Ім'я файлу: Практичне завдання до теми 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 01.03.2023
скачати

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

тема 2
Необхідно, використовуючи наведений матеріал:

  1. За даними, що наведені нижче в Інвентаризаційному описі (табл.1), скласти відомості:

    1. групування господарських засобів за їх складом і розміщенням (табл.2);

    2. групування господарських засобів за джерелами їх утворення (табл.3).

  2. Заповнити форму фінансової звітності – Баланс (Звіт про фінансовий стан підприємства)(табл.4)

Таблиця 1

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТОВ «ОСНОВА»

станом на 1 грудня 201_ р.


Пор. №

Показник


Сума, грн

1

Будинки основних і допоміжних цехів


205 110

2

Короткострокові векселі одержані


5000

3

Заборгованість працівникам підприємства з оплати праці


10 500

4

Автомобілі вантажні та легкові


113 000

5

Грошові кошти в касі підприємства


200

6

Готова продукція на складі підприємства


68 000

7

Заборгованість банку за короткостроковим кредитом


39 000

8

Статутний капітал


840 000

9

Заборгованість покупців за відвантажену їм продукцію


65 800

10

Грошові кошти підприємства на поточному рахунку в банку


49 850

11

Заборгованість бюджету за податками, утриманими із заробітної плати працівників


2800

12

Земельна ділянка


21 000

13

Знос основних засобів


183 200

14

Заборгованість за внесками на соціальне страхування


3700

15

Виробничий і господарський інвентар терміном використання до одного року


9800

16

Багаторічні насадження


4620

17

Персональні комп’ютери


35 700

18

Сума коштів, виданих головному інженеру підприємства в підзвіт на витрати, пов’язані з відрядженням


250

19

Заборгованість постачальникам за одержані від них матеріали


20 000

20

Будинки заводоуправління та складів


101 000

21

Спеціальний одяг на складі терміном використання до одного року


3 200

22

Верстати і ковальсько-пресові автомати


514 000

23

Огорожа підприємства


16 000

24

Заборгованість бюджету за податком на додану вартість (ПДВ)


4000

25

Програмне забезпечення ПК


12 000

26

Електро- та водомережі


32 800

27

Внески до статутного капіталу інших підприємств


50 000

28

Незакінчена складанням та обробкою продукція, що знаходиться у виробничих цехах


73 420

29

Інструменти терміном використання більше одного року


23 800

30

Придбані акції та облігації інших підприємств (на термін більше одного року)


20 000

31

Заборгованість підприємства різним організаціям


3150

32

Метал, лак, фарба на складі підприємства


47 300

33

Резервний капітал


210 000

34

Столи, шафи та інший господарський інвентар терміном використання більше одного року


32 500

35

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами


90 000

36

Нерозподілений прибуток


98 000


Таблиця 2

ВІДОМІСТЬ ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТОВ «ОСНОВА» ЗА ЇХ СКЛАДОМ І РОЗМІЩЕННЯМ

станом на 1 грудня 20__ р.

Показники


Сума, грн

А. Необоротні засоби
І. Основні засоби

1. Земельні ділянки
2. Будинки та споруди.
3. Машини та обладнання
4. Транспортні засоби
5. Інструменти, прилади та інвентар
6. Багаторічні насадження
Разом
Знос основних засобів
Залишкова вартість основних засобів
ІІ. Нематеріальні необоротні засоби:

1. Програмне забезпечення ПК
Разом
ІІІ. Довгострокові фінансові інвестиції:1. Внески до статутного капіталу інших підприємств
2. Придбані акції та облігаціїРазомВсього необоротних засобівБ. Оборотні засоби

І. Запаси:

1. Виробничі запаси (сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби і купівельні напівфабрикати, паливо)
2. Малоцінні та швидкозношувані предмети
3. Незавершене виробництво
4. Готова продукціяРазом
ІІ Кошти:

1. Готівка
2. Поточний рахунок в національній валютіРазом
ІІІ. Дебіторська заборгованість:

1. Покупці та замовники
2. Підзвітні особи3. Векселі одержаніРазомВсього оборотних засобівВсього по відомості

Таблиця 3

ВІДОМІСТЬ ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТОВ «ОСНОВА» ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ УТВОРЕННЯ ТА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ
на 1 грудня 20__ р.


Показники

Сума, грн

А. Власний капітал
1. Статутний капітал

2. Резервний капітал
3. Нерозподілений прибуток
Всього капітал
Б. Зобов’язання
І. Довгострокові зобов’язання:
1. Довгострокові кредити банку
Разом
ІІ. Короткострокові зобов’язання:
1. Короткострокові позики банку
2. Заборгованість постачальникам
3. Заборгованість з оплати праці
4. Заборгованість за страхуванням
5. Заборгованість за податками й платежами в бюджет
6. Заборгованість іншим кредиторам
Разом
Всього зобов’язань
Всього по відомості
Таблиця 4

Додаток 1

до Національного П(С)БО

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство __________________________________________________

за ЄДРПОУТериторія _____________________________________________________

за КОАТУУОрганізаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГВид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕДСередня кількість працівників1 _______________________________________________________________
Адреса, телефон ___________________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи


1000

  
первісна вартість 

1001накопичена амортизація 

1002Незавершені капітальні інвестиції

1005

  
Основні засоби

1010

  
первісна вартість 

1011знос 

1012Інвестиційна нерухомість

1015Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  
інші фінансові інвестиції 

1035

  
Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  
Відстрочені податкові активи 

1045Інші необоротні активи 

1090

  
Усього за розділом I

1095

  
II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

  

  
Виробничі запаси

1101Незавершене виробництво

1102Готова продукція

1103Поточні біологічні активи 

1110

  
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  
з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  
Поточні фінансові інвестиції 

1160

  
Гроші та їх еквіваленти

1165

  
Витрати майбутніх періодів

1170Інші оборотні активи 

1190Усього за розділом II 

1195

  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  
Баланс 

1300

  Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 


1400

  

  
Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал 

1410

  
Резервний капітал 

1415

  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  
Неоплачений капітал 

1425

( )

( )

Вилучений капітал 

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання


1500

  

  
Довгострокові кредити банків

1510Інші довгострокові зобов’язання

1515Довгострокові забезпечення

1520Цільове фінансування 

1525Усього за розділом II

1595

  
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 


1600

  

  
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  
товари, роботи, послуги 

1615

  
розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов’язання

1690

  
Усього за розділом IІІ

1695ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  
Баланс

1900

  
скачати

© Усі права захищені
написати до нас