1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: kerambud.doc
Розширення: doc
Розмір: 868кб.
Дата: 24.03.2020
скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра обліку та аналізу

ЗВІТ

про проходження виробничої практики
студентки групи ОА-43

Місце проходження

виробничої практики Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРАМБУД»

Тривалість виробничої практики:

початок – 26 серпня 2013 р.

закінчення – 13 вересня 2013 р.

Керівники практики:

від підприємства – заст. гол. бухгалтера

від університету – асист.

Оцінка за практику:

керівника практики

від підприємства _______ ________________ __________________________

(оцінка) (підпис та печатка) (прізвище та ініціали)

комісії кафедри

_________________ ______________ __________ _________________________

_________________ (кількість балів) __________ _________________________

_________________ ______________ __________ _________________________

(посада) (оцінка) (підпис) (прізвище та ініціали)

Львів – 2013

ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ 4

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 18

2.1. Документування операцій з обліку основних засобів 18

2.2. Документування операцій з обліку виробничих запасів 22

2.3. Документування операцій з обліку розрахунків з оплати праці 25

2.4. Документування операцій з обліку розрахунків та звітність за соціальним страхуванням 27

2.5. Узагальнення облікової інформації про витрати діяльності основного та допоміжного виробництв 35

2.6. Документування операцій з обліку готової продукції, робіт та послуг 38

2.7. Документування операцій з обліку нематеріальних активів 40

РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ТРАВЕНЬ 2013 РОКУ 42

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 44

4.1. Аналіз необоротних активів підприємства 44

4.2. Аналіз трудових ресурсів підприємства 48

4.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства 50

4.4. Аналіз виробництва і реалізації продукції 52

4.5. Аналіз фінансового стану підприємства 53

4.6. Аналіз фінансових результатів підприємства 62

ВИСНОВКИ 65

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 66

ДОДАТКИ 67


ВСТУП


Мета виробничої практики полягає у закріпленні теоретичних знань з фінансового обліку та надбанні навиків практичної роботи з оформленнння первинних документів, узагальненні облікової інформації та заповненні балансу підприємства.

Звіт з виробничої практики включає такі частини:

Перша – характеристика ТзОВ «Керамбуд» та його служба. У цьому розділі подана історія розвитку підприємства, його спеціалізація. Детально описана організаційна структура підприємства, наведені основні економічні показники підприємства за 2011-2012 рр. та бухгалтерська служба.

Друга частина вміщає процес оформлення та використання первинних документів за напрямками облікової діяльності, з яких розглянуто сім напрямків. Для додаткового вивчення обрано облік нематеріальних активів. Зокрема наведений перелік первинних документів, які на підприємстві використовують для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності та аналітичного обліку об’єктів права нематеріальної власності.

У третій частині досліджений процес узагальнення облікової інформації та заповнений баланс ТзОВ «Керамбуд» за травень 2013 р. Подано також шафову відомість, використовуючи зведену бухгалтерську інформацію за бухгалтерськими рахунками.

Аналіз господарської діяльності підприємства розкрито у четвертій частині звіту. У ній здійснено аналіз ресурсів та їх використання, досліджено динаміку, склад та структуру виробництва продукції та витрат підприємства, оцінено фінансовий стан і фінансові результати цегельного заводу. При аналізі враховувався вид діяльності підприємства, його розмір та подані джерела інформації. Після кожного підрозділу сформовані обґрунтовані висновки, надані пропозиції щодо підвищення ефективності використання чи зниження даних напрямів.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ


Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» зареєстроване в органах державної влади 28 червня 2002р за адресою: Львівська область Городоцький район с. Галичани вул. Цвітна, 34 про що свідчить Свідоцтво про державну реєстрацію за № 363577 та ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності за № 31829585.

Виробничі цехи підприємства розміщені у власних приміщеннях за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Галичани, вул. Цвітна, 34.

Формою власності Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» є власність міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав з госпрозрахунковою формою фінансування.

Це завод з виробництва цегли , побудований і обладнаний за західними зразками і західними технологіями.

Підприємство „Керамбуд” має дозвіл на наступні види діяльності:

 • виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли(26.40.1);

 • загальне будівництво будівель (45.21.1);

 • діяльність автомобілного вантажного транспорту (60.24.1).

Підприємство має статутний фонд у розмірі 34 500 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони п’ятсот тисяч ривень 00 копійок).

Вищим органом управління підприємства є Збори Учасників Товариства. Вони складаються з учасників або їх представників.

Підприємство є юридичною особою, яке володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і основні оборотні засоби, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити. А також відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, арбітражному чи третейському суді в якості позивача, відповідача, третьої особи та має інші ознаки юридичної особи.

Підприємство створюється для здійснення діяльності в сфері експортно-імпортних операцій. Предметом діяльності є:

 • виробництво та реалізація будматеріалів, стінових матеріалів, цегли, кахелю, столярних виробів для будівництва;

 • проектування будівництва, будівництво, реконструкція, капремонт на всій території України з повним комплексом будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт;

 • надання транспортних послуг: внутрішні перевезення пасажирів та вантажів і ін.

Однією з особливостей, що є основною вимогою до функціонування даного підприємства, є чітко поставлені норми і стандарти щодо якості виготовленої продукції.

Згідно основних положень статуту ТзОВ « Керамбуд» створене на підставі Законів України «Про режим іноземного інвестування», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», інших законодавчих актів України.

Засновником підприємства є підприємство «ІНБУД» (Варшава, Польща).

Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України. Має право використовувати кошти в конвертованій валюті, отриманій від експорту та імпорту товарів, послуг, необхідних для зміцнення матеріально-технічної бази, згідно з чинним законодавством України. На території України, використовує національну валюту України. А також одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством.

Майно підприємства складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Підприємство є власником майна переданого йому засновником у власність, продукції набутої підприємством в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна набутого на підставах не заборонених законом.

Майно підприємства формується за рахунок:

 • майна і грошових коштів, переданих підприємству засновником;

 • доходів, одержаних в результаті господарської діяльності;

 • доходів від цінних паперів та корпоративних прав;

 • кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ;

 • безвідплатних внесків організацій та громадян;

 • асигнувань державного та місцевого бюджетів;

 • інших надходжень, не заборонених законом.

Господарська діяльність підприємства здійснюється на основі укладених угод, договорів. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань його учасників.

ТзОВ «КЕРАМБУД» здійснює свою діяльність на принципах: господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування. Самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та пріоритетні напрямки.

Для здійснення діяльності, підприємство має права, які передбачені статутом (див. Додаток 1).

Прибуток підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку підприємства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні підприємства. Напрями використання прибутку визначаються засновником підприємства.

Трудова діяльність на підприємстві здійснюється на основі укладених трудових договорів, контрактів, в інших формах, передбачених чинним законодавством України.

Підприємство забезпечує громадянину, праця якого використовується, умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в країні мінімального рівня, а також інші соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне.

Діяльність підприємства припиняється шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про припинення діяльності підприємства приймається виключно засновником або іншим органом у випадках, передбачених діючим законодавством.

На певному етапі функціонування у підприємства можуть виникнути певні складнощі у вирішенні економічних чи юридичних питань. Тому для надання консультацій і рекомендацій з різних питань, таких як: стягнення податків, бухгалтерський облік, зміна економічної нормативно-правової бази. Робота з документами та юридичне обслуговування здійснює аудиторcька фірма.

На ТзОВ «Керамбуд» застосована чітко сформована лінійно-функціональна організаційна структура (див. рис. 1), побудована за принципом коли першому (лінійному) керівнику у виробленні конкретних питань і підготовці відповідних рішень, програм, планів допомагає спеціальний апарат, який складається з функціональних підрозділів (відділів, груп, бюро). Структура управління лінійно–функціонального типу зберігає принцип єдиноначальства. Це пояснюється тим, що лінійний керівник встановлює черговість у вирішення комплексу задач, визначаючи тим самим головну задачу на даному етапі, а також час і конкретних виконавців. Діяльність функціональних керівників при цьому зводиться до пошуків раціональних варіантів рішення задач, до вмілого доведення своїх рекомендацій до лінійного керівника, який на цій основі зможе забезпечити ефективне управління. Таким чином, з’являється можливість залучення до управління виробництвом висококваліфікованих спеціалістів і забезпечення найкращих умов керівникам для рішення більш важливих, глобальних проблем. Все це дозволило апарату управління лінійно–функціонального типу залишатись до теперішнього часу основною організаційною формою управління.

Однак, з розвитком виробництва і кооперації праці в управлінні, з появою нових проблем, які потребують більш творчого підходу, стали виявлятися і недоліки такої структури: відсутність гнучкості і динамічності, що утруднює досягнення поставленої мети, постійна необхідність в погодженні рішень, що приймаються, що викликаються рішенням виробничих задач, обумовлених новими цілями функціонування і потребуючих певних знань. Це призводить до уповільнення строків реалізації цілей і росту управлінських витрат. Отже, при рішенні проблемних задач лінійно–функціональна структура стає малоефективною. Проте роль функціональних органів залежить від масштабів господарської діяльності та структури управління фірмою в цілому. При лінійно–функціональній структурі управління має переваги - лінійна організація, але чим вищий рівень управління, тим більшу роль відіграє функціональне управління. Якщо в межах управління дільницею його роль невелика, то в масштабі управління підприємством роль функціональних органів зростає. Функціональні служби здійснюють всю технічну підготовку виробництва, готують варіанти рішення питань, пов’язаних з керівництвом процесом виробництва, звільняють лінійних керівників від планування, фінансових розрахунків тощо. Саме такий тип організаційної структури було сформовано від початку існування підприємства, зважаючи на те, що засновники чітко визначили масштаби діяльності і відповідний функціональний розподіл праці. Результати роботи кожної функціональної служби оцінюються відповідними показниками. І відповідно для кожного функціонального підрозділу на підприємстві складаються окремі виробничі плани до виконання. Відповідно будується і система матеріального стимулювання, яка орієнтується здебільшого на досягнення високих показників виконання усіх підрозділів.

Перевагами такої організаційної структури є:

 • більш глибоке пророблення рішень по функціональних напрямках;

 • висока компетентність фахівців, що відповідають за виконання функцій;

 • ефективний централізований контроль за досягненням результатів у відповідних сферах діяльності;

 • вивільнення лінійних менеджерів від частини задач, розв'язуваних функціональними керівниками.

Вивчаючи і аналізуючи зміни у організаційній структурі управління за весь період роботи підприємства можна зробити висновок, що вони здебільшого мали несуттєвий адаптивний характер. Зокрема відбулося об’єднання конструкторського і експериментального відділів, і формування у ньому чіткої матричної моделі оргструктури, при якій важливе значення набуває інтеграція комплексу робіт, направлених на досягнення поставлених цілей. Основним принципом тут є не вдосконалення окремих підрозділів з точки зору ієрархії підлеглості, а покращення їх взаємодії, що забезпечує ефективне рішення тої чи іншої проблеми. Ця вимога виконується в матричній структурі оскільки паралельно з функціональними підрозділами створюються спеціальні органи (проектні групи) для рішення конкретних виробничих задач. Також розподілення господарського відділу (який мав місце на початку роботи підприємства) у склад інших підрозділів, що на практиці полегшило функціональне управління підрозділами. Ці зміни були зроблені внаслідок неефективної роботи вищевказаних підрозділів як окремих одиниць. Жодних змін у апараті управління не відбувалося.

До найважливіших характеристик організаційної структури управління будь-якого підприємства можна віднести: кількість ланок; ієрархічність (число ступнів або рівнів); чіткість розмежування функцій, повноважень і відповідальності по вертикалі і горизонталі в системі управління. До числа характеристик якості структури управління відносять її надійність, організованість (що визначається за рівнем ритмічності праці та іншим показникам ), її оперативність (швидкість прийняття та реалізації рішень) та інші. Загальний аналіз вище перелічених критеріїв оргструктури щодо ТзОВ «Керамбуд» показує, що загалом на підприємстві створений оптимальний розподіл виконуваних функцій по рівнях, невелика кількість ступенів управління, діє чітке розмежування повноважень і відповідальностей по вертикалі і горизонталі усієї структури управління. Якісно структура ТзОВ «Керамбуд" є надійною і оперативною.

Другим принципом, що дозволяє забезпечити адаптивність оргструктури, є дотримання належного рівня кваліфікації працівників апарату управління.

Не втратила актуальності і така якість оргструктури, як оперативність, яка може бути забезпечена при дотриманні таких трьох правил побудови оргструктур, як додержання принципу єдності розпорядливості, додержання оптимальної кількості рівнів управління та оптимальних норм управління.

Звісно можна виділити і деякі недоліки відносно даних характеристик (детальніше про них буде наводитись у другому розділі даної роботи) відсутність певних підрозділів і недосконалість інших.

В нових умовах функціонування організацій дуже важливо, щоб оргструктура мала певну стійкість, щоб зовнішні і внутрішні негативні фактори не могли впливати на ті процеси, що проходять в апараті управління організацій, така якість оргструктур забезпечується додержанням належного рівня організаційного регламентування, який потребує наявності положень про підрозділи та посадових інструкцій по кожній структурній одиниці, кожному бюро, відділу, службі, що налічуються в апараті управління. Таке забезпечення організаційного регламентування у ТзОВ «Керамбуд»" налагоджувалося з початку заснування підприємства і вдосконалювалось на протязі усього його існування, від початку цього року відбувся черговий перегляд і внесення змін до усіх посадових інструкцій згідно адаптивних вимог існування підприємства і законодавства.

Немале значення має і додержання пропорційності в оргструктурі. Для забезпечення такої якості перш ніж формувати організаційну структуру необхідно визначити не тільки склад функцій, але і обсяг робіт по кожній із них. Такий підхід дає можливість забезпечити пропорційність організаційних одиниць відносно системи функцій. Крім того, в умовах самостійного вирішення питань формування та реорганізації структур слід пам’ятати про необхідність затримання певних співвідношень між чисельністю працівників апарату управління та чисельністю робітників, що займаються безпосередньо виробничим процесом. Доцільними можна визнати стабільні пропорції між цими показниками, або такі, що змінюються в бік зменшення питомої ваги чисельності працюючих на підприємстві. У ТзОВ «Керамбуд» можна побачити чітку пропорційність апарату управління щодо основної маси керованої підсистеми, тут використаний традиційний принцип побудови оргструктури. Де основна маса виробничого персоналу чітко розподілена між бригадними керівниками, а вони в свою чергу, підпорядковані основним функціональним керівникам. Традиційна структура передбачає жорстке ділення управлінської діяльності по функціям, підрозділам і посадам. Вона заснована на широкому застосуванні регламентуючих документів і передбачає суворе затримання ієрархічної субординації в відносинах “начальник–підлеглий”, найважливіше значення приділяється повноваженням і відповідальності посад, а не кваліфікації і досвіду персоналу. Однією з рекомендацій щодо побудови такої традиційної структури у ТзОВ «Керамбуд»" є можливий перехід на органічну модель структури засновану на зміні цілей, задач, доручених окремим робітникам в залежності від оцінюючої обставини. Для неї характерна система повноважень і відповідальності, окреслена загалом; мережева і горизонтальна (а не суворо ієрархічна) структура контролю, влади і комунікацій; прагнення до особистих погоджень задач підприємництва і шляхів їх виконання, а не складання інструкцій, керівництв, наказів; пріоритет кваліфікації і досвіду в організаційно - виробничій діяльності і т.д.Рис. 1. Схема лінійно-функціональної організаційної структури управління

Управлінський склад підприємства складається із двох основних ланок , що централізовано здійснюють управління і злагоджену роботу усіх функціональних підрозділів ТзОВ «Керамбуд». Це є Голова Товариства та директор підприємства. Голова Товариства вважається найвищим керівним органом підприємства і обирається Зборами Учасників на три роки.

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора та головній бухгалтер.

Ш татний розклад підприємства розроблений, виходячи з задач підприємства та об’ємів діяльності. Структура підприємства та управління його підрозділами зображена на рис. 2.

Директор
Головний бухгалтер

Начальник юридичного

відділу


СекретарЗаступник головного бухгалтера

Заст. нач.

юридичного

відділу

Референт з основної діяльностіСтарший бухгалтер


Юрисконсульт

Бухгалтер

Інженер

з

метрології
Заступник директора з економіки


Рис. 2. Організаційно-управлінська структура ТзОВ «КЕРАМБУД»

Дана структура бухгалтерської служби на підприємстві була продиктована задачами і об`ємом виконуваної роботи на даному підприємстві, чисельністю працівників підприємства та ступенем автоматизації та механізації праці бухгалтерів.

Директор підприємства: визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства ; організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції; здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників; представляє підприємство в органах державної влади та у взаємовідносинах з партнерами і багато іншого.

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Заступник головного бухгалтера підпорядковується безпосередньо головному бухгалтерові. Заступник головного бухгалтера зобов’язаний: забезпечувати правильний та своєчасний облік основних засобів і відображення в звітах операцій пов’язаних з їх рухом; забезпечувати правильний та своєчасний облік товарно-матеріальних цінностей; забезпечувати достовірність даних про рух і залишки основних засобів, ТМЦ та МШП, здачу звіту про інвестиції, звітів про основні засоби підприємства; складати звіти по рух товару за місяць та вести рахунки; регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період; підтримувати робоче місце і  техніку, яку застосовує для виконання своїх обов’язків в чистоті і працездатному стані; постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач; виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

Бухгалтер - керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операцій , організатор технології цих операцій  на підприємстві. Технічною роботою він не займається, а виконує лише контрольні функції, тобто перевіряє і підписує документи з деяких операцій, де помилки можуть спричинитись до втрат коштів, або де потрібний контроль за збереженням фінансової дисципліни.

Заступник директора з економіки керує процесами планування, фінансово-кредитною діяльністю, організацією оплати та матеріального стимулювання праці, відповідає за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей.

Підзвітний директору підприємства є секретар, який приймає кореспонденцію, веде діловодство, приймає документи і особисті заяви на підпис директору, а також складає листи запити та інші документи за його дорученням , друкує службові матеріали, організовує прийом відвідувачів, копіює документи на персональному ксероксі, формує справи, відповідно до номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені терміни здає до архіву.

Референт з основної діяльності бере участь у впровадженні системи взаємозв’язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства і керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками, а також систему взаємовідносин керівника підприємства з представниками інших підприємств, партнерами, клієнтами. Організовує робочий час керівника підприємства, вносить зміни та доповнення до програми і розкладу його роботи. Складає щомісячно графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності. Доводить до відома всіх зацікавлених служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень, здійснює контроль за їх виконанням. Складає замовлення на необхідне обладнання, матеріали та послуги.

Начальник юридичного відділу: забезпечує додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів; здійснює правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень, стандартів та інших актів правового характеру, що готуються на підприємстві, а також у разі потреби бере участь у підготуванні цих документів; здійснює контроль за додержанням на підприємстві встановленого чинним законодавством порядку сертифікації продукції, приймання товарів і продукції за кількістю та якістю; бере участь у розгляді матеріалів про стан дебіторської заборгованості з метою виявлення боргів, що потребують примусового стягнення, забезпечує підготовку висновків по пропозиціях щодо списання безнадійної заборгованості; знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Інженер з метрології виконує роботу з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, що випускається підприємством, спрямоване і неухильне підвищення її якості. Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів упровадження нової вимірювальної техніки, пропозицій до галузевих планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірювання, підготовці і реалізації заходів з підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, її відповідності вимогам міжнародних стандартів. 

Юрисконсульт бере участь у розробленні умов та укладанні господарських, колективних договорів і контролює їх виконання, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві; забезпечує необхідну інформацію про чинне законодавство; надає інформацію працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство; надає допомогу в оформленні документів і актів правового характеру; ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства Ф-1 та звіті про фінансові результати Ф-2 (див. Додаток 2,3). На основі звітних даних наводимо табл. 1.1. , де розраховані основні показники фінансового стану підприємства.

Таблиця 1.1.

Динаміка основних економічних показників ТзОВ «КЕРАМБУД» за 2011-2012 рр.

№ п/п

Показник

Період

Відхилення

Попередній

Звітний

абсолютне

відносне, %

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

26374

25356

-1018

-3,86

2

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

21978

21130

-848

-3,86

3

Витрати операційної діяльності, тис. грн

22444

23602

1158

5,16

4

Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп./грн

102

112

10

10

5

Середньооблікова кількість працівників, осіб,

140

142

2

1

з них:

6

– робітників

28

29

1

4

7

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн

149,11

182,15

33,03

22,15

8

Середньорічний виробіток продукції одним робітником, тис. грн

745,57

891,90

146,33

19,63

9

Фонд оплати праці, тис. грн

2629

2912

283

10,76

10

Середньорічна оплата праці одного працівника, грн

18,78

20,51

1,73

9,20

11

Середньорічна вартість основних засобів,тис. грн

30805,5

31787,5

982

3,19

12

Фондовіддача основних засобів,

0,71

0,66

-0,05

-6,83

13

Матеріальні витрати, тис. грн

18502

20361

1859

10,05

14

Матеріаловіддача, грн/грн

1,19

1,04

-0,15

-12,64

15

Середньорічна вартість активів, тис. грн

40147

44414,50

4267,50

10,63

16

Середні залишки оборотних засобів, тис. грн

29,00

39,61

10,61

36,59

Продовження табл. 1.1.

17

Середня вартість власного капіталу, грн

23465,5

24001,00

535,50

2,28

18

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

1,81

1,31

-0,49

-

19

Коефіцієнт автономії

0,57

0,51

-0,06

-

20

Поточні зобов’язання, тис. грн

17947

22880

4933

27,49

21

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Чистий прибуток, тис. грн

-

-

-

-


Отже, в 2012 році середньорічний виробіток на одного працюючого виріс на 33,03 тис.грн, що склало 22,15% , а середньорічна заробітна плата на одного працюючого зросла на 1,73 тис.грн, тобто на 9,20%. Виходячи з наведених даних можна зробити висновок, що темпи росту продуктивності праці в звітному році випереджав ріст середньорічної заробітної плати. Отож бачимо, що колектив підприємства у звітному році виконав намічені організаційно-технічні заходи по підвищенню продуктивності праці і економному використанні фонду оплати праці.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас