розгалуженість трофічної сітки.

  7. Ознайомтеся з прикладом опису деяких елементів структури місцевої природної екосистеми (див. таблицю 1).

  8. Складіть характеристику структури місцевої природної еко­систем (за власним вибором) у вигляді реферату чи презентації, дотримуючись вище наведених пунктів.

  9. Сформулюйте висновок про чинники, що впливають на формування структури екосистеми.


Таблиця 1 Порівняльна характеристика структур екосистем

Частини екосистеми

Екосистема заплавної луки

Абіотична:
середня температура (℃)

січня

липнявід -4,0 до -8.0

від +17 до +19

вологість

650–700 мм/|рік

типи ґрунтів

Дернові, дерново-лучні, болотні

Біотична:
Продуценти

Лукові трави:

Злакові – тимофіївка, мятлик, лисохвіст (нижній ярус)

Бобові – конюшина, горошок, чина (другий ярус)

Зонтичні – губоцвіті, жовтоцвіті і гвоздикові (верхній ярус)

Консументи

Рослиноїдні тварини – молюски, бджоли, равлики, жайворонок, куріпка, мини, ховрахи, зайці

М'ясоїдні тварини, що поїдають рослиноїдних тварин: павуки, їжаки, деркачі. бекаси

Хижаки, що поїдають. м'ясоїдних тварин: боривітер, яструб, лисиця

Детритофаги: мурахи, дощові черв’яки, орли-стерв’ятники

Редуценти

Ґрунтові бактерії і гриби

Додаткова інформація

Видове різноманіття обчислюється сотнями й тисячами. Воно зазвичай тим значніше, чим багатші умови екосис­теми.

Різні угруповання, що входять до складу екосистеми, складаються з різної кількості видів - видового різноманіття. Наприклад, на однаковій площі в сосновому, листяному лісі, на лучних та степових ділянках видо­ве різноманіття може суттєво відрізнятися. Зрозуміло, не всі види віді­грають однакову роль у біоценозі. Така роль визначається насамперед кількісним співвідношенням між видами.

Досліджуючи видовий склад екосистем, слід пам'ятати, що не всі ді­лянки обстежуваного угруповання мають однакові кількісні показники видового складу. Для зручності при порівнянні різних біоценозів корис­туються ознакою видового насичення, під яким розуміють кількість ви­дів, що припадає на одиницю площі. Залежно від типу біоценозу видове насичення визначають на 1 м2, 100 м2, 0,25 га або 1га.

Для рослин використовують показники укриття ґрунту проекціями рослин, найменшої відстані між рослинами, суми поперечних перетинів стовбурів дерев та ін., для тварин – кількість нір, гнізд, кормових столи­ків, викидів ґрунту тощо.

Популяції різних видів у екосистемі розподілені певним чином і утво­рюють просторову структуру екосистеми. Розрізняють вертикальну та горизонтальну структури екосистеми.

Вертикальна структура (ярусність) – це вертикальний розподіл видів рослин, тварин і мікроорганізмів у біогеоценозі. Основу вертикальної структури формують рослини. Рослинне угруповання (фітоценоз) зазви­чай визначає вигляд екосистеми. Рослини значною мірою впливають на

умови існування інших видів. У лісі це великі дерева, на луках і в степах - багаторічні трави, а в тундрі панують мохи і чагарники. Мешкаючи разом, рослини Однакової висоти створюють своєрідні «поверхи» - яруси. У лісі, наприклад, високі дерева складають перший {верхній) ярус, другий ярус формується з молодих особин дерев верхнього ярусу і з дорослих дерев, менших за висотою. Третій ярус складається з чагарників, четвертий – із високих трав. Нижній ярус, куди потрапляє зовсім мало світла, утворю­ють мохи Та низькорослі трави.

Ярусність спостерігається і в трав'янистих угрупованнях (лучних, степових), де «поверхи» утворюють лише трави, різні за висотою. Є і під­земна ярусність, що пов'язана з різною глибиною проникнення в ґрунт кореневих систем рослин: в одних коріння проникає глибоко в ґрунт, до­сягаючи рівня ґрунтових вод, інші мають поверхневу кореневу систему, що отримує воду та елементи живлення з верхнього ґрунтового шару.

Завдяки ярусному розташуванню рослини найбільш ефективно ви­користовують світловий потік, при цьому знижується конкуренція: світ­лолюбні рослини займають верхній ярус, а тіньовитривалі розвиваються під їхнім наметом.

Тварини теж пристосовані до життя в тому чи тому рослинному ярусі (деякі взагалі не покидають свого ярусу). Наприклад, серед комах виді­ляють: підземних* що мешкають у ґрунті, наземних, поверхневих; меш­канців травостою і мешканців вищих ярусів.

Горизонтальна структура екосистем визначається неоднорідністю мікрорельєфу, хімічного складу ґрунту, його вологістю, діяльністю тва­рин, людини, стихійними явищами (пожежі, повені, урагани). Унаслідок цього рослини і в горизонтальному напрямку розташовуються мікрогрупами, різними за видовим складом. Це явище називається мозаїчністю. Мозаїчність рослинності - це своєрідний «орнамент», утворений скуп­ченнями рослин різних видів.

Завдяки вертикальній і горизонтальній структурам живі організми екосистеми ефективніше використовують мінеральні речовини ґрунту, вологу, світловий потік тощо.

Трофічна (функціональна) структура екосистеми - це закономірнос­ті кругообігу біогенних речовин і передачі енергії їжі від її джерела через послідовний ряд організмів.

Класичну трофічну структуру екосистеми зображують у вигляді тро­фічних ланцюгів, які складаються з умовних трофічних рівнів - груп орга­нізмів, які використовують однакові джерела речовини та енергії,

Розрізняють два типи трофічних ланцюгів: пасовищний та детритний.

Пасовищний тип трофічного ланцюга (ланцюг виїдання) забезпечує засвоювання енергії Сонця та її трансформацію в екосистемах.

Перший трофічний рівень пасовищного ланцюга представлений про­дуцентами, або автотрофами. До них належать: фототрофи – фотосинтезуючі організми (зелені рослини, водорості, ціанобактерії, пурпурові та зелені сіркобактерії"), які здатні використовувати сонячну енергію для утворення органічних сполук; хемоавтотрофи, які синтезують органічні речовини за рахунок енергії окиснення неорганічних речовин.

Продуценти - це найважливіша частина біоценозу, тому що решта ор­ганізмів прямо чи опосередковано залежать від запасів енергії та речо­вини, що були сформовані продуцентами.

Другий трофічний рівень пасовищного ланцюга утворюють траво­їдні тварини, яких називають консументами І порядку. М'ясоїдних, які живляться травоїдними, називають консументами II порядку; вони пе­ребувають на третьому трофічному рівні. Можуть існувати організми четвертого трофічного рівня (наприклад, паразити хижаків) та п'ятого трофічного рівня (наприклад, найпростіші та бактерії паразитів хижаків). Вище п'ятого трофічного рівня зазвичай у біоценозах не виділяють.

Детритний тип трофічного ланцюга (ланцюг розкладання) почина­ється від неживої органічної речовини. Кожна трофічна ‘група біоцено­зу внаслідок життєдіяльності утворює значну кількість органічних ре­човин - неперетравлені рештки, продукти виділення, відмерлі частини організмів та самі організми, - що об'єднані терміном детрит. Ці орга­нічні рештки розкладають деструктори, або редуценти - організми, які забезпечують їх мінералізацію (руйнування або розкладання шляхом спрощення будови речовини). Деструкторами в пасовищних трофічних ланцюгах переважно виступають мікроорганізми (бактерії, дріжджі, гри­би) та дрібні тварини (нематоди, кільчасті черви, комахи). Завдяки їхній діяльності відбувається повернення до мінеральної форми елементів, які містяться в органічних речовинах. Це забезпечує можливість їх по­вторного засвоєння продуцентами.

Трофічні ланцюги є спрощеною моделлю реально існуючих процесів у екосистемах. Оскільки більшість тварин всеїдні (живляться як росли­нами, такі тваринами), вони одночасно одержують речовину та енергію з різних трофічних рівнів. Уважають, що такі організми входять відразу до кількох трофічних рівнів, а їхня участь у кожному рівні пропорційна до складу вживаної ними їжі. Тому в природі вся сукупність трофічних ланцюгів об'єднується у трофічну мережу.
17скачати

© Усі права захищені
написати до нас