Ім'я файлу: ДИ зам по юр вопросам.odt
Розширення: odt
Розмір: 9кб.
Дата: 09.06.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «БК «ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС»
___________________ Д.О. Дудар
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Заступника директора з юридичних питань
1. Загальні положення

1.Заступник директора з юридичних питань призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства.

2. Заступник директора з юридичних питань безпосередньо підпорядковується директору підприємства.

3. У своїй роботі Заступник директора з юридичних питань керується Конституцією України, нормативно-правовими та законодавчими актами України, Кодексом законів про працю, Цивільним кодексом та цією посадовою інструкцією.

2.Кваліфікаційні вимоги: на посаду Заступника директора з юридичних питань може бути призначений працівник з вищою юридичною освітою і стажем роботи за фахом не менше п'яти років.

3. Заступник директора з юридичних питань повинен знати:

- постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової діяльності підприємства;

- методи ведення ділових бесід і переговорів;

- чинне законодавство;

- цивільне, трудове, фінансове та адміністративне право;

- порядок оформлення і укладення господарських договорів;

- основи менеджменту і маркетингу;

- організаційні принципи господарських договорів;
- правила користування оргтехнікою;

- вимоги адміністративних і внутрішніх документів підприємства;

- основи економіки, організації праці, виробництва і управління;

- методику ведення діловодства;

- організаційні принципи кадрової служби;

- перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;

- правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

4.Функціональні обов'язки

Заступник директора з юридичних питань зобов'язаний:

- здійснювати методичне керівництво правової роботи на підприємстві, надавати правову допомогу структурним підрозділам;

- давати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, розпоряджень та інших документів підприємства;

- брати участь в роботі по оформленню господарських договорів, готувати висновки про їх юридичну спроможність;

- своєчасно оформляти і представляти на державну реєстрацію зміни до статутних документів підприємства;

- складати позовні заяви, захищати інтереси підприємства в суді;
- консультувати працівників підприємства і клієнтів з питань чинного законодавства;

- готувати обгрунтовані відповіді на претензії;

- аналізувати і узагальнювати результати розгляду претензій судових і арбітражних справ;

- оформляти матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності;

- вести довідково-інформаційну роботу із законодавства та нормативних актів із застосуванням технічних засобів, а також облік змін чинного законодавства та інших нормативних актів;
- проводити роботу по ознайомленню посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві;

- сприяти в оформленні документів і актів майново-правового характеру;

- здійснювати облік і зберігання у виробництві і закінчених виконанням судових і арбітражних справ.

5. Права

Заступник директора з юридичних питань має право:

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов'язками;

- захищати інтереси підприємства в державних органах і судах;

- доповідати директору підприємства про всі виявлені випадки порушення виконавцями і керівниками структурних підрозділів чинного законодавства.

6. Відповідальність

Заступник директора з юридичних питань несе відповідальність за:

- якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;

- якість юридичних консультацій;

- нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.


Дана Посадова Інструкція повідомляється Заступнику директора з юридичних питань під розписку. Один примірник Інструкції зберігається на підприємстві.

З інструкцією ознайомлений і зобов'язуюсь виконувати___________________/


"______"______________20___ р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас