1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Transparency Report_2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1565кб.
Дата: 01.04.2021
26
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Керівник відділу аудиту ПрАТ «КПМГ АУДИТ» відповідає за розробку і реалізацію плану дій за результатами проведеного аналізу першопричин, включаючи призначення відповідальних осіб. Контроль за виконанням плану здійснюється із залученням фахівців з питань контролю якості та управління ризиками.
Рекомендації та заходи з удосконалення
На глобальному рівні силами Міжнародної координаційного комітету з питань якості аудиту (Global Audit Quality Steering
Committee, GAQSC) і Міжнародної координаційної групи з контролю якості та управління ризиками (Global Quality & Risk
Management Steering Group, GQRMSG) KPMG International перевіряє результати внутрішньофірмових програм моніторингу, проводить аналіз першопричин, виявлених на рівні фірми-члена мережі, і плану щодо їх усунення, а також розробляє додаткові глобальні заходи, якщо це необхідно.
Глобальні плани щодо усунення недоліків, розроблені KPMG
International, включають комплексні заходи, спрямовані на культуру, поведінку і на забезпечення послідовного процесу якісного аудиту на рівні фірм-членів мережі KPMG. Плани щодо усунення недоліків додатково реалізуються через навчальні програми, інструменти та інструкції для розуміння того, що ми рухаємося у правильному напрямку та впроваджуємо передову практику по всій мережі KPMG.
Взаємодія із зовнішніми регуляторами
Регулюючі органи
Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ПрАТ «КПМГ АУДИТ» зобов’язане проходити зовнішній контроль якості роботи.
Відповідальним за здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в Україні є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Аудиторській палаті України, за умови що
її організаційна структура унеможливлює виникнення конфлікту
інтересів, делегуються певні повноваженні щодо нагляду.
Рішенням Аудиторської палати України №335/4 від 22 грудня
2016 року було затверджено проходження ПрАТ «КПМГ АУДИТ» перевірки про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, та видане Свідоцтво №0653 чинне до 31 грудня 2021 року.
Відгуки клієнтів
Ми активно збираємо відгуки клієнтів як під час ділових зустрічей, так і за допомогою досліджень, що проводяться третіми сторонами, щоб розуміти, наскільки клієнтів влаштовує якість наших послуг.
Ми завжди охоче прислухаємося до відгуків і прагнемо оперативно вносити зміни на рівні окремих завдань і фірми в цілому, щоб відповідати потребам клієнтів.
Розгляд скарг і претензій
В ПрАТ «КПМГ АУДИТ» були розроблені процедури з контролю, моніторингу та реагування на скарги чи претензії на адресу фірми, пов’язані з якістю послуг, що надаються. Ці процедури викладені в Посібнику KPMG з питань якості та управління ризиками, розміщеному на нашому внутрішньому сайті.
Додаткові заходи з оцінки якості аудиту
Перед випуском аудиторського висновку фахівці Відділу професійної практики виконують перевірку висновків і відповідної фінансової звітності організацій, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж та (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, а також висновків і звітності з інших завдань середнього і високого ризику відповідно до чинної внутрішньої політики. У разі виявлення будь-яких недоліків вживаються заходи щодо їх усунення до надання висновку клієнту з аудиту.
Керівники завдань отримують відгуки про якість висновків і звітності, поданих на перевірку до Відділу професійної практики. Річні результати таких перевірок перед випуском аудиторського висновку враховуються під час річної оцінки роботи кожного конкретного керівника.
27
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Фінансова
інформація
4
Стисла інформація про доходи ПрАТ «КПМГ АУДИТ» за 2019 рік за категоріями послуг, розкриття якої вимагається пунктом 2.11 статті
36 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», наведена нижче. Доходи включають суми, виставлені клієнтам та іншим фірмам-членам мережі KPMG. Суми наведені без урахування ПДВ.
Послуги
За рік, що закінчився
31 грудня 2019 р.,
тис. грн.
Обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес, і суб'єктів, що належать до групи компаній, материнською компанією яких є такі підприємства
57,498
Обов'язковий аудит, інші юридичні особи
19,006
Ініціативний аудит
72,185
Огляд історичної фінансової інформації
7,042
Усього за аудиторськими послугами
155,731
Дозволені неаудиторські послуги підприємствам, що становлять суспільний
інтерес
31,612
Неаудиторські послуги іншим юридичним особам
45,943
Усього за неаудиторськими послугами
77,555
Усього доходів
233,286
28
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

29
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
29

Винагорода ключових партнерів
5
Винагорода ключових партнерів
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» виплачує винагороду ключовим партнерам за результатами оцінки результатів роботи кожного партнера за рік.
Винагорода ключового партнера складається з двох елементів:
— базовий компонент – це заробітна плата. Сума базового компонента відображає функції і старшинство кожного ключового партнера; а також
— компонент, що залежить від прибутку та результатів роботи – винагорода, що визначається за результатами роботи кожного партнера за рік порівняно з раніше узгодженими індивідуальними цілями. Наша політика щодо цієї змінної частини винагороди ключових партнерів враховує ряд факторів, включаючи ефективність роботи, якість надання послуг клієнтам, зростання прибутку і рентабельності, лідерські якості та відданість цінностям КПМГ. Керівникам завдань з аудиту не дозволяється ставити цілі, що мають відношення до продажу неаудиторських послуг клієнтам з аудиту, а також отримувати будь-яку винагороду за продаж неаудиторських послуг клієнтам з аудиту.
Крім того, частина компонента їх винагороди, що залежить від результатів роботи, визначається за результатами їх здатності забезпечувати якість аудиту.
5
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
30

Взаємодія всередині мережі KPMG
6
Організаційно-правова форма
Незалежні фірми-члени мережі KPMG входять до асоціації KPMG
International, міжнародної мережі фірм, зареєстрованої згідно із законодавством Швейцарії.
KPMG International здійснює діяльність в інтересах мережі KPMG і фірм, що входять до неї, але не надає професійних послуг клієнтам.
Професійні послуги клієнтам надаються виключно її фірмами–
членами.
Одна з основних цілей KPMG International – це сприяти наданню усіма фірмами мережі аудиторських, податкових та консультаційних послуг високої якості своїм клієнтам. Зокрема, KPMG International визначає єдині правила та стандарти роботи і поведінки і допомагає фірмам-членам мережі впроваджувати і дотримуватися їх, а також захищає ім’я і бренд KPMG та регламентує їх використання.
KPMG International є юридичною особою, відокремленою від кожної з фірм-членів мережі з правової точки зору. KPMG International і фірми- члени не є міжнародним партнерством, спільним підприємством
і не пов’язані будь-якими іншими відносинами принципала чи агента. Жодна з фірм-членів мережі KPMG не має повноважень зв’язувати KPMG International чи будь-яку іншу фірму мережі
KPMG зобов’язаннями перед третіми особами, так само як і KPMG
International не має права зв’язувати такими зобов’язаннями жодну з фірм-членів мережі KPMG.
Найменування кожної аудиторської фірми, яка є членом мережі та зареєстрована в межах ЄС/ЄЕЗ, в яких кожна фірма-учасник мережі кваліфікована як аудитор або має зареєстрований офіс, центральне управління або основне місце діяльності, із зазначенням держави, в якій вони зареєстровані, станом на 30 вересня 2019 року наведені за посиланням
Інформацію щодо розташування офісів членів мережі KPMG
International по світу наведено за посиланням.
Для цілей ціього звіту члени мережі KPMG International визначені пов’язаними особами ПрАТ «КПМГ АУДИТ».
Загальний оборот, досягнутий аудиторськими фірмами
ЄС/ЄЕЗ, в результаті обов’язкового аудиту річної та
консолідованої фінансової звітності
Сукупні доходи, отримані аудиторськими фірмами KPMG з країн- членів ЄС та країн ЄЕЗ, отримані в результаті обов’язкового аудиту річної та консолідованої фінансової звітності, склали 2,9 млрд. євро протягом фінансового року, що закінчився 30 вересня 2019 року.
Даний показник розраховано наскільки можливо точно за середнім обмінним курсом, що склався за 12 місяців, що закінчилися 30 вересня 2019 року. Наведена вище фінансова інформація являє собою комбіновану фінансову інформацію окремих фірм-членів
KPMG з країн-членів ЄС та країн ЄЕЗ, які здійснюють професійні послуги для клієнтів. Інформація комбінується виключно для цілей подання у даному звіті. KPMG International не здійснює жодних послуг для клієнтів і одночасно не генерує доходів від клієнтів.
Обов’язки та зобов’язання фірм-членів мережі
В рамках угод з KPMG International фірми-члени мережі зобов’язані дотримуватися політики і правил KPMG International, в тому числі стандартів якості, що регулюють їх діяльність та надання конкурентних послуг клієнтам. Це означає таку організацію структури фірми, яка забезпечує послідовність і стабільність, здатність впроваджувати міжнародні стратегії, здійснювати обмін ресурсами, надавати послуги міжнародним клієнтам, управляти ризиками і застосовувати методологію й інструменти, встановлені на рівні мережі.
Кожна фірма несе відповідальність за управління своєю роботою
і її якість. Всі фірми-члени мережі підтверджують свою відданість спільним цінностям KPMG.
Діяльність KPMG International фінансується з коштів, що виділяються фірмами-членами мережі. Підстава для розрахунку сум, які
31
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
відраховуються, затверджується Міжнародним Правлінням і послідовно застосовується до фірм. Фірма може бути виключена з міжнародної мережі KPMG, якщо вона, зокрема, не дотримується політик і правил, встановлених KPMG International, або не виконує
інші зобов’язання перед KPMG International.
Страхування професійної відповідальності
Страхове покриття KPMG відноситься до позовів, пов’язаних з професійною недбалістю. Страхове покриття діє на територіальній основі по всьому світу і переважно надається кептивною страховою компанією в рамках програми страхування, якою можуть скористатися всі фірми-члени мережі KPMG.
Структура корпоративного управління
Головними органами корпоративного управління KPMG International
є Міжнародна Рада, Міжнародне Правління та Міжнародна управлінська група.
Міжнародна Рада
Міжнародна Рада вирішує задачі корпоративного управління на найвищому рівні та надає фірмам-членам мережі KPMG платформу для відкритого обговорення питань і взаємодії. Рада виконує функції, які є аналогічними зборам акціонерів (хоча KPMG
International не має акціонерного капіталу і, відповідно, має в своєму складі не акціонерів, а тільки членів).
Міжнародна Рада, зокрема, обирає голову та затверджує призначення членів Міжнародного Правління. До її складу входять представники 58 фірм, які є членами мережі KPMG International згідно із законодавством Швейцарії. Субліцензіати, як правило, представлені в Міжнародній Раді непрямо фірмами-членами.
Міжнародне Правління
Міжнародне Правління є головним органом корпоративного управління і нагляду KPMG International. Його основні обов’язки включають затвердження стратегії, захист і просування бренду
KPMG, нагляд за управлінням KPMG International, а також затвердження політик і правил. Правління також приймає нові фірми в члени мережі KPMG.
До складу Міжнародного Правління входять Голова на рівні мережі KPMG, голови трьох регіонів (Північна і Південна Америка;
Азіатсько-Тихоокеанський регіон; Європа, Близький Схід і Африка) і низка керуючих партнерів фірм-членів мережі.
Основні функції управління покладені на Голову за підтримки
Виконавчого комітету, до складу якого входять сам Голова, голови з боку кожного регіону та чотири інших керуючих партнера фірм- членів мережі. Список всіх членів Міжнародного Правління станом на 1 жовтня 2019 р. подається у
Міжнародному річному звіті
Ще один член Міжнародного Правління, керівний директор, обирається тими членами Міжнародного Правління, які не входять до складу Виконавчого комітету (незалежні члени). Головна роль керівного директора полягає у взаємодії між головою і незалежними членами Міжнародного Правління.
Міжнародна управлінська група
Певні функції Міжнародного Правління покладено на Міжнародну управлінську групу. В її обов’язки входить розвиток глобальної стратегії у співробітництві з Виконавчим комітетом. Міжнародна управлінська група також допомагає фірмам-членам мережі в реалізації глобальної стратегії.
До складу управлінської групи, очолюваної Головою на рівні мережі KPMG, входять директор з операційних питань, керівники міжнародних практик та юрисконсульт. Список всіх членів
Міжнародної управлінської групи станом на 1 жовтня 2019 р. подається в
Міжнародному річному звіті
Міжнародні координаційні групи
Міжнародні координаційні групи представлені групами за функціональними напрямками та інфраструктурними підрозділами у мережі KPMG International та є основними джерелами політик та ініціатив усередині організації. Вони діють на основі повноважень, делегованих Міжнародним правлінням, та під наглядом Міжнародної управлінської групи. Зокрема, Міжнародна координаційна група з аудиту, Міжнародний координаційний комітет з питань якості аудиту і Міжнародна координаційна група з питань контролю якості та управління ризиками тісно співпрацюють з керівниками регіонів та окремих фірм-членів мережі, щоб:
— встановлювати й імплементувати політики з контролю якості та управління ризиками в аудиті;
— забезпечувати ефективні процеси управління ризиками для підвищення якості аудиту;
— заздалегідь визначати і знижувати критичні ризики всередині мережі KPMG.
Функції Міжнародної координаційної групи з аудиту і Міжнародної координаційної групи з контролю якості та управління ризиками детально викладені в розділі «Управління та керівництво»
Звіту про діяльність KPMG International.
Кожна фірма-член мережі KPMG відноситься до одного з трьох регіонів: Північна і Південна Америка, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а також Європа, Близький Схід і Африка. У кожному регіоні
є Регіональне Правління, до складу якого входять голова, директор з операційних питань, представники субрегіонів та інші члени.
Регіональне Правління відповідає за вирішення питань фірм, що
32
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
входять до складу регіону, і допомагає їм у реалізації політик і процедур KPMG International.
Більш детальна інформація про KPMG International, включаючи структуру корпоративного управління, наведена у розділі
«Управління та керівництво» Звіту про діяльність KPMG
International.
Регіональні керівники з контролю якості
та управління ризиками
Голова Міжнародної групи з контролю якості та управління ризиками призначає регіональних керівників з контролю якості та управління ризиками, функції яких полягають у здійсненні регулярного і постійного моніторингу та консультування з метою оцінки ефективності заходів і процесів, що реалізуються фірмою- членом мережі KPMG, спрямованих на виявлення значних ризиків, які можуть завдати шкоди бренду KPMG, управління ними та підготовку відповідних звітів. Інформація про суттєві аспекти діяльності регіональних керівників з контролю якості та управління ризиками, включаючи виявлені проблеми фірм-членів мережі
KPMG та відповідні заходи реагування на ці проблеми/усунення цих проблем, доводиться до відома керівництва Міжнародної групи з контролю якості та управління ризиками. До задач регіональних керівників з контролю якості та управління ризиками входить:
— надання допомоги керівництву Міжнародної групи з контролю якості та управління ризиками у здійсненні контролю за діяльністю фірми-члена мережі KPMG у сфері контролю якості та управління ризиками;
— співпраця з керівництвом Міжнародної групи з контролю якості та управління ризиками і Міжнародним офісом головного юрисконсульта (IOGC) в разі виникнення серйозних ризиків, пов’язаних з брендом, і правових ризиків з метою надання допомоги в належному вирішенні проблем;
— відстеження ефективності вирішення фірмою-членом мережі KPMG серйозних проблем, включаючи виявлення першопричин(и) серйозних інцидентів, пов’язаних з якістю.
33
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Заява Директора
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» про ефективність системи внутрішнього контролю якості та заходи для забезпечення незалежності
7
Процедури і заходи, що визначають основу системи внутрішнього контролю якості ПрАТ «КПМГ Аудит», націлені на забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що завдання з аудиту, які виконуються фірмою, відповідають вимогам чинного законодавства та нормативно-правового регулювання. Через притаманні їй обмеження система контролю якості не може забезпечити абсолютну впевненість у тому, що всі випадки недотримання вимог чинного законодавства та нормативно-правового регулювання будуть попереджені або виявлені.
Директор ПрАТ «КПМГ АУДИТ» врахував такі аспекти:
— організацію і роботу систем внутрішнього контролю якості, як описано в цьому Звіті;
— результати внутрішньофірмових програм контролю дотримання вимог і стандартів (включаючи міжнародні перевірки KPMG
International і програми моніторингу та контролю на місцевому рівні, як описано у відповідному розділі Звіту);
— результати зовнішніх перевірок регуляторів і плани дій щодо усунення недоліків.
З урахуванням усього зазначеного вище, Директор ПрАТ «КПМГ
АУДИТ» підтверджує з обґрунтованою впевненістю, що системи внутрішнього контролю в нашій фірмі ефективно працювали у 2019 році.
Директор ПрАТ «КПМГ АУДИТ» підтверджує, що у 2019 році вживалися всі заходи щодо забезпечення незалежності, наведені в цьому Звіті, і що у 2019 році була проведена внутрішньофірмова перевірка дотримання вимог незалежності.
Директор ПрАТ «КПМГ АУДИТ» також підтверджує, що працівники, які мають чинний кваліфікаційний сертифікат аудитора, виданий відповідно до законодавства України, у 2019 році виконали вимоги про щорічне навчання за програмами підвищення кваліфікації.
м. Київ, 30 квітня 2020 р.
Андрій Цимбал
Директор
34
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

35
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Додаток 1. Керівництво ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
8
Андрій Цимбал
Директор
Дмитро Алєєв
Керівник відділу аудиту
Додатки
36
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Перелік підприємств, що становлять суспільний
інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового
аудиту за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Нижче представлений перелік підприємств, передбачений пунктом
2.6 статті 37 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності яких ПрАТ «КПМГ АУДИТ» надало аудиторський висновок у 2019 році.
1.
ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА»
2. ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА»
3. ПІІ «ТОЙОТА-УКРАЇНА»
4. АТ «АЛЬПАРІ БАНК»
5. АТ «КРЕДОБАНК»
6. АТ «ПроКредит Банк»
7.
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
8. АТ «ОЩАДБАНК»
9. АТ «АКЦЕНТ-БАНК»
10. АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК»/
АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
11. АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
12. АТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА»
13. АТ «СБЕРБАНК»
14. ДП «АДІДАС-УКРАЇНА»
15. ТОВ «СИНГЕНТА»
16. ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»
17. ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
18. ПрАТ «Косюмерс-скло-зоря»
19. ПАТ «Донбасенерго»
20. ПРАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ - Україна»
21. ПІІ «ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА»
22. ПрАТ «Славутський солодовий завод»
23. ТОВ«СПЕКТР-АГРО»
24. ТОВ «Радехівський Цукор»
25. ТЗОВ «ЕКУ» (ТОВ «ЕЛЕКТРОКОНТАКТ УКРАЇНА»)
26. ТОВ «КОСТАЛ УКРАЇНА»
27. ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»
28. ПРАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
29. ПРАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА»
30. СТЗДВ «ЗАХІД-РЕЗЕРВ»
31. АТ «ПРАВЕКС БАНК»
32. АТ «МОТОР СІЧ»
33. ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»
34. ТОВ «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД»
35. ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
36. ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП»
37. ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»
37
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Додаток 3. Цінності KPMG
Працівники КПМГ працюють разом для того, щоб допомагати клієнтам. Ми чітко дотримуємося встановлених цінностей, якими керуємося у всіх наших діях і поведінці у взаємодії один з одним і з клієнтами:
Керівництво на основі особистого
прикладу
Своїми діями ми завжди намагаємося показати приклад працівникам KPMG, а також нашим клієнтам.
Робота єдиною командою
Ми допомагаємо кожному проявити себе і будуємо міцні ділові відносини з колегами.
Повага до особистості
Ми цінуємо не тільки знання і досвід, але й особистість наших колег.
Пропозиція оптимальних рішень на
основі всебічного аналізу
Критичне ставлення і ретельний аналіз фактів дозволяють нам зміцнювати нашу репутацію надійних і об'єктивних консультантів.
Чесність і прямота у стосунках
Ми регулярно обмінюємося інформацією, висновками і рекомендаціями з клієнтами
і колегами, прагнемо вести конструктивний діалог і рішуче діємо у складних ситуаціях.
Соціальна відповідальність
Ми діємо як компанія, відповідальна перед суспільством, і, неухильно удосконалюючи свої знання і досвід, відкриваємо нові перспективи для співпраці.
Чесність і порядність понад усе
Ми незмінно прагнемо дотримуватися найвищих професійних стандартів, давати чіткі та грамотні рекомендації і строго дотримуватися принципу професійної незалежності.
38
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого підприємства або фізичної особи.
Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію, ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому. Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданої після детального вивчення стану справ.
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”, компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), що зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. Всі права застережені.
Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.
kpmg.ua

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас