1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Transparency Report_2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1565кб.
Дата: 01.04.2021
Кодекс поведінки ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
Кодекс поведінки ПрАТ «КПМГ АУДИТ», крім іншого, описує стандарти етичної поведінки, яких повинні дотримуватися всі керівники і працівники ПрАТ «КПМГ АУДИТ», а в його основі лежать цінності KPMG і загальний для всіх фірм KPMG набір переконань і принципів.
До того ж у Кодексі поведінки ПрАТ «КПМГ АУДИТ» йдеться про те, що кожен керівник і працівник несе особисту відповідальність за дотримання правових і професійних стандартів та етичних принципів, застосовних до його посадових обов’язків і рівня відповідальності. У
Кодексі поведінки ПрАТ «КПМГ АУДИТ» викладені наші зобов’язання
і визначені положення, які вимагають від працівників ПрАТ «КПМГ
Аудит»:
— дотримуватися всіх застосовних законів, нормативних актів, професійних стандартів і політик ПрАТ «КПМГ АУДИТ»;
— ретельно вибирати клієнтів і третіх осіб для співпраці;
— приділяти особливу увагу якості;
— зберігати об’єктивність і незалежність;
— не миритися з незаконними або неетичними діями працівників
ПрАТ «КПМГ АУДИТ», наших клієнтів, постачальників чи державних чиновників, з якими ми взаємодіємо;
— захищати інформацію;
вести чесну конкурентну боротьбу;
— уважно ставитися до інших працівників;
— виконувати зобов’язання, що стосуються корпоративної соціальної відповідальності;
— своїми діями сприяти завоюванню довіри громадськості.
Всі працівники ПрАТ «КПМГ АУДИТ» зобов’язані:
10
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
10

— дотримуватися Міжнародного кодексу поведінки і Кодексу поведінки ПрАТ «КПМГ АУДИТ», а також підтверджувати дотримання Кодексу поведінки, та
— проходити регулярні тренінги, що стосуються Кодексу поведінки.
Ми закликаємо працівників повідомляти про ситуації, що викликають у них занепокоєння або суперечать цінностям KPMG. Більш того, кожен працівник KPMG зобов’язаний повідомляти про будь-які дії, які можуть бути незаконними або порушувати цінності KPMG, політику
KPMG, чинні закони, інші нормативно-правові акти або професійні стандарти.
У ПрАТ «КПМГ АУДИТ» налагоджені процедури і канали для комунікації, завдяки яким наші працівники можуть повідомляти про факти порушень. Заборонено вживати будь-яких заходів у відповідь щодо осіб, які повідомляють з добросовісними намірами про можливі порушення.
Крім того, для всіх керівників KPMG, працівників фірми, клієнтів і третіх осіб існує доступна гаряча лінія міжнародної мережі KPMG: вони можуть анонімно повідомити про сумнівні факти діяльності міжнародної мережі KPMG International, працівників чи керівництва будь-якої фірми-члена мережі KPMG.
У ПрАТ «КПМГ АУДИТ» ми регулярно проводимо опитування серед працівників шляхом незалежного дослідження Global People
Survey (див. розділ «Аналітика від наших працівників – незалежне дослідження Global People Survey (GPS)»), щоб встановити, наскільки
Цінності KPMG знаходять підтвердження в поведінці і роботі працівників.
Відповідальність керівництва за якість та
управління ризиками
ПрАТ «КПМГ АУДИТ» демонструє відданість якості, принципам професійної етики та ділової порядності і проявляє це у спілкуванні з клієнтами, зацікавленими особами і суспільством в цілому. Провідна роль у визначенні правильного курсу належить керівництву, яке покликане демонструвати непохитну відданість найвищим стандартам професійної діяльності, а також очолювати і підтримувати важливі ініціативи.
Наша команда керівників ставить перед собою задачу сформувати культуру всередині фірми, засновану на якості, етичних принципах, добросовісному веденні бізнесу – і все це показує на своєму прикладі в усних і письмових зверненнях, презентаціях і обговореннях. Відповідальність за питання якості та управління ризиками на рівні керівництва ПрАТ «КПМГ АУДИТ» несуть зазначені нижче особи.
Директор
Згідно з принципами Міжнародного стандарту контролю якості
1 (МСКЯ 1), кінцеву відповідальність за нагляд за системою контролю якості послуг в ПрАТ «КПМГ АУДИТ» покладено на
Директора. Загальне керівництво у сфері етики і незалежності, контроль за роботою системи контролю якості, управління ризиками та за дотриманням вимог чинного законодавства та прийнятих фірмою політик і процедур здійснюється із залученням спеціалістів з питань контролю якості та управління ризиками, у тому числі фахівців з питань етики та незалежності.
Керівник відділу аудиторських послуг ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
Керівник відділу аудиторських послуг ПрАТ «КПМГ АУДИТ» звітує
Директору і несе відповідальність за якість послуг, які надаються. Він самостійно визначає порядок застосування процедур з управління ризиками, забезпечення якості та моніторингу дотримання цих процедур у відділі аудиту, керуючись системою контролю якості, встановленою відповідно до Посібника з контролю якості та управління ризиками. Подібні процедури є показником того, що на рівні виконання завдання з надання послуг контроль за якістю та управління ризиками є відповідальністю кожного працівника.
Керівник відділу аудиту ПрАТ «КПМГ АУДИТ» відповідає за керівництво практикою аудиту в ПрАТ «КПМГ Аудит», забезпечуючи стабільний розвиток і підтримку високої якості аудиторських послуг, що надаються, а також привабливість роботи для наших працівників.
Це включає:
— визначення «позиції керівництва», яка демонструє непохитну відданість найвищим стандартам професійної діяльності, включаючи скептицизм, об’єктивність і незалежність;
— розробку і впровадження стратегій для контролю і підтримки знань і професійних навичок, необхідних керівникам і працівникам фірми у виконанні їхніх професійних обов’язків;
— забезпечення відповідності контролю якості та управління ризиками у питаннях контролю якості та управління ризиками, що відносяться до практики аудиту, включаючи щорічну оцінку процедур і заходів, які вважаються ключовими для забезпечення якості аудиту.
Група ключових партнерів з аудиту
Ключові партнери з аудиту ПрАТ «КПМГ АУДИТ» проводили регулярні зустрічі протягом 2019 року. На цих зустрічах обговорювалися питання стосовно якості аудиту, які були виявлені в ході внутрішніх і зовнішніх перевірок якості, запити, що надійшли від аудиторських груп, процедури з аналізу першопричин виникнення невідповідностей щодо якості та інші питання, пов’язані з якістю аудиту та ідентифіковані за результатами аналізу інших джерел
інформації. Також розглядалися спостереження аудиторських груп і розроблялися плани дій. Як правило, більшість запланованих заходів
є короткостроковими, при цьому вони розробляються і
11
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
11
доводяться до відома всіх працівників відділу аудиту на регулярних технічних брифінгах, а також включаються до програми наступного обов’язкового тренінгу, якщо вони є досить суттєвими.
У випадку найбільш складних питань (які можуть вплинути на внесення змін до глобальної методології аудиту KPMG чи до
інструментів аудиту) обговорення виноситься на рівень міжнародних груп KPMG International з питань аудиту для розгляду з боку
Міжнародного центру з питань надання послуг та Експертної групи KPMG з міжнародних стандартів для потенційної розробки відповідних рішень. Детальний опис функцій Міжнародного центру з питань надання послуг та Експертної групи KPMG з міжнародних стандартів подається в розділі «Консультації».
Інвестиції в постійне вдосконалення діяльності
KPMG продовжує активно вживати заходів на всіх рівнях своєї глобальної організації з метою підвищення якості аудиту в рамках всієї міжнародної мережі KPMG. При наданні послуг з аудиту ми спираємося на міцний фундамент, що його забезпечує якість нашого корпоративного управління та управління виконанням завдань з аудиту.
Це означає постійне інвестування у нашу систему управління якістю, глобальний моніторинг якості аудиту, розвиток наших спеціалістів, а також посилення підтримки і вдосконалення технології та
інструментарію роботи наших груп з виконання завдань з аудиту.
Наша програма глобального моніторингу якості аудиту забезпечує послідовне інвестування у вдосконалення та підтримку нашого загального аудиторського підходу.
Відносини з клієнтами
Прийняття нового клієнта та завдання або продовження
відносин з клієнтом та роботи за завданням
Наявність ретельно розроблених глобальних політик прийняття нового клієнта та завдання та продовження відносин з клієнтом
є критично важливою для здатності фірми надавати високоякісні професійні послуги.
Системи та процеси прийняття нового клієнта та завдання та продовження відносин з клієнтом KPMG розроблені з метою
ідентифікації та оцінки будь-яких потенційних ризиків перед тим, як прийняти нового клієнта чи продовжити відносини з клієнтом або почати виконувати конкретне завдання.
Фірми-члени мережі KPMG повинні оцінити, чи можуть вони прийняти нового клієнта чи продовжити відносини з клієнтом або почати виконувати конкретне завдання. Якщо рішення про прийняття нового клієнта/завдання або продовження відносин з клієнтом несе в собі значні ризики, таке рішення вимагає додаткового затвердження.
Прийняття нового клієнта та завдання
Оцінка клієнта
До прийняття рішення про початок співпраці з потенційним клієнтом в ПрАТ «КПМГ АУДИТ» проводиться його всебічна оцінка.
Це передбачає отримання достатньої інформації про потенційного клієнта, його ключових керівників і бенефіціарних власників з подальшим проведенням належного аналізу цієї інформації з метою прийняття обґрунтованого рішення про співпрацю з цим клієнтом.
Зазначена оцінка включає в себе заповнення опитувальника для аналізу профілю ризиків клієнта і отримання загальної інформації про клієнта, його ключових керівників, директорів і власників. Крім того, ми отримуємо додаткову інформацію, необхідну для дотримання місцевих законодавчих вимог та/або вимог регулюючих органів.
У затвердженні оцінки потенційного клієнта беруть участь як мінімум дві відповідальні посадові особи. Якщо ризик по клієнту оцінюється як високий, затвердження оцінки здійснюється із залученням регіонального керівника, відповідального за контроль якості та управління ризиками або уповноваженої ним особи, яка володіє достатньою кваліфікацією та досвідом.
Оцінка завдання
Стосовно кожного потенційного завдання проводиться оцінка з метою виявлення можливих ризиків, пов’язаних з виконанням завдання. Розглядається ціла низка факторів, в тому числі потенційні проблеми з дотриманням незалежності і виникненням конфлікту
інтересів (з використанням Sentinel™ – нашої міжнародної системи контролю конфліктів інтересів та незалежності), заплановане призначення і використання результатів завдання, а також особливі аспекти, притаманні певному типу завдання. Так, за завданнями з проведення аудиту оцінюється компетентність працівників клієнта, що відповідають за управління фінансами, а з боку нашої фірми – наявність належної кваліфікації та досвіду у фахівців, яких планується залучити до участі у виконанні завдання. Така оцінка завдань проводиться із залученням старшого персоналу ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
і включає, за необхідності, узгодження з керівником, відповідальним за контроль якості та управління ризиками.
У випадках, коли надання послуг з аудиту відбувається вперше, члени майбутньої команди із завдання зобов’язані проходити додаткові процедури з оцінки незалежності, включаючи огляд і аналіз неаудиторських послуг, що надаються клієнту, та інших можливих ділових і особистих відносин з клієнтом.
Така ж оцінка незалежності проводиться стосовно існуючих клієнтів з аудиту, які змінюють свій статус на підприємство, що становить суспільний інтерес, або ж якщо до клієнтів з аудиту застосовуються додаткові обмеження з питань незалежності з огляду на певні обставини.
12
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
12

Ми проводимо низку процедур з виявлення й оцінки загроз незалежності щодо потенційних клієнтів з аудиту, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Залежно від результатів загальної оцінки ризиків щодо потенційного клієнта чи завдання можуть застосовуватися додаткові заходи безпеки для мінімізації виявлених ризиків.
Ми приймаємо рішення про відмову від співпраці з потенційним клієнтом або від виконання завдання, якщо потенційна загроза порушення незалежності чи конфлікт інтересів не можуть бути усунені належним чином відповідно до прийнятих професійних стандартів та стандартів фірми або якщо існують інші питання, пов’язані з якістю та ризиками, які не можуть бути вирішені належним чином.
Продовження відносин з клієнтом
і роботи за завданням
Щорічно фірма проводить переоцінку всіх клієнтів з аудиту.
Переоцінка покликана виявити питання, які можуть виникнути в результаті триваючої взаємодії з клієнтом, і визначити необхідні запобіжні заходи (це може включати залучення додаткових фахівців, у тому числі для здійснення перевірки якості виконання завдання).
Повторна оцінка проводиться також щодо поточних та довгострокових неаудиторських завдань за новий звітний період.
Переоцінка клієнтів і завдань також вимагається за наявності ознак зміни профілю ризиків. У рамках постійного процесу оцінки незалежності групи з виконання завдання повинні встановити, чи мали місце будь-які зміни раніше виявлених загроз або чи виникли нові загрози незалежності. Після цього проводиться оцінка загроз
і, якщо рівень останніх не є прийнятним, такі загрози повинні бути усунені, або необхідно вжити належних запобіжних заходів з метою зменшення загроз до прийнятного рівня.
Управління клієнтськими портфелями керівників
Наше керівництво призначає для проведення аудиту керівників, що володіють відповідним досвідом, ключовими навичками, повноваженнями і часом, необхідним для виконання цього завдання.
Клієнтський портфель кожного керівника завдання з аудиту перевіряється не рідше одного разу на рік у ході індивідуальних обговорень з відповідним керівником. У ході перевірки вивчається галузева приналежність, характер діяльності і ризики клієнтів, що входять до складу портфеля клієнтів, а також наявність у керівника належної кваліфікації та можливостей для проведення якісного аудиту для кожного клієнта.
Чіткі стандарти та надійні інструменти роботи
Від усіх наших фахівців очікується суворе дотримання вимог, політик
і процедур KPMG (в тому числі політики незалежності), у зв’язку з чим ми розробили цілий комплекс засобів для забезпечення відповідності очікуванням фірми. Політики і процедури, що регламентують проведення аудиту, були підготовлені на основі відповідних принципів бухгалтерського обліку, стандартів аудиту, професійної етики, контролю якості, а також вимог чинного законодавства і регулюючих органів.
Наш підхід до проведення аудиту
KPMG активно інвестує в розширення можливостей мережі, пов’язаних з проведенням аудиту, і продовжить це робити в найближчі роки, в тому числі за рахунок розвитку нових глобальних електронних процесів аудиту, що реалізуються за допомогою платформи KPMG Clara – інтелектуальної модульної аудиторської платформи KPMG, яка дозволяє постійно інтегрувати нові технології
і має вбудовані вдосконалені можливості для використання даних, автоматизації та візуалізації. В ході отримання аудиторських доказів та взаємодії з клієнтами в часи цифрових перетворень фірми-члени мережі KPMG активно використовують можливості, пов’язані з управлінням даними і аналітикою.
Високоякісний процес аудиту, що проводиться KPMG, буде і надалі передбачати:
своєчасне залучення керівників і менеджерів протягом всього періоду виконання завдання;
доступ до корисної інформації, в тому числі завдяки залученню додаткових фахівців, суворим вимогам до навчання і досвіду роботи, а також завдяки наявним галузевим знанням і досвіду;
критичну оцінку всіх аудиторських доказів, отриманих в ході
аудиту, з формуванням належних професійних суджень;
— безперервне навчання членів команди із завдання у формі
наставництва, контроль за їх роботою і перевірка її
результатів;
— управління аудитом і його документальне оформлення.
Єдина методологія і засоби проведення аудиту
Методологія проведення аудиту KPMG, розроблена Міжнародною групою з розробки рішень KPMG (KPMG Global Solutions Group,
KGSG), ґрунтується на вимогах Міжнародних стандартів аудиту
(International Standards on Auditing, МСА), а також стандартів аудиту
Ради з нагляду за звітністю публічних компаній США (PCAOB) та Американського інституту дипломованих бухгалтерів (AICPA).
Методологія викладена в Посібнику KPMG з аудиту (KPMG Audit
Manual, KAM) і включає додаткові вимоги, що охоплюють ширше коло питань, ніж МСА, що, на думку керівництва KPMG, сприяє підвищенню якості аудиту. Зазначена методологія підкреслює
13
© 2020 ПрАТ “КПМГ АУДИТ”. Звіт про прозорість за 2019 рік
необхідність збереження належного професійного скептицизму при виконанні аудиторських процедур і вимагає дотримання відповідних етичних норм, включаючи вимогу незалежності. Методологія проведення аудиту, відповідні вказівки та інструменти регулярно вдосконалюються з тим, щоб гарантувати дотримання стандартів, приділяти особливу увагу новим аспектам аудиту і забезпечувати якісні результати аудиту (як внутрішні, так і зовнішні). Ключові теми включають виявлення та оцінку ризиків і вжиття відповідних заходів, облікові оцінки, аудит груп компаній та аудиторську вибірку.
Фірми-члени міжнародної мережі KPMG можуть включати до
КАМ вимоги місцевого законодавства та/або інших нормативних документів, щоб відповідати цим додатковим професійним стандартам і юридичним або нормативним вимогам.
KAM включає приклади й інструкції, а також, серед іншого, процедури, спрямовані на виявлення та оцінку ризику суттєвого викривлення та процедури, розроблені у відповідь на ці ризики.
В KPMG аудит проводиться з використанням інструмента eAudIT, який відображає послідовність виконуваних функціональних операцій
і дозволяє вести електронну аудиторську документацію. eAudIT являє собою систему документообігу за завданнями з аудиту, яка допомагає спеціалістам проводити високоякісний аудит відповідно до
єдиної методології. eAudIT дозволяє об’єднати методологію аудиту
KPMG, відповідні інструкції та галузеві знання з інструментами, необхідними для проведення і документального оформлення аудиторських процедур.
Інструмент eAudIT може бути «масштабований» для представлення окремих вимог та інструкцій залежно від характеру діяльності організації, стосовно якої буде проводитися аудит, і відповідно до професійних стандартів, а також застосовних нормативно-правових вимог. Цей інструмент дозволяє отримати прямий доступ до наших
інструкцій щодо проведення аудиту, професійних стандартів та шаблонів документів.
Значний обсяг інвестицій був спрямований на перегляд і вдосконалення методології аудиту KPMG (KAM) та на систему електронного документообігу (eAudIT) за рахунок впровадження платформи KPMG Clara Workflow. Більш детальну інформацію про
KPMG Clara Workflow див. у розділі «Інструменти KPMG Clara і
KPMG Clara Workflow, а також аудиторські дані та аналітика».

1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас