Ім'я файлу: 6 П`ятковсьеа О.С. Гр 19-17МС...Менеджмент.docx
Розширення: docx
Розмір: 78кб.
Дата: 22.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
Мій друг-Лабрадор.doc

Завдання для виконання гр. К 19-17/МС з предмету «Менеджмент»
Дата проведення заняття:24.03.2020 року/25.03.2020 р.

Тема лекції: Керівництво і лідерство. (2 год)

Ознайомитися з матеріалом усно. Пройти тест письмово(виконати в зошиті : визначаєте № запитання та пишите варіант відповіді, обов’язково позначаючи відносною літерою). Результат проходження тесту теж записати в зошит.

Тест №5 стор.325. В.Т. ШАТУН «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

Навчальний посібник Миколаїв , «МОНУ Миколаївський ДГУ імені Петра могили», 2006 року.
Сутність керівництва і лідерства
Менеджер, ухвалюючи рішення повинен бути упевненим в їх реалізації. Сила впливу лідерських якостей керівника формує певний стиль керівництва, який може бути більш менш ефективним.

Керівник - індивід, який очолює колектив і використовує надану йому владу для впливу на поведінку людей, які в ньому працюють.

Керівник може використовувати формальні важелі впливу (в цьому випадку поняття «керівник» ототожнюється з поняттями «менеджер», «направляючий») і неформальні (в цьому випадку поняття «керівник» ближче до «лідера»).

Між керівництвом і лідерством існує певна різниця. Керівництво – процес впливу на підлеглих за допомогою формальних важелів для забезпечення виконання офіційних доручень.

Основою керівництва є вплив і влада.

Вплив – поведінка одного індивіда (керівника), яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншого індивіда (підлеглого).

Влада – можливість впливати на поведінку інших людей.

Лідерство – здатність за рахунок особистих якостей впливати на поведінку окремих індивідів або груп працівників, щоб зосередити їх зусилля на досягненні цілей організації.

Керівника, який досяг влади лише завдяки своїй посаді і керує людьми тільки через це відносять до формальних лідерів (його влада обмежена виробничими відносинами).

Основними відмінностями менеджера від лідера є:

  1. Менеджер – адміністратор, а лідер – інноватор (генератор нових ідей).

  2. Менеджер направляє і координує роботу інших, дає доручення. Лідер надихає людей, передає працівникам власне бачення майбутнього.

  3. Менеджер орієнтується на мету поставлену іншими. Лідери – самі визначають мету і направляють на них підлеглих.

  4. Менеджери схильні до докладного планування дій, а лідери довіряють інтуїції.

  5. Менеджер контролює дії підлеглих, а лідер – довіряє людям.

Кожний керівник відповідно до особливостей свого характеру, кваліфікації, досвіду і націленості на досягнення результатів вибирає тільки йому властивий стиль управління.

Забезпечення ефективного управління базується на:

- ініціативності;

- інформованості;

- відстоюванні власної думки;

- прийнятті рішень;

- дозволі конфліктних ситуацій;

- критичному аналізі.

Всі розглянуті елементи є взаємозв'язаними.

Передумовою для реалізації таких можливостей є формальні повноваження, які дає посада.

Існує три підходи до визначення значущих факторів ефективного лідерства:

1) підхід з позиції особистих якостей (наприклад, рівень інтелектуальних знань, зовнішність, ініціативність, високий ступінь упевненості в собі);

2) поведінковий підхід (манера поведінки з підлеглими);

3) ситуаційний підхід (залежно від характеру конкретної ситуації).
Влада, її форми і джерела
З набуттям формальних повноважень керівник отримує певну владу. Він повинен розуміти, що масштаб влади визначається не лише рівнем його формальних повноважень, а й мірою залежності підлеглих від нього. Тобто, рівень впливу наділеної владою особи А на підлеглу особу Б дорівнює ступеню залежності особи Б від особи А.

Іншими словами менеджер володіє владою давати завдання підлеглим, встановлювати оплату їх праці, вводити різні системи стимулювання, надавати певні соціальні блага і т.п. Але і підлеглі мають владу над менеджером, оскільки він залежить від них в таких питаннях, як надання інформації, забезпечення необхідної якості виконання завдань і т.д.

Розумний менеджер прагне підтримувати розумний баланс влади, достатній для забезпечення досягнення цілей, що не викликає у підлеглих відчуття знедоленості і потім непокірності (рис. 13).

Влада може проявлятися в найрізноманітніших формах. З них найбільш часто зустрічаються наступні:

1. Влада, заснована на примушенні або страху (втратити роботу, пошану, захищеність). Це одна з найефективніших форм влади, оскільки її дія може викликати тільки короткочасний ефект.

2. Влада, заснована на винагороді. Це одна з найефективніших форм впливу на виконавців. Однак менеджер повинен дуже вміло зіставляти результати праці, очікування підлеглого на винагороду з величиною реальної винагороди, оскільки порушення такого балансу може привести надалі до зниження продуктивності праці у підлеглого.

Власть подчиненных над менеджером

Зависимость менеджера от подчиненных

Власть менеджера над подчиненными

Зависимость подчиненных от менеджераРисунок 13 - Баланс влади
3. Експертна влада. Заснована на високій ерудиції і спеціальних знаннях менеджера. Мимоволі викликає у підлеглих пошану і упевненість в правильності дій менеджера.

4. Еталонна влада (влада прикладу). Влада власного прикладу керівника. Формується на особистих якостях, рисах, здібностях лідерів.

5. Законна (традиційна) влада. Базується на вірі підлеглого, що керівник має право віддавати накази. При цьому виконавець реагує на певну посаду.
Стилі керівництва
В процесі управлінської діяльності керівник виробляє певні способи і механізми впливу на підлеглих, які в сукупності формують стиль керівництва.

Стиль керівництва – сукупність способів, прийомів і механізмів впливу на підлеглих з метою забезпечення виконання ними завдань і досягнення цілей організації.

Стиль керівництва залежить від обсягу делегованих повноважень, форм влади, що використовуються, турботи про людські відносини, виконання завдань організації.

Розрізняють автократичний (авторитарний), демократичний (ліберальний) і комбінований стилі управління.

1. Автократичний (авторитарний) стиль управління. В його основі – володіння керівником значною владою, що створює можливості для нав'язування своєї волі підлеглим. Цей стиль спрямований на потребі низького рівня. Автократичний менеджер не допускає активної участі підлеглих в прийнятті рішень. Він централізує повноваження, структурує роботу підлеглих, здійснює психологічний тиск, нерідко вдається до загроз.

Менеджер неминуче стає автократом в двох випадках:

- коли він за своїми особистими якостями і рівню кваліфікації стоїть нижче людей, якими повинен управляти;

- якщо його підлеглі мають дуже низьку спільність і професійну культуру і в групі відсутній професіоналізм і цілеспрямованість.

2. Демократичний (ліберальний) стиль управління. Апелює до потреб більш високого рівня (в причетності, орієнтації на високу ціль, самовираженні). Його характеризує високий рівень децентралізації повноважень, вільне прийняття рішень і виконання завдань, турбота про забезпечення працівників організації необхідними ресурсами.

3. Комбінований стиль управління. Базується на об'єднанні авторитарного і демократичного стилів. Це означає, що керівник при певних обставинах виявляє себе більше автократом, а в інших – більше демократом.

До самих відомих систем комбінованих стилів відносяться:

1) Система стилів керівництва Р.Лайкерта.

Згідно цій системі стиль керівництва може бути орієнтований або на роботу, або на людину. Продуктивним Лайкерт вважав стиль, орієнтований на людину. Однак пізніше з'ясувалося, що є менеджери, які одночасно орієнтуються і на роботу, і на людину, тобто виробляють інтегральний стиль управління. Лайкерт запропонував чотири системи вибору менеджером стилю керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника (табл. 4).
Таблиця 4 - Базові системи Р. Лайкерта

Система 1

Система 2

Система 3

Система 4

Експлуататорсько-авторитарна

Доброзичливо-авторитарна

Консультативно-демократична

На засадах участі працівників


Згідно із системою 1 керівники є автократами; системою 2 – дозволяють підлеглим обмежено брати участь в прийнятті рішень; системою 3 – використовують двостороннє спілкування, передбачаючи певну довіру між керівниками і підлеглими; системою 4 – орієнтуються на групові рішення і участь працівників в прийнятті рішень. Остання система є найдієвішою, оскільки базується на максимальній децентралізації, взаємодовірі, двосторонньому і неформальному спілкуванні, найбільш орієнтована на людину.

2) Стиль керівництва через структуру і увагу до підлеглих.

Ця система є результатом осмислення розвитку стилів управління. Обґрунтування її зводилися до того, що хоч авторитарний керівник і не може бути одночасний демократичним, він все-таки змушений приділяти увагу не тільки роботі, але і людським стосункам. Керівництво через структуру передбачає таку поведінку керівника, яка зобов'язує планувати і організовувати діяльність групи і своїх стосунків з нею. Увага до підлеглих настроює керівника на поведінку, яка впливає на потреби більш високого рівня через довіру, повагу, багатосторонні контакти.

3) Стиль управління на засадах управлінської гратки Р.Блейка і Дж. Моутона.

Цю систему сформували американські дослідники, побудувавши управлінську гратку (рис. 14). Вони виділили п'ять основних стилів керівництва, які різною мірою враховують інтереси людей (вертикальна вісь) і інтереси виробництва (горизонтальна вісь).
Високий


Уровень учета интересов людей
9

  1. Управління на основі 9.9 Групове управління

8 приміського клубу
7
6

5 5.5 Організаційне управління
4
32
1 1.1 Недостатнє управління 9.1 Влада підкорення
Низький

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Низький Рівень врахування інтересів виробництва Високий

Рисунок 14 - Управлінська гратка Р.Блейка і Дж. Моутона

При застосуванні позиції 9.1 максимальна турбота про підприємство (виробництві) (9) з'єднується з мінімальною турботою про підлеглих (1). Керівник віддає перевагу поліпшенню техніко-економічних показників шляхом контролю діяльності підлеглих. Він диктує їм умови виконання роботи, нав'язує свої ідеї, стимулює эффе5ктивные дії, постійно захищає свою думку, не піддається чужому впливу, акцентує увагу в роботі на помилках підлеглих.

Якщо менеджер застосовує стиль керівництва 1.9, то мінімальна турбота про виробництво (1) з'єднується з максимальною турботою про працівників (9). При цьому основна увага звертається на збереження товариських відносин між працівниками. Ця ідея буде провідною, навіть якщо погіршуватимуться техніко-економічні показники: керівник і далі підтримуватиме ініціативу підлеглих, враховуватиме в своїй діяльності їх ідеї, не допустить конфліктних ситуацій, стимулюватиме працівників за досягнення позитивних результатів.

Мінімальна турбота про виробництво і потреби працівників закладена у позиції 1.1, що свідчить про невисоку зацікавленість менеджера у збереженні свого місця в організації. Такі керівники частіше за все докладають мінімальні зусилля при здійсненні управлінського впливу, приховують свої думки та стосунки з іншими людьми, не втручаються в конфліктні ситуації, не використовують зворотний зв'язок.

Згідно позиції 5.5 менеджер використовує підхід, який характеризується як «золота середина», орієнтуючись на збереження існуючого стану справ. Він намагається підтримувати рівномірний темп діяльності, об'єктивно сприймати погляди підлеглих, в конфліктних ситуаціях займати позицію, яка влаштовує всіх.

При застосуванні стилю 9.9 керівник синтезує турботу про виробництво (9) з турботою про працівників (9). Цей тип управління створює орієнтований на досягнення мети організації колективний підхід, забезпечує активну діяльність, ініціативність людей, спільне розв’язання конфліктних ситуацій.

При виборі конкретних стилів управління менеджер враховує особливості організації, систему цінностей, особистий досвід, ймовірність виникнення несприятливих ситуацій.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас