Ім'я файлу: Зміст.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 18.04.2020


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ………..

1.1. Теоретичний аналіз змісту цінностей у дітей старшого дошкільного віку ……………………………………………………………………………..

1.2. Методи формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………………………………………

1.3. Педагогічні умови формування цінностей у дітей дошкільного віку…………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ………………………………………………………….

2.1. Методика формування цінностей у дітей дошкільного віку ……….

2.2. Аналіз наукових джерел про цінності у дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.………………………………..
ДОДАТКИ…………………………………………………………………...


ВСТУП
Важливість формування базових цінностей дошкільника не викликає жодного сумніву. Становлення цінностей саме в дошкільному віці сприяє позитивній соціальній адаптації особистості, оскільки вчасне засвоєння загальнолюдських, національних, культурних цінностей суспільства дає змогу особистості в майбутньому продуктивно функціонувати в соціально-культурній спільноті.

В сучасному освітньому просторі посилюється увага до проблеми духовних аспектів, ціннісних аспектів життєдіяльності дитини дошкільного віку, як фактору її повноцінного психічного розвитку. Формування моральних поглядів, ідеалів, переконань, норм, що визначають повсякденну поведінку дитини, здійснюється в умовах морального вибору в процесі життєдіяльності. Як правило, формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку має спиратися на дотримання норм і принципів, які регулюють взаємовідносини людей, їхню соціальну поведінку. По суті становлення особистості, становлення ціннісних орієнтирів, формування і розвиток дитини у сучасному соціопросторі, обумовлені соціальними впливами, характером суспільства, в якому вона живе, атмосферою сім'ї, потенціалом батьків, світом її розваг, інтересів, звичаїв та традицій.

Саме художня література має велику перевагу, як засобів виховання гуманних почуттів та формування духовних цінностей. Ця перевага виявляється і в можливості активно впливати на почуття і розум дитини, розвивати її емпатійність, емоційність. Недостатній розвиток цих якостей призводить до штучного обмеження можливостей дитини, вихованню людини, яка не відчуває, не розуміє, не співпереживає.

З педагогічних позицій проблему цінностей розглядали Ш. Амонашвілі, Н. Асташова, Н. Дереклеєва, М. Казакіна, Н. Нікандров, Л. Новікова, Н. Щуркова та ін. Проблема ціннісних орієнтацій отримала відображення в роботах І. Кона, О. Леонтьєва, А. Петровського, С. Рубінштейна та ін. У роботах І. Афанасьєвої, А. Здравомислова, В. Оссовського, В. Тугаринова досліджено теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій особистості. В теорії навчання і приватних методиках проблема цінностей була розглянута І. Колесниковой, Б. Кругловим, Д. Леонтьєвим, Н. Щурковой та ін.

Актуальність та недостатня розробленість обраної проблеми, її теоретична і практична значущість зумовили вибір теми дослідження: «Педагогічні умови формування цінностей у дітей дошкільного віку».

Мета дослідження – розкрити особливості формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичний зміст цінностей у дітей старшого дошкільного віку.

2. Дослідити методи формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку.

3. Визначити педагогічні умови формування цінностей у дітей дошкільного віку.

4. Розробити методику формування формування цінностей у дітей дошкільного віку.

5. Проаналізувати наукові джерела про цінності у дітей старшого дошкільного віку.

Об’єкт дослідження – цінності у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості формування цінностей у дітей дошкільного віку.

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас