1   2   3
Ім'я файлу: «Про застосування реєстраторів .rtf
Розширення: rtf
Розмір: 365кб.
Дата: 31.08.2021

Проект

Вноситься народним депутатом України


Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:

«Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.»

2. У статті 2:

1) абзац другий викласти у такій редакції:

«фіскальні функції – це:

а) здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довгострокове зберігання у фіскальній пам'яті реєстратора розрахункових операцій, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;

б) здатність програмних реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення для довгострокового зберігання на фіскальному сервері контролюючого органу та багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі;»

2) у абзаці третьому слова "купівлі-продажу іноземної валюти замінити словами "торгівлі валютними цінностями в готівковій формі";

3) у абзаці дванадцятому слова " Про підтвердження відповідності" замінити словами "Про технічні регламенти та оцінку відповідності":

4) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

«виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, є власником конструкторсько-технологічної та/або програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

5) у абзаці п’ятнадцятому після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

6) у абзаці шістнадцятому після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами: «та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

7) абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

«розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, чи заповнений вручну» ;

8) у абзаці вісімнадцятому:

слова «в органах доходів і зборів» замінити словами «в контролюючих органах»;

після слів «реєстратори розрахункових операцій» доповнити словами «або програмні реєстратори розрахункових операцій»;

9) у абзаці дев’ятнадцятому слова «в органах доходів і зборів» замінити словами «в контролюючих органах»;

10) абзац двадцятий викласти у такій редакції:

«фінансова санкція - грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону із суб'єктів господарювання до відповідного бюджету»;

11) абзац двадцять другий викласти у такій редакції:

«фіскальний режим роботи – це:

а) режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

б) режим роботи програмного реєстратора розрахункових операцій, зареєстрованого у реєстрі таких реєстраторів, який забезпечує реєстрацію розрахункових документів на фіскальному сервері контролюючого органу відповідно до цього Закону;»;

12) абзац двадцять третій викласти у такій редакції:

«фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскальної пам'яті реєстратора розрахункових операцій або фіскального сервера контролюючого органу;»;

13) абзац двадцять четвертий викласти у такій редакції:

«фіскальний звіт - документ встановленої форми, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звіт) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира;»;

14) абзац двадцять п’ятий викласти у такій редакції:

«денний звіт - документ встановленої форми, створений в паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;»;

15) доповнити абзацами тридцять першим – сорок п'ятим такого змісту:

«програмний реєстратор розрахункових операцій - програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного рішення, в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу, і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.
фіскальний сервер контролюючого органу – програмно-технічний комплекс, через який реалізується фіскальна функція, та який здійснює реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій, електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків, а також збереження даних щодо проведеної розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;
реєстрація електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків:

а) присвоєння реєстратором розрахункових операцій в процесі виконання ним фіскальних функцій фіскального номера електронному розрахунковому документу електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку, що створені таким реєстратором розрахункових операцій, із збереженням даних щодо виконання розрахункової операції у фіскальній пам’яті таких реєстраторів розрахункових операцій;

б) присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку, що створені програмними реєстраторами розрахункових операцій, із збереженням даних щодо виконання розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;
реєстр програмних реєстраторів розрахункових операцій – реєстр, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до якого включаються програмні реєстратори розрахункових операцій в момент присвоєння їм фіскального номера фіскальним сервером контролюючого органу, а також дані про суб’єкта господарювання та данні кваліфікованого електронного підпису фізичних осіб (касирів), якщо розрахункові операції здійснюються за їх участі, та господарської одиниці, де застосовується програмний реєстратор розрахункових операцій;
реєстрація програмного реєстратора розрахункових операцій – присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера контролюючого органу фіскального номера програмному реєстратору розрахункових операцій, із внесенням даних до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та збереженням даних щодо зареєстрованих програмних реєстраторів розрахункових операцій у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;
фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій – унікальний код, який формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється програмному реєстратору розрахункових операцій під час реєстрації для його ідентифікації;
фіскальний номер електронного розрахункового документа, електронного фіскального звіту та електронного фіскального звітного чеку – унікальний код, який формується реєстратором розрахункових операцій або фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку під час їх реєстрації;
електронний розрахунковий документ:

а) документ, створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, в момент проведення розрахункової операції, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою;

б) документ, що створений програмним реєстратором розрахункових операцій в момент проведення розрахункової операції та зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу із присвоєнням йому фіскального номеру фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити розрахункового документа за встановленою формою;
електронний фіскальний звітний чек:

а) документ, що створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, що містить дані денного звіту, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити фіскального звітного чеку за встановленою формою.

б) документ, що створений програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, що зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити фіскального звітного чеку за встановленою формою;
електронний фіскальний звіт:

а) документ, що створений реєстратором розрахункових операцій, який переведено у фіскальний режим роботи, що містить дані фіскального звіту, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити фіскального звіту за встановленою формою.

б) документ, що створений програмним реєстратором розрахункових операцій, що містить дані фіскального звіту, що зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити фіскального звіту за встановленою формою;
електронна копія розрахункового документу – ідентична копія (у формі електронних даних) розрахункового документу, створеного реєстратором розрахункових операцій, яка міститься на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднані, та/або створена програмним реєстратором розрахункових операцій у електронній формі, що може бути використана контролюючими органами в якості податкової інформації та під час проведення перевірок платників податків;
електронна копія фіскального звітного чеку - ідентична копія (у формі електронних даних) фіскального звітного чеку, створеного реєстратором розрахункових операцій та/або програмним реєстратором розрахункових операцій, що може бути використана контролюючими органами в якості податкової інформації та під час проведення перевірок платників податків;
термін «система обліку даних реєстраторів розрахункових операцій» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;
термін «контролюючий орган» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України»;
термін «торгівля валютними цінностями» для цілей цього Закону вживається у значенні операцій з купівлі, продажу або обміну іноземної валюти відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції».»;

3. У статті 3 розділу ІІ:

1) у абзаці першому статті 3 слова «із застосуванням платіжних карток» замінити словами «із застосуванням електронних платіжних засобів»;

2) підпункти 1) – 3) викласти в такій редакції:

«1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням в паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

2) надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, із відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти);

3) застосовувати реєстратори розрахункових операцій , що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з додержанням встановленого порядку їх застосування;»;

3) у підпункті 5) після слів «реєстраторів розрахункових операцій» доповнити словами «або програмних реєстраторів розрахункових операцій»;

4) у підпункті 6) перед словами «використаних книг обліку розрахункових операцій» доповнити словами «, у разі використання,»;

5) у підпункті 7):

у абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "контролюючих органів";

абзац другий викласти в наступній редакції:

«Суб'єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам'яті модемів, які до них приєднані.»

абзац третій викласти в наступній редакції:

«Суб'єкти господарювання, які використовують такі реєстратори розрахункових операцій, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, , повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка міститься в фіскальній пам'яті зазначених реєстраторів розрахункових операцій.»

Абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:

«Суб'єкти господарювання, які використовують програмні реєстратори розрахункових операцій, повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв'язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки.

Порядок передачі інформації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, по дротових або бездротових каналах зв'язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику на базі технології, розробленої Національним банком України, або з використанням кваліфікованого електронного підпису та електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством;»;

6) пункт 9) викласти в редакції:

«9) щоденно створювати в паперовій та/або електронній формі реєстраторами розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) або програмними реєстраторами розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;»;

7) пункти 10), 11) викласти в такій редакції:

«10) створювати в паперовій та/або електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років;

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас