Ім'я файлу: Змістовий модуль 3 (4).doc
Розширення: doc
Розмір: 244кб.
Дата: 14.03.2023
скачати

Змістовий модуль 3.
Інтегральне числення функції однієї змінної
з/п

Тема

Строки вивчення тем змістового модуля

Опрацювання теоретичного матеріалу

Виконання практичних завдань

1.

Невизначений інтеграл

07.11 – 19.11


Опорний конспект лекції № 7. Презентація до лекції № 7

Практичне заняття № 11

(Додаток 1)

2.

Визначений інтеграл та його застосування

Опорний конспект лекції № 8. Презентація до лекції № 8

Практичне заняття № 12,

(Додаток 2)

Практичне заняття № 13 (Додаток 3)


3.

Модульна контрольна робота № 3

21.11 – 26.11

-

Модульна контрольна робота № 3 (Додаток 4)


Фото відповідей до завдань з практичних занять та розв’язків завдань модульних контрольних робіт необхідно надсилати на електронну адресу viktoriafay@ukr.net
Список рекомендованих джерел

1 . Валєєв К. Г., Джалладова І. А. Вища математика: навч. Посібник : у 2-х ч. К.: КНЕУ, 2001. Ч. 1. 546 с.

2. Валєєв К. Г., Джалладова І. А. Математичний практикум: навч. Посібник. К.: КНЕУ, 2004. 682 с.

3. Дюженкова Л. І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. Вища математика. Приклади і задачі: посібник. К.: Академія, 2002. 624 с.
Допоміжні джерела

1. Лиман Ф. М., Петренко С.В., Одинцова О.О. Вища математика: навч. Посібник. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. Ч. 1. 224 с.

2. Навієв Е. Х., Владіміров В.М., Миронець О.А.Л інійна алгебра та аналітична геометрія: навч. Посібник. К.: Либідь, 1997. 152 с.

3. Пастушенко С. М., Підченко Ю.П. Вища математика. Основні поняття, формули, зразки розв’язування задач: навч. Посібник. К.: Діал, 2000. 160 с.

Додаток 1

Практичне заняття № 11
Тема: Невизначений інтеграл.
І. Приклади розв'язування типових задач.

Приклад 1. Обчислити інтеграл .

Розв’язування: даний інтеграл можна представити так:Приклад 2. Обчислити інтеграл .

Розв’язування: використаємо властивості невизначеного інтеграла:

,

а потім застосуємо формули 1 та 12 із таблиці інтегралів:Отже,

ІІ. Розв’язування завдань


  1. Обчислити інтеграли методом безпосереднього інтегрування:


  1. Обчислити інтеграли методом підстановки (заміни змінної):
  1. Обчислити інтеграли методом інтегрування частинами:
Додаток 2
Практичне заняття № 12
Тема: Визначений інтеграл.
І. Приклади розв'язування типових задач.
Приклад 1. Обчислити

Розв’язування: знайдемо первісну для підінтегральної функції, а потім застосуємо формулу (5). Маємо


Приклад 2. Обчислити

Розв’язування: застосовуємо формулу (6).


Приклад 3. Обчислити

Розв’язування: Застосовуємо формулу (7).

ІІ. Розв’язування завдань

1) Обчислити інтеграли, користуючись формулою Ньютона-Лейбніца:

2) Обчислити інтеграли методом підстановки (заміни змінної):
1.

2.
3.

4.

5.
3) Обчислити інтеграли методом інтегрування частинами:


Додаток 3

Практичне заняття № 13
Тема: Визначений інтеграл та його застосуванняІ. Приклади розв'язування типових задач.

Приклад 1. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями у = sin x, у = 0, π < x < 2π.

Р озв'язання


Побудуємо фігуру, площу якої треба обчислити (рис. 107). На заданому проміжку функція у = sin x 0. Тому обчислення площі цієї фігури замінимо об­численням площі криволінійної трапеції, симетричної даній фі­гурі відносно осі абсцис, тобто обмеженої графіком функції у = - sinx і віссю абсцис.

= 1 + 1 = 2.

Відповідь: 2.

П риклад 2. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями: у = x2 і у = -x + 2.

Розв'язання

Зобразимо схематично графіки даних функцій (рис. 108). Бачимо, що шукана площа є різницею площ двох криволі­нійних трапецій:

S = SABCDSABOCD.

З рисунка видно, що межі інтегруван­ня для обох трапецій одні і ті самі, це абсциси спільних точок графіків даних функцій. Для знаходження меж інтегру­вання розв'яжемо рівняння:

x2 = -x + 2; x2 + x - 2 = 0; x1 = -2, x2 = 1.

Знайдемо шукану площу:

= 1,5 + 6 – 3 = 4,5.

Відповідь: 4,5.

Приклад 3. Знайдіть площу фігури, обмеженої параболами у = х2 і у = 2х - х2 та віссю ОХ

Р озв'язання Побудуємо графіки функцій у = х2 і у = 2х - х2 і знайдемо абсциси то­чок перетину цих графіків із рівнян­ня: х2 = 2хх2. Корені цього рівнян­ня х1 = 0, х2 = 1. Дана фігура зобра­жена на рис. 109.

Із рисунка видно, що ця фігура складається з двох криволінійних трапецій: ОАВ і ВАС.

Отже, шукана площа дорівнює сумі площ цих трапецій:

Відповідь: 1.

ІІ. Розв’язування завдань

Обчисліть (спочатку побудувавши рисунок) площу фігури, об­меженої лініями:

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) ;

6) .

Додаток 4
Модульна контрольна робота № 3
І. Обчислити інтеграли
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. .

ІІ. Обчисліть (спочатку побудувавши рисунок) площу фігури, об­меженої лініями:


скачати

© Усі права захищені
написати до нас