Ім'я файлу: Т е м а 1-2_2021 (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 30.03.2023
скачати
Пов'язані файли:


Т е м а 1. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА.

1. Позначте визначення, яке розкриває поняття приватне право ”:

1. Підгалузь міжнародного права, що регулює міжнародні економічні

відносини.

2. Підгалузь цивільного права, що регулює цивільні відносини за участю

іноземних фізичних та юридичних осіб.

3. Сукупність норм, що регулюють приватні та процесуальні відносини з

іноземним елементом.

4. Сукупність норм національного права, що регулюють відносини

міжнародного обміну товарами та послугами.

2. Вкажіть вид суспільних відносин, який не належить до предмету регулювання міжнародного приватного права:

Відносини з міжнародного усиновлення.

Відносини з міжнародних перевезень.

Виконання рішень іноземних судів.

Міжнародне оподаткування.

3. У чому полягає подібність міжнародного приватного права та міжнародного публічного права:

1. Спільні джерела правового регулювання.

2. Основним суб’єктом міжнародного публічного та міжнародного приватного права є держава.

3. Загальна мета співробітництва в різних галузях суспільних відносин.

4. Спільний предмет регулювання.

4. Вкажіть ознаку, яка характеризує приватні правовідносини:

1. Ієрархічні відносини між суб’єктами.

2. Перевага директивно-зобов’язуючих норм права.

3. Широке використання договірної форми регулювання.

4. Майнова відокремленість сторін.

5. Вкажіть способи правового впливу на певні суспільні відносини, які

не притаманні міжнародному приватному праву:

1. Колізійний метод.

2. Метод рекомендацій.

3. Метод приписів.

4. Метод заохочень.
6. Яке місце посідає МПП у правовій системі:
1. Це самостійна автономна правова система.
2. Це галузь національного приватного права.
3. Це комплексна галузь права.
4. Це інститут національного цивільного права.
7. Яке значення має слово «міжнародне» в понятті МПП:
1. Приватноправові відносини, що мають у своєму складі іноземний елемент.
2. Це міждержавні відносини.
3. Це відносини, врегульовані міжнародним публічним правом.
4. Це відносини, врегульовані міжнародними договорами.

8. Що означає «колізія права» в МПП?
1. Примат міжнародного права над національним.
2. Відмінність у національному та міжнародно-правовому регулюванні.
3. Зіткнення норм внутрішнього законодавства щодо регулювання
правовідносин з іноземним елементом.
4. Різне вирішення одних і тих самих приватноправових питань у  законодавстві різних держав.

9. У чому полягає сутність колізійного методу?
1. Створення судом нової норми права (прецеденту).
2.Застосування до спірних правовідносин права країни суду.
3. Подолання колізії між правовими нормами різних країн світу.
4. Застосування автономії волі сторін правовідносин.
10. Назвіть правові форми колізійного методу:
1. Міжнародні договори.
2. Колізійні норми національного права.
3. Колізійні норми права іноземних держав.
4. Міжнародні торгові звичаї.

11. У чому проявляється «прямий» характер матеріального методу?
1. При його застосування має вирішуватися колізійне питання.
2. Він передбачає безпосереднє регулювання відносин шляхом прямого застосування матеріальних норм.
3. Матеріальний метод передбачає обов’язкове застосування матеріальних норм національного законодавства.
4. Сторони прямо передбачають в угоді регулювання правовідносин
нормами права певної країни.


12. У чому полягає сутність уніфікації матеріально-правових норм в МПП?

1. Це кодифікація міжнародно-правових звичаїв.

2. Це стихійний процес наближення законодавства різних держав.

3. Це діяльність транснаціональних корпорацій по створенню типових

форм комерційних угод.

4.Це укладення міжнародних договорів, спрямованих на створення

одноманітних норм національного права.
Т Е М А 2. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО

ПРАВА.


13. У чому полягає подвійний характер джерел МПП?

1. У особливому значенні судового прецеденту.

2. У праві судів вирішувати спір на засадах «права справедливості».

3. У особливому значенні міжнародно-правових актів, можливості їх

безпосереднього застосування у національних судах.

4. Джерела МПП не мають подвійного характеру.

14. Які форми права застосовуються у міжнародному приватному

праві?

1.Міжнародні договори.

2.Правові звичаї.

3.Внутрішнє законодавство.

4.Господарські договори.

15. Чинні для України міжнародні договори можуть укладати:

1. Президент України.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні органи.

4. Профспілки України.


16. Які акти внутрішнього законодавства повністю присвячені врегулюванню правовідносин за участю іноземного елемента?

1. Закон України „Про міжнародне приватне право”.

2. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”.

3. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства”.

4. Закон України „Про громадянство України”.

17. Сферою дії Закону України „Про міжнародне приватне право” є:

1. Визначення застосовуваного права.

2. Визначення процесуальної правоздатності і дієздатності іноземців, осіб

без громадянства та іноземних юридичних осіб.

3. Визначення підсудності судам України справ з іноземним елементом.

4. Визначення форми здійснення правосуддя за участю іноземного елемента.


18. Якими нормативним актами України дозволено застосування звичаїв?

1. Цивільний кодекс України.

2. Закон України „Про міжнародне приватне право”.

3. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж”.

4. Кодекс про адміністративні правопорушення України.

19. У якій сфері приватноправових відносин з іноземним елементом не


прийнято жодного універсального міжнародного договору?

1. У галузі міжнародного трудового права.

2. У галузі шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом.

3. У галузі міжнародних перевезень.

4. Універсальні міжнародні угоди регулюють усі сфери МПП.

20. Який міжнародний договір є єдиною у світі кодифікацією

міждержавного МПП:

1. Гаагська конвенція про міжнародний цивільний процесу 1954 р.

2. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу

товарів 1980 р.

3. Кодекс Бустаманте 1928 р.

4. Вашингтонська конвенція про захист іноземних інвестицій 1965 р.

21. Які міжнародні звичаї відіграють основну роль у регулюванні

приватноправових відносин з іноземним елементом:

1. Міжнародні звичаї у галузі податкового та митного права.

2. Міжнародні звичаї у галузі спадкового права.

3. Міжнародні торгові звичаї, звичаї торгівельного мореплавства.

4. Звичаї колізійної взаємності.

22. Що розуміють під поняттям «Lex mercatoria»:

1. Особливий інститут національного господарського права.

2. Система міжнародних конвенцій з питань МПП.

3. Система недержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

4. Підгалузь міжнародного економічного права.

23. У чому полягає значення судового прецеденту:

1. Прецедент - це звичайне судове рішення.

2. Прецедент має вирішальне значення при вирішенні аналогічних справ у

подальшій судовій практиці.

3. Прецедент має значення норми національного закону.

4. Усі судові прецеденти є частиною національного законодавства.

24. Що розуміють під доктриною як джерелом МПП:

1. Право науковців вносити зміни у чинне законодавство.

2. Законотворча діяльність науковців.

3. Опубліковані думки загальновизнаних фахівців в галузі права.

4. Це наукові праці видатних вчених, що визнані на офіційному рівні та

безпосередньо використовуються правозастосовними органами.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас