1   2   3   4
Ім'я файлу: Зв т про проходження практики у ТОВ Актив Буд- нвест.docx
Розширення: docx
Розмір: 92кб.
Дата: 17.06.2021

Додаток І – Податкова накладна.

3.2 Фінансова та бухгалтерська звітність

Бухгалтерський баланс (звіт про фінансовий стан) призначений не тільки для відображення господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх формування на звітну дату. (додаток)

Метою складання балансу (звіту про фінансовий стан) є надання користувачам - юридичним і фізичним особам - повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату. Фінансовий стан підприємства характеризується структурою і якістю його активів, власного капіталу і зобов'язань, а також здатністю відповідати за своїми зобов'язаннями, тобто платоспроможністю.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" баланс визначено як звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Баланс (звіт про фінансовий стан) побудовано за принципом "баланс-нетто": основні засоби і нематеріальні активи включаються до підсумку балансу за залишковою вартістю; дебіторська заборгованість за товари і послуги - за вирахуванням резерву сумнівних боргів; виробничі запаси - за вирахуванням нестачі, уцінок, одержаних при їх придбанні знижок; власний капітал - за фактично внесеною сумою (що знаходиться в обороті підприємства) за вирахуванням неоплаченого, вилученого капіталу та непокритих збитків.

Необоротні активи у розділі І балансу відображаються за статтями: "Нематеріальні активи", "Незавершене будівництво", "Основні засоби", "Довгострокові фінансові інвестиції", "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Інші необоротні активи".

При цьому, як зазначалось, нематеріальні активи й основні засоби до підсумку балансу включаться за залишковою вартістю.

Розділ І "Необоротні активи" характеризується такими статтями.

У статті "Незавершене будівництво" відображається вартість незавершеного будівництва (включаючи обладнання для монтажу), яке здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

Оборотні активи у розділі ІІ балансу відображаються за статтями: "Запаси", "Векселі одержані", "Дебіторська заборгованість за товари роботи і послуги", "Дебіторська заборгованість за розрахунками" (з бюджетом, по виданих авансах, нарахованих доходах тощо), "Інша поточна дебіторська заборгованість", "Поточні фінансові інвестиції", "Грошові кошти та їх еквіваленти" (в національній та іноземній валюті), "Інші оборотні активи".

При цьому заборгованість, показана за статтею "Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги", до підсумку балансу включається за чистою реалізаційною вартістю (яка визначається вирахуванням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів).

Витрати, які мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів, відображаються у розділі ІІІ "Витрати майбутніх періодів" активу балансу.

Статті пасиву балансу об'єднані відповідно у п'ять розділів: І "Власний капітал", II "Забезпечення наступних витрат і платежів", III "Довгострокові зобов'язання", IV "Поточні зобов'язання", V "Доходи майбутніх періодів".

Власний капітал розділу І пасиву балансу характеризується такими статтями: "Статутний капітал", "Пайовий капітал", "Додатковий капітал", "Резервний капітал", "Неоплачений капітал", "Вилучений капітал", "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".

За даними цього розділу балансу визначають величину власного капіталу підприємства на звітну дату шляхом додавання до суми статутного капіталу, суми додаткового, резервного капіталу і нерозподіленого прибутку і вирахуванням з одержаної суми неоплаченого, вилученого капіталу та суми непокритих збитків.

Розділ ІІ "Забезпечення наступних витрат і платежів" пасиву балансу містить інформацію про наявність у підприємства забезпечення для покриття передбачуваних у майбутньому витрат і платежів (на пенсійне забезпечення, оплату відпусток працівникам тощо).

У розділі III "Довгострокові зобов'язання" пасиву балансу підприємства відображають заборгованість на звітну дату по довгострокових кредитах банків, фінансових зобов'язаннях, відстрочених податкових зобов'язаннях тощо.

Розділ IV "Поточні зобов'язання" пасиву балансу містить статті, на яких відображається заборгованість підприємства по поточних зобов'язаннях, які будуть погашені протягом операційного циклу (тобто проміжку часу від придбання запасів для здійснення діяльності і одержання коштів від реалізації виробленої з них продукції) і зобов'язання по короткострокових кредитах банків, по розрахунках з бюджетом, по страхуванню, оплаті праці тощо.

Доходи, одержані підприємством протягом звітного періоду або попередніх періодів, але які належать до наступних періодів, підприємства відображають у розділі V "Доходи майбутніх періодів" пасиву балансу.

У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються дані, які показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

Отже, статті активу і пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з таким розрахунком, щоб найбільш чітко виступав взаємозв'язок між активами підприємства і джерелами їх формування.

Додаток Ї – Баланс.

4.Основи аудиту будівельного підприємства.

Аудит будівельних організацій проводиться з урахуванням загальних принципів, але безсумнівно, має свою специфіку, що визначається актуальністю даної тематики. Ефективна організація системи урахування витратами – проблема багатьох будівельних організацій. З огляду на це, діяльність будівельних організацій має бути прозорою, зростають вимоги до системи, які мають забезпечувати отримання оперативної та достовірної інформації до ухвалення відповідних рішень.

Будівельний аудит - контроль будівельних організацій на всіх етапах будівельного проекту.

У процесі підготовки до будівництва, в ході або по закінченню будівництва, перед замовником часто виникають такі запитання:

- необхідно перевірити достовірність кошторисної документації на відповідність проекту, будівельним нормативам;

- необхідно провести зміну підрядника в ході будівництва і у зв'язку з цим потрібно визначити обсяг, вартість і якість виконаних на даний момент робіт;

- який обсяг робіт поставити перед наступним підрядником для продовження робіт, виконаних раніше? Як визначити їх залишкову вартість?;

- скільки грошей утримати з попереднього підрядника за неякісно виконані або незавершені роботи?;

- необхідна перевірка якості та повноти документації, підготовленої для здачі об'єкта в експлуатацію.

Зазначені питання впливають на визначення наступних завдань, які містить в собі будівельний аудит:

- перевірка проектно-кошторисної документації, аргументованість будівельно-технічної документації, нагляд за виробництвом будівництва;

- оцінка якості конструкцій і будівельних матеріалів, відповідність державним стандартам їх технічних характеристик;

- здійснення технічного нагляду на всіх етапах будівництва;

-оцінка надійності підрядника, захист інтересів замовника або інвестора;

- перевірка відповідності сум, виплачених раніше, кошторисній документації;

- визначення вартості порушень, допущених в процесі виконання договору підряду;

- визначення ступеня дотримання інтересів замовника при виборі проектних рішень і технологій;

- оцінка страхових ризиків на всіх стадіях робіт, таких як проектування, будівництво та подальша експлуатація споруд .

Аудит будівельних організацій проводиться з урахуванням загальних принципів, але він має низку особливостей. Залежно від поставлених завдань, виділяються такі варіанти перевірки:

- перевірка від імені інвестора діяльності замовника чи підрядчика;

- перевірка від імені забудовника результатів діяльності підрядника, і розрахунків із ним;

- перевірка від імені головний компанії будівельної діяльності філій;

- комплексна перевірка достовірності звітності будівельної організації у рамках обов'язкового аудиту.

Будівельний аудит може бути призначений за ініціативою державних структур, причому виконання такого виду перевірки має бути безперешкодним. Функції аудиту полягають у тому, щоб наочно показати - на що і, головне, ким були витрачені закладені в проект суми. За допомогою такої аудиторської перевірки виявляється ступінь законності і комерційної обгрунтованості витрати грошових коштів на кожному з етапів будівництва об'єкта.

Важливою особливістю будівельного аудиту є те, що при аудиті будівельної організації проводиться аналіз:

- оформлення взаємних відносин між всіма учасниками будівельного процесу (інвестором, замовником і підрядчиком) і виникаючих з цього бухгалтерських і податкових наслідків;

 - висновків і виконань інвестиційних контрактів, договорів будівельного підряду, договорів пайової участі в будівництві;

 - обліку в підрядних будівельно-монтажних організаціях;

 - складу і потреби ресурсів при здійсненні як нового будівництва, так і реконструкції;

 - визначення прямих витрат на виконані роботи і розмірів кошторисного прибутку;

 - обліку основних засобів, нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів, касових операцій, грошових коштів організації, оплати праці, капіталу організації, довгострокових інвестицій в будівництві;

 - придбання будівельної техніки у фінансовий лізинг;

 - обліку витрат матеріалів, витрат на виконання субпідрядних робіт, накладних витрат; 

Аудит у будівництві потребує підвищеної уваги до визначених процедур. Під час проведення аудиту будівельних організацій фахівці роблять акцент наступних напрямах:

- оцінка зберігання матеріальних цінностей;

- перевірка правильності формування вартості матеріалів;

Важливим при здійсненні аудиту в будівництві є тестування системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю. Доцільним є отримання відповідей на наступні питання, що дозволяє визначити об’єкти перевірки та її обсяги за кожним з об’єктів:

1) чи проводиться аналіз проектно-кошторисної документації;

2) чи здійснюється експертиза об'єктів незавершеного будівництва;

3) чи проводиться аналіз відповідності кошторисної вартості

будівельних робіт до фактичних витрат;

         4) чи здійснюється перевірка відповідності якості виконаних робіт діючим стандартам, будівельним нормам і правилам та іншим нормативним документам;

        5) чи затверджено матеріальну відповідальність за кожною із груп будівельних матеріалів.

Висновок.

У процесі проходження виробничої практики я зробила висновок, що підприємство ТОВ «Актив Буд-Інвест» створено з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах засновників товариства, а також його працівників.

Основним показником виробничо-фінансової діяльності підприємства є прибуток або збиток. Кінцевий фінансовий результат складається з фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг, основних засобів, нематеріальних активів, іншого майна підприємства, цінних паперів, валюти та інших видів фінансових ресурсів.

Прибуток або збиток від реалізації послуг визначається як різниця між виручкою від реалізації послуг і суми нарахованого ПДВ, платежів передбачених законодавством, а також суми витрат, які включають в собівартість реалізованих послуг.

Суть ефективності діяльності будівельної організації полягає в прирості її результативності. Система показників економічної ефективності будівельно-монтажного підприємства складається з двох підсистем:

Перша – показники ефективності використання виробничих ресурсів (трудових, матеріальних ресурсів, основних засобів)

Друга – узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва (собівартість, прибуток, рентабельність)

Список використаних джерел:

1. Податковий кодекс України // Голос України – 2010. – 3 грудня

2. План рахунків бухгалтерського обліку Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р., №291 , із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014

3. Афанасьева Л.К. , Крюкова А.П. Бухгалтерский учет в строительных организациях: Учебное пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2004.

4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні; Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова.- Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб", 2002 р.-768с.

5. Верещагін С.А. Аудит у будівництві / С.А. Верещагін // Економіка

і держава – 2012. – №1. – С. 45 – 49.

6. Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. – Львів: Інтелект-Захід, 2005. – 1072 с.

7. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз в будівництві. – К: Кондор, 2007. – 236 с.

8. Дакньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я., Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 243 с.

9. Задорожний З. Проблеми управлінського обліку витрат на оплату праці в будівництві. //Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №10. – С.37-42

10. Лісна І. Бухгалтерський облік в будівництві. //Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 103. – С. 37-43

Викладач сказала, що в списку використаних джерел повинні бути не книжки, а нормативно – правові акти, п(с)бо ,які використовувалися в цьому звіті.( у свого викладача уточнюйте). Також по пунктам, там де написані ставки податків обов’язково в інтернеті подивіться зміни у вашому році. Успіхів)
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас