Ім'я файлу: зан 5 вар 10 отв.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 12.04.2021

ЗДМУ

кафедра фтизіатрії і пульмонології
курс 4________ група 22_________

П.І.Б. (повністю) Чернявський Юрій Ігорович

_________________________________________________________________
Відповіді на питання та тестові завдання

ВПИСУЮТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ДАННУ ФОРМУ

(відповідь на питання – після питання, відповіді на тести – в таблицю)

і надсилаються в електронному друкованому вигляді в програмі Teams (обов’язково)

та за адресою:

alexanrastvorov@gmail.com (обов’язково)

при відправленні за електронною адресою назва файла повинна виглядати:

зан__ вар__ отв

На виконання завдань надається обмежений термін, який залежить від їх обсягу.
Заняття 5

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ.
Термін виконання – 60 хвилин.
1. Теоретичне завдання.

На основі скарг, анамнезу, фізикальних змін, даних рентгенологічного та мікробіологічного обстежень сформулювати діагноз туберкульозного процесу.

Порядок написання діагнозу:

- Тип туберкульозного процесу, місяць і дата встановлення діагнозу туберкульозу;

- Локалізація процесу;

- Клінічна форма туберкульозу;

- Наявність деструкції;

- Фаза процесу (при наявності);

- Мікробіологічне підтвердження (результати бактеріоскопії, молекулярно-генетичного та культурального досліджень, визначення стійкості МБТ до препаратів);

- Гістологічне дослідження;

- Категорія;

- Кагорта, рік.

- Ускладнення (при наявності).
Приклад:

У хворого у II сегменті правої легені в квітні 2020 року при ФГ-обстеженні виявлено гомогенну тінь малої інтенсивності розміром 9-10 мм з нечіткими контурами і просвітленням в центрі. Скарг немає. Об’єктивно без патології. При попередніх рентгенологічних дослідженнях патологічних змін у легенях не відзначалося. Бактеріоскопічно КУБ не знайдені, за результатами культурального дослідження отримано ріст 11 колоній МБТ, чутливих до препаратів. Тест Xpert MTB RIF позитивний, стійкість до рифампіцину не встановлена.

Сформулювати діагноз відповідно до клінічної класифікації.

Діагноз повинен мати наступний вигляд:

ВДТБ (04.2020) S2 правої легені, вогнищевий, Дестр+, МБТ+ М– МГ+ Риф– К+ Резист I–, ГІСТ 0, Кат I, Ког 2 (2020).

Теоретичне завдання.
1. Дитинi 5 років, вакцинована, пiслявакцинальний знак – 6 мм. Проба Манту у 5 років – iнфiльтрат 5 мм, у 4 роки – уколочна реакція. У зв’язку зі зміною чутливості до туберкуліну у травні 2020 року спрямована на обстеження до протитуберкульозного диспансеру, де були виявлені скарги на періодичний субфебрилітет до 37,2°С, підвищену втомлюваність, емоціональну лабільність, погіршення апетиту. Об’єктивно – збільшення у 3 групах периферичних лімфатичних вузлів до 7-8 мм, які безболісні, рухомі, м’якоеластічні. Іншої патології при об’єктивному дослідженні не виявлено. На КТ ОГП змін не виявлено. При УЗД паренхіматозних органів спостерігається незначне збільшення печінки у розмірах, з боку інших органів – без патології. В мокротинні КСП, МБТ не знайдено. Тест Xpert MTB/RIF негативний.

Сформулювати дiагноз вiдповiдно до клiнiчної класифiкацiї.

ВДТБ(05.2020) позалегенева форма з ураженням лімфатичних вузлів, туберкульоз невстановленої локалізації, Дестр-, МБТ- М- МГ 0–, К- Резист 0, ГІСТ 0, Кат 1 Кат ІІІ, Ког 2 (2020).
2. Хворого в липні 2020 року, в зв’язку з важким станом, скаргами на рiзку слабкiсть, пiдвищення температури тіла до 39,0°С, сильну пiтливiсть, вiдсутнiсть апетиту, кашель зі слизисто-гнійним мокротинням, задишку, госпіталізовано до пульмонологічного відділення міської лікарні. Над правою легенею вiд верхiвки до VІІІ ребра визначається значне притуплення легеневого звуку, послаблене дихання з наявнiстю вологих хрипiв. Аналiз кровi: Л – 17,4х109 /л, п-12 %, л-12 %, ШОЕ – 46 мм/год. На оглядовій R-грамі ОГП у правiй легенi вiд верхівки до VIІІ ребра визначається масивне затемнення, без чiтких меж, з наявнiстю множинних ділянок прояснення від 1 до 4 см в діаметрі з тонкими стінками, в нижній частці лівої легені – незначна кількість малоінтенсивних тіней до 1 см в діаметрі з нечіткими контурами. В двох зразках мокротиння виявлені КСП. Хворого переведено до протитуберкульозного диспансеру. При дообстеженні отримано ріст МБТ, стійких до ізоніазіду, етамбутолу, левофлоксацину, етіонаміду. Тест Xpert MTB/RIF не проводився.

Сформулювати дiагноз вiдповiдно до клiнiчної класифiкацiї.

ВДТБ ХРТБ (07.2020) S1-S3(права легеня ) S5(ліва легеня) правої легенi, інфільтративний туберкульоз казеозна пневмонiя, Дестр+, ф. обсіменіння, МБТ+ М+ МГ 0 К-+ Резист+ (Н, Е) II + (Lfx, Et) ГІСТ 0, Кат 1 Кат IV, Ког 3 (2020).
оцінка 4
Тестові завдання.
1. У чому полягає принцип безперервного лікування хворих на туберкульоз?

А. Лікування повинно розпочинатися безпосередньо після виявлення хворого на туберкульоз.

В. Проведення лікування до припинення бактеріовиділення, загоєння порожнин, розсмоктування інфільтратів і ущільнення вогнищ.

С. Щоденний прийом препаратів відповідно до призначеної схеми хіміотерапії.

D. Прийом препаратів в присутності медичних працівників, соціальних робітників.

Е. Інтенсивне лікування для зменшення популяції МБТ с подальшим підтримуючим лікуванням для клінічного вилікування хворого.
2. Хворий перебував на лiкуваннi у протитуберкульозному диспансерi з приводу ВДТВ (10.2019) верхньої частки лiвої легенi, iнфiльтративний, Дестр+, МБТ+ М– МГ0 К+ Резист– РезистIІ0, Гiст0, Кат 1 Ког 4 (2019). Через 2 мiсяцi вiд початку лiкування хворий був виписаний за порушення стацiонарного режиму. Впродовж 2,5 мiс. антимiкобактерiальнi препарати не приймав. Зараз поступив у зв’язку з прогресуванням туберкульозного процесу.

За якою категорією і який режим лiкування слід призначити хворому зараз до отримання данних чутливості МБТ?

А. ІІІ категорія – Ізонiазид + Рифампiцин + Етамбутол + Етамбутол.

В. ІІ категорія – Iзонiазид + Рифампiцин + Етамбутол + Пiразинамiд.

С. ІІ категорія – Ізонiазид + Рифампiцин + Стрептомiцин + Пiразинамiд.

D. І категорія – Ізонiазид + Рифампiцин + Стрептомiцин + Пiразинамiд.

Е. І категорія – Iзонiазид + Рифампiцин + Етамбутол + Пiразинамiд.
3. Хворий перебував на лiкуваннi в протитуберкульозному диспансерi з дiагнозом: ВДТБ (01.2020) S1-2 лiвої легенi (iнфiльтративний), Дестр+, МБТ+ М+ МГ0 К+ Резист– РезистIІ0, Гiст0, КатI Ког1 (2020). Впродовж інтенсивної фази прийняв 60 доз препаратів відповідно до схеми лікування по І категорії. При контрольном обстеженні в цей період в мокротинні КСБ не виявлено, рентгенологічно – каверна в розмірах не зменшилась, інфільтрація навкруги неї збільшилась, з’явились свіжі вогнища в нижній часці правої легені.

Як визначити ефективнiсть лiкування даного хворого?

А. Завершене лiкування. В. Перерване лiкування. С. Неефективне лiкування.

D. Вибув. Е. Вилiкування.
4. Скільки доз препаратів призначається під час інтенсивної фази протитуберкульозної терапiї у хворих І категорії?

А. 30 доз. В. 30-60доз. С. 60 доз. D. 60-90 доз. Е. 120 доз.
5. Який з перелiчених препаратiв дiє тiльки на позаклiтинно розташовані МБТ?

А. Стрептоміцин. В. Етамбутол. С. Пiразинамiд. D. Iзонiазид. Е. Рифампiцин.
6. Який з препаратiв викликає звуження полів зору i сприйняття кольорiв?

А. Ізонiазид. В. Рифампiцин. С. Етамбутол. D. Пiразинамiд. Е. Стрептоміцин.
7. Призначення яких препаратiв, крiм протитуберкульозних, може призупинити прогресування казеозної пневмонії та покращити її перебіг?

А. Вiтамiнних. В. Імуномодуляторiв. С. Нестеродних протизапальних.

D. Антиоксидантів. Е. Дезiнтоксикацiйних.
8. До якої категорiї потрiбно вiднести хворого на ВДТБ легень, без бактерiовидiлення та з деструкцiєю 3,5 см?

А. До 1 категорії. В. До 2 категорії. С. До 3 категорії. D. До 4 категорії. Е. До 5.1 категорії.
9. У хворого, що лікувався з приводу вперше діагностованого iнфiльтративного туберкульозу верхньої частки правої легенi з наявністю деструкції діаметром 2 см, після 3 місяців хіміотерапії зберігається бактеріовиділення. До якої категорiї потрiбно вiднести хворого?

А. До 1 категорії. В. До 2 категорії. С. До 3 категорії. D. До 4 категорії. Е. До 5.1 категорії.
10. Який метод виявлення бактерiовидiлення і характеристики МБТ застосовується лише в протитуберкульозних закладах, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу?

А. Мiкроскопiчний. В. Бiологiчний.

С. Культуральний. D. Молекулярно-генетичний.

Е. Дослiдження резистентностi до препаратiв.тесту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь

С

В

С

D

А

А

D

С

А

D


правильних відповідей 6 шт
скачати

© Усі права захищені
написати до нас