1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: курсовая работа.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1412кб.
Дата: 26.04.2020
скачати

2.2 Документальне оформлення та облік витратВизначення витрат - одна з найважливіших ділянок бухгалтерської роботи. А якщо додати ще й специфіку, притаманну автотранспортним підприємствам, то стає зрозуміло, що розібратися з цим не так то просто.

Основне завдання обліку витрат полягає в формуванні сукупних витрат на експлуатацію автотранспорту.

Класично, за допомогою обліку підприємство має можливість:

 • проконтролювати кожну статтю витрат;

 • провести аналіз витратного механізму;

 • підготувати дані для калькулювання собівартості одиниці послуг;

 • використати дані обліку для планування витрат на майбутнє.

Насамкінець, за даними обліку складаються такі форми фінансової звітності - "Звіт про фінансові результати (ф. № 2)" та "Примітки до фінансової звітності".

Можливі два варіанти ведення обліку витрат. В першому варіанті всі наведені завдання вирішуються в системі бухгалтерських рахунків з використанням подвійного запису. При другому варіанті в системі рахунків вирішується тільки завдання зі складання фінансової звітності. Крім того - окремі питання "податкового обліку” валових витрат (в частині не віднесених на ВВ за першою подією з інших розділів обліку, наприклад, нарахування заробітної плати водіям).

Решта завдань (контроль, аналіз, прогноз витрат, калькуляція собівартості одиниці перевезень) вирішується в системі управлінського обліку. В залежності від обраного варіанту ведення обліку (про що вказується в наказі про облікову політику) бухгалтер заздалегідь обирає методику відображення витрат на рахунках.

Розглядаючи Рекомендації № 65 можна помітити їхню спрямованість на другий варіант ведення обліку. На користь такого підходу вказує відсутність в Рекомендаціях будь-якого згадування про рахунки бухгалтерського обліку та форми фінансової звітності. Між іншим, в пункті 1 Рекомендацій вказується, що вони розроблені у відповідності до Програми реформування системи бухгалтерського обліку, що викликає здивування, оскільки не підтверджується текстом Рекомендацій. Залишимо такий казус на совісті авторів цього твору.

Згідно з Рекомендаціями № 65 витрати транспортного підприємства можуть бути згруповані за такими статтями та елементами витрат (Таблиця 3.1.1)


Статті витрат

Елементи витрат

1. Прямі матеріальні витрати

1. Матеріальні витрати

2. Прямі витрати на оплату праці

2. Витрати на оплату праці.

3. Інші прямі витрати

3. Відрахування на соціальні заходи

4. Загальновиробничі витрати

4. Амортизація основних фондів та нематеріальних активів
5. Інші операційні витрати

Таблиця 2.1.1
Відслідковується позиція Міністерства транспорту України максимально уніфікувати ці різні способи групувань. До речі, групування за статтями один до одного співпадає зі складом виробничої собівартості, яка наведена в п.11 П(С)БО 16. Тільки в П(С)БО 16 до складу загально виробничих витрат включені змінні та постійні розподілені витрати. Виходячи з формулювань п.35 Рекомендацій (наведено склад загальновиробничих витрат) Мінтранс не приділяє уваги їх розподілу на змінні та постійні. Можливо це пов'язано із відсутністю на транспорті незавершеного виробництва та готової продукції. Групування витрат за економічними елементами здійснюється для організації контролю за рівнем витрат у цілому по підприємству, визначення загального обсягу використаних підприємством матеріальних, трудових і грошових коштів.

Групування за статтями калькуляції призначене для організації аналітичного обліку витрат і калькулювання собівартості окремих видів перевезень, обчислення витрат в розрізі структурних підрозділів підприємства.

Що стосується обліку то основні бухгалтерські проведення наведені нижче. За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати, за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат списується собівартість робіт, послуг.

Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Дебет рахунку 23.700 "Надані послуги (Виробництво)"

1. Прямі матеріальні витрати

Кредит рахунку 20.300 "Паливо" списується вартість палива та інших паливо мастильних матеріалів на виробництво. Підставою для цього є Подорожній лист вантажного автомобіля, також Акт на списання паливо мастильних матеріалів, одночасно Накладна і Податкова накладна.

Кредит рахунку 20.700 "Запасні частини" списується вартість запасні частини на виробництво. Підставою для цього є Акт на списання запчастин Прямі витрати на оплату праці. Кредит рахунку 66.100 "Розрахунки за заробітною платою" на суму нарахованої основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних платежів. Підставою для цього є Відомість нарахування заробітної плати.

Інші прямі витрати

 • Кредит рахунку 65.100 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

 • Кредит рахунку 65.200 "Розрахунки за соціальним страхуванням"

 • Кредит рахунку 65.300 "Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття"

 • Кредит рахунку 13.100 "Знос основних засобів"

 • Кредит рахунку 13.300 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

 • Кредит рахунку 13.210 "Знос нематеріальних активів"

 • Кредит рахунку 22.100 "МШП у виробництві" (інструменти)

 • Кредит рахунку 23.300 "Ремонт основних засобів" (витрати з ремонту транспортних засобів)

Дані витрати списуються на підставі спец розрахунків, відомості нарахування зносу, а також різноманітних актів.

Варто також згадати інші види витрат, які прямо не впливають на собівартість послуг, але пізніше перерозподіляються. До таких витрат належать:

 • Адміністративні витрати 92.100

 • Інші витрати операційної діяльності 94

 • Втрати від операційної курсової різниці 94.500

 • Визнані штрафи, пені, неустойки 94.800

 • Інші витрати операційної діяльності 94.900

 • Фінансові витрати 95

 • Відсотки за кредит 95.100

 • Інші витрати 97

 • Інші витрати звичайної діяльності 97.700

облік витрата бухгалтерська

За дебетом дані витрати відображається сума визнання їх за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати”.

Отже кінцева мета калькулювання витрат - визначення фактичної собівартості одиниці послуг (робіт). Собівартість перевезень (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, безпосередньо пов’язані з підготовкою та здійсненням процесу перевезень вантажів і пасажирів, а також виконанням робіт послуг, що забезпечують перевезення.1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас