1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Transparency Report_2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1565кб.
Дата: 01.04.2021
22
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
з питань аудиту та технічних питань бухгалтерського обліку, звернувшись до наших ресурсів у сфері розвитку професійної практики (далі ці ресурси іменуються «Відділ розвитку професійної практики»). Відділ розвитку професійної практики також допомагає командам із завдання у випадку виникнення розбіжностей між членами групи, або з особою, що здійснює перевірку якості виконання завдання. Якщо розбіжності не вдається усунути, остаточне рішення приймається старшими керівниками завдань. За необхідності за консультацією також можна звернутися до Експертної групи з міжнародних стандартів.
Підвищення рівня знань у сфері господарської
діяльності та галузі, в якій працює клієнт
Глибоке розуміння господарської діяльності та галузі, в якій працює клієнт, є важливою складовою, яка забезпечує якість послуг, що надаються.
Для роботи з найбільшими галузями призначаються керівники міжнародних груп з аудиту. Їх завдання полягає в підготовці галузевої інформації для аудиторів, з якою вони можуть ознайомитися в програмі KPMG для проведення аудиту. Така
інформація включає приклади процедур з аудиту в певній галузі, типові ризики, процеси бухгалтерського обліку і т.д. Крім того, в даній програмі містяться огляди, що включають загальний опис галузі та специфіку ведення бізнесу в ній, а також зведену
інформацію щодо галузі, доступну в програмі KPMG для проведення аудиту.
Ефективний процес проведення аудиту
Те, як був вибудуваний сам процес проведення аудиту, є не менш важливим, ніж результат роботи. ПрАТ «КПМГ АУДИТ» очікує від своїх працівників дотримання певних політик і процедур для ефективного процесу проведення аудиту.
Наставництво, нагляд у процесі роботи, перевірка
роботи
Ми усвідомлюємо, що професійні навички здобуваються з часом у процесі набуття різноманітного досвіду. Для розвитку навичок і здібностей наших фахівців ми використовуємо систему безперервного навчання. Ми заохочуємо культуру коучингу всередині фірми як один із способів розкриття потенціалу працівників.
Керівник завдання з аудиту разом з менеджером несуть відповідальність за просування культури коучингу і безперервного навчання протягом усього процесу аудиту, а також культури постійного підвищення якості аудиту на своєму прикладі.
Наставництво, навчання в процесі роботи і нагляд за виконанням роботи з аудиту передбачають:
— участь керівника завдання в обговореннях на етапі планування;
— відстежування ходу виконання завдання;
— аналіз компетентності та навичок окремих членів команди із завдання, мета якого – визначити, чи достатньо у них часу на виконання роботи, чи розуміють вони свої завдання і чи дотримуються запланованого підходу до реалізації завдання;
— допомога членам команди із завдання у вирішенні найбільш важливих питань, що виникають у ході аудиту, і внесення відповідних змін у запланований підхід до реалізації аудиту;
— виявлення питань, щодо яких необхідна консультація з більш досвідченими членами команди.
Основою ефективного наставництва, коучингу і нагляду є своєчасна перевірка виконаної роботи, що дозволяє оперативно виявляти, обговорювати і вирішувати суттєві питання.
Своєчасне залучення осіб, які здійснюють перевірку якості
виконання завдання
Перевірка якості виконання завдання покладається на уповноважених осіб, що є незалежними від відповідних команд із завдання і відповідають за об’єктивну перевірку найбільш значущих рішень і суджень, сформованих командою із завдання, а також належного характеру бухгалтерської (фінансової) звітності, яка перевіряється.
Особа, що здійснює перевірку якості виконання завдання з аудиту, є важливим елементом концепції якості KPMG. Всі особи, які здійснюють перевірку якості виконання завдання з аудиту
(і пов’язаних з ним оглядів проміжної фінансової інформації) підприємств, що становлять суспільний інтерес, та інших організацій, як встановлено внутрішньофірмовою політикою, мають відповідні кваліфікації, глибокі технічні знання і значний досвід у питаннях обліку, звітності та аудиту згідно із застосовними професійними стандартами. Всіх осіб, відповідальних за перевірку якості завдання, призначає на завдання з аудиту керівник, відповідальний за контроль якості та управління ризиками в аудиті.
Перевірка якості виконання завдання проводиться до випуску звіту аудиторів і включає в себе:
— перевірку вибіркових робочих документів щодо суттєвих суджень, прийнятих командою із завдання і зроблених нею висновків;
— перевірку фінансової звітності та запропонованого звіту аудиторів;
— оцінку висновків, які зробила команда із завдання при формулюванні звіту аудиторів, і аналіз того, чи є запропонований звіт аудиторів належним.
23
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Звітування
Формат і зміст звіту аудиторів, що включає думку про достовірність у всіх суттєвих аспектах фінансової звітності клієнта з аудиту, визначаються згідно з відповідними стандартами аудиту, законодавством і нормативно-правовими актами. Звіт аудиторів формують досвідчені керівники завдань з аудиту на підставі аналізу результатів роботи, виконаної в ході аудиту.
При підготовці звіту аудиторів керівники завдань з аудиту отримують всі необхідні інструкції та технічну підтримку з боку
Відділу розвитку професійної практики, особливо у випадках, коли необхідно надати користувачам цього звіту відомості про суттєві факти (наприклад, у формі застереження, шляхом включення пояснювального параграфа або параграфа з інших питань, а також через ключові питання аудиту, що підлягають обов’язковому оприлюдненню).
Інформативна та відкрита двостороння взаємодія
Одним із ключових чинників, що забезпечують якість аудиту,
є двостороння взаємодія з особами, що відповідають за корпоративне управління. Часто такими особами є члени аудиторського комітету.
Для нас дуже важливо інформувати представників клієнта про питання, що виникають у процесі проведення аудиту, і розуміти їх думку з цього приводу. Для цього ми готуємо звіти і презентації, відвідуємо засідання аудиторського комітету або органу, на який покладені функції аудиторського комітету, і ведемо регулярні обговорення з членами таких органів.
Обмін інформацією з членами аудиторського комітету/органу, на який покладено функції аудиторського комітету, в тому числі включає:
— коротку інформацію про запланований обсяг та строки проведення аудиту, що включає в себе повідомлення про виявлені суттєві ризики;
— суттєві питання, виявлені в ході аудиту, як, наприклад, недоліки засобів внутрішнього контролю і викривлення;
— щорічну письмову заяву, яка містить підтвердження про те, що команда із завдання і ПрАТ «КПМГ АУДИТ» дотримуються відповідних етичних вимог щодо незалежності; описує всі відносини і питання, що виникають між ПрАТ «КПМГ АУДИТ» і клієнтом з аудиту, які, згідно з нашим професійним судженням, можуть обґрунтовано вважатися такими, що впливають на незалежність, а також описує запобіжні заходи, яких ми вжили з метою усунення виявлених загроз порушення незалежності або зменшення цих загроз до прийнятного рівня;
— іншу інформацію, яка вимагається відповідно до законодавства.
Ми стежимо за тим, щоб такі письмові комунікації відповідали вимогам застосовних професійних стандартів та законодавства.
Інститут з питань застосування МСФЗ
Міжнародний інститут KPMG з питань застосування МСФЗ надає
інформацію і ресурси, що допомагають керівникам ПрАТ «КПМГ
АУДИТ», зацікавленим особам і представникам уряду отримати цінну інформацію про події в світовій системі фінансової звітності.
Дотримання умов конфіденційності, забезпечення
інформаційної безпеки та захисту персональних
даних
Оскільки дотримання умов конфіденційності наших клієнтів є дуже важливим для нас, ми впровадили цілий ряд механізмів для забезпечення конфіденційності, включаючи Міжнародний кодекс корпоративної поведінки, навчальні курси і щорічний процес підтвердження професійної незалежності, що є обов’язковим для всіх наших фахівців.
Офіційна політика фірми, яка регулює терміни зберігання аудиторської робочої документації та всіх інших документів, пов’язаних з виконанням завдань з аудиту, основана на вимогах
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1),
Міжнародних стандартів аудиту (МСА), правил Комісії з цінних паперів та бірж США (КЦПБ), інших застосовних місцевих та
іноземних вимог і правил іноземних регуляторів.
У нас є чітко сформульована політика з питань інформаційної безпеки, яка охоплює широке коло питань. Крім того, в KPMG діє
Положення про захист персональних даних, що регулює процес поводження з особистими даними. Всі працівники ПрАТ «КПМГ
АУДИТ» зобов’язані пройти навчальний курс за цією темою.
Прагнення до постійного вдосконалення
KPMG постійно прагне підвищувати якість, послідовність і ефективність аудиту, що проводиться KPMG. Програми зі всебічного контролю якості та за дотриманням встановлених вимог дають можливість фірмам-членам мережі KPMG виявляти недоліки контролю, проводити аналіз першопричин, а також розробляти
і впроваджувати плани щодо усунення цих недоліків як на рівні окремих завдань з аудиту, так і на рівні системи контролю якості
KPMG. Комплексні програми моніторингу KPMG International включають внутрішньофірмову програму моніторингу якості завдань (QPR), внутрішньофірмову програму контролю дотримання вимог і стандартів (RCP) і глобальну програму контролю дотримання вимог і стандартів (GCR).
Управління програмами з контролю якості та за дотриманням встановлених вимог і стандартів відбувається на міжнародному рівні, що забезпечує послідовний підхід до їх реалізації в усіх
24
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
фірмах-членах мережі, зокрема, характер і обсяг тестів, що проводяться, та надання звітів. ПрАТ «КПМГ АУДИТ» здійснює порівняння результатів внутрішньофірмових програм моніторингу
із зовнішніми перевірками регулюючих органів і вживає відповідних заходів.
Внутрішньофірмові програми моніторингу та
контролю за дотриманням вимог і стандартів
Наші програми моніторингу оцінюють:
— виконання завдання відповідно до застосовних стандартів, нормативно-правових актів, політик і процедур KPMG
International;
— дотримання нашою фірмою політик і процедур KPMG
International, а також актуальність, зрозумілість і ефективність основних політик і процедур з контролю якості.
Наша програма внутрішнього моніторингу також відіграє важливу роль в оцінці ефективності роботи системи контролю якості фірми.
Вони включають такі програми:

Внутрішньофірмові програми моніторингу якості завдань в аудиті (QPR) та Програми дотримання вимог щодо управління ризиками (RCP), які реалізуються щороку у підрозділах аудиту, оподаткування та консультаційних відділах; та
— Міжфункціональна Глобальна програма контролю дотримання вимог і стандартів (GCR), що проводиться мінімум один раз на три роки.)
Інформація про отримані результати і висновки обговорюється всередині кожної фірми, і потім узагальнені дані за результатами перевірок розглядаються на регіональному та міжнародному рівнях, де вживаються необхідні заходи.
Внутрішньофірмова програма моніторингу якості
завдань в аудиті (QPR)
У рамках цієї програми проводиться оцінка виконання роботи за завершеними завданнями і виявляються можливості для підвищення якості виконуваних завдань.
Підхід, заснований на ризику
Всі керівники завдань проходять перевірку QPR, як правило, не рідше одного разу на три роки. При виборі завдань на перевірку використовується підхід, заснований на ризику.
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» проводить щорічну програму QPR відповідно до міжнародних інструкцій. Індивідуальні перевірки проводяться на рівні фірми і контролюються на регіональному та міжнародному рівнях. Програма QPR в аудиті проходить під наглядом провідного досвідченого контролера, що є незалежним від ПрАТ «КПМГ
АУДИТ».
Вибір перевіряючих, підготовка і процес моніторингу
При виборі перевіряючих застосовуються жорсткі критерії. Команди перевіряючих знаходяться під наглядом провідних досвідчених контролерів, що є незалежними від цієї фірми.
Для команди перевіряючих і осіб, які здійснюють нагляд за перевірками, проводиться тренінг, в якому основна увага приділяється проблемним питанням, що були виявлені зовнішніми регулюючими органами, та необхідності застосовувати не менш високі вимоги щодо якості завдань, ніж застосовувані при зовнішніх перевірках регуляторів.
Оцінка за результатами моніторингу якості завдань в аудиті
Для визначення оцінки окремих завдань та Практики аудиту в цілому застосовуються затверджені критерії.
Завдання з аудиту, що підлягають перевірці QPR, оцінюються як
«Задовільні», «Потребують покращення» і «Незадовільні».
Звіт за результатами моніторингу
Ми описуємо результати проведеної програми в електронних повідомленнях, що розсилаються нашим фахівцям, в рамках проведення внутрішніх навчальних курсів і на періодичних зборах керівників завдань, менеджерів завдань та інших працівників.
Проблемні моменти з особливою увагою розглядаються при проведенні подальших перевірок, щоб визначити, наскільки ефективно були реалізовані плани щодо усунення недоліків.
Керівникам завдань з аудиту групи компаній повідомляють, якщо завдання на рівні компонента в його групі, де проводився аудит, отримало оцінку нижче задовільної (було оцінено як «Вимагає покращення» або «Незадовільно»). Крім того, керівників завдань з аудиту материнських компаній/головних організацій груп
інформують, коли аудит дочірнього підприємства/афілійованої особи в групі компаній клієнта проводиться силами фірми, в якій були виявлені істотні недоліки в частині якості завдань в результаті раніше проведеної внутрішньофірмової перевірки якості завдань
QPR.
Глобальна програма моніторингу якості аудиту (GAQMP)
Для забезпечення ще вищої якості, ретельності і послідовності перевірки QPR на рівні мережі KPMG International у 2016 році була запущена Глобальна програма моніторингу якості аудиту (GAQMP).
У програмі GAQMP задіяна команда керівників і старших менеджерів, які мають великий досвід в проведенні перевірок
QPR завдань з аудиту суб’єктів господарювання, цінні папери яких допущені до організованих торгів, та пов’язаних з ними суб’єктів господарювання. Команда також включає керівників і фахівців з поглибленим досвідом проведення аудиту загальних засобів контролю ІТ-систем і прикладних засобів контролю.
25
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік

Всі перевіряючі, задіяні в програмі GAQMP, зобов’язані відвідати глобальний тренінг з перевірки QPR, що проводиться для їхньої фірми. Команда GAQMP відповідає за проведення вибіркових перевірок якості завдань з аудиту суб’єктів господарювання, цінні папери яких допущені до організованих торгів, та пов’язаних з ними суб’єктів господарювання, як визначено в Глобальному
Посібнику KPMG з питань якості та управління ризиками.
Внутрішньофірмова програма контролю дотримання
вимог і стандартів (RCP)
KPMG International розробляє і підтримує політики і процедури щодо забезпечення контролю якості, що застосовуються до всіх фірм-членів мережі. Ці політики і процедури включають вимоги
Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1). У рамках щорічної програми RCP ми проводимо документування засобів контролю якості та пов’язаних з ними процедур, проводимо перевірку на відповідність встановленим вимогам, фіксуємо відхилення, розробляємо план дій і робимо висновки.
Основні задачі програми RCP передбачають:
— документування, оцінку та відстеження, того, наскільки система контролю якості ПрАТ «КПМГ АУДИТ» відповідає політикам, викладеним у Глобальному Посібнику KPMG з питань якості та управління ризиками, і нормативно-правовим вимогам, що регулюють надання професійних послуг;
— забезпечення основних критеріїв, за якими можна перевірити дотримання з боку ПрАТ «КПМГ АУДИТ» і його працівників відповідних професійних стандартів і застосовних законодавчих вимог.
Стосовно всіх випадків виявлених недоліків ми зобов’язані розробити відповідний план дій і відслідковувати статус виконання кожної дії.
Глобальна програма контролю дотримання вимог і стандартів (GCR)
Не рідше, ніж один раз на три роки кожна фірма-член мережі
KPMG проходить перевірку GCR, що проводиться міжнародною командою фахівців, незалежних від цієї фірми.
Команда фахівців, які проводять перевірки GCR, є незалежною від відповідної фірми-члена мережі KPMG, об’єктивною і ознайомленою з положеннями Глобального Посібника KPMG з питань якості та управління ризиками. Перевірка GCR оцінює дотримання окремих політик і процедур KPMG International і забезпечує обмін передовим досвідом між фірмами-членами мережі KPMG. Перевірка GCR дозволяє отримати незалежну оцінку:
— відданості фірми-члена мережі KPMG якості та управлінню ризиками (позиція керівництва), а також тому, наскільки її загальна структура, корпоративне управління та фінансування підтримують і зміцнюють цю відданість;
— дотримання фірмою-членом мережі KPMG ключових політик і процедур KPMG International;
— надійності реалізації внутрішньофірмової програми контролю дотримання вимог і стандартів (RCP) фірмою-членом мережі
KPMG.
Ми розробляємо план дій за результатами фактів, виявлених у ході перевірки GCR, і погоджуємо його з командою GCR. Виконання такого плану контролюється міжнародною центральною групою
GCR. Результати вжитих заходів повідомляються в Міжнародну координаційну групу з контролю якості та управління ризиками, а в деяких випадках доводяться до відома регіонального керівництва і керівництва на рівні KPMG International як підтвердження своєчасної реалізації плану щодо усунення недоліків.
Аналіз першопричин
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» задіяне в аналізі першопричин, щоб виявити недоліки в якості аудиту і визначити заходи з їх усунення, тим самим запобігти їх повторній появі, а також сформувати позитивну практику в рамках постійного вдосконалення.
Нижче представлені п’ять принципів аналізу першопричин, розроблених на глобальному рівні:
До обов’язків кожної фірми-члена мережі KPMG входить проведення аналізу першопричин для цілей визначення недоліків у сфері якості аудиту та розробки відповідного плану щодо їх усунення.
Визначення проблеми
Збирання даних
Виявлення першопричин
Усунення недоліків
Моніторинг
і звітність

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас