1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: курсовая работа.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1412кб.
Дата: 26.04.2020
скачати

ВИСНОВОКУ результаті проведених досліджень, теоретичних і практичних матеріалів по темі даної курсової роботи, можна зробити такі висновки:

Прямі витрати - це такі, які можна у момент їх первинного запуску у виробництво відписати до конкретного продукту.

До прямих виробничих затрат відносять затрати на сировину, матеріали, паливо і енергію на поточні цілі, основну і додаткову заробітну плату виробничих працівників і відрахування на соціальні заходи.

Прямі затрати займають високу питому вагу в собівартості продукції і спостерігається тенденція до зростання.

Цим визначається необхідність особливо точного ведення бухгалтерського обліку та суворого контролю за раціональним використанням сировини і матеріалів у виробництві, оскільки спадання прямих витрат знижує собівартість продукції.

Матеріальні затрати - це сума витрачених на виробництво сировини, матеріалів, напівфабрикатів, їх питома вага становить 75-80%. Прямі матеріальні затрати списуються на собівартість продукції на основі таких первинних документів як лімітно-забірні картки, накладні та ін.

Зниження матеріальних витрат приводить не тільки до зниження собівартості продукції, а й до збільшення випуску продукції. Але досягти цього можна за допомогою обліку, який повинен забезпечити:

 • контроль за наявністю матеріалів і дотримання встановлених норм запасів;

 • контроль за оприбуткуванням відходів і використанням матеріалів у виробництві.

Також високу питому вагу в собівартості продукції займають трудові витрати, а отже доцільне їх зменшення.

Витрати на оплату праці зменшуються в розрахунку на одиницю продукції, якщо збільшується продуктивність праці і знижується чисельність обслуговуючого персоналу.

Як показує передовий досвід неабияке значення має використання на підприємствах комп’ютерної техніки. Це дозволяє зменшити трудоємкість документального оформлення результатів діяльності підприємства, збільшити швидкість передачі інформації і підвищити достовірність даних. Це, в свою чергу, робить облік прямих витрат і весь облік оперативним, достовірним та ефективним.

В сьогоднішніх умовах значення аналізу дуже важливе, так як за його допомогою можна досягнути кращих результатів. На жаль, на деяких підприємствах аналіз проводиться не дуже оперативно. Це призводить до небажаних показників виробничої діяльності. З добре налагодженим аналізом вони зможуть об’єктивно оцінити і зіставити результати господарської діяльності з використанням виробничих ресурсів і виявити можливості підвищення ефективності виробництва.

Не менш важливе значення для аналізу матеріальних витрат і витрат на оплату праці має загальна оцінка їх рівня. В процесі аналізу визначається, - на яку суму зменшилась фактична собівартість під впливом відповідних факторів.

Слід відмітити, що більш можливе використання найновіших досягнень промислової науки, застосування прогресивних норм технологічного проектування, вдосконалення бухгалтерського обліку, системи контролю і звітності про дотримання норм витрачання матеріалів - все це сприяє зниженню матеріаломісткості продукції.

Потрібно так здійснювати і контролювати прямі затрати, щоб зростала ефективність їх використання. Лише тоді можна говорити про зниження прямих витрат, а й відповідно і собівартості продукції.


Список використаної літератури


 1. Ловінська Л. Г.Облік витрат діяльності підприємства [Електронний ресурс]-Режим доступу :https://studentbooks.com.ua/content/view/201/35/1/1/

 2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №9

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №6

 1. П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати” // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №6

 2. П(С)БО 9 "Запаси” // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №11

 3. П(С)БО 16 "Витрати" // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №2

 4. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2009 - № 4: Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль. - 416 с.

 5. Долгажданський М.І., Долгожданський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2008. - 494с.

 6. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Видавництво "Центр навчальної літератури”, 2009. - 623с.

 7. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу: Навчальний посібник. - Киів: ВД "Професіонал”, 2010. - 480 с.

 8. Сухарський В.С. економічний словник-довідник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 328 с.

 9. Чебанова Н.В., василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник. - Київ: Видавничий центр "Академія”, 2009. - 627 с.
1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас