1   2
Ім'я файлу: Документ Microsoft Word.docx
Розширення: docx
Розмір: 142кб.
Дата: 16.07.2020

Звіт з виробничої переддипломної практики

1111111111 Рейтинг 4.14 (7 Голоса)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ПРИБРЕЖНЕНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ»

Звіт-щоденник проходження виробничої переддипломної практики

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.10010102 “МОНТАЖ,

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ

УСТАНОВОК В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ“

Студента групи ________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________

______________________________________________________

(назва навчального закладу)

Місце проходження практики____________________________

______________________________________________________

Термін практики з ________________ по _________________

Керівник практики

Від підприємства______________________________________

Від навчального закладу________________________________



КЕРІВНИК БАЗИ ПРАКТИКИ ПОВИНЕН:

1. Наказом призначити кваліфікованого спеціаліста для безпосереднього керівництва практикою.

2. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики; не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики й майбутній спеціальності.

3. Забезпечити умови безпечної роботи студентів на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

4. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

5. Забезпечити контроль за проходженням практики студентів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад.

6. Дати характеристику на кожного студента-практиканта.

(Наказ Міністерства освіти України Від 8 квітня 1993 р. № 93)

Мета та завдання практики

Виробнича переддипломна практика завершує процес підготовки молодого спеціаліста до самостійної роботи в галузі електрифікації і автоматизації сільського господарства. Вона є заключною ланкою практичної підготовки спеціалістів перед дипломним проектуванням.

Під час виробничої переддипломної практики студенти повинні узагальнити і поглибити знання, одержані в процесі навчання, ознайомитись безпосередньо в сільськогосподарських та ремонтно-обслуговуючих підприємствах з новою технологією, організацією та технологією виробництва, набути умінь і навичок роботи із спеціальності, грамотно зібрати і підготувати матеріал для дипломного проектування.

Під час практики студенти працюють помічниками /дублерами/ молодшого спеціаліста, а також інших керівників сільського господарства, експлуатаційного або електроремонтного підприємства.

При цьому вони повинні:

1.1. Після прибуття на місце проходження виробничої практики одержати документи на працевлаштування.

1.2. Пройти інструктаж з техніки безпеки на виробництві до початку практики.

1.3. Підпорядковуватися діючим в господарстві правилам внутрішнього розпорядку дня.

1.4. Виконувати всі завдання, які передбачені програмою практики.

1.5. Добросовісно відноситись до праці, дотримуватися правил охорони праці і навколишнього середовища.

1.6. Систематично вести звіт-щоденник.

1.7. Брати участь у раціоналізаторській роботі і громадському житті колективу.

1.8. Зібрати необхідні матеріали для дипломного проектування.

Щоденний контроль за виконанням програми практики здійснюється керівниками практики від підприємства /господарства/ перевіряється і оцінюється якість роботи практикантів та виявляється рівень набутих ними практичних навичок.

Керівниками практики від підприємства зобов’язані бути головні енергетики, інженери-електрики, техніки-електрики господарств /підприємств/.

Під час практики студенти складають звіт-щоденник, який є звітом про виробничу переддипломну практику. Після закінчення практики разом з матеріалами, зібраними до дипломного проектування, звіт-щоденник подають у навчальний заклад. Керівник практики від підприємства /господарства/ повинен зробити висновок про якість проходження практики студентом.

Під час практики студент готує матеріал для дипломного проектування відповідно до переліку питань, передбачених завданням на дипломне проектування.

Студенти, яку не пройшли виробничої переддипломної практики або одержали від господарства /підприємства/ негативний відгук, не одержали заліку з практики, до дипломного проектування не допускаються і направляються на практику повторно.

НАБУТТЯ УМІНЬ

Після проходження переддипломної практики студент повинен Вміти:

Організувати роботу з монтажу, раціональної експлуатації і поточного ремонту електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації, яке використовується у сільськогосподарському виробництві.

Визначити економічно вигідні режими роботи електрообладнання і ефективно використовувати електричну енергію в с.-г. виробництві.

Розробляти графіки проведення планово-запобіжних ремонтів, профілактичних оглядів електроустановок і електрообладнання, організувати їх виконання.

Складати кошториси на монтаж і ремонт електроустановок на електрообладнання, оформляти наряди на виконання робіт.

Самостійно проводити монтаж і налагодження електрообладнання, а також керувати електроустановками, налагоджувати їх на різні режими роботи.

Володіти прийомами діагностики електроустановок, електрообладнання та безпосередньо брати участь у проведенні операцій технічного обслуговування і ремонту електрообладнання і засобів автоматизації.

Вміти використовувати контрольно-вимірювальні прилади та інструменти.

Складати поточні і річні звіти з технічної експлуатації та ремонту електроустановок і електрообладнання.

Оформляти наряд-допуск для виконання робіт у діючих електроустановках і здійснювати допуск ремонтної бригади до роботи.

Приймати грунтовні рішення, контролювати їх виконання.

Впроваджувати досягнення науки і передового досвіду у виробництві.

Здійснювати контроль за додержанням правил охорони праці, пожежної безпеки та навколишнього середовища.

Визволяти ушкодженого від дії електричного струму.

Подавати потерпілому першу долікарську допомогу при ушкодженні електричним струмом, при опіках, пораненні, кровотечі.

Систематизувати матеріал із виконання індивідуального завдання для дипломного проектування.

Організовувати ефективне використання електричної енергії.

Розподіл часу переддипломної практики

Назва виду робіт

Кількість годин, дні

Ознайомлення з підприємством

Інструктажі з безпеки праці

Робота дублером молодшого спеціаліста техніка-електрика

Виробничі екскурсії

Систематизація матеріалу згідно з темою дипломного

Проекту

Оформлення звіту-щоденника

Всього

8/1

128/16

8/1

8/1

8/1

160/20

1. Тривалість робочого тижня в період переддипломної практики 40 година.

2. При наявності в господарстві вакантних місць студенти можуть займати штатну посаду, якщо робота на цій посаді буде задовольняти вимоги практики.

Зміст практики

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці (1 день).

Ознайомлення з підприємством, бесіда з керівником підприємства і головним інженером, інструктаж з техніки безпеки, вивчення режиму роботи. Ознайомлення з досвідом виробництва с.-г. продукції, виробничими підрозділами, енергетичними показниками господарства, роботою служби енергетики, її структурою, станом електрифікації виробничих процесів.

Ознайомлення з принципом керування в господарстві організацією інженерної служби підрозділу, використання електрообладнання, матеріально-технічне постачання, ремонт і технічне обслуговування техніки. Організація праці і її нормування, система оплати праці і стимулювання, основи господарського розрахунку, орендні відносини. Визначення і аналіз основних техніко-економічних показників підприємства і його основних підрозділів.

Вступний інструктаж з техніки безпеки (програма вступного інструктажу, хто його проводить, як оформляється).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.

2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб допоміжних приміщень.

3. Основні положення Закону “ Про охорону праці”, Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці.

3.1. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку, Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір /угода/, пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці.

3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, відповідальність за порушення цих правил.

3.3. Система управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві:

· обов’язки роботодавця з охорони праці;

· обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

· права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи на підприємстві;

· відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;

· попередні та періодичні методичні огляди;

· соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

· навчання питань з охорони праці.

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працюючих, Методи та засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, засоби індивідуального та колективного захисту, знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту.

5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

7. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

8. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям, дії персоналу при їх виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки.

Виробничі дільниці, які найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим. Загальнооб’єктивні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

9. Перша допомога потерпілому. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на дільниці, у цеху.

10. Дії працюючих при виникненні екстремальних ситуацій.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

Записати назву господарства, повну адресу, назву найближчої залізничної станції та відстань до неї, назву відділення Держбанку і розрахунковий рахунок, відстань до районного центру. Зазначити грунтово-кліматичну зону, виробничий напрям господарства, кількість відділень, бригад, ферм.

Заповнити табл. 1, 2.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ З РОСЛИННИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА

Назва показника

Одиниця

виміру

Кількість

200_ р. 200_ р.

Примітка

1. Рослинництво

1.1. Загальна площа землі

1.2. Озимі культури

1.3. Ярі культури

1.4. Технічні культури

1.5. О в о ч і

1.6. П а р н и к и

1.7. Т е п л и ц і

Га

Га

Га

Га

Га

Га

Га

 

 

2. Тваринництво

2.1. Кількість великої рогатої худоби

молочне стадо

на відгодівлі

2.2. Свиноматки

2.3. Свині на відгодівлі

2.4. П т и ц я

2.5. В і в ц і

Гол.

Гол.

Гол.

Гол.

Гол.

Гол.

 

 

Таблиця 2

СКЛАД МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ

(у тому числі стаціонарне обладнання)

Найменування машин

Марка машин

Кількість

машин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИФІКАЦІЮ ГОСПОДАРСТВА

Джерело електропостачання, кількість, потужність та місцезнаходження на території господарства основних джерел електроенергії з їх технічною характеристикою.

Довжина електричних ліній, їх технічний стан. Наявність і стан повторних заземлень та грозозахисту.

Відсоток електрифікації і автоматизації робіт за галузями (електрозабезпеченість господарства, перспективи підвищення рівня електрифікації).

Планові затрати на ремонт і технічне обслуговування електрообладнання. Дати аналіз.

Виробництво електроенергії власними електростанціями, потреби і споживання електричної енергії за рік, зокрема, на виробничі потреби, річні витрати на електроенергію, експлуатацію і ремонт електрообладнання.

Загальна кількість і потужність електродвигунів електронагрівальних установок та інших споживачів електроенергії господарства і його галузях.

Виробничий травматизм при роботі на електроустановках за минулий рік. Основні причини травматизму.

Кількість електродвигунів і електроустановок, які вийшли з ладу протягом року. Назвати основні причини.

Наявність системи ППРЕ сільського господарства і її економічна ефективність (наявність графіків технічного обслуговування і поточного ремонту).

Наявність електротехнічної служби, її склад (рівень підготовленості, наванта­ження в умовних одиницях, зарплата).

Описати схему електропостачання та навести номінальні дані районної трансформаторної підстанції та ліній електропередач. Навести поділ споживачів на категорії за надійністю електропостачання.


  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас