Ім'я файлу: Податкова система, тема 4.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 08.12.2023
скачати

Завдання для самостійного опрацювання з дисципліни «Податкова система»

Тема 4

Завдання 1

Назвіть та дайте характеристику основним елементам (складовим) системи адміністрування податків

Система адміністрування податків - це комплексний набір процесів, процедур, інструментів та організаційних структур, які забезпечують збір податків у державі. Основні складові цієї системи включають наступне:

Податкове законодавство: Це набір законів, постанов та регуляторних актів, які встановлюють правила і ставки податків, а також процедури їх збору та обліку. Податкове законодавство визначає обов'язки платників податків та права податкових органів.

Податкові органи: Це державні агентства або служби, відповідальні за збір, обробку та контроль над дотриманням податкового законодавства. Податкові органи включають головні податкові служби, регіональні і місцеві податкові відділи.

Податковий облік: Це система обліку та реєстрації фінансової діяльності платників податків. Вона включає в себе ведення фінансової звітності, податкових декларацій та інших облікових документів, які необхідні для визначення обов'язку з сплати податків.

Податкові ставки та класифікація: Це визначені у податковому законодавстві ставки податків і їхні класифікації в залежності від різних видів податків, які можуть включати податки на прибуток, податки на додану вартість (ПДВ), акцизи тощо.

Податкові перевірки та аудити: Ця складова включає в себе проведення податкових перевірок та аудитів, під час яких податкові органи перевіряють фінансову діяльність платників податків на предмет дотримання податкового законодавства.

Інформаційні технології і автоматизація: Сучасні системи адміністрування податків використовують інформаційні технології для автоматизації процесів збору та аналізу податків. Це включає в себе електронне подання декларацій, електронний обмін інформацією між платниками податків і податковими органами, а також використання баз даних та аналітичних систем.

Податкова політика та планування: Ця складова визначає загальну податкову стратегію країни, включаючи розробку податкових стимулів, податкових пільг, а також методи боротьби з ухиленням від сплати податків.

Заходи проти ухилення від сплати податків: Це набір заходів та стратегій для запобігання ухиленню від сплати податків та податковим шахрайствам, включаючи контрольні заходи та кримінальне переслідування порушників.

Інформаційна та освітня робота: Податкові органи здійснюють інформаційну та освітню роботу серед громадян та бізнесу, щоб пояснити податкові обов'язки та сприяти свідомому виконанню податкового законодавства.

Ці складові взаємодіють між собою для забезпечення ефективного та справедливого збору податків у державі.

Завдання 2

Які основні завдання адміністрування податків?

Адміністрування податків - це процес збору податків від фізичних та юридичних осіб з метою фінансування урядових програм і послуг. Основні завдання адміністрування податків включають:

Збір податків: Збирання податків від населення та підприємств на підставі податкового законодавства.

Реєстрація платників: Реєстрація нових платників податків та ведення реєстрів податкових обов'язків.

Визначення об'єкта оподаткування: Визначення, які види доходів та види операцій підпадають під обов'язок сплати податків.

Встановлення ставок податків: Визначення розміру ставок податків та зборів, які платники повинні сплатити.

Надання податкових пільг: Регулювання податкового навантаження на підприємства та особи шляхом надання пільг або знижок.

Контроль та нагляд: Моніторинг дотримання платниками податків податкового законодавства, виявлення порушень і проведення перевірок.

Захист прав платників: Захист прав платників податків та надання їм можливості оскарження податкових рішень та рішень контролю.

Звітність і статистика: Збір та аналіз податкової інформації для складання фінансових звітів та прогнозування бюджетних надходжень.

Сприяння врегулюванню суперечок: Вирішення суперечок між платниками податків та податковими органами.

Освіта та консультації: Надання інформації та консультацій платникам податків щодо їхніх обов'язків та прав.

Адміністрування податків важливо для фінансування державних програм та забезпечення функціонування уряду.

Завдання 3


Хто може бути органом стягнення?

Органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень.

Завдання 4


Як здійснюється податковий контроль?

Податковий кодекс України у статті 62 встановлює наступні способи здійснення податкового контролю: ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби; перевірки та звірки.

Завдання 5

Поясніть сутність контрольованої операції та випадків її застосування

Контрольовані операції — це певні операції, які виконуються між суб’єктами господарювання, контролюються уповноваженими податковими органами. До даної категорії належать усі операції господарського характеру, за підсумками яких може відбуватися або завищення витрат, або заниження доходів, а це веде до заниження прибутку та податку на такий прибуток.

У підпункті 39.2.1.4 Податкового кодексу України закріплено конкретний список можливих контрольованих операцій у 2023 році. Так, до них відносяться:

Контрольовані операції визначення:

  • операції з такою продукцією, як сировина або готові товари (відбувається експорт або імпорт);

  • операції, які полягають у наданні або придбанні певних послуг;

  • операції, об’єктом яких виступають нематеріальні активи або об’єкти інтелектуальної власності;

  • операції фінансового характеру (наприклад, лізинг, інвестиції, кредити тощо);

  • угоди купівлі-продажу, об’єктами яких можуть бути корпоративні права, цінні папери, інвестиції, матеріальні та нематеріальні активи;

  • операції нерезидента з його постійним представництвом (резидентом України);

  • операції передачі резидентом України нерезиденту функцій, активів, ризиків, у результаті яких на «неринкових умовах» зменшуються доходи (фінансовий результат) такого резидента.

Завдання 6


У чому полягають основні вимоги до підтвердження даних, визначених платником податку у податковій звітності?

Відповідно до ст. 44 п.3 Податкового кодексу України Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів та інформації, визначених пунктом 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом визначених законодавством строків, але не менше:

2555 днів - для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до статей 39 і 39-2 цього Кодексу;

1825 днів - для первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються особами, визначеними пунктом 133.1 статті 133, підпунктом 133.2.2 пункту 133.2 та пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, а також юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно з підпунктом 44.3.1 цього пункту;

1095 днів - для інших документів

1095 днів - для документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи.

Строки зберігання документів та інформації, визначені цим пунктом, розраховуються з дня подання податкової звітності чи іншої звітності, передбаченої цим Кодексом, для складення якої використовуються зазначені документи та/або інформація, а в разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного строку подання такої звітності, а для документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, - з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів - з дня завершення строку їх дії).

Основні вимоги до підтвердження даних, визначених платником податку у податковій звітності можуть варіюватися залежно від конкретного податку, юрисдикції та вимог податкового законодавства. Однак загальні принципи та вимоги до підтвердження податкових даних включають наступне:

Обов'язковість документації: Платники податків повинні зберігати документи, які підтверджують всі фактори та операції, що впливають на їхню податкову звітність. Це можуть бути рахунки-фактури, бухгалтерські записи, договори, фінансові відомості тощо.

Дотримання строків: Платники податків повинні подавати свою податкову звітність у встановлені строки, в іншому разі вони можуть стати об'єктом податкових штрафів та пеняльних відсотків.

Точність та правдивість інформації: Дані, подані в податковій звітності, повинні бути точними та правдивими. Відомості не повинні бути спотвореними або завищеними з метою ухилення від сплати податків.

Відповідність законодавству: Податкова звітність повинна відповідати вимогам податкового законодавства та регулятивних актів. Платники податків повинні слідувати всім розпорядженням та рекомендаціям, що стосуються податкової звітності.

Зберігання документів: Платники податків повинні зберігати всі необхідні документи та записи протягом визначеного законодавством строку. Зазвичай цей строк становить кілька років.

Аудит та перевірка: Податкові органи мають право проводити аудити та перевірки фінансової діяльності платників податків для перевірки достовірності податкової звітності. Тому важливо мати всі необхідні документи та докази для підтвердження даних у разі необхідності.

Система внутрішнього контролю: Платники податків повинні мати систему внутрішнього контролю, яка допомагає відстежувати та підтверджувати фінансову інформацію, що включається в податкову звітність.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас