Ім'я файлу: РЫБА.docx
Розширення: docx
Розмір: 49кб.
Дата: 04.08.2021

Завдання 1. Безпека при роботах «нульового циклу» будівництва.

 • Висота укосу (глибина виїмки) Н, м – 1,5

 • Радіус копання Rк , м – 6,5

 • Радіус вивантаження Rв , м – 6,5

 • Відстань між віссю руху екскаватора і підошвою укосу, К, м – 4,5
 1. Небезпечна зона при роботі екскаватора  1. Викреслюємо розрахункову схемуRк – радіус копання

Rв – радіус вивантаження

А – відстань від верху забою до лінії нормальної крутизни укосу

Ое – (опасна) небезпечна зона екскаватора

Н – висота (глибина) укосу

І – підошва закладення

К – відстань між віссю руху і підошвою укосу


  1. Визначаємо величину закладення ґрунту, В (м)

При глибині траншеї 1,5 та для насипного не ущільненого грунту

В=(1/0,67+0,5)/2=0,99 (м)

  1. Визначаємо величину підошви закладення

І=Н*В=1,5*0,99=2,49 (м)

  1. Розраховуємо відстань від верху забою до лінії нормативної крутизни укосу

А=К+І - Rк+1м=4,5+2,49-6,5+1=1,49 (м)

  1. Знаходимо небезпечну зону роботи екскаватора

Ое= Rк+А=6,5+1,49=7.99(м) ≈8(м)

 1. Небезпечна зона при роботі стрілового крана

От=1,2*Н*В+1

  1. В
   икреслюємо розрахункову схему

  2. Визначаємо небезпечну зону для стрілового крану

От=1,2*1,5*0,99+1=2,7 (м)

  1. Згідно ДБН А3.2-2-2009 найменш допустима відстань складає 3 метри. при висоті траншеї 2 метри. Приймаємо небезпечну зону, згідно розрахунку, 2,7 метри.


Завдання 2. Електробезпека на об’єктах будівництва.


 • ρ=90 Ом*м

 • Rзаз[rз]≤4 Ом

 • d=0,08 м

 • l=3 Ом

 • смуга 40*4 мм
 1. Визначаємо опір одинарного вертикального заземлення

,

де - натуральний логарифм,

– відстань від середини заземлення до поверхні грунта, м

(t=l/2+t0=3/2+0,7=2,2 (м))

ρроз – розрахунковий питомий опір ґрунту

ρроз=ρψ

ψ – коефіцієнт періоду року, враховуючий збільшення опору на протязі року

ψ=1,7 – для І кліматичної зони

ρроз=90*1,7=153 (Ом*м)

 1. Визначаємо опір стальної полоси, з’єднує стержневі зазамлювачіt0=0,7м

d=0,5b

b – ширина сталевої полоси

d=0,5*40=20(мм)=0,02(м)

L=1,05(n-1)l

L – довжина сталевої полоси

n – приблизна кількість одиничних заземлювачівηB – коефіцієнт використання вертикального заземлювача, ηB=0,66

ηГ – коефіцієнт використання горизонтального заземлювача, ηГ=0,39

Для орієнтовного розрахунку ηB=1L=1,05(11-1)3=31,5

Приймаємо 11 заземлювачів по контуру на відстані 2*l=6(м)
 1. Визначаємо необхідну кількість одиничних стержнів

 1. Визначаємо загальний опір пристрою, що заземлює з урахуванням з’єднувальної полосиОцінюємо відповідність вимогам ГОСТ 12.1.030-81

Rrз

2,97≤4 – розрахунок виконано вірно
Завдання 3. Виявлення небезпечних та шкідливих факторів при виконанні окремих видів будівельних робіт

Підрозділ будівельної організації виконує роботи, назва яких наведена в табл. 1.а.

Таблиця 1.а

Вихідні дані за варіантами

Передостання цифра залікової книжки

Варіативний параметр а:

Найменування робіт

Примітки

0

Навантажувально-розвантажувальні роботи

Умови виконання заданої роботи студент приймає самостійно

1

Грабарства

2

Влаштування підлог

3

Теслярські й столярні роботи

4

Кам'яні роботи

5

Штукатурні роботи

6

Покрівельні роботи

7

Малярські роботи

8

Газозварювальні роботи

9

Монтажні роботи

Потрібно:

1) Дати визначення поняттям „небезпечний виробничий фактор” і «шкідливий виробничий фактор» [Error: Reference source not found].

2) Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* скласти перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для виконання роботи, порядковий номер якої збігається з передостанньою цифрою номеру студента.

3) Коротко описати методику оцінки стану охорони праці за коефіцієнтом безпеки, заохочення працюючих за дотримання правил охорони праці. Дати характеристику поняття "безпека праці". Розрахувати коефіцієнт частоти травматизму, коефіцієнт ваги травматизму та загальний показник травматизму, що характеризують стан умов охорони праці в будівельній організації, відповідно до варіантів, вихідні дані до яких брати з табл. 1.б).


Таблиця 1.б

Вихідні дані за варіантами: варіативні параметри групи б

Остання цифра номеру залікової книжки

Загальна кількість працюючих

Нещасних випадків за рік

Днів непрацездатності за рік

0

56

3

25

1

80

1

5

2

72

0

0

3

43

2

16

4

29

2

36

5

63

4

46

6

49

6

99

7

46

8

124

8

57

1

35

9

33

1

12

Вказівки до виконання задачі:

Перш ніж приступити до виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів /НШВФ/ для заданого виду робіт, студент повинен вивчити технологію виконання цих робіт з літератури [Error: Reference source not found, Error: Reference source not found] та ін. Після цього він приймає самостійні рішення з конкретизації умов праці при виробництві заданих йому робіт, максимально спрощуючи виробничий процес. Ці рішення він викладає в короткому описі умов праці при виконанні заданих робіт.

На підставі сформульованих вихідних даних, користуючись ГОСТ 12.0.003-74*[Error: Reference source not found], студент складає перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що можуть виявити себе при виконанні заданого виду робіт. Перелік слід складати по групах /фізичні, хімічні і т.д./ у тій же послідовності і термінології, як вони наведені в ГОСТ 12.0.003-74*. У дужках дають лаконічне пояснення з приводу походження того чи іншого ОВПФ, виявленого студентом.

Розрахунок коефіцієнтів частоти, ваги й загального показника травматизму здійснюють за формулами:

а) показник частоти

Кч= Т*1000/Р;

б) показник ваги

Кт= Д/Т,

де Т – кількість нещасних випадків;

Р – кількість робітників підприємства;

Д – кількість днів непрацездатності;

в) загальний показник травматизму

Кзагальний = Кчт.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас