1   2   3   4
Ім'я файлу: Зв т про проходження практики у ТОВ Актив Буд- нвест.docx
Розширення: docx
Розмір: 92кб.
Дата: 17.06.2021

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту

ЗВІТ

про проходження практики

Студентки п’ятого курсу групи 51 – ОА

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

Гапко Яни Степанівни

Місце практики: ТОВ «Актив Буд-Інвест»

Період практики: 24.11.2013 р. – 14.12.2013 р.

Керівники практики:

від кафедри ___________________ Шанюк Л.Д.

(ПІБ, підпис)

від підприємства ______________ Зайчук С.М.

(ПІБ, підпис)

Київ 2013
Зміст

Вступ

 1. Ознайомлення з підприємством та напрямками його діяльності

  1. Місце розташування підприємства;

  2. Характер виробництва

  3. Структура підприємства і апарату управління;

  4. Постачальники і покупці підприємства;

 1. Автоматизація бухгалтерських робіт на підприємстві

1. Організація фінансів підприємства.

2. Грошові розрахунки та надходження на підприємстві.

3. Формування активів та оцінка фінансового стану п-ва

5. Облік основних засобів і МШП.

6. Обік власного капіталу

7. Облік запасів.

8. Облік праці і заробітної плати

9. Облік грошових коштів і розрахункових операцій

10. Облік готової продукції (робіт, послуг) та її реалізації

11. Облік витрат на виробництво 1. Звітність підприємства.

3.1 Система оподаткування підприємства.

3.2 Фінансова та бухгалтерська звітність.


 1. Основи аудиту будівельного підприємства


Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Однією з основних форм професійної підготовки студента є практика, оскільки саме в період роботи на реальному підприємстві закріплюються базові професійні уміння економіста, отримані ним в процесі теоретичного освоєння освітньої програми, і формуються специфічні професійні вміння, відповідні галузевої специфіки підприємства. У тому числі в рамках проходження практики студенти набувають практичного досвіду в сфері діяльності підприємств будівельної галузі.

Практика розглядається як самостійне цілеспрямоване навчально- практичне студентське дослідження конкретного економічного об'єкта. Термін проходження ознайомчої практики, відповідно до навчального плану становить 3 тижні.

Мета практики – отримання и оформлення інформації, що дає загальне уявленням про місце проходження ознайомчої практики та об'єкту дослідження, розвитку навчально- дослідницьких умінь самостійного пошуки и відбору інформації, об'єкту и предмету.

Завдання навчально-ознайомчої практики:

• характеристика організації як господарюючого суб'єкта;

• аналіз організаційної структури організації, функціональної області

діяльності організації;

• аналіз структури персоналу конкретного структурного підрозділу;

основних цілей, завдання и напрямків діяльності структурного підрозділу;

• аналіз корпоративних документів, що регламентують діяльність

організації, функціональної області діяльності організації та конкретного

структурного підрозділу;

• представлення зібраної інформації у вигляді звіту.

В процесі проходження ознайомчої практики передбачається застосування студентом таких базових професійних умінь як: використання науково - дослідницьких методів; формулювання мети і завдань; моделювання різних об'єктів управління; застосування методів економічного та управлінського аналізу, подання інформації у вигляді звіту.

В рамках ознайомчої практики я відвідувала приватне підприємство, ТОВ «Актив Буд-Інвест»

При написанні мною звіту з виробничої практики, були використані нормативно-законодавчі акти, спеціальна та методологічна література та данні мережі Інтернет.

1.Ознайомлення зі структурою підприємства.

1.1 Місце розташування підприємства.

04212, Україна

м. Київ

вул. Маршала Тимошенка, 19

МФО 300023 ПАТ "УКРСОЦБАНК"

1.2 Характер виробництва

ТОВ «Актив Буд-Інвест» це мале, приватне підприємство, яке діє на скорочених формах звітності та займається наданням послуг, а не виготовленням продукції.

Послуги, які надає ТОВ «Актив Буд-Інвест» здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, у тому числі проведення комплексу робіт по проектуванню і прокладанню інженерних комунікацій; виробництво та реалізація будівельних матеріалів; та ін. Капітальним будівництвом данне товариство не займається.

3. Структура підприємства.

Ланки управління підприємством:

1. Генеральний директор (особа, якою було створено підприємство)

2. Комерційний директор (особа, яка виконує обов'язки директора)

Технічний відділ:

1. Технічний директор

2. Кошторисник (особа, яка створює кошторис - це документ, в якому постатейно прописуються всі витрати на який-небудь проект)

3. Завідуючий господарством

4. Інспектор відділу кадрів

5 Начальник виробничого відділу

Фінансовий відділ:

 1. Головний бухгалтер

 2. Помічник бухгалтера

Виконавчий відділ:

1. Електрики

2. Газоєлєктрозварювальники

3. Монтажники

4. Перекладач

5. Електрозварники

6. Виконоробочі

7. Електромонтажники

8. Слюсари-монтажники

Стисла характеристика обов’язків працівників ТОВ «Актив Буд-Інвест»:

Генеральний Директор – засновник:

∙ Контролює роботу комерційного директора

Комерційний Директор – вищий рівень керування. Його обов’язки:

∙ Визначає напрями розвитку підприємства;

∙ Визначає, формує, контролює і координує всі види діяльності підприємства;

∙ Направляє та стимулює діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів;

∙ Забезпечує виконання підприємством програми оновлення видів послуг, обов’язків перед державою, постачальниками (підрядниками), замовниками та банками.

∙ Забезпечує відповідність послуг та матеріалів кращим зразкам з метою задоволення потреб замовників та споживачів.

∙ Забезпечує підприємство кваліфікованими кадрами та створює безпечні та сприятливі умови праці.

∙ Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам ( заступнику, керівникам виробничих підрозділів)

∙ Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;

∙ Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників;

∙ Представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

Головний бухгалтер – керівник бухгалтерії. Його обов’язки:

∙ Співпраця з митними, податковими, казначейськими органами.

∙ Оформлення платежів за матеріальні, комунальні та інші послуги.

∙ Підготовку та подання звітності до державних органів влади.

∙ Розгляд і схвалення проектів записів у розрахунковій документації

∙ Відповідальність за правильність та строковість подання звітності по підприємству.

∙ Нарахування заробітної плати (безпосередньо виплата), та контроль усіх розрахункових операцій підприємства.

∙ Та інші найважливіші обов’язки пов’язані із бухгалтерією.

Помічник бухгалтера. Його обов’язки:

∙ Ведення обліку коштів, фондів, послуг, матеріалів підприємства.

∙ Підготовка первинної документації (накладних, рахунків-фактур, транспортних накладних та інше)

∙ Виконання окремих службових доручень свого безпосереднього керівника.

∙ Ведення розрахункових операцій підприємства.

∙ Подання на розгляд і схвалення проектів записів у розрахунковій документації.

Технічний директор:

∙ Вирішує питання, пов’язані з енергетичним та технічним обслуговуванням фірми.

∙ Забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт, послуг, високу їх якість.

∙ Організовує розробку і виконання планів розвитку фірми її реконструкції та модернізації, планів впровадження нової техніки і технології, у тому числі з питань досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням,  планово–попереджувальних ремонтів обладнання та будівель і споруд.

∙ Здійснює контроль за одержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни; виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань.

Кошторисник:

∙ Складає кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.

∙ Складає і контролює підписання актів виконаних робіт і довідок про вартість виконаних робіт за договорами підряду на електромонтажні і загальнобудівельні роботи.

∙ Складає та контролює виконання договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.

∙ Складає звітну документацію з питань електромонтажних, загальнобудівельних робіт і ремонтно-експлуатаційного обслуговування основних фондів підприємства.

∙ Складає і переглядає норми витрат матеріалів на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.

∙Складає звіти за формами статзвітності в розрізі сфери діяльності служби.

∙ Оформлює кошторисну документацію з прийому на баланс товариства обладнання електричних мереж.

∙ Проводить аналіз основних показників роботи товариства в обсязі діяльності відділу.

∙ Консультує з питань, що входять до його компетенції.

∙ Забезпечує відповідність кошторисної документації, що розробляється, нормативним документам.

∙ Веде проектно-кошторисний архів.

4. Постачальники та замовники

Постачальники сировини:

1. ТОВ «Білоцерківпродмаш»

2. ТОВ «Гідрошланг Сервіс»

3. Електротехнічна компаніят ТОВ «Електролюкс»

3. ТОВ «Енергобудпостач»

4. ТОВ «Альфастіл»

5. ТОВ «Кабель-інвест»

6. ТОВ «Анкер Про Україна»

7. Камерон НВП ТОВ

8. ТОВ «Клімат Технологія»

9. ВАТ «Лінде Газ Україна» Київська філія

10.Метал Холдінг СП ТОВ

11.ТОВ «ПРОГРЕС СТАЛЬ»

12.ЗАТ «Солді і Ко» ,та інші.

Замовники (покупці) послуг.

1. ТОВ "АГРОБУД ПЛЮС"

2. ТОВ "Аеродром Київ-Південний"

3. ЗАТ " Алеф-Виналь"

4. ТОВ "Асконі-центр"

5. ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат"

6. Живий квас ТОВ

7. Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед Іноземне п-во

8. Миронівська птахофабрика ПАТ

9.СК Джонсон ООО

10. Старокостантиновський молочний завод ДП ,та інші великі підприємства.

Додаток А по 1розділу звіту по практиці – Статут підприємства.

2.Автоматизація бухгалтерських робіт на підприємстві

 1. Організація фінансів підприємства.

З 1 січня 2011 року на підприємстві встановлена форма організації бухгалтерського обліку: " Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією на чолі з головним бухгалтером." Фінанси підприємства повинні вестися чітко до вимог, передбачених Законом "про бухгалтерський облік"; відповідальність за ведення звітності лежить на головному бухгалтеру, окрім ведення управлінського обліку, за його достовірність несе відповідальність комерційний директор підприємства. Але і головний бухгалтер і комерційний директор рівно відповідальні перед керівником підприємства (засновником).

 1. Грошові розрахунки та надходження підприємства

У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот.

Грошовий оборот- це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру грошового обороту на підприємстві справляють вплив стадії виробництва та споживання. Тривалий виробничий процес, який потребує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшення платежів, пов'язаних з їх придбанням. Зростання трудомісткості продукції збільшує платежі, пов'язані з оплатою праці. Прямі і зворотні зв'язки між виробництвом і споживанням здійснюються через стадії розподілу й обміну за допомогою грошового обороту.

У загальній грошовій масі розрізняють активні гроші, що в кожний момент беруть участь в обороті, і пасивні (кошти на рахунках суб'єктів господарювання, громадських організацій, кошти населення, інші фонди накопичення і зберігання), що є лише потенційним платіжним засобом. Отже, маса грошей, яка перебуває в обороті, завжди буде меньшою за загальну кількість грошей на суму грошових фондів накопичення і зберігання. Останні постійно залучаються в активний грошовий оборот.

Маса грошей, яка перебуває в обороті, має дві форми: готівкову і безготівкову.

з ТОВ «Актив Буд-Інвест» здійснює свою діяльність використовуючи безготівкові розрахунки. Вони на данний момент є самими актуальними, з готівкою в наш час працює дуже мала кількість підприємств, тому що кошти у безготівковій формі краще захищенні (охороняються). І для держави вигідніше, якщо підприємство веде безготівковий грошовий оборот, тому що він повністю здійснюється через банківські установи, якщо в них відкрито рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, і це дає можливість відслідковувати його фінансовий стан.

Грошовий оборот на підприємстві пов'язаний з такими напрямками:

- забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);

- реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів;

- сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;

- забезпечення спільної діяльності підприємств;

- отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.

Додаток Б – Рахунок-фактура.

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.

Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства.

Внутрішні грошові надходження включають:

1. Доходи від основної (операційної) діяльності - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

2. Доходи від іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів, іноземної валюти; від операційної оренди, операційних курсових різниць; одержані пені, штрафи; від списання кредиторської заборгованості; одержані гранти, субсидії, інші доходи).

3. Доходи від фінансових операцій: від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства, одержані дивіденди, одержані відсотки за облігаціями, інші доходи.

4. Доходи від іншої звичайної діяльності: реалізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; ліквідації необоротних активів; неопераційних курсових різниць; безоплатно отриманих оборотних активів; уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій.

5. Доходи від надзвичайних подій: відшкодування збитків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи.

На ТОВ «Актив Буд-Інвест» відбуваються лише внутрішні грошові надходження, а саме доходи від основної (операційної) діяльності - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, саме за рахунок цих доходів на п-ві здійснюється розвиток та удосконалення виробництва, діяльності в цілому.

ДОХОДИ (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача. Реалізація продукції - це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства, яка є його важливим показником. Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між виробниками, постачальниками, посередниками і покупцями.

Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає потребам покупців і суспільному попиту.

Можуть використовуватись два методи визначення моменту реалізації продукції:

а) продукцію відвантажено або відпущено споживачу (відбулася передача права власності), - метод нарахування;

б) одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію - касовий метод. (Додаток В – Прибутковий касовий ордер)

В обох випадках усі розрахунково-платіжні документи мають бути оформлені відповідно до чинного положення. Реалізація продукції завжди передбачає зміну форми вартості (Т - Г).

ТОВ «Актив Буд-Інвест» надає послуги, також двома методами:

а) перша подія, відвантаження (послуг) – виставлення акту виконаних робіт Додаток Г.

б) перша подія, отримання попередньої оплати від замовника - виконує роботи, надає послуги по передплаті (авансі)

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від:

1) кількості, асортименту та якості продукції (робіт, послуг), що підлягає реалізації;

2) рівня реалізаційних цін.

Обсяг (кількість) реалізованої продукції (робіт, послуг), прямо впливає на величину виручки, а сама кількість реалізованої продукції (робіт, послуг), залежить від обсягу виробництва товарної продукції (робіт, послуг) і зміни величини перехідних залишків нереалізованої продукції (робіт, послуг) на початок і кінець року. Асортимент реалізованої продукції (робіт, послуг) справляє двоякий вплив на величину виручки. Зростання в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) питомої ваги асортименту з більш високою ціною збільшує величину виручки, і навпаки.

Прямий вплив на розмір виручки справляє й рівень відпускних цін. У свою чергу, на рівень цін впливають якість і споживчі властивості, строки реалізації продукції (робіт, послуг), попит і пропонування на ринку.

На окремі види продукції, робіт і послуг держава встановлює фіксовані чи регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції залежить від рівня прейскурантних цін.

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги першої необхідності і на товари, які монопольно виготовляються державою (газ, електроенергія та ін.). Регульовані ціни встановлюються регулюванням рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. При цьому державою встановлюються індикативні ціни - мінімальний і максимальний рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами, тобто цінами, які склалися на ринку під впливом попиту і пропозицій за домовленістю сторін - постачальників і споживачів.

Установлюючи вільні ціни, за основу беруть собівартість і прибуток (планову рентабельність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної продукції) і податок на додану вартість.

Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами:

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас