1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Звіт щод.перед.практ.Економісти.doc
Розширення: doc
Розмір: 421кб.
Дата: 04.04.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Звіт-щоденникПро проходження виробничої практики

зі спеціальності 051 “Економіка ”


Студентки групи _Ек-31________________________________


ПІП
Керівник___________________
Національна шкала__________++
Кількість балів______________
Оцінка ЕСТS________________
Житомир 2019

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Виробнича виробнича практика є обов'язковим компонентом вищої освіти, складовою частиною навчального процесу, завершальним етапом підготовки спеціаліста і ставить за мету:

 • поглиблення та закріплення теоретичних знань усіх дисциплін навчального
  плану і практичних навичок, отриманих студентом в процесі навчання;

 • ознайомлення безпосередньо на виробництві з передовою технологією, новими
  формами організації праці, оплати праці, економікою виробництва;

 • набуття вмінь та навиків організаторської роботи по обраній спеціальності,
  вміння працювати з фактичним матеріалом про діяльність підприємства.

Виробнича практика проводиться в окремих господарствах області і, як правило, по місцю майбутньої роботи молодшого спеціаліста.

Безпосереднє керівництво виробничою практикою керівник господарства покладає на економіста.

Керівник практики зобов'язаний:

 • організовувати практику відповідно до затвердженої програми;

 • своєчасно переміщувати практикантів по робочих місцях;

 • створити необхідні умови для поглиблення засвоєння студентами програмного матеріалу;

 • давати завдання і регулярно перевіряти щоденник практиканта.

За наявністю вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота для них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50% часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

Перебуваючи на виробничій практиці, студенти зобов'язані:

 • своєчасно та якісно виконувати завдання, передбачені програмою виробничої практиктики;

 • уповному обсязі виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку і дотримуючись правил техніки безпеки, виробничої санітарії протипожежної безпеки;

 • працювати дублером на робочих місцях, нести відповідальність за виконану роботу та її результати на рівні з штатними працівниками господарства;

 • виконувати всі доручення і вказівки керівника практики;

 • вивчити нову технологію виробництва, методи роботи і досягнення кращих підрозділів підприємства;

 • брати участь та надавати допомогу спеціалістам в аналізі роботи, поточному плануванні і запровадженні нових форм господарювання.;

 • регулярно вести звіт-щоденник за практику та підбирати матеріали, необхідні для додатку до нього;

 • брати участь в суспільно-корисній роботі колективу.

Під час виробничої практики студентам необхідно керуватися кваліфікаційними характеристиками та відповідними інструктажами і положеннями про основні права, обов'язки та відповідальності посадових осіб.

До звіту-щоденника додаються відповідні документи або їх копії.

В щоденнику описують виконану роботу на протязі дня відповідно до програми практики. Студенти критично оцінюють виконану роботу, пропонують заходи і методи усунення недоліків. За кожен день повинен стояти підпис керівника практики від підприємства.

Звіт-щоденник, виробнича характеристика завіряється підписом керівника підприємства, скріплюється гербовою печаткою підприємства.

Після закінчення практики звіт-щоденник в 3-х денний строк здається на перевірку в навчальну частину навчального закладу.

Студенти, які не виконали програму виробничої практики або одержали незадовільну оцінку на практичному заліку, до складання державних екзаменів не допускаються. їм видається академічна довідка про закінчення теоретичного курсу навчання, яка служить документом для прийняття на роботу.

Не раніше ніж через 10 місяців роботи за спеціальністю та пред'явленні позитивної характеристики із місця роботи студенту дозволяється повторно здати практичний залік.

За наслідками виробничої практики проводиться конференція за участю студентів, викладачів та керівників практики від підприємств.

Програмний розподіл часу
п/п

Зміст практики

Кількість

днів

1.

Ознайомлення з підприємством, інструктаж з техніки безпеки

1

2.

Ознайомлення із спеціалізацією та організацією виробництва

3

3.

Ознайомлення з роботою центральної бухгалтерії

2

4.

Робота дублером економіста

6

5.

Аналіз показників виконання-планів

5

6.

Оформлення звіту про проходження практики

1

Всього

18


Порядок виконання програми практики

1. Ознайомлення з господарством, інструктаж з техніки безпеки
Студенти повинні узгодити з керівником практики від підприємства програму практики і графік переміщення по робочих місцях; вивчити посадові інструктажі керівника бази практики та спеціалістів; ознайомитися із внутрігосподарським розпорядком робочого дня та діловодством господарства; вивчити умови діяльності, його виробничу та управлінську структуру, спеціалізацію, економічний стан.

У період ознайомлення господарства виконайте завдання:

Завдання 1.1. Коротко опишіть хто проводив інструктаж з техніки безпеки і охорони праці та його зміст.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 1.2. Ознайомтесь з правовими документами, що регулюють діяльність підприємств:

 • Галузева угода;

 • Статут підприємства;

 • Колективний договір (з додатками: “Положення про оплату праці” ,

“Правила внутрішнього розпорядку”)

 • посадові інструкції керівників і спеціалістів

Представте в додаток :

1. статут підприємства;

2. колективний договір з додатками;

3. договори на реалізацію продукції, поставку матеріалів та ін.

4. посадові інструкції спеціалістів

Ознайомтесь із внутрішньогосподарським розпорядком робочого дня. Ознайомтесь з діловодством господарства та вкажіть організаційну, управлінську, довідково-інформаційну, договірну документацію діяльності підприємств.

Завдання 1.3. Вивчіть умови діяльності господарства. Дайте загальну характеристику господарства.
Назва господарства, його повна адреса та рік створення

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розміщення підприємства відносно районного та обласного центру, найближчої залізничної станції, пристані, автомобільної дороги і його вплив на економіку підприємства

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Склад виробничих підрозділів, їх розміщення.

Представте в додатку схему організаційної структури підприємства ( всі підрозділів)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проаналізуйте виробничі та економічні показники підприємства за останні два роки, заповніть аналітичні таблиці, складіть висновки до кожної таблиці та пропозиції щодо аналізу.

Таблиця 1.
Наявність робочої сили за 20__ р.


Категорії працівників

Середньорічна

чисельність, осіб.

В тому числі постійних

КерівникиСпеціалістиРобітники всьогов т.ч. по професіях


Висновки та пропозиції : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 2.

Виробниче обладнання основного виробництва

за 20 _ р.


Назва і марка

обладнання

Кількість

одиниць

обладнання,

шт.

Балансова

вартість

одиниці

обладнання,

тис. грн.

Продуктивність

роботи за 1 год

(в натуральних

вимірниках)

Річне

завантаження ,

год.Висновки та пропозиції: __________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця 3.

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас